Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

Питання 5 Види, методи та програми податкових перевірок

.
Залежно від часу проведення податкового контролю по відношенню до перевіряється фінансово-господарської операції виділяються попередній, поточний (оперативний) і наступний податковий контроль.
Ь порушення фінансового законодавства та виявити ще на стадії прогнозів і планів додаткові фінансові ресурси, припинити спроби нераціонального використання коштів (1). Стосовно до досліджуваної нами проблеми слід погодитися з тим, що в практиці роботи вітчизняних податкових органів такий контроль носить поки допоміжний характер. Його використання обмежене стадією планування проведення податкової перевірки для прийняття оптимальних рішень. Зарубіжні фахівці звертають увагу на необхідність концентрації зусиль податкових контролерів саме на цьому етапі, так як він дозволяє розділити сукупність підлягають перевірці осіб на тих, які мають невисоку ймовірність ризику податкових порушень, і тих, які можуть мати їх з високим ступенем ймовірності (2). Попередній контроль покликаний, крім того, допомогти підприємцям в організації обліку та звітності та не націлений виключно на виявлення порушень. Він визначається фахівцями "лояльним" стосовно до платника податків, тому що найчастіше здійснюється через допомогу в складанні підсумкового балансу. В окремих країнах вже доведена його ефективність, тому роль превентивного контролю посилюється (3). Так, у Франції завдяки подібному підходу в організації податкового контролю скарбниця поповнилася на 16 млн. франків, в той час як традиційні заходи "жорсткого контролю" дали прирощення надходжень в дохід держави лише на 2,3 млн. франків (4). Поточний (оперативний) контроль щодня здійснюється фінансовими службами для запобігання порушень фінансової дисципліни в процесі залучення або витрат коштів, виконання організаціями зобов'язань перед бюджетом. У сфері оподаткування такий контроль є частиною регулярної роботи податкових органів і являє собою перевірку, що проводиться у звітному періоді для оцінки правильності відображення різних операцій та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, що подаються платниками (5). Прикладом може служити контроль за обсягами виробництва та реалізації етилового спирту, алкогольної, спиртовмісної та тютюнової продукції, за її експортно-імпортними поставками з метою недопущення заниження бази оподаткування та ухилення від сплати податків, який здійснюється Міжрегіональної державною податковою інспекцією.
---
(1) Див: Фінансове право: Підручник / За ред. О.Н. Горбунової. М.: МАУП, 1996. С. 63.
(2) Див: Поролло Є.В. Податковий контроль: принципи і методи проведення. М.: Гардарика, 1996. С. 13.
(3) Див: Козирін О.М. Податкове право зарубіжних країн: питання теорії і практики. М.: Манускрипт, 1993. С. 100 - 101.
(4) Див: Фінанси СРСР. 1991. N 1. С. 67.
(5) Див: Поролло Є.В. Указ. соч. С. 13.
Що стосується наступного контролю, то він зводиться до перевірки фінансово-господарських операцій за минулий період на основі аналізу звітів і балансів, а також шляхом перевірок і ревізій безпосередньо на місці: на підприємствах, в установах і організаціях .
Подальший контроль відрізняється поглибленим вивченням усіх сторін господарсько-фінансової діяльності, що дозволяє розкрити недоліки попереднього поточного контролю "*". Зважаючи циклічність оподаткування, найпоширенішим слід визнати саме наступний податковий контроль, який проводиться після закінчення певного звітного періоду. Цей контроль здійснюється, насамперед, методом документальної перевірки, який характеризується поглибленим вивченням фінансово-господарської діяльності платника податків і дозволяє розкрити наявні недоліки . Зокрема, камеральні податкові перевірки здійснюються лише у формі наступного контролю, оскільки відповідно до ст. 88 НК РФ такі перевірки проводяться на основі податкових декларацій і документів, поданих платником податків, які є підставою для обчислення і сплати податку, а також інших документів про діяльність платника податків, наявних у податкового органу.
---
"*" Див: Фінансове право: Підручник / За ред. О.Н. Горбунової. М.: МАУП, 1996. С. 63 - 64.
Див: Поролло Є.В. Податковий контроль: принципи і методи проведення. М.: Гардарика, 1996. С. 14.
По об'єкту виділяється комплексний і тематичний, а за характером контрольних заходів - плановий і раптовий податковий контроль. Виходячи з методу перевірки документів, податковий контроль поділяється на суцільний і вибірковий, а за місцем проведення - на камеральний і виїзний. Крім того, з урахуванням джерел даних пропонується класифікувати податковий контроль на документальний і фактичний "*". За змістом п. 1.10.2 Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р. N 60 "Про порядок складання акта виїзної податкової перевірки та провадження у справі про порушення законодавства про податки і збори" комплексної є перевірка, яка охоплює питання правильності обчислення, утримання, сплати і перерахування всіх видів податків, щодо яких у платника податків є відповідні обов'язки. Тематична перевірка, як правило, охоплює питання правильності обчислення, утримання, сплати і перерахування окремих видів податків. Наприклад, у судовій практиці тематичної була визнана перевірка з питання правомірності застосування пільги щодо звільнення від податку на додану вартість .
---
"*" Див: Поролло Є.В. Указ. соч. С. 12.
Див: Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади від 26 червня 2000 р. N 26.
Див: Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 18 травня 1999 р. N 6212/98 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999. N 9.
За характером контрольних заходів податковий контроль поділяється на плановий і позаплановий (раптовий). У першому випадку контроль підпорядкований певному планування, а в другому - здійснюється у разі раптово виниклої необхідності. Податкове законодавство не обмежує податкові органи в частині здійснення раптового податкового контролю. Проте переважаючим слід визнати плановий контроль.
Крім цього, податковий контроль можна також визначити як суцільний і вибірковий. Перша форма податкового контролю грунтується на перевірці всіх документів і записів у регістрах бухгалтерського обліку, а другий передбачає перевірку частини первинних документів у кожному місяці періоду, що перевіряється або за кілька місяців.
Однак якщо вибірковою перевіркою встановлюються серйозні порушення податкового законодавства або зловживання, то перевіряючим наказується на даній ділянці діяльності підприємства провести суцільну перевірку.
Крім того, податковий контроль поділяється на камеральний і виїзний. Відмінність цих форм полягає в місці проведення перевірок. Камеральний і виїзний податковий контроль досить чітко визначений у податковому законодавстві. Так, згідно зі ст. 88 і за змістом ст. 89 НК РФ камеральними іменуються перевірки, що проводяться за місцем знаходження податкового органу, а виїзними - перевірки з виїздом до місця знаходження платника податків. На нашу думку, виїзні перевірки є більш ефективними, оскільки дозволяють податковому органу використовувати різноманітні методи контрольної діяльності та відповідно отримати більше інформації про фінансово-господарської діяльності платника податку. Перевірки безпосередньо на підприємствах сприяють підвищенню рівня організації бухгалтерського обліку та платіжної дисципліни платників податків. Однак такий контроль не може бути переважаючим, оскільки порівняно невеликий апарат працівників податкових органів не в змозі одночасно перевірити значне число перебувають на обліку платників податків "*". Перевага ж камерального контролю в тому, що він дозволяє з найменшими витратами часу і зусиль податкового органу перевірити велике число платників податків на основі поданих ними податкових декларацій та інших документів.
---
"*" Див: Податки: Навчальний посібник / Під. ред. Д.Г. Чорниця. М.: Фінанси і статистика, 1994. С. 209.
Зважаючи джерела даних, пропонується класифікувати податковий контроль на документальний і фактичний. Документальний контроль заснований на вивченні даних про об'єкті, що перевіряється, що містяться в первинних документах. Реалізується він за допомогою таких прийомів: формальної, логічної і арифметичної перевірки документів; юридичної оцінки господарських операцій, відображених у документах; зустрічних перевірок; оцінки правильності відображення даних первинного обліку в бухгалтерських проводках; економічного аналізу. Всебічне дослідження діяльності підприємства і повноцінності первинних документів досягається прийомами фактичного контролю, такими, наприклад, як обстеження, інвентаризація, експертиза "*". Свого часу фахівцями фактичний контроль визначався як "перевірка, при якій кількісний і якісний стан об'єкта, що перевіряється встановлюється на підставі обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу, експертизи, контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво та іншими способами аналогічного змісту" .
---
"*" Див: Поролло Є.В. Податковий контроль: принципи і методи проведення. М.: Гардарика, 1996. С. 15.
Див: Краматорський Л.М. Ревізія і контроль. М.: Фінанси і статистика, 1988. С. 21.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 5 Види, методи та програми податкових перевірок "
 1. Введення
  питань, що знайшли відображення в інших підручниках, виданих в останні роки Всеросійським заочним фінансово-економічним інститутом. Так, питання теорії державних фінансів досить детально висвітлені у виданих під редакцією проф. Л.А. Дробозиной підручниках «Загальна теорія фінансів» (1995) і «Фінанси» (1999), питання теорії податків-в підручниках проф. Л.П. Окуневої «Податки та
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  питання - виявлення репрезентативною (представницької) вибірки, тобто науковий підхід до визначення кількості вибірково перевіряються документів з метою виявлення помилок, спотворень і зловживань при веденні бухгалтерського обліку. Для зниження ризику пропуску помилок і зловживань при вибірковій перевірці застосовуються методи теорії ймовірності та математичної статистики. Вибіркова перевірка
 3. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 5. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  питаннях культури, етики, моралі, психічного і фізичного здоров'я особистості, її вдосконалення. У нього має бути розвинене філософське мислення, вміння аналізувати і оцінювати різні теорії (особливо по організації виробництва і праці), результати наукових досліджень. До основних вимог, що пред'являються до роботи керівника-менеджера в сучасних умовах, західні вчені
 6. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  питаннях оподаткування іноземних інвестицій », що звільняє від ПДВ кредити, отримані російськими організаціями від іноземних банків і кредитних установ. Це легалізувало капітал офшорних компаній на російському ринку. Існують наступні види офшорних компаній. 1. Холдингова компанія, зареєстрована в офшорній зоні, де не стягуються прибутковий і корпоративний податки,
 7. 31.1. Види та органи фінансового контролю
  питань виконання бюджету, а також при затвердженні звітів про виконання бюджетів. З метою контролю за виконанням федерального бюджету Раду Федерації і Державна Дума відповідно до Конституції РФ створили Рахункову Палату. Її склад і порядок діяльності визначені Федеральним законом «Про Рахункову Палаті» (від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ) Завданнями Рахункової Палати є: 1)
 8. Контрольні питання
  методи бюджетно-фінансового контролю. 8. Перерахуйте методи податкового контролю. 9. Охарактеризуйте методи, використовувані податковими органами при проведенні виїзних перевірок? 10. Які обов'язкові перевірки включаються в програму документальних перевірок? 11. Як оформляються акти виїзних перевірок та висновку за
 9. Словник термінів
  питань місцевого значення. Мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти. Місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого управління. Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    питання: який же господарський механізм краще - державний (кейнсіанський) або ринковий (неоконсервативний)? Неокласичний синтез. Попередній аналіз макроекономічних регуляторів дозволяє нам зробити певні висновки. Насамперед очевидно, що не існує такого ідеального регулятора, який здатний позбавити суспільство від трьох зол: криз, безробіття та інфляції.
© 2014-2022  epi.cc.ua