Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 12. Статистика міграції населення

Міграцією називається переміщення людей (мігрантів) через кордони території зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період часу. За рахунок міграції відбувається зміна чисельності населення. Ця зміна називається механічним рухом населення.
Міграційний потік - це загальне число мігрантів, що мають спільні райони прибуття і вибуття протягом даного відрізка часу. Міграційний потік є одним з показників напрямку міграції. Виділяють прямі і зворотні міграційні потоки.
Міграція класифікується по ряду ознак:
1) за напрямками потоків:
а) зовнішня міграція - виїзд за кордон (еміграція) або в'їзд за кордону (імміграція);
в) внутрішня міграція - внутрішньообласна, міжобласна міграції, міграція сільського і міського населення;
2) за часом переміщення:
а) безповоротна;
б) тимчасова (2-3 роки);
в) сезонна;
г) міграція в курортні зони;
3) з причин:
а) економічна;
б) політична ;
в) військова.
Кількісно міграція характеризується за допомогою абсолютних і відносних показників.
До абсолютних показників міграції належать:
1) чисельність прибулих в населений пункт П;
2) чисельність вибулих з населеного пункту В ;
3) абсолютний міграційний (механічний) приріст (П-В).

Аналіз абсолютного числа прибулих і вибулих здійснюється в декількох напрямках:
1) визначається роль міграції у формуванні населення країни і регіонів;
2) після виділення окремих типових груп для кожної з них дається загальна характеристика міграційних процесів, розраховуються показники обсягів та напрямки міграційних потоків;
3) досліджуються сезонні коливання чисельності міграції;
4) проводиться аналіз структурних зрушень мігрантів за різними ознаками.
До відносних показників міграції належать:
1) коефіцієнт прибуття:


де П - число прибулих на дану територію;
? S - середньорічна чисельність населення даної території.
2) коефіцієнт вибуття:


де В - число вибулих з даної території;
3) коефіцієнт міграційного (механічного) приросту:


де (П-В) - абсолютний міграційний приріст на досліджуваної території;
4) коефіцієнт ефективності міграції, що характеризує частку чистої міграції до валового міграції:


де П - чисельність прибулих в населений пункт;
В - чисельність вибулих з населеного пункту;
(П-В) - абсолютний міграційний приріст на досліджуваної території;
? S - середньорічна чисельність населення даної території.

Приватні коефіцієнти міграції характеризують інтенсивність міграції окремих груп населення (за статтю, віком та іншими ознаками). Наприклад, коефіцієнт міграції i-ої групи населення розраховується за формулою:


Даний коефіцієнт показує число прибулих в i-у групу населення в середньому на 1000 чоловік населення цієї групи.
Коефіцієнт приживлюваності визначається за формулою:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 12. Статистика міграції населення"
 1. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 2. Контрольні питання і завдання
  міграція робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на
 3. 13.6. Міжнародні міграції
  міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її
 4. Тренувальні завдання
  міграції. 2. Заповніть таблицю, вибравши для кожного процесу одну з таких визначень: міграція, еміграція, імміграція, рееміграція. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян Переміщення працездатного населення з однієї
 5. Запитання для самоперевірки
  міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які соціально-економічні
 6. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міграція робочої сили і
 7. 2.5.4. Структура зайнятості населення
  питанням є гнучкість сучасного ринку праці, яка проявляється у вигляді зростання міграції (переміщення) населення. Міграція --- + --- маятникова? тимчасова? остаточна --- + --- + --- + --- щоденна?
 8. Запитання для повторення
  міграція »,« імміграція »,« еміграція »,« рееміграція »? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 9. Запитання до теми
  міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 10. § 4. ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
  статистикою Росії виділяють наступні причини зміни попереднього місця проживання для мігрувати населення: продовження навчання, зміна місця роботи, відсутність можливості влаштуватися на роботу, а також займатися самостійно сільським господарством, підприємництвом або індивідуальною трудовою діяльністю , загострення міжнаціональних відносин, обов'язкове знання мови корінної
 11. 116. Особливості та види міжнародної міграції
  міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її
 12. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 13. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див Примітка.)
 14. 40. Міграція населення
  міграції: зовнішню і внутрішню. Зовнішня міграція відбувається при перетині державного кордону. У ній виділяю два потоки: еміграцію і імміграцію. Еміграція - це відтік населення за межі даної держави. Імміграція - це приплив на територію даної держави. Внутрішня міграція - це міграція усередині країни. Залежно від дії різних факторів і умов міграції населення
 15. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  міграція - незаконне межстрановое переміщення населення і робочої сили, що викликає жорстку реакцію з боку міграційних служб держави, аж до депортації. ЕМІГРАЦІЯ - виїзд громадян однієї країни в іншу країну з метою працевлаштування або зміни місця проживання і громадянства. ІММІГРАЦІЯ - в'їзд до країни громадян іншої країни на підставі міжнародних угод і контрактів.
 16. Вимушена міграція.
  Міграції населення і викликаються причинами позаекономічного порядку, вони теж ведуть до перерозподілу трудових ресурсів між країнами, що впливає на розвиток економіки як країн еміграції, так і країн імміграції. Число біженців драматично зросло в 80-90-і роки. В Африці воно наблизилося до 12 млн, в Азії перевищило 5 млн осіб. Найбільше число біженців (5 млн) припадає на
 17. Питання 57 Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили
  міграційних процесах, викликає проблеми, пов'язані з расовими, культурними, релігійними відмінностями « легіонерів »від« аборигенів ». Головними наслідками міграції для країн реципієнтів є: - випереджальний розвиток наукоємних галузей в результаті впливу процесів «витоку мізків» з країн донорів; - економія в результаті тієї ж «підживлення мізками» із за кордону на інвестиціях в
 18. Тест
  міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія, р) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві соціально-економічні
 19. Приклади розв'язання завдань
  міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах в порівнянні з власною країною ; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з-за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок більш дешевої в порівнянні з національною іноземної робочої сили;
 20. Висновки
  міграція робочої сили являє собою об'єктивний процес, що відображає інтернаціоналізацію господарського життя. Трудові ресурси, як і інші економічні ресурси, орієнтовані на максимально ефективне використання, в тому числі і в масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і відкритої
© 2014-2022  epi.cc.ua