Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 51 Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу

Відповідь
Ізокванта - крива, що демонструє різні варіанти комбінацій факторів виробництва, які можуть бути використані для випуску даного обсягу продукту. Ізокванти інакше називають кривими рівних продуктів, або лініями рівного випуску.
Нахил ізокванти виражає залежність одного фактора від іншого у виробничому процесі. При цьому збільшення одного фактора і зменшення іншого не викликають змін в обсязі продукції, що випускається. Дана залежність зображена на рис. 51.1.
Ізокванти схожі з кривими байдужості з тією лише різницею, що криві байдужості висловлюють становище в сфері споживання, а ізокванти - у сфері виробництва. Іншими словами, криві байдужості характеризують заміну одного блага іншим (MPS), а ізокванти - заміну одного фактора іншим (MRTS).
Лінійна изокванта - изокванта, що виражає досконалу замещаемость факторів виробництва (MRTS L, K=const).
Тверда дополняемость факторів виробництва представляє таку ситуацію, при якій праця і капіталу поєднуються в єдино можливому співвідношенні, коли гранична норма технічного заміщення дорівнює нулю (MRTS L=0), так звана изокванта Леонтійовському типу.

Рис.

51.1. Изокванта


Карта ізоквант являє собою набір ізоквант, кожна з яких ілюструє максимально допустимий обсяг виробництва продукції при будь-якому даному наборі факторів виробництва. Карта ізоквант є альтернативним способом зображення виробничої функції. Рівновага виробника - стан виробництва, при якому використання факторів виробництва дозволяє отримати максимальний обсяг продукції, тобто коли изокванта займає саму віддалену від початку координат точку. Щоб визначити рівновагу виробника, необхідно поєднати карти ізоквант з картою ізокост. Максимальний обсяг випуску буде в точці дотику ізокванти з ізокостою.
Графічне представлення оптимуму підприємства не відрізняється від оптимуму споживача. Роль бюджетної прямий в теорії виробництва виконує лінія рівних витрат - изокоста, що становить безліч комбінацій ресурсів, які могли б бути придбані підприємством при певній сумі грошових ресурсів.
Віддача від масштабу виражає реакцію обсягу виробництва продукції на пропорційну зміну кількості всіх факторів виробництва.
Розрізняють три положення віддачі від масштабу.
Зростаюча віддача від масштабу - положення, при якому пропорційне збільшення всіх факторів виробництва призводить до все більшого збільшення обсягу випуску продукції (рис.
51.2).

Рис. 51.2. Зростаюча віддача від масштабу


Постійна віддача від масштабу - це зміна кількості всіх факторів виробництва, яке викликає пропорційну зміну обсягу випуску продукту. Так, вдвічі більшу кількість факторів рівно вдвічі збільшує обсяг випуску продукту (рис. 51.3).

Рис. 51.3. Постійна віддача


Убуваючий віддача від масштабу - це ситуація, при якій збалансоване зростання обсягу всіх факторів виробництва призводить до все меншого зростання обсягу випуску продукту. Інакше, обсяг випущеної продукції збільшується у меншій мірі, ніж витрати факторів виробництва (рис. 51.4).

Рис. 51.4. Спадна віддача від масштабу


Західні економісти вважають, що в даний час в більшості видів виробничої діяльності досягається постійна віддача від масштабу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 51 Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу "
 1. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  ізокванти. Изокванта продукту - це крива, що показує всі поєднання факторів в межах одного і того ж обсягу виробництва. З цієї причини її часто називають лінією рівного випуску. Ізокванти у виробництві виконують ту ж функцію, що і криві байдужості у споживанні, тому вони подібні: на графіку також мають негативний нахил, мають певної пропорцією заміщення факторів,
 2. Питання 21Ізокванта і изокоста. Рівновага виробника. Віддача від масштабу.
  Ізокванти виражає залежність одного фактора від іншого у виробничому процесі. При цьому збільшення одного фактора і зменшення іншого не викликають змін в обсязі продукції, що випускається. Дана залежність зображена на рис. 21.1. Рис. 21.1. Изокванта {foto71} Позитивний нахил ізокванти означає, що збільшення застосування одного фактора вимагатиме збільшення застосування іншого
 3. Питання 60Іздержкі в довгостроковому періоді.
  Ізокванту і ІЗОК, можна визначити оптимальну позицію підприємства. Точка А (рис. 60.1), в якій изокванта стосується (але не перетинає) ІЗОК, означає найбільш дешеву за вартістю комбінацію факторів виробництва, необхідних для випуску певного продукту. У точці А мінімізуються витрати виробництва заданого обсягу виробництва продукту. Рис. 60.1. Изокоста і изокванта
 4. Властивості ізоквант
  ізокванти дорівнює відношенню граничного продукту капіталу до величини предельногопродукта труда12. Чому? Почнемо рухатися внізіз будь-якої точки, розташованої на кривій I на ріс15П-2, скорочуючи кількість застосовуваного праціїх одну одиницю. Наскільки далеко повинні мипродвінуться вправо, щоб повернутися на криву I? Іншими словами, який додатковий обсяг ка-питала нам буде потрібно, щоб повернути
 5. Терміни і поняття
  изоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і
 6. Терміни і поняття
  изоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества); дрібна, середня і
 7. Висновки
  изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих факторів характеризується позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає на продуктивність використовуваних
 8. Висновки
  изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих факторів характеризується позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає на продуктивність використовуваних
 9. Ключові терміни
  віддачі Постійні, змінні та сукупні витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна
 10. Державне втручання і суспільний добробут
  питання, що має велике практичне значення: який вплив роблять призначувані державою надбавки до (непрямі податки) або знижки з ціни (субсидії) окремих товарів на суспільний добробут. Згідно Маршаллу, відповідь на це питання залежить від співвідношення одержуваної або витрачається при цьому державою грошової суми та зміни споживчого надлишку. Введення непрямого податку
 11. Державне втручання і суспільний добробут
  питання, що має велике практичне значення який вплив роблять призначувані державою надбавки до ціни (непрямі податки) або знижки з ціни (субсидії) окремих товарів на суспільний добробут. Згідно Маршаллу, відповідь на це питання залежить від співвідношення одержуваної або витрачається при цьому державою грошової суми і зміни споживчого надлишку. Введення непрямого
 12. Додаток Ізокванти і вибір фірмою технології виробництва
  ізокванти, яка описує технологічні можли-ності, якими володіє фірма, а також покажемпроцесс вибору фірмою технології проізводства.Рісунок 15П-1 ілюструє чотири возможнихспособа виробництва при даному обсязі випуска.Прі способі А використовується КА капіталу і LA труда.Етот спосіб вимагає більше праці і менше капі-тала, ніж кожен з трьох, що залишилися: В, С і D. Та-ким чином, спосіб А
 13. Питання 48Еффектівность у виробництві.
  питання будемо виходити з таких припущень: - використовуються два види виробничих ресурсів та їх обсяги фіксовані; - економіка складається з двох фірм; - проводиться два товару. На рис. 48.1 витрати праці відкладені на горизонтальній осі, витрати капіталу - на вертикальній. Один вигляд товару позначений OF, а інший - ОС. Кожна точка на графіку представляє витрати праці і капіталу
 14. 15.2. Рівновага в производстве.Двухфакторная двухпродуктовая модель
  изоквант. Ізокванти підприємства 1, що виробляє X, випуклі вліво вниз (у напрямку до O1, а підприємства 2, що виробляє Y, - вправо вгору (у напрямку до O2). Зауважимо, що на відміну від кривих байдужості, якими ми заповнювали коробку Еджуорта у двох попередніх розділах, ізокванти представляють квантіфіціруемие лінії рівного випуску і, отже, кожна з них представляє
 15. 4. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПРОПОЗИЦІЇ
  віддачі при зростанні обсягів виробництва . Це коло проблем аналізується в книзі IV. Тут Маршалл приходить до висновку, що тенденція до спадної віддачі пов'язана з використанням природних факторів виробництва, тоді як що йде від людини удосконалення організації (організацію Маршалл включає крім землі, праці і капіталу в число факторів виробництва) веде до зростання віддачі від
 16. 5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу
  питання
 17. Питання 23Проізводственная функція і технічний прогрес.
  изоквантой. ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - це поява нових, технічно більш ефективних видів виробництва, які повинні бути прийняті до уваги в виробничої функції, і в той же час технічно неефективні види виробництва повинні бути виключені з неї. Технічний прогрес, стимулюючий збільшення обсягу випуску, графічно може бути зображено зрушенням вниз ізокванти, яка описує
 18. 8.2 Виробнича функція і функція витрат
  ізокванти, відповідної даному випуску, і ізокости. Тому (8.1) може бути в загальному випадку представлено як функція: C (Q)=f [Q (K, L), r, w]. (8.2) Вважаючи ціни ресурсів r і w незмінними, можна представити функцію витрат (8.2) графічно, як криву витрат . Ми будемо розрізняти витрати в тривалому періоді, або довгострокові витрати (LTC; long-run total cost - англ.), і витрати в
 19. Вплив динаміки цін на ресурси
  ізокванти (кривої рівноцінних витрат), що відбиває даний обсяг продукції. Змінена ситуація на ринку ресурсів вимагає від товаровиробника збільшення витрат. Їх величина найкращим чином буде відповідати тій точці ізокванти, в якій її торкнеться нова бюджетна лінія проведена паралельно бюджетної лінії W, як твірної нове співвідношення витрат на оренду землі і покупку
 20. Виробництво при мінімальнихіздержках
  питання про те, який з виробничих них способів дає найвищий обсяг випуску доданому розмірі витрат, скажімо в 1000 дол . (Порівняйте це з обговоренням в додатку до гл. 6проблеми максимізації корисності в условіяхфіксірованного бюджету.) Припустимо також, що погодинна ставка зарплати становить 5 дол, арентная оцінка капіталу дорівнює 10 дол на годину Та-ким чином, на 1000 дол фірма може
© 2014-2022  epi.cc.ua