Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

2.3. Види фінансового аналізу

В економічній теорії фінансовий аналіз підрозділяється на два основні блоки: макроекономічний та мікроекономічний. Такий поділ обумовлено сформованим в сучасній економічній науці виділенням макро-і мікроекономіки. Мікроекономічний фінансовий аналіз призначений для оцінки стану та ефективності використання економічного та фінансового потенціалу організації, її інвестиційної привабливості, а також обгрунтування управлінських рішень. Макроекономічний фінансовий аналіз призначений для оцінки стану та ефективності функціонування економіки в цілому (регіональної, національної, міжнародної), кон'юнктури різних сегментів ринку.

Фінансовий аналіз


Залежно від того, в яких цілях проводиться аналіз його можна класифікувати таким чином.

Основні види фінансового аналізу


Залежно від користувачів інформації виділяють: зовнішній і внутрішній аналіз. - Зовнішній аналіз проводиться з метою порівняння результатів діяльності організації з іншими організаціями за даними бухгалтерської звітності організації-контрагента. Результатом даного аналізу є визначення ринкової вартості та інвестиційної привабливості організації для потенційних контактів. - Внутрішній аналіз проводиться з метою вивчення діяльності тільки аналізованого господарюючого суб'єкта. При цьому використовується розроблена в організації система нормативів економічної діяльності, а також оперативні дані, часто становлять комерційну таємницю організації. Результатом даного аналізу є визначення можливостей організації з оптимального залучення та використання коштів для забезпечення максимального прибутку і мінімізації витрат, а також зниженню фінансових ризиків. Особливістю цього виду аналізу є використання в якості джерел інформації внутрішньої фінансової звітності, даних бухгалтерського обліку, нормативної та планової інформації. Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього фінансового аналізу
Ознаки Особливості
Внутрішній фінансовий аналіз Зовнішній фінансовий аналіз
Предмет аналізу Відносини між окремими підрозділами організації у сфері управління фінансами Відносини організації із зовнішніми контрагентами
Об'єкти аналізу Майновий і фінансовий потенціал, фінансові результати, грошові потоки, якість менеджменту Майновий і фінансовий потенціал, фінансові результати, грошові потоки, якість менеджменту
Суб'єкти аналізу Фінансові менеджери, аналітики, внутрішні аудитори, Котроллер, консультанти, керівництво Партнери, клієнти, контрагенти, органи фінансового контролю та нагляду, власники, зовнішні аудитори
Ступінь регламентації Рішення органів управління Міжнародні та національні стандарти
Обсяг використовуваної інформації Вся сукупність інформації про діяльність організації та чинниках довкілля У рамках фінансової звітності
Якість одержуваної в результаті аналізу інформації Носить значною мірою суб'єктивний характер Носить більш об'єктивний характер, оскільки аналіз грунтується на затвердженій наглядовими органами інформації
Способи відображення інформації Будь На основі загальноприйнятих принципів і стандартів обліку
Види аналізу залежно від часового горизонту Поточний (ретроспективний), оперативний, перспективний аналіз Поточний (ретроспективний) і перспективний аналіз
Регулярність проведення Регламентується внутрішніми корпоративними потребами Може регламентуватися нормативними актами

За тимчасового горизонту виділяють: поточний (ретроспективний) аналіз, оперативний аналіз, перспективний (прогнозний) аналіз.
- Поточний аналіз - це аналіз результатів поточної фінансово-господарської діяльності за звітними періодами. Його проводять в основному на базі даних бухгалтерського обліку та звітності організації. Поточний аналіз дозволяє оцінити роботу організації за минулі періоди часу наростаючим підсумком. Його головне завдання - оцінка результатів діяльності організації та комплексне виявлення невикористаних резервів. Особливість поточного аналізу полягає в тому, що фактичні результати діяльності порівнюються із запланованими показниками та даними попередніх аналітичних періодів. Поточний аналіз - найбільш повний аналіз господарської діяльності, що вбирає в себе результати оперативного аналізу і є основою для проведення перспективного аналізу. - Оперативний аналіз - це аналіз, спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням організацією і являє собою в значній мірі інструмент управлінського обліку. Оперативний аналіз проводиться з метою оперативного реагування на несприятливі для організації зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Головним завданням оперативного аналізу є постійний моніторинг та оперативна оцінка різних параметрів функціонування організації, виявлення недоліків та причин їх виникнення. Оперативний аналіз на відміну від поточного в часі наближений до моменту здійснення господарських операцій, тобто може здійснюватися в режимі реального часу. - Перспективний аналіз - це аналіз майбутніх результатів фінансово-господарської діяльності організації. Найважливішими завданнями проведення перспективного аналізу є підготовка необхідної аналітичної інформації для обгрунтування перспективних і поточних планів розвитку організації, оцінка реальності виконання намічених планів. Залежно від глибини аналітичного дослідження виділяють: - експрес-аналіз - проводиться для загальної та оперативної оцінки фінансового стану та ефективності діяльності організації; - поглиблений аналіз - проводиться для фундаментальної оцінки фінансового стану та ефективності діяльності організації. За ознакою регулярності виділяють: - періодичний - проводиться регулярно у відповідні періоди часу (річний, квартальний, місячний, щоденний, змінний та ін.); - разовий - проводиться одноразової за обставинами різного характеру. Приклад «періодичного» аналізу. Процедура експрес-аналізу, використовувана, наприклад, у моніторингу фінансового стану організації, - відбір невеликої кількості істотних порівняно нескладних в обчисленні показників і постійне відстеження їхньої динаміки.
Приклад «разового» аналізу. Процедура експрес-аналізу, використовувана, наприклад банками, у моніторингу кредитоспроможності позичальника - фізичної особи та оцінки виникаючих ризиків - відбір найбільш суттєвих показників і розрахунок на основі спеціальної програми інтегрального ефекту, що виникає від їх сумарного впливу. Кількість показників при цьому може бути і відносно велике. Основне завдання експрес-аналізу полягає в оперативності отримання результату. По повноті вивчення діяльності організації: - повний аналіз - всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності організації; - тематичний аналіз - вивчення окремих напрямків фінансово-господарської діяльності, що представляють найбільший інтерес в даний момент часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Види фінансового аналізу "
 1. 2.4. Зміст фінансового аналізу
  фінансового аналізу: 1. Аналіз майнового потенціалу: - загальна характеристика фінансово-господарської діяльності організації (вертикальний і горизонтальний аналіз балансу, побудова аналітичного балансу); - аналіз структури і динаміки активів; - аналіз структури і динаміки пасивів. 2. Аналіз фінансового потенціалу: - аналіз ліквідності та платоспроможності організації; - аналіз
 2. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 3. § 1. Структура і механізм функціонування фінансового ринку
  види ринкової діяльності припускають наявність фінансових засобів, які можна придбати на специфічному ринк0л - фінансовому. Основними фінансовими засобами є дениЦ | та цінні папери. Гроші не є ресурсом, але на них
 4. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 5. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації. Залежно від мети
 6. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  фінансових аспектів майбутньої діяльності підприємств є центральною частиною всіх процедур, пов'язаних з плануванням. У рамках економічного аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивної
 7. мікроекономічному аналізу
  фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат,
 8. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  фінансової, торговельної діяльності підприємств, фірм, домашніх господарств. Такий аналіз спрямований на виявлення величини і зміни в часі економічних показників, що характеризують виробництво, обіг, споживання продукції, товарів, послуг, ефективність використання ресурсів, якість виробленого продукту. У ході аналізу виявляються причини і можливі наслідки спостережуваних, що вивчаються
 9. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 10. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників,
 11. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  фінансової політики підприємства належать: аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану
 12. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а
 13. Література
  фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 14. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
  види управлінської діяльності. Управління включає такі функції, як аналіз, планування, організацію, контроль і регулювання виробничих та інших економічних
 15. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Види аналізу залежно від поставленого завдання можна класифікувати (таблиця № 8.1): Таблиця 8.1-Класифікація видів економічного аналізу Класифікаційні ознаки аналізаВіди аналізаПо часу прийняття решеніяПерспектівний, ретроспективний, поточний, оператівнийПо зв'язку із загальними функціями управленіяАналіз, попередній складання плану; аналіз виконання плану; аналіз
 16. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 17. 2.10. Методи фінансових обчислень
  фінансового аналізу та використовуються в різних його розділах. Найбільш інтенсивно вони застосовуються для оцінки інвестиційних проектів, в операціях на ринку цінних паперів, в ссудозаемних операціях, в оцінці бізнесу та
 18. Література
  фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / / Бухгалтерський
© 2014-2021  epi.cc.ua