Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Речовий багатство: основниесведенія


У 1985 р. загальна вартість капіталу і землі вСША оцінювалася в 12,5 трлн. дол, або приблизно 52 500 дол на душу населення. У табл. 18-1 при-водиться склад речового багатства США в1950 і 1985 рр..
Основні компоненти речового богатствауказани у першій колонці. Компонент «Заводи іобладнання» включає виробничі будівлі, обладнання та інструмент, що знаходяться під владе-ванні компаній. До компоненту «Проізводственниезапаси» відносяться готові вироби, матеріали іполуфабрікати, які фірми тримають для того, щоб була можливість виробити продукцію безобращенія до постачальників, а також впевненість втом, що товари будуть доступні, як тільки споживачем їх востребуют4.
* Чому виробничі запаси є складовою частиною основнихфондів? Тому що вони представляють собою запас вироблених това-рів, що беруть участь у виробництві товарів і послуг.
ТАБЛИЦЯ 18-2. Речовий багатство США
1950 1970 1985
Речовий багатство до ВНП 3,0 2,8 3,1
Частка землі і капіталу в доході * 35,2% 25,7% 26,2% Заводи і обладнання
на одного працівника ** 18,0 дол 29,2 дол 35, 5 дол
* Національний дохід мінус доходи працюючих за наймом як частка
в національному доході "У тисячах доларів США 1985
на одного працівника, за вирахуванням
капіталу споживчого призначення, житла, займаного
власниками, та земельних ділянок, що належать домашнім
господарствам . Джерело Economic Report of the President, 1986, and federal ReserveBoard, Balance Sheets for the US Economy, 1946-85, April 1986.
До «Житловим будинкам» віднесені окремі і мно-гоквартірние будинку. Під «Споживчими това-рами тривалого користування» подразумеваютсяавтомобілі, холодильники, телевізори та інші ма-ріальних активи, якими володіють домашніехозяйства. Вивчення таблиці дозволяє зробити по-разючий висновок: структура речового багатий-ства залишалася досить стабільною на протяженііпоследніх 35 років.
Аналогічні таблиці по інших країнах содер-жать ряд цікавих відмінностей. В сільськогосподарс-них економіках велика частина національного багатства припадає на землю, а менша - на заво-ди та обладнання. У багатих країнах частка житла іособенно споживчих товарів длітельногопользованія значно вище, ніж в бідних.
Роль речового багатства в економіці СШАхарактерізуется трьома показниками, пріведеннимів табл. 18-Z Перший - ставлення вещественногобогатства до ВНП, або вартості всіх товарів іпослуг, вироблених в країні.
Запас багатства, з-міряються його ринкової цінністю, пріблізітельноравен трьом річним ВНП, Другий показник роліземлі і капіталу - їх частка в загальному доході, вироб-ведення в США. Як видно з таблиці, дохід отземлі і капіталу (який отримують у вигляді ренти, відсотків, дивідендів і прибутку) складає в на-варте час приблизно четверту частину націо-нального доходу в порівнянні з 35% в 1950 г.5
Третій показник, наведений в табл. 18-2, являє собою обсяг виробничого капі-тала (заводів і обладнання), який припадає наодного найманого працівника. У 1985 р. на одного ра-ботника припадало в середньому приблизно 35 500долл., тобто капіталовооруженность працівника почтіудвоілась за період 1950-1985 рр.., відбивши значи-
5 У зв'язку із статистичними труднощами неможливо точно определітьдолю землі і капіталу в національному доході
тільні зміни в технологіях, обеспечівающіхвипуск продукції . З часом усереднений ра-ботник здатний оперувати зрослим об'емомкапітала; виробництво стало більш капіталом-інтенсивним, що стало однією з головних прічінроста продуктивності праці працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Речовий багатство: основниесведенія "
 1. Гроші і їх функції
  речові (матеріальні) цінності: обладнання, будівлі, меблі, побутова техніка і т. п. Фінансові активи - це цінності, представлені цінними паперами. Фінансові активи діляться на грошові (гроші) і негрошові (цінні папери - акції та облігації). Цінність негрошових фінансових активів полягає в тому, що вони приносять дохід: акції - у вигляді дивіденду, а облігації - у вигляді відсотка .
 2. Господарська діяльність. Блага і потреби
  речовий зміст багатства суспільства. Товар - елементарна форма багатства. Сьогодні до багатства належать не тільки матеріальні блага, що виступають в ролі товару, але все те, що цінується суспільством, у тому числі і інтелект, чисте повітря і ін За функціональним призначенням товари поділяються на дві великі групи: споживчі товари (або товари народного споживання),
 3. 1. Виробництво . Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  речовий фактор виробництва. В якості особистого фактора виробництва завжди розглядається робоча сила - сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини до праці. Як речовий фактора приймаються всі засоби виробництва. Особистий і речовий фактори утворюють складну систему взаємодії, ефективність якої визначається технологією і організацією
 4. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  речових елементів виробництва і трудового колективу; - організація виробництва, постачання його сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, а також взаємодія з виробничими, кредитно-фінансовими і проектними організаціями на оплатній основі; - створення конкурентоспроможної продукції; - збут продукції, що включає заходи з визначення обсягів, часу і місця її реалізації; -
 5. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  речові фактори виробництва. По суті, в цьому випадку визначається вся новостворена вартість, до якої додається амортизація. Від валового національного продукту слід відрізняти валовий випуск. Валовий випуск являє собою вартість всіх товарів і послуг, вироблених в економіці за певний проміжок часу. Валовий випуск включає в себе абсолютно всі товари,
 6. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  речовим і людським капіталом. Отже, на думку Мілля, і праця, що витрачаються на підвищення якості робочої сили є продуктивною, що призводить до зростання багатства нації. Така розширена трактування продуктивної праці отримала розвиток у поглядах представників неокласичного напряму, зокрема, А. Маршалла. Розділяє Мілль і погляд на роль грошей в економіці,
 7. 1. Економічні погляди К. Маркса
  речовій формі в умовах простого і розширеного відтворення. Причину економічних криз надвиробництва Маркс вбачав у тому, що розширення виробництва не породжує автоматично пропорційного збільшення ефективного попиту. Однак він заперечував перманентність цього стану і був не згоден з доктриною постійного недоспоживання, пов'язаного з низькою заробітною платою
 8. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  речовій формою організації, функціонування та розвитку продуктивних сил первинного виробничої ланки (підприємства). Дана форма виробництва, займаючи проміжне положення між продуктивними силами і економічними відносинами, забезпечує цілісність системи продуктивних сил, в діалектичній єдності з останніми утворює технологічний спосіб виробництва і
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  речових та особистих факторів виробництва, всієї системи продуктивних сил, для збільшення вільного часу, розвитку культури, мистецтва, здійснення економічного і соціального прогресу, вдосконалення всієї системи суспільних відносин. Внаслідок цього зростання додаткового продукту є важливим критерієм економічного прогресу, збільшення багатства-суспільства. Ще більш точний
 10. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  речовим змістом і суспільною формою грошей зумовило перехід до більш розвинених форм загального еквівалента. Панування золотого стандарту виключало можливість проведення окремою країною самостійної валютно-грошової політики, оскільки збільшення обсягів емісії, а значить, і інфляційне знецінення національних грошей, призводило до відпливу золота за кордон і зменшення золотих
© 2014-2022  epi.cc.ua