Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Облікова вартість і альтернатівнаястоімость


Як облікова вартість активів у балансі фірми, взагалі кажучи, занижує реальну вартість фір-ми, так і облікові витрати, що містяться в отче-ті про результати діяльності фірми, в цілому невраховуваних важливих елементів її реальних еконо-вів витрат, пов'язаних з веденням справи. По-кільки прибуток - це дохід мінус витрати, тоучетная прибуток, як правило, вище економіч-ської прибутку. Коль скоро ми припускаємо, чтофірми максимізують економічний прибуток, товажно зрозуміти, яким чином ця різниця возника-ет.
Бухгалтери та економісти згодні з тим, що впринципі витрати фірми за будь-який період равнистоімості ресурсів, використаних фірмою дляпроізводства реалізованих протягом цього періоди-да товарів і послуг. (Це визначення наведене спочатку даного параграфа) Бухгалтери зосереджена-ни на витратах, які можуть бути легко вимірюв-рени (типу витрат на телефонні послуги) або рас-лічені згідно простим правилам (типу нараху-вання зносу). Але економісти починають з більш ши-рокого поняття альтернативної вартості (альтер-нативних витрат), яке було введено в гл.1. Влюбом справі альтернативна вартість використання ня якого ресурсу, такого, як праця або капі-тал, дорівнює сумі, яка могла б бути полученапрі найкращому альтернативному використанні дан-ного ресурсу.
Бухгалтери, як правило, ігнорують дві важниесоставляющіе альтернативної вартості. Пер-вая - це альтернативна вартість временівладельца. Припустимо, що весь капітал фірми «Рент-е-клерк» належить одній жінці, рабо-тане все свій час на фірму. Вона можетпрійті висновку на основі звіту про результати ізтабл 7-2, що справи її підприємства йдуть добре. Ноетот звіт не бере до уваги альтернатив-ную вартість її собственною праці - суму, ко-торую вона могла б заробити, працюючи в другомместе. Припустимо, що вона дуже здібний ру-рівник і може заробляти до 120 тис доллв рік, виконуючи аналогічну доставляє їй удо-вольствие роботу десь в іншому місці. Тогдаальтернатівная вартість її часу составляет120 тис дол Віднімаючи величину цієї вартості ізчістого доходу (за вирахуванням податків), рівного 80тис дол (див. табл 7-2), виявляємо, що «Рент-е-клерк» фактично мала збитки в розмірі 40 тисдолл Економічна прибуток фірми була отрица-котельної, оскільки доходи не покривали всіх з-держек, включаючи альтернативну вартість време-ні владельца11.
Другий елемент альтернативної вартості, невраховуваних у звітах, - альтернативна вар-тість фінансового капіталу власників.
Навіть ес-ли власники (одноособовий власник, Партнерита початкові акціонери) не приділяють времяпредпріятію, вони повинні, як правило, виложітьфінансовие кошти для його діяльності. При обчисленні облікового прибутку ніякі витрати ис-користування власного (на відміну від позикового) фінансового капіталу не враховуються. Але, звичайно, цей фінансовий капітал міг би бути іспользовангде-то ще: вкладено в операції на фондовій біржі, в іншу фірму або навіть покладений на терміновий де-депозитними рахунок. Альтернативна вартість фінансовим-вого капіталу власників фірми включається в еко-номічного витрати фірми, але не включається вее облікові витрати.
Припустимо, що власниця фірми «Рент-е-клерк» виклала 200 тис дол, щоб почати дело.Предположім також, що вона могла використовувати
11 Власниця, можливо , стверджує, що її робота в якості керуєте-ля свого власного підприємства дає їй 50 тис дол на рік. Такимобразом, якщо керівництво фірмою «Рент-е-клерк» приносить їй нерішучість-лізуемий (негрошовий) дохід у 50 тис дол на додаток до 80 тисдолл. чистого (після сплати податків) прибутку, то економічна при-бувальщина фірми в 1987 р. складає 10 тис дол (80 тис дол - 120 тисдолл. + 50 тис дол). Інший спосіб подачі цього полягає в тому, що альтернативна вартість її часу реально становить тільки 70тис дол (120 тис дол - 50 тис дол), так як робота в іншому местене може бути настільки ж приємною. Багато дрібні підприємства рік загодя приносять своїм власникам дохід менший, ніж ті могли б по-лучити, працюючи на інших. Одне з двох: або власники цих підприемств поводяться настільки нерозумно, щоб не припиняти діяльність сво-їх підприємств, або їм подобається працювати на самих себе.
Ці гроші для покупки паю в розмірі 1000 акційсолідной (що має міцне положення) фірми (не більше ризикованою, ніж «Рент-е-клерк»), кото-раю платить річні дивіденди в розмірі 20 доллна акцію . Альтернативна вартість капіталу, вло-женного нею в «Рент-е-клерк», таким чином, равнапо принаймні 20 тис дол (20 дол х 1000) вгодив - сумі, яку вона могла б заробити врезультаті цього альтернативного вкладення. Альтер-нативная вартість дорівнює в точності 20 тис дол, якщо дане вкладення реалізує найкращу з име-ющихся у неї альтернатив.
Таблиця 7-4 показує, як співвідносяться междусобой облікова і економічна прибутку, отриманий-ні власницею «Рент-е-клерк» з урахуванням альтернативної вартості її часу і фінансового капі-тала.
Незалежно від того, що їй говорять її бухгал-тери, власниця фірми «Рент-е-клерк» буде недо-вольна діяльністю свого преприятия, і вона мо-же навіть розглядати можливість його закриття.
Існують й інші причини, по яких зна-чення облікової та економічної прибутків могутразлічаться. Наприклад, облікова величина зносу, розрахована за формулою, може не бути хоро-шей мірою фактичного зниження ринкової вар-тості майна. (Згадайте, що вартість фаб-рики «Снарка» зросла, навіть незважаючи на те, чтоотчети показували величину щорічного зменшення ня її вартості на 20 тис дол) Ця проблемаособенно серйозна в періоди інфляції, коли ри-нічні ціни, як правило, зростають . Інфляціятакже створює труднощі для обчислення правиль-ної вартості товарних запасів і навіть пассівовфірми. (Долари, які фірма повертає, стоятменьше, ніж долари, які фірма брала в борг, якщо ціни зросли за цей проміжок часу.)
ТАБЛИЦЯ 7-4. Звіт про економічні результатахдеятельності фірми «Рент-е-клерк» за 1987 р. (по 31 грудня включно, в дол.)
Надходження 1000000 Мінус облікові витрати 900000 Обліковий прибуток до сплати податків 100 000 Мінус прибутковий податок на корпорацію 20000 Обліковий прибуток після сплати податків 80000 Мінус упущені в звітах витрати Витрати альтернативного використання часу власника 120 000 Витрати альтернативного використання капіталу власника 20 000 1400 00 Чистий економічний прибуток (збиток) після сплати податків 60000 Ці та інші проблеми посилюють посилку про те, що не слід ототожнювати облікові показателіпрібилі та вартості з їх економічними анало-гами.
| У частині даного підручника ми исхо-дим з припущення, що фірми максімізіруютпрібиль. Це означає, що як би фірми ні биліорганізовани, вони займаються бізнесом в целяхполученія грошей, і керуючі відповідно до
цим намагаються зробити власників фірм як можноболее заможними. Це також означає, чтоуправляющіе максимізують економічну, а необлікового прибуток. Незважаючи на те що це припускає-ложение є вірним тільки до некоторй сте-пені, воно цілком розумно і корисно. У следующейглаве ми використовуємо його, щоб показати, як маю-щиеся методи виробництва і витрати виробниц-дарських ресурсів спільно визначають іздержкіпроізводства товарів і послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Облікова вартість і альтернатівнаястоімость "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  З метою створення нормальних умов діяльності бюджетних установ в їх кошторисах передбачаються господарські витрати, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів з підтримки в належному стані будівель і займаних площ, обладнання та інвентарю, а також щодо створення необхідних побутових умов для трудового колективу установи та обслуговується їм контингенту.
 4. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної
 5. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  Однією з умов нормальної роботи ТМО є забезпеченість установи матеріальними ресурсами. Для оцінки забезпеченості ТМО матеріалами в процесі аналізу насамперед визначається рівень матеріалопотребленія і його зміна в порівнянні з попередніми роками. Він вимірюється вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи в розрахунку на одну койку. Рівень
 6. 7.4. Аналіз руху матеріальних цінностей та зміни їх залишків
  У процесі вивчення матеріальних ресурсів особлива увага приділяється аналізу їх руху. Такий аналіз дозволяє виявити повноту витрачання матеріальних цінностей за призначенням і зміна їх залишків. При аналізі, перш за все, доцільно дати загальну характеристику руху матеріалів: збільшення або зменшення їх залишків, зіставлення сум залишків з витраченими на потреби установи
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 8. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  У 70-і і 80-і рр.. боротьба з інфляцією стала однією з головних турбот промислового світу. У ряді країн, у тому числі і в Сполучених Штатах, пробували застосувати контроль над заробітною платою і цінами, але, як показав досвід, виявилося неможливим контролювати інфляцію без навмисного створення середовища з повільним зростанням і високим безробіттям. Фактори, що викликали інфляцію 70-х і 80-х рр.., попросту
 9. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  Щоб стати життєздатним, капіталізм потребував ідеології нарощування особистого доходу, але понад те він потребував також у технології парової машини, яка народилася в 1795 р. (1). Але в двадцять першому столітті ключове стратегічне значення матимуть мислення та уяву, винахід і організація нових технологій. Фізичний капітал буде все ще необхідний, але він став продуктом, який можна зайняти
 10. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  Якраз у той час, коли для економічного успіху потрібен більш широкий часовий кругозір, цілий ряд факторів призводить до його звуження. Гарвардський соціобіолог Едвард О. Уілсон вважає, що вузький часовий кругозір вбудований в генетичний код людини - «співпраця поза рівня сім'ї та племені дається насилу»; «гени привертають людини планувати вперед не більше ніж на одне або два
© 2014-2022  epi.cc.ua