Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

8.1. Сутність оборотного капіталу і оборотних коштів, їх класифікація


Оборотний капітал - одна з найважливіших категорій ринкової економіки, сутність якої визначається його роллю в забезпеченні відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення. За оцінками ряду фахівців, як вітчизняних, так і зарубіжних поняття "оборотний капітал" і "оборотні кошти" однакові за змістом, оскільки мають однаковими ознаками: однаковою економічною сутністю процесу руху вартості, роблять повний кругообіг в процесі виробництва та обігу, мають однакові джерела формування і однаковий склад.
Під оборотним капіталом слід розуміти ресурси організації, які можуть бути звернені в кошти протягом одного року або одного виробничого циклу, авансовані на формування оборотних фондів і фондів обігу, з метою забезпечення безперервності процесу їх обігу та відтворення.
Чистий оборотний капітал (власний оборотний капітал) характеризує ту частину власного капіталу організації, яка є джерелом покриття оборотних активів організації. Величина чистого оборотного капіталу дорівнює величині поточних активів за вирахуванням поточних зобов'язань.
Оборотні кошти організацій торгівлі - авансована в грошовій формі вартість для формування і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують нормальний торгово-технологічний процес.
Для оборотного капіталу організації характерні такі особливості:
- він повинен бути вкладений (авансований) в товарно-матеріальні цінності;
- в якості ресурсів не витрачається, а постійно поновлюється в господарському обороті;
- потреба в оборотному капіталі залежить від обсягу господарської діяльності та повинна відповідно регулюватися.
При недостатності або неефективне використання оборотного капіталу фінансовий стан організації різко погіршується, що безпосередньо позначається на її платоспроможності.
Сутність оборотного капіталу розкривається через його функції:
1. Платіжно-розрахункова. Оборотний капітал у грошовій формі використовується для оплати матеріальних цінностей. У цьому випадку рух оборотних фондів у кожен момент часу відбиває оборот матеріальних чинників відтворення, а рух фондів обігу - оборот товарів, грошей, платежів.
2. Відтворювальна, що отримала вираження у забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації та наданні впливу на цей процес.
Опції оборотного капіталу проявляються одночасно. Слід врахувати, що функція забезпечення безперервності виробництва реалізується в практичній діяльності у формі економічного стимулювання торгово-виробничого процесу. Платіжно-розрахункова функція обумовлена зміною вартісних параметрів і швидкості обороту авансованого в оборотні активи капіталу.
Оборотні фонди - функціонують у процесі виробництва і являють собою предмети праці, за допомогою яких здійснюється процес обігу товарів і забезпечується нормальний поточний торгово-господарський процес (виробничі запаси: сировина, матеріали, паливо; матеріали для господарських потреб; витрати в незавершеному виробництві). Оборотні фонди цілком споживаються протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на собівартість готової продукції (реалізованих товарів)
Фонди обігу - постійно беруть участь в обороті, постійно змінюють свою форму (Т-Д-Т) . До них відносяться товарні запаси, готова продукція на складах, грошові кошти та документи, товари відвантажені, на відповідальному зберіганні, дебіторська заборгованість і короткострокові фінансові вкладення.
Фонди обігу - не беруть участь в процесі виробництва, а обслуговують процес обігу товарів. Основне їх призначення - забезпечити платіжними засобами ритмічність процесу обігу.
Оборотні кошти організації можна класифікувати за різними ознаками:
1. За функціональним призначенням:
- оборотні фонди,
- фонди обігу.
Основними факторами, що визначають величину оборотних фондів, є тривалість виробничого циклу виготовлення продукції та реалізації товарів, рівень організації праці, розвитку техніки, досконалості технологій. Величина фондів обігу залежить в основному від умов реалізації товарів, рівня організації торговельного обслуговування, якості торгівлі.
2. За складом і характером використання
2.1 запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів
2.2 запаси готової продукції і товарів
2.3 дебіторська заборгованість - сума заборгованості на користь організації, надана фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб
2.4 грошові активи (гроші в касі, на розрахунковому та інших рахунках, фінансові вкладення у вигляді цінних паперів інших господарюючих суб'єктів, державні облігації, цінні папери , випущені місцевими органами влади)
2.5 інші види оборотних коштів
3.По організації планування:
- нормовані,
- ненормовані.
Основна мета нормування - забезпечення безперебійності торгово-виробничого процесу. Нормування оборотних коштів є основою для джерел їх фінансування, виявлення та притягнення яких виступає об'єктом фінансового планування
За нормованих оборотних коштів розраховуються економічно обгрунтовані нормативи в днях обороту або в абсолютній сумі: поточним товарних запасах, коштах в касі та в дорозі - в днях обороту; виробничим запасам, незавершеному виробництву - в абсолютній сумі.
До ненормованих оборотних засобів відносять грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках, товари відвантажені, дебіторську заборгованість, фінансові вкладення. Організація не може визначити потребу в них в конкретний період часу.
4. За джерелами формування:
- власні,
- позикові, з них залучені.
Джерелами формування оборотних коштів і забезпечення його кругообігу є власні і позикові фінансові ресурси.
Власні оборотні кошти - це частина власних коштів організації, авансованих в оборотні активи для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації товарів.
Власними джерелами формування оборотних коштів є: прибуток, Статутний фонд, пайова участь у діяльності інших організацій; кошти, прирівняні до власних (стійкі пасиви), тимчасово вільні кошти спецфондів, кошти, отримані від дооцінки товарно- матеріальних цінностей.
До стійких пасивів відносять
- перехідну заборгованість робітникам і службовцям по заробітній платі та по відрахуваннях, виробленим від ФЗП в позабюджетні фонди;
- кошти покупців і замовників з одержаних авансів;
- резерв майбутніх витрат і платежів;
- кредиторську заборгованість за товари в межах суми, яка значиться за балансом на початок планованого періоду.
- Комітенти за розрахунками (якщо є комісійна торгівля).
Стійкі пасиви по суті прирівнюються до власних оборотних засобів організації, хоча юридично вони не належать організації, але вони постійно знаходяться в обороті організації та використовуються як джерело формування власних оборотних коштів.
При недостатності прибутку або при ненадходженні грошових коштів від реалізації на рахунку організації потреба в оборотних коштах може покриватися шляхом залучення позикових джерел: кредитів банку, кредиторської заборгованості; коштів, що надходять від вищих організацій, а також додатковим залученням коштів юридичних та фізичних осіб (видані векселі, додаткова емісія акцій та ін.)
Структура оборотних коштів являє собою співвідношення окремих елементів у загальній їх сумі. Структура оборотних активів змінюється в часі.
Визначення структури і виявлення тенденцій зміни елементів оборотних коштів дають можливість ефективно управляти ними.
На обсяг і структуру оборотних коштів впливають зовнішні і внутрішні чинники.
До зовнішніх факторів належать:
1. Сфера діяльності організації (торгова, виробнича, постачальницько-збутова, посередницька і т.д.);
2. Галузева приналежність (перебуваючи на стику двох відтворювальних фаз-виробництва та споживання - торгівля формує оборотні кошти з урахуванням сезонності, нерівномірності розміщення та неритмічність виробництва, характеру потреб і структури купівельного попиту);
3. Масштаби діяльності організації, що визначаються розмірами організації, обсягом товарообігу або виробництва (на малих підприємствах - оборотність вище);
4. Економічна ситуація в країні і пов'язані з нею умови господарювання, інфляційні процеси;
5. Податкова і кредитна політика держави, що робить вплив на ефективність використання оборотних коштів. Недостатня розвиненість ринку капіталів, значна вартість банківських кредитів, незначні фінансові можливості більшості торгових організацій ускладнюють отримання джерел оборотних коштів на прийнятних умовах.
6. Відсутність у деяких організацій налагоджених господарських зв'язків між постачальниками і споживачами, що призводить до вимушеного накопичення запасів, значного уповільнення обороту.
Внутрішніми факторами виступають:
1. Обсяг і асортиментна структура товарообігу. Чим більше обсяг товарообігу, тим більше за інших рівних умов потреба в оборотних коштах. Чим більше в товарообігу товарів з більш тривалими термінами реалізації, тим більше потрібно і оборотних коштів для фінансування товарних запасів по цих групах.
2. Умови і частота завезення товарів. Віддаленість постачальників товарів викликає необхідність у завезенні великих партій товарів, що збільшує потребу в оборотних коштах. Чим частіше завозяться товари, тим менше потреба в оборотних коштах.
3. Організація комерційної роботи (розвиток стійких господарських зв'язків на взаємовигідних умовах, дотримання договірної дисципліни, проведення заходів з управління оборотними коштами);
4. Форми розрахунків з постачальниками товарів (у разі передоплати - зростає потреба в оборотних коштах, на умовах консигнації - знижується потреба в оборотних коштах);
5. Організація і методи продажу товарів (активні форми торгівлі призводять до прискорення товарооборачиваемости і до зниження потреби в оборотних коштах).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Сутність оборотного капіталу і оборотних коштів, їх класифікація "
 1. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  Виконання послуг ведеться в межах можливостей певних матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному
 2. 3. Оборотний капітал
  До оборотного капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 3. Аналіз оборотного капіталу
  Під матеріаломісткістю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 4. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  Якщо порівнювати за величиною оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на
 5. Сутність і форми капіталу
  Капітал - це певна сума благ у вигляді матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу надалі виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він
 6. 9.5 Нормування оборотних коштів
  Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 7. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
    Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 8. 3. Розрахункові завдання
    3.1. Амортизація основного капіталу дорівнює 120 тис. марок на рік, оборотний капітал становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік
 9. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
    Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється по
 10. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати
 11. Оборотний капітал (оборотні фонди)
    Поряд з основним капіталом функціонує і оборотний капітал, що витрачаються на наймання робочої сили і купівлю предметів праці (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), які в процесі виробництва повністю переносять свою вартість на готову продукцію (входять в її вартість). Предмети праці переносять свою вартість на знову створюваний продукт повністю. Що стосується робочої
 12. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
    Між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелами фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позикові кошти; іноді вони формуються за рахунок короткострокових активів банку або за рахунок тимчасового залучення власних оборотних коштів. Поточні
 13. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
    Вартість майна підприємства - це необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів
 14. Оборотні кошти
    Оборотні кошти - предмети праці, які цілком споживаються в процесі виконання послуг, змінюють свою натуральну форму і переносять свою вартість на виконану послугу повністю. До оборотного капіталу (оборотних засобів) відносяться: паливо, енергія, газ, фонд заробітної плати, а також лікарські засоби і засоби догляду за хворими, включаючи малоцінний і швидкозношуваний
 15. Висновки
    1. Капітал має чимало як широких, так і вузьких визначень. Він традиційно ділиться на основний і оборотний, а за сферами функціонування - на виробничий (промисловий), торговий, фінансовий (позичковий). 2. Серед теорій капіталу і прибутку найбільш відомі трудова, теорія стриманості, теорія капіталу як блага, що приносить дохід. 3. Основні фонди є головною складовою частиною
 16. Питання для самоперевірки
    1. Що таке капітал з економічного і бухгалтерському визначенню? 2. Якщо у вашої фірми є автомобіль, який прослужив менше одного року і потім був списаний, то ви його віднесете до основного або оборотного капіталу? 3. Кажуть, що люди - основний капітал будь-якого підприємства. До основного або оборотного капіталу потрібно віднести витрати на заробітну плату? 4. Коефіцієнт оновлення
 17.  Глава 8. Оборотні кошти організацій торгівлі
    Глава 8. Оборотні кошти організацій
© 2014-2022  epi.cc.ua