Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

6.4. Спосіб відносних різниць

Сутність і призначення способу відносних різниць. Сфера його застосування. Алгоритм розрахунку впливу факторів цим способом.
Спосіб відносних різниць, як і попередній, застосовується для вимірювання впливу факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних і адитивно-мультиплікативних моделях типу V=(а - b) с. Він значно простіше ланцюгових підстановок, що за певних обставин робить його дуже ефективним. Це насамперед стосується тих випадків, коли вихідні дані містять вже визначені раніше відносні прирости факторних показників у відсотках або коефіцієнтах.
Розглянемо методику розрахунку впливу факторів цим способом для мультиплікативних моделей типу V=А х В х С. Спочатку необхідно розрахувати відносні відхилення факторних показників:


Тоді зміна результативного показника за рахунок кожного фактора визначається наступним чином:


Згідно з цим правилом, для розрахунку впливу першого фактора необхідно базисну (планову) величину результативного показника помножити на відносний приріст першого фактора, вираженого у відсотках, і результат розділити на 100.
Щоб розрахувати вплив другого чинника, потрібно до планової величиною результативного показника додати зміну його за рахунок першого фактора і потім отриману суму помножити на відносний приріст другого фактора у відсотках і результат розділити на 100.

Вплив третього фактора визначається аналогічно: до планової величиною результативного показника необхідно додати його приріст за рахунок першого і другого факторів і отриману суму помножити на відносний приріст третього фактора і т.д.
Закріпимо розглянуту методику на прикладі, наведеному в табл. 6.1:
Як бачимо, результати розрахунків ті ж, що і при використанні попередніх способів.
Спосіб відносних різниць зручно застосовувати в тих випадках, коли потрібно розрахувати вплив великого комплексу чинників (8-10 і більше). На відміну від попередніх способів значно скорочується кількість обчислень.
Різновидом цього способу є прийом відсоткових різниць. Методику розрахунку впливу факторів з його допомогою розглянемо на тому ж прикладі (табл. 6.1).
Для того щоб встановити, наскільки змінився обсяг валової продукції за рахунок чисельності робітників, необхідно планову його величину помножити на відсоток перевиконання плану по чисельності робітників ЧР%:


Для розрахунку впливу другого чинника необхідно помножити плановий обсяг валової продукції на різницю між відсотком виконання плану по загальній кількості відпрацьованих днів усіма робітниками D% і відсотком виконання плану по середньооблікової чисельності робітників ЧР%:


Абсолютний приріст валової продукції за рахунок зміни середньої тривалості робочого дня (внутрішньозмінних простоїв) встановлюється шляхом множення планового обсягу валової продукції на різницю між відсотками виконання плану по загальній кількості відпрацьованих годин усіма робітниками t% і загальною кількістю відпрацьованих ними днів D%:


Для розрахунку впливу середньогодинного виробітку на зміну обсягу валової продукції необхідно різницю між відсотком виконання плану по валовій продукції ВП% і відсотком виконання плану по загальній кількості відпрацьованих годин усіма робітниками t% помножити на плановий обсяг валової продукції ВПпл:


Перевага цього способу полягає в тому, що при його застосуванні не обов'язково розраховувати рівень факторних показників.
Достатньо мати дані про відсотки виконання плану по валовій продукції, чисельності робітників і кількості відпрацьованих ними днів і годин за аналізований період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. Спосіб відносних різниць "
 1. 2. Різниця в обеспеченностіфакторамі виробництва
  відносної продуктивності праці вели до відмінностей у відносних з-Держко, тобто до порівняльного перевазі. Раз-ница у відносних витратах в свою очередьдает імпульс міжнародній торгівлі і полученіювигод від неї. Тепер розширимо наш аналіз, чтобирассмотреть інші причини виникнення між-народної торгівлі та її вигод. Відносні витрати виробництва товаровопределяются
 2. 6.3. Спосіб абсолютних різниць
  способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях: Y=(а - b) с і У=a (b - с).
 3. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  способи. Найбільш універсальним з них є спосіб ланцюгової підстановки; він використовується для визначення кількісного впливу окремих факторів на загальний результативний показник. Даний спосіб застосовується в тому випадку, якщо між досліджуваними явищами існує функціональна, пряма або обернено пропорційна залежність. При використанні способу абсолютних різниць величина впливу
 4. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць та відносних різниць, інтегральний
 5. Деякі дані про обеспеченностіфакторамі виробництва та структуреторговлі
  щодо більшого кількості ка-питала, чим товари, які вони імпортують. Нарис 37-3 представлені деякі дані в пользуетой теорії. Горизонтальна вісь показує капіталовоору-женность одного робітника в тисячах доларів СШАдля різних країн. Вертикальна вісь показываеткапиталовооруженность у виробництві експортнихтоваров порівняно з імпортом. Таке число, як, наприклад, 0,5,
 6. Порівняльні економічні переваги
  щодо менш ресурсномісткою продукції, при продажу якої можливе підвищення ефективності національної
 7. Різниця в капіталовооруженності
  относітельнихіздержек виробництва в різних країнах. Але стра-ни різняться між собою і по обеспеченностідругімі факторами виробництва, наприклад капи-талому (обладнанням, будівлями, комп'ютерами ітд.) І працею. Розглянемо, наприклад, Сполучені Штати іМексіку. Сполучені Штати мають більше капі-тала і більше робочої сили в порівнянні з Мекси-кою, бо США - більш велика країна. Але
 8. Паритет купівельної спроможності (ПКС)
  спроможності (ПКС) стверджує, що цей вплив є глав-ним поясненням зміни валютних курсів. Про Теорія паритету купівельної здатності (ППС) для валютних курсів стверджуючи-ет, що валютний курс завжди змінюється ровнонастолько, наскільки це необхідно для того, щоб компенсувати різницю в дінамікеуровня цін у різних країнах. Розглянемо як приклад Мексику і Сполуче-з'єднані
 9. № 2. Азіатський спосіб виробництва
  способу
 10. Завдання
  спосіб E до табл. 8-1, при якому використовуються 10едініц праці, 2 трактори, 3 одиниці землі та 14 оди-ниць добрив. Чи буде цей процес технологіческіеффектівним? (С) Який висновок ви могли б сделатьотносітельно технологічної ефективності другіхспособов, показаних в табл. 8-1, якби спосіб Eбил доступним? 154 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів 2. (А) Припустимо, що
 11. 7.2. Норма Зміни (Rate of Change)
  щодо нуля, оскільки абсолютні значення осцилятора несуттєво
 12. Держбюджет, заощадження та інвестиції. Ефект витіснення
  різниця між заощадженнями та інвестиціями дорівнює різниці між державними витратами і доходами, тобто бюджетному дефіциту. Говорячи по-іншому, якщо інвестиції виявляються менше заощаджень, то ця різниця часто йде на покриття бюджетного дефіциту, зазвичай у вигляді державних позик. Однак це та частина заощаджень, яка могла б бути приватними інвестиціями. Інший негативний ефект від
 13. Відносна додаткова вартість
  способом отримання більшої додаткової вартості є збільшення додаткового робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і додатковому робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня громадської
 14. Помилки і пропуски
  відносно невелика і стабільна, проте вона різко зростає і може досягати великих значень в країнах зі слабким контролем за наданням звітів учасниками зовнішньоекономічних зв'язків для статистики платіжного балансу. У цьому випадку величина пропусків і помилок дає уявлення про незареєстрованому відтоку (або притоці)
© 2014-2022  epi.cc.ua