Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Виробнича функція

У рамках теорії факторів виробництва особливе місце посідає виробнича функція, що встановлює технічне співвідношення між факторами виробництва і обсягом отриманої продукції . Причому виробнича функція з успіхом може застосовуватися як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях. Вона легко піддається агрегуванню, що дозволяє використовувати її для моделювання народногосподарських пропорцій. У найзагальнішому вигляді ця функція може бути представлена наступним чином:
x=F (a1, a2, ..., an),
де x - обсяг продукції ; a1, a2, ... , An - використовувані фактори виробництва.
На рівні підприємства ця функція може бути визначена емпіричним шляхом на основі використання фактичних показників та обліку специфіки застосовуваних факторів виробництва. Тому тут можливо різноманіття форм виробничої функції, обумовлене як специфікою діяльності підприємств, так і межами проведеного дослідження.

На народногосподарському рівні за допомогою виробничої функції встановлюється взаємозв'язок між національним продуктом і основними факторами виробництва: працею, капіталом і землею [Y=f (N, L, K)].
Спочатку виробнича функція встановлювала залежність між обсягом виробництва і тільки двома його факторами: капіталом і працею. Названа по імені розробників виробнича функція Кобба-Дугласа має наступний вигляд:

де Y - продукт (обсяг виробництва); К - капітал, L - праця; А - коефіцієнт пропорційності або масштабності;?,? - Коефіцієнти еластичності обсягу виробництва відповідно по капіталу і праці, тобто коефіцієнти, що характеризують приріст продукту, що припадає на 1% приросту відповідного фактора виробництва; ert - фактор, що відображає вплив якісних змін у виробництві, у тому числі технічний процес.

Дана формула виробничої функції відображає статичну модель, тоді як з урахуванням фактора часу потрібно динамічна модель економічного розвитку. Однак її аналіз виходить за рамки нашої теми. Перевагою виробничої функції є те, що вона виражає кількісну залежність між витратами факторів і розмірами виробництва, а також залежність змін у структурі витрат виробничих ресурсів. Це дозволяє говорити про індиферентність моделей виробничої функції по відношенню до якісних описів процесу створення продукту. Тому дуже обережно необхідно підходити до універсальності, яка нібито закладена в кількісних методах вимірювання. Все залежить від адекватності відображення якісної сторони явища її кількісному вираженню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виробнича функція "
 1. Виробнича функція
  виробничого процесу (производственнойтехнологии) часто описується як інженерно-тех-технічне рішення, за яким слід економіч-ське рішення Інженер або інший технічний ек -спертий відбирає технологічні процеси, характе-різующіеся мінімальними потребами в ресу-рсах, відкидаючи всі ті, які є техноло-гически неефективними. Потім настає очередьбізнесмена приймати
 2. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 3. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  виробничих витрат підприємств. Воно полягає у припущенні, що витрати на виробництво якого-небудь підприємства є функцією лише його обсягу виробництва, але не залежать від випуску інших фірм або галузі в цілому. Це припущення справедливо для виробництв (галузей), що не використовують високоспеціалізованих ресурсів (включаючи працю), та / або відносно невеликих порівняно з усією
 4. 34. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ, ВИРОБНИЧІ СИЛИ, ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ
  виробничий процес - виробнича функція - це: 1) спосіб встановлення зв'язку між ресурсами і випуском продукції; 2) показник максимально можливого випуску продукції, який може бути отриманий з заданого обсягу ресурсів; 3) показник того мінімальної кількості ресурсів, яке необхідно для отримання заданого обсягу продукції, якщо не ставиться мета максимізації обсягу
 5. Фіскальна функція
  виробничої та соціальної інфраструктури, фондомістких галузей з тривалими термінами окупності капіталовкладень, з необхідністю формування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Соціальний характер податкової системи пов'язаний з напрямком значної частини бюджетних коштів на соціальні потреби населення, повне або часткове звільнення від податків громадян, які потребують
 6. Опції ринку праці
  виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення продуктивних здібностей працівників. Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розміщенні, регулювання та використанні праці, що дозволяє особливо
 7. Опції ринку праці
  виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення продуктивних здібностей працівників. Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розміщенні, регулювання та використанні праці, що дозволяє особливо
 8. Зважаючи повсемест-ве впровадження комп'ютерної техніки та пов'язані з цим переваги і зручності нового способу життя,
  виробничої функції. Якщо ми позначимо обсяг своєї продукції як Y, кількість праці - L, кількість фізичного капіталу - К, кількість людського капіталу - H і кількість природних ресурсів - N, виробнича функ-ція виразиться таким чином: Y=AF (L, K, H, N), TReFi) - функція, що визначає залежність обсягів випуску продукції від значень витрат факторів
 9. § 2.4. Функції оподаткування
  функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те
 10. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 11. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 12. Ключові терміни
  Функція споживання Гранична схильність до споживання (MPC) Гранична схильність до заощаджень (MPS) Функція інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 13. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу
 14. Питання 2. Функції податків
  виробничому процесі. Це насамперед те, що споконвічно розподільна функція податків носила чисто фіскальний характер: наповнити державну скарбницю, щоб мати можливість утримувати армію, чиновницький апарат, а з часом і соціальну сферу (освіта, охорона здоров'я та
 15. 27.3. Виробничий попит
  виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 16. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  производствен функція стає більш пологою. ВИПУСК (кількістю-Граничні витрати на ВИТРАТИ сукупні витрати НА РЕСУРСИ (ІЗДЕРХ-Il число СТВО булочок ПРОДУКТ ОБЛАДНАННЯ, НАЙМУ КІ НА ОБЛАДНАННЯ пекарня + ВИТРАТИ i. РОБОЧИХ В ЧАС) ПРАЦІ В $ РОБІТНИКІВ, В $ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, В $) 0 0 50 30 0 30 1 50 40 30 10 40! 2 90 30 30 20 50
© 2014-2022  epi.cc.ua