Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Програма. Ефекти доходу та заміщення доходу при збільшенні уровняоплати праці


У даному додатку ми на графіку представімеффекти доходу та заміщення, що має місце прівоздействіі зростання зарплати на витрати праці від-ділового працівника. Для цього ми використовуємо ту жеметодіку, що і при аналізі витрат на споживчі товари, що застосовувалася в додатку КГЛ. 6.
На рис 16П-1 зображено графік, ілюструю-щий прийняття рішення про індивідуальний запропонованого-жении робочої сили з точки зору обеспеченіямаксімальной корисності для індивідуума. Семсчітает економічно доцільним потреблятьтовари та послуги (рівень споживання в дол в ме-сяц на вертикальній осі) і мати вільний час (в годинах на місяць на горизонтальній осі). Для про-стоти будемо вважати, що йому необхідно спати неменш 8 год на добу, тому збільшити колічествовремені для іншої діяльності за рахунок скоро-ня сну неможливо, і що весь дохід він витрачає напотребленіе.
Якщо Сем не працюватиме, то щомісяця у не-го буде T ч вільного часу, але в цьому случаеего дохід і відповідно споживання будуть рав-ни нулю11. З іншого боку, якщо він буде працюва-ти по 16 год на добу, рівень його місячного потреб-лення підніметься до точки Ad, але у нього не залишиться-ся вільного часу. Таким чином, його реаль-ная зарплата виражається ставленням М / Т (зарабо-ток за кожну годину роботи). При заданій ставкезаработной плати він може вибрати будь-яку точкуна бюджетної лінії. При переміщенні цієї точ-ки вліво від T скорочуватиметься його вільне вре-мя і збільшуватися обсяг пропонованого праці.
Його вибір з точки зору максимізації корисності позначається крапкою А. У цій точці кріваябезразлічія U0 є дотичною до бюджетнойлініі AdT. Для того щоб досягти цього рівня до-ходу при діючих ставках оплати, він долженпроработать T - L0 год, при цьому час на відпочинок зі-ставить L0 ч.
Тепер припустимо, що ставка заробітної пла-ти підвищилася і Сем зможе заробляти суммуAd ', якщо буде трудитися і протягом ранкових ча-сов. На рис. 16П-2 показані його первоначальнаябюджетная лінія AdT і його нова бюджетна лінія
11 Ми спрощуємо аналіз, не беручи до уваги виплати за соціаль-ним програмам і страхування по безробіттю, які зазвичай установ підтримують доходом тих, хто не працює.
Ці програми существенносніжают ефективні значення реальної зарплати для деяких катего-рій працівників з низькими доходами, так як долар, отриманий врезультаті виходу на роботу, дорівнює надходженнями зарплати мінус ви-плати по соціальних програмах і страхуванню по безробіттю . ВГЛ. 22 ми обговоримо ці програми і їх ефект.
AdT. Його початковий вибір витрат праці (і, сле-послідовно, споживання) позначений точкою А на лі-нії AdT Лінія Ad1T "проходить через точку А і паралельних лінії AdT. Для зручності реакцію Сема переміщення бюджетної лінії в положеніеAdT ми поділяємо на дві складові : реакція наперво зрушення його бюджетної лінії з AdT на Ad'T "іреакція на друге зміна з Ad'T" на AdT.
Реакція Сема на початковий зсув з AdT на Ad'T'представляет собою ефект заміщення, виникають-щий при підвищенні заробітної плати. Сем можетсебе дозволити залишатися в точці А, але тепер ра-бота стала більш привабливою, ніж відпочинок. Пое-тому він не стане працювати менше, так як в етомслучае йому доведеться вибирати якусь точку на від -різанні AT ", а він воліє залишитися на уровнеточкі А. (Власне кажучи, він вважає за краще точкуА всім іншим точкам, лежачим між А і T, темсамим маючи більше вільного часу для любо-го рівня споживання, ніж у будь-яких інших точкахна відрізку AT" .) Він віддасть перевагу у результаті більше працюва-ти, і його вибір максимальної економіческойвигоди буде представлений точкою В на отрезкеAd'T ". Таким чином, ефект заміщення при підви-шении заробітної плати справляє позитивний віз-дію на пропозицію робочої сили.

Вільний час, год на місяць
РІС 16П-1. Індивідуальне пропозиція робочої сили з точки зору максимізації корисності. Ставка заробітноїплати працівника дорівнює відношенню максимальної суми, яку він може витратити за місяць (JW), до загального колічествувремені (T), який він може використовувати для роботи або від-нку (М / Т). Він вибирає якусь точку А, де крива безразлічіяU0 є дотичною до бюджетної лінії MT. У цій точкеуровень його споживання становить C0, вільний час - I0 ЧВ місяць, все, що залишився (T - I4) він присвячує роботі

РІС. 16П-2. Ефекти доходу та заміщення при збільшен-ванні заробітної плати.
Збільшення ставки заробітної плативизивает переміщення бюджетної лінії з положення MT в положенні JWT. Лінія М "Т" проходить через первинну оптимальних точку А і паралельна нової бюджетної лінії Прісдвіге бюджетної лінії з положення MT в положення М "Т" оптимальна точка переміститься в положення В, вліво від точки Це буде ефектом заміщення при підвищенні заробітноїплати. При переміщенні бюджетної лінії з М "Т" до MT чоло-вік віддасть перевагу більш високий рівень споживання при збільшен-ванні свобідною часу, тобто якийсь рівень між точками С иd на відрізку MT, праворуч від точки В. Це буде ефектом дохо- да при збільшенні заробітної плати. Якщо переважає еффектзамещенія, збільшується пропозиція робочої сили; якщо пре-володіє ефект доходу, пропозиція робочої сили знижується
Вільний час, год на місяць
Реакцію Сема на другу зміну з М "Т 'наMT можна назвати ефектом доходу від вище-ня заробітної плати. Цей другий зрушення не влечетза собою змін ставок заробітної плати; онпозволіт Сему підвищити рівень споживання і по-більше відпочивати без будь-яких змін відносних цін. Якщо споживання і вільне времяявляются нормальним товаром, тобто при улучшенііматеріального положення Сем буде потреблятьбольше і того, і іншого, то його реакція на второеізмененіе призведе до вибору якоїсь точки на від-різанні CD на прямий AdT. У всіх цих точках затра-ти робочого часу будуть нижче (при увеліченіісвободного часу), ніж у точці В, таким чином,
ефект доходу при збільшенні заробітної платиокажет негативний вплив на пропозицію ра-бочей сили.
Якщо Сем вибере якийсь рівень в районі точкіС, зліва від точки А, ефект заміщення стане пре-володіти над ефектом доходу і загальне воздействіеповишенія заробітної плати на кількість пропонованого їм праці буде позитивним. З іншогобоку, якщо він вибере якийсь рівень в районеточкі D на новій бюджетній лінії, праворуч від точ-ки А, ефект доходу стане домінувати над еф-фектом заміщення і зростання заробітної плати змен-шитий кількість пропонованого праці. Теоретіческівозможен будь-який результат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Додаток. Ефекти доходу та заміщення доходу при збільшенні уровняоплати праці "
 1. 3. Людська праця як засіб
  програми додаткової кількості праці. На ринку праці в ринковому суспільстві завжди існують покупці на будь пропонований запас праці. Достаток і надлишок будуть існувати тільки в окремих секторах ринку праці; це призведе до виштовхування праці в інші сегменти і розширенню виробництва в інших областях економічної системи. З іншого боку, збільшення кількості наявної землі
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  програми теорії переваги часу Будь-який розділ економічної науки може піддатися спотвореного піднесенню і тлумаченню з боку людей, що прагнуть виправдати або підтвердити помилкові доктрини, що лежать в основі їх партійних програм . Щоб наскільки можливо запобігти подібні зловживання, представляється доцільним додати до нашого викладу теорії переваги часу
 3. Висновки
  додатка капіталу, за формами власності і за обсягом виробництва або кількості зайнятих працівників . 7. Підприємства у своїй діяльності несуть витрати (витрати виробництва і витрати обігу). Види витрат виробництва надзвичайно різноманітні - це і витрати суспільства і витрати підприємства; альтернативні витрати, явні і неявні; економічні та бухгалтерські: постійні,
 4. Механізм функціонування ринку праці
  ефект доходу і ефект заміщення (рис. 8.3). На графіку представлена крива пропозиції, що відрізняється своєю конфігурацією від звичайної і що показує загальну кількість робочого часу, який при даній величині заробітної плати згоден відпрацювати працівник. ефект доходу ефект заміщення До певного моменту (Wh) зростання заробітної плати збільшує пропозицію праці, яке досягає в
 5. Висновки
  ефект доходу (при високих доходах притупляється бажання трудитися і зростає прагнення до вільного часу) і ефект заміщення (при невисокій заробітній платі працівник прагне до скорочення вільного часу і збільшення доходів). 6. Рівновага на ринку праці досягається в точці перетину попиту і пропозиції праці і характеризує встановлення рівноважної ставки реальної заробітної
 6. З іншого боку, оскільки картопля щодо м'яса подорожчав, ефект заміщення підштовхує
  ефект заміщення підштовхує споживача до уве-личен закупівель м'яса і обмеженню покупок картоплі. Однак у нашому випадку вплив ефекту доходу набагато сильніше впливу ефекту заміщення. У підсумку реакція споживача на зростання ціни картоплі виражається в збільшенні його заку-пок і одночасному зниженні споживання м'яса. Для опису товарів, по відношенню до яких закон попиту втрачає силу,
 7. Оскільки дівчина завжди хотіла б більше отди-хать, відповідно, витрачати на проведення дозвілля більше грошей, вона
  ефектів доходу та заміщення, що виникають при збільшенні заробітної
 8. Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення.
  ефекту заміщення. Збільшення погодинної опла-ти праці Саллі призвело до зростанню ціни її дозвілля щодо роботи, тому у неї з'являється стимул до наполегливої багатогодинного праці. Іншими словами, при підвищенні зарплати ефект заміщення спонукає Саллі до збільшен-нію числа робочих годин, що, в свою чергу, визначає висхідний характер кривої пропозиції праці. Звернемося до впливу
 9. Збільшення заробітної плати означає підви-щення матеріальних стимулів до праці, проте багато робочі зволіли
  ефекту доходу виявилося сильнішим впливу ефекту заміщення. Ще одне свідчення на користь того, що ефект доходу помітно впливає на пропозицію праці, дає нам вивчення такої незвичайної групи населення, як особи, які виграли великі суми в різних лотереях. Виграші зна-ве збільшують їхні доходи, а значить, призводять до істотного зсуву вправо ліній обмеження бюджетів пестунів
 10. Глосарій
  ефекту масштабу - теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція -
© 2014-2022  epi.cc.ua