Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

3.2. Передумови виникнення кооперативного руху та кооперативів

Кооперативні товариства з'явилися в умовах розвиненого капіталізму. Чому ж вони не виникли раніше, наприклад, в епоху рабовласницького або феодального ладу?
Тільки в період пізнього феодалізму і раннього капіталізму створюються історичні передумови (обов'язкові попередні умови) виникнення кооперації. Хоча існувала нелюдська експлуатація рабів рабовласниками і кріпаків феодалами, але до повного затвердження капіталістичної системи масове кооперативний рух було неможливо.
Розрізняють соціальні, економічні, юридичні та інші передумови виникнення кооперативного руху та кооперативів.
Вихідним пунктом зародження цього руху з'явилися зміни в соціальному житті і структурі суспільства, коли капіталістична промислова система на перше місце висунула два нові великі класи: буржуазію і пролетаріат. Власники фабрик і заводів, підприємці були зацікавлені в зростанні своїх прибутків, а наймані робітники - у підвищенні своєї заробітної плати. Можливість одночасного збільшення прибутків і заробітної плати в умовах виробництва того періоду була ще обмежена. Проміжне становище займали дрібні товаровиробники. Протилежність і зіткнення економічних інтересів буржуазії і пролетаріату лежали в основі процесів, які об'єктивно посилювали тенденцію найманих робітників до взаємодопомоги, об'єднанню, організації. У загальному потоці соціального руху як одна з форм захисту економічних інтересів широких мас виникає кооперативний рух. З'являються перші кооперативи.
Економічними передумовами були стали при капіталізмі загальними товарно-грошові відносини, освіта сучасної кредитно-банківської системи.
Ще в надрах рабовласницьких держав набули поширення торгівля і лихварство. Однак, незважаючи на це, найважливішою особливістю рабовласницького і феодального суспільства було панування натурального господарства.
Умови безпосередньо споживчого характеру виробництва виключали ймовірність виникнення кооперативів, бо останні ще не мали реальних шансів накопичити кошти, необхідні як для розвитку свого господарства, так і для матеріального стимулювання своїх пайовиків. Можливість накопичення коштів для зазначених цілей кооперативи отримали завдяки операціям купівлі-продажу товарів на капіталістичному-ринку за наявності мінового грошового господарства. Саме ринкова економіка і стала колискою кооперативів.
Ринкова економіка була умовою для виникнення кооперативів і в іншому відношенні: ринок більш старанно служить багатим (тим, у кого багато грошей) і може залишити незадоволеними самі насущні потреби бідняків (тих, у кого немає або мало коштів). Значить, ринкова економіка сама обумовлює створення кооперативів як соціального інституту, здатного в деякій мірі захистити своїх членів з малозабезпечених верств суспільства.
Далі, кооперативи, як і взагалі будь-які господарські підприємства, які постійно або тимчасово потребують додаткових оборотних коштах: споживчі товариства - для придбання товарів великими партіями, виробничі кооперативи - для створення запасів сировини, палива і т. д. Дрібний за своєю формою і кабальний за характером лихварський кредит не може задовольнити потреби кооперативів, і для них він неприйнятний. Сформована при капіталізмі сучасна кредитно-банківська система, яка стала обслуговувати і кооперативні організації, теж з'явилася одним з попередніх умов виникнення кооперативного руху.
Серед юридичних передумов слід виділити проголошення демократичних свобод громадян.
Як вже відомо, кооператив являє собою самоврядне суспільство з особливими соціальними та господарськими функціями. Це передбачає, що члени кооперативу повинні володіти певними юридичними правами і свободами.
Мова йде про свободу слова, свободу вибору заняття, свободу об'єднання, свободу пересування і т. д. Як добровільні товариства осіб, які користуються рівними правами, кооперативи могли виникнути тільки після проголошення державою демократичних прав і свобод людини . Поява особисто вільних робітників, що отримали можливість створювати свої об'єднання на засадах самодіяльності, було ще однією передумовою кооперативного руху та кооперативів. Величезне значення для організації кооперативів мала свобода вибору їх потенційних членів у широкому її розумінні.
Створення кооперативу означає об'єднання коштів його членів для утворення кооперативного майна. У період становлення капіталізму закон проголосив право буржуазії об'єднувати індивідуальні капітали і на цій основі створювати акціонерні компанії. Ранні об'єднання робітників і дрібних товаровиробників, будучи по суті кооперативами, змушені були вести свою діяльність формально як акціонерні товариства або товариства взаємодопомоги, бо закони про кооперацію ще були відсутні. Лише пізніше під впливом самого кооперативного руху в різних країнах були видані спеціальні закони, що регламентують порядок створення і рамки діяльності кооперативів. Тим самим кооперативні організації були легалізовані, тобто визнані законними.
Крім уже перерахованих основних передумов, ще існували деякі важливі фактори виникнення кооперативного руху і перетворення його в масовий рух.
Одним з таких факторів з'явилися висувалися в той період проекти перетворення суспільства шляхом створення добровільних громад - поселень, заснованих на засадах взаємної кооперації, - ідеї утопічного соціалізму, які вже були детально розглянуті у другому розділі.
Іншим істотним фактором стали перехідні форми до утворення кооперативів. Що вони собою представляли?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Передумови виникнення кооперативного руху та кооперативів "
 1. К.І. Вахітов. Історія споживчої кооперації Росії, 2007

 2. Стаття 109. Майно виробничого кооперативу
  кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного кооперативу майна становить неподільні фонди, що використовуються на цілі, що визначаються статутом. Рішення про утворення неподільних фондів приймається членами кооперативу одноголосно, якщо інше не передбачено статутом кооперативу ...
 3. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  кооперативом є загальні збори його членів. Виконавчими органами кооперативу є правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів
 4. 22 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
  кооперативних товариств є: 1) відкрите членство. У кооперативному суспільстві не обмежена чисельність, кожен може увійти в нього і вийти в будь-який момент; 2) розподіл прибутку між членами (у вигляді дивідендів). Розмір дивідендів залежить від суми коштів, принесених до кооперативу; 3) виплата відсотка на акціонерний капітал. Всі члени кооперативів отримують фіксований відсоток на свій
 5. Виробничі кооперативи
  кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншому участі в об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу.
 6. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування , надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами
 7. 2.4. Марксизм про кооперативний рух і кооперативах
  кооперативного руху. Найбільш значними творами, в яких викладені ці питання, з'явилися написані Марксом "Установчий Маніфест Міжнародного Товариства Робітників" (1864) і "Інструкція делегатам Тимчасового Центрального Ради з окремих питань" (1866), а також робота Енгельса "Селянське питання у Франції і Німеччині" (1894). Маркс і Енгельс в цілому позитивно оцінювали
 8. 82. Принцип «інтегральної» сільськогосподарської кооперації
  кооперативного руху з дореволюційних часів самоврядування. Він висунув теорію «інтегральної сільськогосподарську кооперацію». Перші роботи А. Чаянова по теорії кооперації з'явилися ще в дореволюційний період (підготовка загального лекційного курсу з історії та теорії кооперації). У післяреволюційний період створення кооперативної теорії Чаянова остаточно завершилося. Вчений підходив
 9. Кооперативи
  кооперативи (артілі). Вони утворюються шляхом добровільного об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом кооперативу може передбачатися створення неподільних фондів, що використовуються на досягнення тих чи інших
 10. 2.8. Сучасні оцінки соціально перетворюючої ролі кооперативів
  кооперативному русі та їх модифікації. Розглянемо лише дві-три найбільш широко відомі концепції. Після ліквідації колоніальної системи в Азії, Африці, Латинській Америці утворилися незалежні держави - так звані країни, що розвиваються. Загальна економічна відсталість, переважання примітивного сільського господарства, нова демократична обстановка в цих країнах з'явилися своєрідною
 11. 1.1. Основні поняття, що відносяться до кооперації
  кооперативного конгресу, що відбувся у м. Манчестері (Великобританія) в 1995 р.: кооператив - це самостійна організація людей, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх загальних економічних, соціальних і культурних потреб за допомогою демократично керованого підприємства, що знаходиться в спільному володінні його членів. Тут гранично коротко названі характерні риси
 12. Соціальна структура підприємств
  кооперативних підприємств і в збільшенні ролі підприємств різних форм організації, що перебувають у приватній індивідуальної та колективної власності. Поряд з формуванням нової моделі зростання у зв'язку з швидкозростаючою диверсифікацією попиту та пропозиції важливий вплив на цей процес зробив загальний політичний зрушення вправо, інтернаціоналізація господарського життя, формування і зміцнення
 13. 18 ХАРАКТЕРИСТИКА виробничого кооперативу
  кооперативом (артіллю) вважається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної чи іншого господарської діяльності (до цього ставляться виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі, а також об'єднанні його
 14. Кооперативи
  кооперативних фабриках в Англії, що вони «показують, як на певному ступені розвитку матеріальних продуктивних сил і відповідаю-щих ним суспільних форм виробництва з природною необхідністю з одного спо-соба виробництва виникає і розвивається новий спосіб виробництва »43. Однак процес розвитку нового способу виробництва щось затягнувся. Коопера-активне рух ніколи не
 15. № 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
  . 1. Розкладання рабовласницького суспільства і початок формування феодальних відносин. 2. Становлення феодального суспільства. 3. Необхідність сильної одноосібної
 16. ВСТУП
  виникнення, становлення та розвитку; але в поле зору знаходяться і такі випадкові події, зигзаги в історії споживчої кооперації, які мали для неї найбільш серйозні наслідки. Дана навчальна дисципліна суть громадська, гуманітарна, тому що історія кооперації взагалі та споживчої кооперації зокрема являє собою одну з областей суспільствознавства. Основними
 17. 2.3. Кооперативний капіталізм: основи теорії та практичне втілення
  кооперативні форми як засіб перетворення капіталізму в соціалізм. Були і є діячі, прагматики і вчені, для яких створення і розвиток кооперативних товариств - це насамперед спосіб збереження і зміцнення існуючого капіталістичного ладу. Звичайно, видимого зв'язку між розвитком кооперації та зміцненням засад суспільства немає; але останнє в тій чи іншій мірі досягається, якщо з
 18. 1.2. Родові ознаки кооперативів
  кооперативної практикою. Єдиний підхід до питання про родові ознаках кооперативів поки ще не вироблений. Але сама ця проблема є актуальною. Адже в житті досить часто доводиться з'ясовувати питання: кооператив перед нами або кооператив? Істинний він кооператив або приватна фірма, що діє під виглядом кооперативу? Сучасним кооперативам притаманний ряд родових ознак. Перший і головний з
© 2014-2022  epi.cc.ua