Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Поведінкова теорія споживання - Мічиганський школа


На відміну від школи Карнегі-Меллона, яка досліджувала поведінку фірм на мікрорівні, Мічиганський школа поселенських досліджень зосередила свою увагу головним чином на поведінці споживачів на макрорівні. Її теоретичні концепції сформульовані у працях її засновника, американського економіста угорського походження Дж. Катони21. Катона ділить всі потреби-i їв ьскіе витрата и і збережемо н ия на обя зательние и е (контра ктн и е) і н ео-бізательние (дискреційні). Головний теоретичний інтерес пред-(лавляют дискреційні види покупок (до них відносяться, в частнос-| ц, покупки товарів тривалого користування) і заощадження. Рішення з їх приводу приймаються відносно рідко, і на них впливають i [с тільки об'єктивні фактори (доходи, відсоток за споживчим кредитом), а й сукупність психологічних змінних, які Катона назвав проміжними (intermediate) в тому сенсі, що лея дещо вплив об'єктивних економічних чинників на споживання і заощадження йде лише через них. До цих змінних відносяться думки, очікування, настрої, домагання - все необхідне для того, щоб об'єктивна купівельна здатність людини втілилася в реальні покупки. Катона і його послідовники прагнуть пояснити головним чином макроекономічні процеси.
Тому стан проміжних психологічних змінних Мічиганський школа вимірює за допомогою масових опитувань, результати яких підсумовує «індекс споживчих настроїв» 24.
У традиційній макроекономічної теорії споживання (починаючи з Кейнса) проміжні змінні не враховувалися і по-i ребітельскіе витрати розглядалися безпосередньо як функ-
"Див: Katona G. The Powerful Consumer. NY, 1960; Psychological Economics. NY, 1975.
24 Цей індекс був створений під керівництвом Катона і з 1952 р. застосовується в регулярних опитуваннях Інституту соціальних досліджень Мічиганського університету. Величина індексу визначається як середня арифметична з часткою позитивних відповідей опитуваної вибірки на п'ять нопросов, що стосуються фінансового стану сім'ї зараз в порівнянні з минулим роком і на наступний рік; перспектив економічного становища країни через рік і через п'ять років («краще або гірше?"), а шкже умов, що склалися для покупок товарів тривалого користування («Хороше чи зараз для цього час?"). Аналогічні індекси створені і застосовуються в багатьох країнах, у тому числі в Росії (див.: Індекс споживчих настроїв: технологія, моніторинг, результати.
Матері-мули міжнародної конференції. М., 1997).
651
ція доходів , а також ставок відсотка та інших «об'єктивних» змінних. Катона вважає неприпустимим таке «спрямлення» логічного ланцюжка, перш за все тому, що на проміжні змінні, а через них - на дискреційні споживчі витрати поз-діють не тільки економічні, а й політичні (війни, вибори) і інші фактори. Крім того, що ще важливіше, лише від внутрішнього стану людини, яке і вимірюють внутрішні змінні, залежить, яку вагу він надає тому чи іншому зовнішньому чиннику. Масові хвилі оптимізму чи песимізму можуть спонукати споживачів діяти, здавалося б, всупереч розумним розрахунками. В результаті виникають яскраво виражені циклічні коливання споживчих витрат на товари тривалого користування ". Для Мічиганської школи також характерна емпірична спрямованість досліджень, Дані про споживчі настрої використовуються в прогнозуванні, у тому числі в системі циклічних індикаторів Національного бюро економічних досліджень США і в багатьох інших країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Поведінкова теорія споживання - Мічиганський школа"
 1. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  теорія була додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливої нагоди грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупну пропозицію грошей в Volkswirtschaft, а не на дії окремих
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  теорія розглядає методи благодійної підтримки нужденних тільки в тій мірі, в якій вони можуть вплинути на пропозицію праці. Іноді політика допомоги з бідності стимулює небажання працювати і незайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу
 3. 3. Нерівність
  теорія добробуту, яким вони описують свою доктрину. Той, хто не враховує рідкість капітальних благ, є не економістом, а казкарем. Він має справу не з реальністю, а з казковим світом достатку. Всі виливу сучасної школи добробуту, подібно роботам соціалістичних авторів, засновані на неявному припущенні про існування рясного пропозиції капітальних благ.
 4. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 5. Генезис економічної науки
  теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до визначення джерела походження багатства (і в цьому їх заслуга,
 6. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  теорія, що знайшла відображення в роботі А . Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів», в якій він стверджував, що «вільна гра ринкових сил (принцип laissez faire) створює гармонійне пристрій». Відповідно до класичним підходом держава повинна забезпечувати безпеку життя людини та її власності, вирішувати спори , тобто робити те, що індивідуум або не в
 7. Висновки
  теорія розподілу). 9. Індивідуальне розподіл слід розглядати на мікро-і макрорівнях. 10. При вивченні індивідуального розподілу економічна теорія стикається з проблемою нерівності особистих доходів людей. Для вимірювання нерівності використовується крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Величезну роль у подоланні нерівності може відігравати держава, яка покликана, з
 8. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності та можливості існування безробіття. Одне з найбільш ранніх пояснень безробіття дано Т. Мальтусом. Він помітив, що безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як
 9. Висновки
  споживання (марксизм); 3) пучок або частка прав по використанню ресурсу (Р. Коуз, Д. Норт та ін.) Розрізняють власність як економічну та юридичну категорії. 6. Форми власності різноманітні, їх класифікація будується на основі різних критеріїв (за формами привласнення, права власності, суб'єктам та об'єктам). Особливо виділяється приватна (індивідуальна, трудова та нетрудова),
 10. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  теорія зайнятості, відсотка і грошей "він заявив, що заклопотаність меркантилістів припливом дорогоцінних металів в країну стало результатом інтуїтивного відчуття зв'язку між великою кількістю грошей і низькими процентними ставками. А це одна з ключових ідей самого Кейнса. Дійсно, у більшості робіт пізніх меркантилістів присутня думка, що збільшення кількості грошей в обігу може надати
© 2014-2022  epi.cc.ua