Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Організаційно-правові форми підприємець-ської діяльності в РФ


Формою організації підприємницької діяльності є фірма (організація) як основна ланка національної економіки, в кото-рій здійснюється безпосередній процес виробництва. Основопо-лага (системоутворюючі) чинники організації - кооперація, осно-ванна на внутрифирменном поділі праці, реалізація функцій інді-виділеного відтворення і відокремлення кругообігу капіталу (ре-сурсів).
З функцій фірми (організації) як товаровиробника, осуще ствляющего процес індивідуального відтворення, випливає її еко-номічного відособленість. Форми її прояву:
- здійснення індивідуального відтворення за рахунок собст-ських результатів діяльності;
- наявність специфічного власного економічного інте-са;
- присвоєння частини виробленого продукту у вигляді чистої при-чи.
Господарська самостійність передбачає сукупність прав і відповідальність організації як юридичної особи.
Ознаки організації як юридичної особи:
- установа згідно Цивільного Кодексу;
- наявність організаційної єдності, структурного оформлення-сти;
- володіння необхідним майном;
- самостійна майнова відповідальність;
- виступає в господарському обороті від власного обличчя.
Організаційно-правові форми підприємництва обусловле-ни відповідними формами власності. Відповідно до громадянського Кодексом РФ (з 1січня 1995р.) В РФ існують такі ор-нізаційної-правові форми підприємництва (комерційних орга-нізацій та фізичних осіб):
1. Індивідуальне підприємництво: здійснюється у формі підприємництва без утворення юридичної особи (у тому числі і селянські (фермерські) господарства).
2. Спільне підприємництво (партнерство):
а) господарські товариства: повне, на вірі (командитне, сме-шанное) (повні товариші і товариші-вкладники);
б) господарські товариства: товариство з обмеженою відповідаль-ністю, товариство з додатковою відповідальністю (субсидіарної) своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі вартості вкладів;
в) виробничі кооперативи.
3. Корпоративне підприємництво:
акціонерні товариства;
відкриті товариства;
закриті суспільства.
4. Державне підприємництво здійснюється у формі унітарних підприємств (не наділена правом власності):
- казенні (федеральні) - засновані на праві оперативного управління;
- муніципальні - функціонують на праві господарського ве-дення.
Схема 8. Організаційно-правові форми підприємництва.

Поряд з організаційно-правовими формами підприємництва (відмінності форм фірмової організації за майновою ознакою - формі власності) існують організаційно-економічні форми розрізняються за діяльнісного знаку:
1. Картель - угода про ціни, ринках, квітах.
2. Синдикат - об'єднання збуту.
3. Консорціум - об'єднання для великих інвестицій.
4. Концерн - багатогалузеве об'єднання на основі системи навчаючи-стия.
5. Холдинг - об'єднання на основі участі материнського підпри-ємства в капіталі дочірніх.
6. Трест - об'єднання для будь-якої діяльності, але із загальною при-ллю, що розподіляється за квотами.
Таблиця 5.
Переваги та недоліки основних типів підприємств Тип переваги недоліки індивідуальне
70% від кількості підприємств в США
6% в обсязі продажів легко заснувати, значитель-ная свобода дій, су-громадської стимул ефек-тивної роботи обмеженість фінансовим-вих коштів, труднощі зі-вміщення функцій контро-ля та управління, повна фінансова відповідальність-ність партнерство
10% від кількості підприємств США
4% виручки від продажів легко заснувати, більш висо-кая, ніж в індивідуальному підприємстві, спеціалізовані-ція в управлінні і ширші фінансові мож-ливості можливість вознікнове-вання несумісності інте- ресов в управлінні, несо-годження дій, ризик розпаду фірми при виході 1 із власників, що не-обмежена фінансова відповідальність корпорація
20% від кількості підприємств США
90% виручки від продажів широкі можливості при-потягу капіталу, ограни-ченная відповідальність, переваги об'єднання капіталу організаційні та фінан-сові складності установ ня, подвійне оподаткування-ються, розбіжність у функціях контролю і при-присвоєнні
Кількісні параметри типів підприємств обумовлені їх ка-няними характеристиками - типом власності.
Дрібні - індиві-дуальні підприємства і повні товариства (партнерства, кооперати-ви), товариство з обмеженою відповідальністю; середні і великі - АТ.
Оптимальний розмір фірми визначається мінімізацією сукупність-ності виробничих і невиробничих (не пов'язаних безпосереднім-ного з виробництвом, а виникають у міру ведення справ) витрат, вкладених в що випускається одиницю продукції.
Класифікація підприємств за розмірами:
1. Найдрібніші - засновані на особистій праці товаровиробника - дрібнотоварне і ремісниче виробництво (сімейні - 2 - 3 челове-ка).
2. Малі (з 1 липня 1995 р.): у виробництві - до 100 чол., В науці - до 60 чол., У невиробничій сфері - до 50 чол., В торгівлі - до 15 чол.
3. Середні - від 50 до 500 чол.
4. Великі - більше 500 чол.
5. Надвеликі - більше 10 більше 10. тис. чол
У Європі більше 80% фірм відносяться до малих. SME - малий і середовищ-ний бізнес (small and middle enrepreneurship) - до 499 чол.
Таблиця 6.
Основні характеристики підприємств малого та середнього бізнесу в Євро-пейська Союзі
0-9 чол. 10-99 чол. 0-499 чол. 500 і більше Кількість підприємств (тис.) 15210 1045 16 335 15 Зайнятість (тис. чол.) 31450 25500 72450 28900 Оборот на 1 підприємство (тис. екю) 190 3050 550 273 750 Додана вартість на 1 зайнятого (тис. екю) 25 30 30 40
Ці цифри показують, що в SME зайнято в 3 рази більше праців-ників. На 1 велике підприємство припадає 1 тис. дрібних. Але на 1 SME доводиться 550 тис. екю обороту, а на 1 велике -273750 тис. екю. Тен-денції зміни розміру фірм різні в Європі та США.

МС МС
А х В
Розміри фірм
Рис. 6. Тенденції розміру фірм
х - краще становище. А (Європа) і В (США) економіки займають не краще становище, т.к. в обох випадках витрати вище мінімальних, але рух до мінімуму різному: в Європі (А) треба укрупнювати, а в США (В) зменшувати розміри фірм (антитрестівська політика).
Д. Гелбрейт (посол у Москві, радник Кеннеді) вважав, що еконо-мічного розвиток визначають великі фірми, Шерер відзначав зворотне співвідношення: розвиток впливає на розміри фірм. Укрупнення фірми веде до домінуючого положення на ринку, а це - до перетворення в "Sleping giants" (сплячого гіганта), тому що такі фірми не проводять наукові дослід-ження.

НДДКР
2

1

А розмір фірми
Рис. 7. Розміри фірм і обсяги НДДКР
S-подібна крива відображає зв'язок між розмірами фірми і науч-но-технічними дослідженнями і розвитком: до А разом із зростанням фір-ми зростає обсяг інвестицій в дослідження, а потім або падає (I) або піде асимптотичне.
Відмітна властивість підприємницької структури - високий динамізм - безперервне коливання часткою різних підприємств в загальній сукупності випускається.
Російське підприємництво має свою історію, яка б-ла перервана 70 років тому. Але зараз йде не відродження підприємцям-тва, оскільки не можна повернути те, що вмерло. Формується нове підприємництво. Крім того, в Росії воно було розвинене слабо. «Су-громадської причиною малого розвитку у нас промисловості, незважаючи на безліч умов для її широкого процвітання, має вважати від-присутність особистої заповзятливості, яка визначається переважно тим, що російські люди звикли все отримувати готовеньким .., і якщо манна Небесного не падає, зверху з неба, наша освіченість звикла звинувачувати будь-кого, а сама нічого не робити, якщо це пов'язано з необ-ність особистої праці, ризику і завзятості, як це потрібно для справ про-мисловості »/ Менделєєв Д.
І., 1906 /. Власний досвід підприємцям-тва зрито під корінь, це змушує переймати західний, що не всі-гда веде до позитивного результату, наприклад, число бірж швидко зменшилася.
Таким чином, протягом тривалого часу, навчаючись на Заході, пристосовуючи ці знання до власного досвіду, підприємці РФ будуть методом проб і помилок освоювати практичну філософію бизне-са. Поки філософією російського підприємництва виступає вижи-вання і рвацтво.
Для подолання цього необхідно:
- створення сприятливого клімату через приватизацію, возрож-дає приватну власність;
- стабільність державної економічної та соціальної по-літики;
- позитивне ставлення суспільства до підприємництва;
- пільговий податковий режим;
- розвинена інфраструктура підтримки;
- система захисту інтелектуальної власності;
- дебюрократизація державного регулювання;
- гарантоване страхування комерційного ризику;
- свобода виходу на зовнішній ринок;
- доступна кредитна система.
Тоді філософією підприємництва стане служіння гро-ву.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
1.Перечислите сучасні теорії підприємництва.
2. Як співвідноситься неоавстрійской теорія підприємництва як забезпечує тенденцію до рівноваги з визначенням підприємцям-тва як новаторства, що порушує ринкову рівновагу?
3. Перерахуйте критерії класифікації підприємництва.
4. Які організаційно-правові форми підприємництва в Росії?
5. Які пільги має малий бізнес у РФ?
6. Яка соціально-економічна структура підприємництва в перехідній економіці?
ТЕСТИ.
1. Яка форма підприємництва не належить до його організаці-Онно - правовими формами в Росії?
А) державне підприємство;
б) повне товариство;
в) виробничий кооператив;
г) відкрите акціонерне товариство;
д) закрите акціонерне товариство;
е) товариство з обмеженою відповідальністю;
ж) товариство на вірі.
2. Чим оцінюється допустимий ризик у підприємницькій діяль-ності:
а) втратою очікуваного прибутку;
б) втратою всієї виручки від реалізації;
в) природні втрати;
г) втрати всього майна і банкрутство.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Бузгалін А.В. Перехідна економіка. М., 1994.
2. Бусигін А.В. Підприємництво. Основний курс. М., 1994.
3. Цивільний Кодекс РФ. М., 1995. Ч.1.
4. Гальперін В.М. та ін Мікроекономіка. Т.1. СПБ, 1994.
5. Казакова П., Мінаєва Н.В. Економіка. М., 1996.
6. Менар К. Економіка організацій. М., 1996.
7. Нурієв Р.М. Економічна теорія. Мікроекономіка. М., 1996.
8. Основи теорії перехідної економіки / За ред. Кисельової Е.А., Че-пурину М.Н. Кіров, 1996.
9. Ольсевич Ю.А. Трансформація господарських систем. М., 1994.
10. Основи економічної теорії та практики. Волгоград, 1994.
11. Сакс Д. Ринкова економіка і Росія. М., 1994. Розділ 5.
12. Теорія фірми. М., 1995.
13. Економіка і бізнес. / Під. Ред. Камаева В.Д. М., 1993.Гл.1, 3.
14. Економіка перехідного періоду / Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузга-лина. М., 1995. Гл.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Організаційно-правові форми підприємець-ської діяльності в РФ "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь
 2. Процентна ставка
  організаційної діяльно стю з ведення бізнесу. З цією (широкої) точки зору відсоток отримує не тільки кредитор (позичковий капіталіст), а й предприни мець, що використовує у виробництві свій власний капітал, так як він в одній особі об'єднує капіталіста-власника і функци ОНДР капіталіста. Відсоток, таким чином, виступає як універсальна форма доходу капіталу-власності.
 3. Роздержавлення і приватизація
  організаційних структур, створення нових форм підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації тощо), між якими провідну роль відіграють горизонтальні зв'язки. Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, розвиток конкуренції і підприємництва. Це - центральна проблема переходу до ринкової економіки. У тісному зв'язку з роздержавленням
 4. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
    правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до імперіалізму і набуло поширення приблизно до 30-х рр.. XX в., До при-ходу Гітлера до влади. «Соціальний напрям» вплинуло на вироблення фашистської теорії, послужило одним з джерел
 5. Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІРМА
    організаційної структури і т. д. Цивільний кодекс РФ в якості основного принципу класифікації передбачає використання тієї чи іншої форми власності: 1) індивідуальна (сімейна) фірма; 2) товариство (товариство) в трьох різновидах: а) повне, б) змішане (командитне) товариство; в) товариство з обмеженою відповідальністю. Кожна з перелічених форм має
 6. 3. Організаційні форми підприємництва
    організаційно-правовими формами) в Росії розрізняють такі види підприємств відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації: 1) господарські товариства і суспільства; 2) виробничі кооперативи; 3) державні та муніципальні унітарні підприємства; 4) некомерційні організації (включаючи споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації / об'єднання, фонди й
 7. Глосарій
    організаційної структури (організаційна реструктуризація) і фінансове оздоровлення (фінансова реструктуризація) Ресурсообеспеченность - співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Виражається або кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу, або його запасами на душу населення Ризик - оцінка ймовірності очікуваної події в умовах
 8. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
    організаційним і технологічним факторам, але змішував економічні та юридичні аспекти досліджуваних явищ. Зіставляючи індивідуума і суспільство, прихильники історичної школи віддавали перевагу суспільству. М. Вебер, необгрунтовано заперечуючи ідею Маркса про відчуження засобів виробництва від безпосередніх виробників, замінив її тезою про бюрократизації політичного і громадського життя.
 9. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
    організаційно-виробничих відносин. Значною мірою структура потреб і способи їх задоволення зумовлені також рівнем розвитку культури. Виходячи із структури суспільних відносин розрізняють економічні, соціальні, політичні, культурні та інші потреби. Серед різних їх класифікацій широко поширена так звана «піраміда потреб» американського
 10. § 14. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах
    організаційно-технічні, адміністративно-управлінські відносини при виконанні замовлення підрядниками. У процесі поглиблення міжнародного поділу праці конкретна праця знаходить форму різних видів праці на більш широкій інтелектуальній основі (з 8 тис. компаній-суміжників, з якими кооперується італійський автомобільний концерн ФІАТ - близько 2 тис. є зарубіжними фірмами), а
© 2014-2021  epi.cc.ua