Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

9.4. Досвід і перспективи використання функціонально-вартісного аналізу

Витоки ФСА. Історія розвитку ФВА. Особливості організації досліджень з ФВА в СНД і провідних країнах Заходу. Проблеми подальшого розвитку досліджень з методики та організації ФСА.
ФСА виник наприкінці 40-х років поточного сторіччя. Майже одночасно американський інженер Л.Д. Майлз (фірма "General Elektrik") і російський Ю.М. Соболєв (Пермський телевізійний завод) запропонували якісно нові підходи до пошуку резервів зниження собівартості виробу. Ефект був майже приголомшуючий. Перша розробка Ю.М. Соболєва (вузол посилення мікротелефону) дозволила скоротити кількість деталей на 70%, витрати матеріалів - на 42%, трудомісткість - на 69%, а загальну собівартість - в 1,7 рази. З того часу і починається історія теоретичної розробки та практичного використання ФВА. На Заході цей метод досить швидко завоював загальне визнання. Слідом за теоретичними розробками та підготовкою відповідних фахівців він почав широко використовуватися найрізноманітнішими фірмами. Сьогодні на найбільших фірмах сотні фахівців займаються ФВА. Майже всі нові види продукції, що надходять на ринок, на стадії передвиробничої підготовки проходять через ФВА. Цьому сприяє його виняткова ефективність. Кожен долар, витрачений на проведення ФВА, дає економію від 7 до 20 доларів залежно від галузі виробництва та об'єкта дослідження.
У межах колишнього СРСР і країн так званого "соціалістичного табору", ймовірно через безгосподарність, як невід'ємної риси цього ладу, методика ФВА використовувалася значно менше. Кращі результати тут можна відзначити в колишніх НДР і ЧССР. З галузей виробництва найбільш виділилися підприємства електротехнічної промисловості. Однак перетворення ФСА на невід'ємний елемент системи виробництва не відбулося, незважаючи на таку ж високу (а інший раз і більш високу), як і на Заході, його ефективність.
За час розвитку ФВА в межах колишнього СРСР склалося щось подібне на систему.
Найбільше досконалість цієї системи було досягнуто в колишній всесоюзній галузі, що підкоряється Міністерству електротехнічної промисловості, Тут до складу міністерства входив координаційну раду, яка і управляв всім процесом проведення, методичного та кадрового забезпечення ФВА на підприємствах. Як методичний центр цієї системи існував науково-дослідний інститут, який займався проблемами ФСА. Підготовку кадрів та узагальнення інформації про результати ФВА здійснював так званий базовий центр. На підприємствах створювалися або спеціалізовані відділи ФСА, або тимчасові творчі групи для проведення аналізу окремих об'єктів. В цілому все це являло собою громіздку бюрократичну систему, яка мала кілька рівнів управління над підприємством.
На Заході не пішли по такому шляху, тому що неможливо створити загальну методику ФСА, придатну для дослідження всіх без винятку об'єктів в межах навіть однієї галузі. Щоправда, цьому сприяла й та обставина, що результати ФВА часто ставали комерційною таємницею. Загальновідомі підходи до проведення ФВА, досвід, який перестав бути комерційною таємницею, широко використовувалися для підготовки фахівців (у тому числі і в вузах). Але більш вузька спеціалізація і необхідна кваліфікація працівників досягаються в межах окремих фірм.
Таку ж систему підготовки та використання кадрів, організацію проведення досліджень неминуче доведеться в самий найближчий час створювати і на наших підприємствах, які прагнуть не тільки твердо обгрунтовуватися на ринку СНД, а й виходити зі своєю продукцією на світовий ринок. Тому необхідні суттєві зміни у ставленні до ФВА. Мається на увазі насамперед ясне розуміння керівниками всіх рівнів, що ФСА є потужним засобом підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентоспроможності продукції, ресурсозбереження.
Часто уявлення про можливості ФВА дуже звужене.
Вважають, що це виключно інженерний аналіз, придатний тільки для конструкторської доробки технічних виробів. Насправді ж це далеко не так. З точки зору ФСА можуть вивчатися будь-які об'єкти. Візьмемо, наприклад, технологію вирощування будь-якої культури. Вона являє собою комплекс технологічних операцій, кожна з яких виконується для досягнення певної мети. У цьому і полягає функція кожної операції. Очевидно, що багато з цих функцій можуть виконуватися різними способами (різні агроприйоми, агрегати і т.д.), з різними витратами. Більше того, з точки зору агрономії не виключено, що до складу використовуваної технологічної схеми можуть входити і зовсім непотрібні технологічні операції. Цей же підхід може бути використаний відносно складу основних виробничих фондів підприємства (кожен їх вид виконує якусь функцію).
Використовувана зараз система бухгалтерського обліку - дуже перспективний об'єкт для ФВА. Тут необхідно перевірити функціональну роль кожного документа в документообігу, кожного показника і т.д. Такий аналіз дозволив би без втрат облікових функцій скоротити сам перелік облікової документації. У масштабах держави це означало б скорочення витрат паперу, вивільнення працівників і т.д. Особливо перспективною для використання методики ФВА, на думку багатьох учених, є сільськогосподарське виробництво.
Перспективи подальшого розвитку ФВА і в тому, щоб впроваджувати в його методику економіко-математичні методи, широко використовувати ПЕОМ для проведення аналізу.
І ще. На рівень державної політики повинен бути підняте питання про збір даних про результати проведення ФВА, що сприятиме не тільки поширенню цього методу, але і виключати багаторазове дослідження одних і тих же об'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4. Досвід і перспективи використання функціонально-вартісного аналізу "
 1. 1. Функціональне призначення.
  Використанням методів соціотехніческогоконструювання, має чітке функціональне призначення і набір цілей, або ціннісних орієнтирів, які визначають особливості її створення і роботи. Працівники всіх рівнів компанії безпосередньо залучаються у розвиток цієї системи і орієнтуються на відповідні концептуальні установки. Функціональне призначення системи полягає у відповіді на
 2. 2. Витрати і ціна
  функціональне призначення, проте, в кінцевому рахунку, прямо або побічно проявляє себе в тому чи іншому факторі виробництва, ціна якого зумовлює витрати останнього. Тому питання про пояснення походження витрат на основі їх вартісної, або грошової трактування залишається відкритим. Виходить, що ціни визначають витрати, тоді як витрати формують
 3. Принцип рівноваги
  функціональному аналізі. Останній став одним із принципів системного дослідження соціальних процесів і явищ як структурно розчленованої цілісності, кожен елемент якої має строго функціональне призначення. При цьому в якості структурних утворень розглядаються цінності і норми, що володіють відповідними механізмами регуляції діяльності людей. Використання принципу рівноваги
 4. Додаткова література
  досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап. економікі.1991. № 1. Тести по темі
 5. Кого вчити?
  Функціонально-вартісному аналізу. Тут діють програми перепідготовки інженерів старших віків для роботи в області САПР і автоматизації виробництва. Співробітники компанії здійснюють численні поїздки до Японії для навчання. Проводяться семінари з управління якістю, які дозволяють керівникам ввести показники якості в систему стратегічного планування та оцінки.
 6. 2.6.1. Балансовий метод
  використання методу при аналізі правильності розміщення і використання господарських засобів і джерел їх формування. Прийом балансової ув'язки використовується також при вивченні функціональних адитивних зв'язків, зокрема, при аналізі товарного балансу, а також для перевірки повноти і правильності зроблених розрахунків в факторному аналізі: загальна зміна результативного показника повинно
 7. ЛІТЕРАТУРА
  перспектива », 1998. 41. Панков Д.А. Облік і аналіз в мікроекономічної системі фінансового менеджменту: теорія, методологія, методики: Автореф. дісс. на здобуття наукового ступеня д-р економ. наук. Мн., 1998. 42. Пєшкова Є.П. Маркетинговий аналіз у діяльності фірми. М.: «Ось-89», 1996. 43. Рішар Жак. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИО «ЮНИТИ», 1997. 44. Родіонова
 8. Основні терміни і поняття
  функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 9. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Використання ресурсів установи охорони здоров'я. Економічний аналіз повинен бути основою вивчення діяльності медичної установи. Основним підходом до вирішення проблем оцінки діяльності медичної установи є вивчення взаємозв'язку показників, а не дослідження набору окремих показників. Основними завданнями економічного аналізу є: - контроль і
 10. 1.2. Види аналізу господарської діяльності
  досвід АХД в різних галузях економіки, збагачує зміст економічного аналізу в цілому і галузевого зокрема. Володіння загальними теоретичними знаннями з економічного аналізу є необхідною умовою грамотної, кваліфікованої розробки та практичного використання індивідуальних методик галузевого аналізу. За ознакою часу АХД підрозділяється на попередній
 11. Можливе розширення використання юаня в міжнародній торгівлі посідає зараз багатьох аналітиків. Китай до цього прагне. Яка перспектива тут?
  Перспективи національного ринку КНР виглядають песимістично. Отже, у світовій торгівлі позиції китайської валюти залишаються слабкими. Але щоб щось змінилося в цій галузі, потрібні великі зміни в Китаї. Вони, як бачиться,
 12. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 13. 9.1.Сущность і завдання функціонально-вартісного аналізу
  використанні інших технічних і технологічних рішень; розробка пропозицій з технологічного та організаційного вдосконалення виробництва. Об'єктами ФСА можуть бути як окремі види виробів, так і технологічні
© 2014-2022  epi.cc.ua