Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Визначення кількісних параметрів її розвитку, таких як ВВП, - перший крок у нашому знайомстві

Визначення кількісних параметрів її розвитку, таких як ВВП, - перший крок у нашому знайомстві з макроекономікою. Висновки Оскільки в кожній угоді беруть участь дві сто-ку - продавець і покупець, в економіці будь-якої країни сума всіх витрат дорівнює сумі всіх доходів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) вимірює як загальну суму витрат на придбання знову вироблених товарів і послуг, так і про-щую суму доходів, отриману від їх реалі-ції. Іншими словами, ВВП є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, про-програвання на території країни за визначений-ний період часу. По витратах ВВП визначається чотирма зі складовими: споживанням, інвестиціями, го-жавними закупівлями і чистим експортом.
Споживання включає в себе витрати домаш-них господарств на оплату товарів і послуг за винятком коштів, що спрямовуються на придбання нового житла. Під інвестиціями розуміються рас-ходи на придбання промислового обладнання-вання та нерухомості, а також кошти домашніх господарств, спрямовані на набуття-ня нового житла. Державні закупівлі - це сукупність витрат органів державної влади всіх рівнів на оплату при-набувала товарів і послуг. Чистий експорт дорівнює різниці вартості товарів і послуг оте-кількісний виробників, проданих за гра-ницей (експорт), та вартості товарів і послуг, вироблених за кордоном і придбаних оте-няними споживачами (імпорт).
Номінальний ВВП розраховується в поточних цінах на вироблені товари і послуги. Ре-альний ВВП розраховується як вартість то-варів і послуг у цінах так званого базисно-го періоду. Дефлятор ВВП, що відображає зміну цін в економіці, обчислюється як від-носіння реального ВВП до номінального. Обсяг ВВП - досить надійний, але не універсального критерій економічного благопо-Лучія країни. У ньому не враховуються такі чинники, як проблема вільного часу і забруднення навколишнього середовища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення кількісних параметрів її розвитку, таких як ВВП, - перший крок у нашому знайомстві "
 1. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  певних пропорціях обмінюватися на інший товар). В якості основи, визначальною пропорції обміну (цін товарів), в основоположників політичної економії (Сміта і Рікардо) виступав працю. Корисність ж, що розглядається як об'єктивна здатність речі задовольняти будь-які людські потреби, представлялася лише умовою здійснення обміну. Представники ж "австрійської школи"
 2. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  певну сукупність або систему прийомів і процедур з метою уявного відтворення досліджуваного предмета. Тому стосовно економічної теорії поняття «метод» - це шлях пізнання системи економічних відносин у м їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, шлях уявного відтворення такої взаємодії в теорії діалектики. Система прийомів не може бути
 3. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  певному році; Ц - сума цін товарів, що реалізуються тоді ж; О - середнє число оборотів кожної грошової одиниці за рік. Це загальний закон кількості грошей в обігу. З розвитком функцій грошей як засобу платежу ця формула набуває більш складний вид {foto14} де Сц - сума товарних цін; Кк - сума цін товарів, проданих у кредит;? - Сума платежів за борговими зобов'язаннями;
 4. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  певної сукупності економічних категорій, які групуються навколо нього. До таких категорій відносяться платоспроможний і сукупний попит, ціни пропозиції, попиту, рівноваги, пропозиція та ін Платоспроможний попит - це частина (хоча і найбільш важлива) потреб суспільства, оскільки у значної частини населення можуть бути потреби в найбільш необхідних товарах та послугах, але
 5. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  певній мірі таке переміщення зумовлене позаекономічними факторами. З точки зору речового змісту здійснюється міграція малокваліфікованої та некваліфікованої, недостатньо освіченої робочої сили із слаборозвинених в розвинуті країни (з азіатських і африканських країн до країн Західної Європи, з Латиноамериканських країн у США і т.д.). Із західноєвропейських країн,
 6. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  певної точки, осі або площині. На відміну від цього в галузі економічної теорії асиметричними є погляди, які відображають якусь половину двосторонньої системи. По-третє, важливо відзначити, що серед економістів на відомий період чільне положення займала якась асиметрична теорія, що претендувала на повну істинність. Але через свою половинчастості її положення
 7. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  певного задуму, дослідно-конструкторські розробки і пробний вихід на ринок з поліпшеним зразком вироби) та б) життєвий цикл нового продукту або етап комерціалізації товару (період його реалізації на ринку). Другий етап розпадається на окремі періоди: вихід вироби на ринок, зростання попиту на нього, насичення потреби ринку, спад попиту (рис.9.3). Зміна життєвих циклів товарів
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  визначення кризи. Економічна криза - це значне порушення рівноваги в господарській системі, що часто супроводжується втратами і розривом нормальних зв'язків у виробництві та ринкових відносинах, що в кінцевому рахунку веде до дисбалансу функціонування економічної системи в цілому. У свою чергове рівновага - стан економічної системи, при якому забезпечена балансова ув'язка
 9. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  певний час і в певному місці за певну кількість конкретного товару. Угруповання різних цін та обчислення середніх значень направляються теоретичними міркуваннями, які логічно і в часі цьому передують. Ступінь врахування супутніх обставин і привхідних моментів, що відносяться до досліджуваних цінами, залежить від такого ж теоретичного міркування. Ніхто
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  певних майбутніх потреб. Вони не замислювалися, що проблема в тому, щоб розподілити рідкісні фактори виробництва між безліччю галузей промисловості таким чином, що жодна потреба, що вважається більш нагальною, не повинна залишатися незадоволеною через те, що фактори виробництва, необхідні для її задоволення, були використані , тобто витрачені даремно, на
© 2014-2022  epi.cc.ua