ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

9.2. Національні програми відродження економіки


На загальному тлі післявоєнного стану економіки західноєвропейської-пейських країн особливо гнітюче виглядала Німеччина. У 1946 р. про-промислове виробництво становило близько 1/3 від довоєнного 1939 р., років на 30 назад було відкинуто сільське господарство. Інфляція достига-ла 600% до довоєнного рівня. Розроблені ще в ході другої миро-вої війни і остаточно узгоджені на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945 принципи післявоєнного устрою Німеччини передбачали її повне роззброєння і демілітаризацію. У порядку часткового відшкодування збитків країнам антигітлерівської коаліції Німеччина повинна була виплатити репарації в обсязі 20 млрд. дол, в тому числі у вигляді обладнання.
Джерела репарацій:
- вилучення з національного багатства;
- товарні поставки сільськогосподарської продукції;
- використання праці військовополонених;
- дохід із зон окупації країн-переможців.
Основною метою реформування економіки Німеччини стало фор-мування соціально орієнтованого ринкового господарства. Його тео-ретические основи були розроблені ще в 30-і рр.. представниками Фрайбургской школи.
Інструменти механізму соціально орієнтованої ринкової економіки:
* панування в економіці приватної власності;
* підтримання конкуренції без монополії;
* принцип вільного ціноутворення;
* стабільність грошового обігу;
* економічна самостійність і відповідальність підпри-приємець.
Початок функціонування моделі соціального ринкового госпо-дарства в Західній Німеччині відноситься до середини 1948 року, коли почала здійснюватися господарська реформа Ерхарда. Вона складалася з двох частин: грошової та цінової реформ.
Ще в початку 1948 р. по американським зразком був заснований Банк німецьких земель. У Німеччині стала складатися дворівнева систе-ма, в якій Центральний банк був наділений такими функція-ми:
* облік векселів;
* операції на вільному ринку;
* регулювання грошового ринку (визначення резервів ком-мерческих банків);
* всі платіжні операції із закордоном;
* емісія грошей.
21 червня 1948 з оголошення рейхсмарок недійсними нача-лось здійснення грошової реформи. Заміна рейхсмарок дойчмар-ками по курсу 100: 6,5 призвела до того, що 93,5% грошової маси знищилося. При цьому зарплата і пенсії перераховувалися в співвідносячи-шении 1:1, що стимулювало працю і гарантувала прожитковий мі-німум. Половину заощаджень і готівки дозволялося обміняти у співвідношенні 10:1, друга половина була заморожена і пізніше обмени-валась за курсом 20:1. Велика частина грошових зобов'язань підпри-ємств перераховувалася в співвідношенні 10:1.
Зобов'язання банків та ін-ших установ старої Німеччини в основному анулювалися.
4 червня 1948 був оприлюднений закон про принципи господарської структури і політики цін. Ціни відпускалися на свободу, скасовувалися адміністративний розподіл ресурсів і численні нормативні документи, що регулювали до цього економічні відносини. Однак вільні ціни не поширювалися на ряд продуктів харчування, деякі види сировини (вугілля, чавун, сталь, мінеральні добрива), а також на житло та енергоносії. Крім того, держава аж до оборотності західнонімецької марки на початку 50-х рр.. зберігало за собою монополію у зовнішній торгівлі. Дещо пізніше для забезпе-чення умов вільного розвитку підприємництва була проведена податкова реформа: зниження ставок прибуткового податку, податків на підприємницьку діяльність і прибуток корпорацій. Максі-мальна сума податкових ставок знизилася з 95 до 65%.
Всі ці заходи стимулювали процес утворення внутрішніх дже-рел капіталовкладень, які в подальшому зумовили "не-німецьких економічне диво".
"Економічне диво" - процес, що характеризується швидкими темпами економічного зростання певної держави при не менш швидкому поліпшенні життєвого рівня його населення.
Якщо індекс промислового виробництва Німеччини в 1948 р. зі-складало лише 63% порівняно з 1936 р., то в 1950 р. він досяг 113,7, а в 1951 р. - 136. Реальна заробітна плата зростала протягом всього вре-мени з початку економічної реформи темпами, що перевищують 5% на рік.
У Японії відновлення народного господарства відбувалося гораз-до повільніше і значно важче. Це пояснювалося двома важливішого-шими причинами:
* відсутністю ринків швидко розвиваються;
* тривалим періодом оновлення інституційної системи за американським зразком.
Відразу після закінчення військових дій Японія була Окупуй-вана американськими військами, що виступали від імені всіх союзних держав. У розвитку економіки країни в умовах окупації можна виділити два основних періоди:
1. 1945-1946 рр.. - Здійснення демілітаризації та демократизації-ції.
2. 1947-1950 рр.. - Вироблення курсу реформ і початок їх реалі-ції.
У перший період були проведені зміни в соціальній і ін-стітуціональной сфері. У березні 1946 р. проводиться конфіскаційних за своїм характером грошова реформа, яка звелася фактично до вилучення вільних готівкових грошей у населення при обмеженні видав-чі грошей з рахунків (500 ієн щомісяця). У жовтні 1946 аграрна реформа позбавила володінь великих поміщиків, що не використовували свої землі, і просто розукрупнені великі господарства, хоча і викорис-вуються їх власниками.
Хлібороби-орендарі отримали землі у власність. Там, де система оренди збереглася, грошова плата власникам була замінена натуральною. Руйнуванню також піддалися великі земельні клани (дзайбацу), контролюючі важку про-мисловість і банківську сферу. У 1947 р. вступив в силу закон про заборону надмірної концентрації економічної потужності, по якому заборонялося утворення держательських компаній, картелів та інших монополістичних об'єднань, а також володіння більш ніж 25% ак-цій інших компаній. Особливу роль для розвитку японської економіки відіграло рішення про заборону мати власну армію. Це обставина спричинило за собою необхідність більш глибокої перебудови економіки, ніж у Німеччині, і дало додаткові джерела фінан-нансування.
Після прийняття в 1947 р. нової японської Конституції США нача-Чи здійснювати нову політику щодо стимулювання економічного зростання країни, яка в 1949 р. прийняла форму "плану економічної стабілізації" Японії. Відомим американським фінансистом Д. Дод-жем був розроблений проект збалансованого державного бюд-жету, що передбачав різке, на 62% збільшення податків, заміну безповоротних державних субсидій на комерційний банківський кредит, стабілізацію заробітної плати, встановлення державно-го контролю над цінами і т.д . За рекомендацією Д. Доджа були внесені істотні зміни в систему американської економічної по-мощі. Був утворений так званий "еквівалентний" фонд, який поповнювався коштами від продажу в Японії американських товарів, що поставлялися раніше в порядку допомоги. Був встановлений твердий об-менний курс у співвідношенні 360 ієн за 1 дол США. Важливу роль у процесі відновлення економіки Японії зіграла війна в Кореї. Надходження від американських військових замовлень в 1950-1953 рр.. досягли 2,5 млрд. дол Вони дозволили Японії покрити зовнішньоторговельний дефіцит і розширити імпорт сировинних ресурсів.
В результаті в 1949-1951 рр.. обсяг промислового виробництва в Японії зріс більш, ніж в 1,5 рази, перевищивши довоєнний рівень. Оборот зовнішньої торгівлі за 1950-1954 рр.. став майже в 10 разів більшим, ніж у 1945-1949 рр.. Таким чином, за окупаційний період японська економіка не тільки успішно закінчила відновну фазу, але й змогла створити стартовий фундамент для подальшого розвитку. За основу післявоєнної економічної моделі розвитку Японії була взята теорія Кейнса. При цьому японська модифікація кейнсіанської концепції забезпечила стадію інтенсивної індустріалізації країни в 50-70-і рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Національні програми відродження економіки "
 1. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  національних програм відродження економіки після вто-рій світової війни. Методи державного регулювання. Інтер-націоналізація виробництва на приватно-господарському та межгосудар-ственном рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій
 2. Коментарі
  національної освіти і соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату , склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 3. Роздержавлення і приватизація
  національного доходу на душу населення. Поспішна приватизація та криміналізація економіки призвели до різкого спаду виробництва, зростання безробіття, деіндустріалізації економіки. Десятки тисяч заводів і фабрик не змогли перебудувати виробництво і зв'язку, піддалися структурної деградації, організації роботи на базі менш складних технологічно відсталих виробництв. За 1992-1998 рр.. закрилося більше
 4. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  національного інформаційного потенціалу. Рішення ключових проблем розвитку та ефективного використання інформаційних та телекомунікаційних технологій припускає корінний поворот у державній політиці інформатизації Росії, суть якого полягає в переході від пріоритетного розвитку інструментальних засобів інформатизації до координації та інтеграції інформаційних ресурсів. Це важливий
 5. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  національного господарства і поточне державне регулювання економіки. І цю негативну позицію можна зрозуміти. Наприклад, в США в період панування кейнсіанства допускався велике свавілля державних чиновників стосовно підприємців. До середини 70-х р. щорічно видавалося до семи тисяч правил і вказівок, що регламентують діяльність приватного бізнесу. Прихильники теорії
 6. 2.4. Етапи розвитку світового господарства
  національних господарств виділяються кілька періодів. 1. Це 20-30-ті роки XX в., Які характеризувалися кризовими явищами в розвитку світового господарства. Вони виявлялися в загальній нестійкості економічних зв'язків, дезінтеграції господарства західних країн. Початок цього періоду було покладено Першою світовою війною і революцією в Росії. Переклад національних економік на військові рейки,
 7. 4. Виробництво
  програму, оголошуючи перевагу іншого колективістського ідола, вони не знаходять іншого заперечення, окрім як заявляти знову і знову: Ми праві, тому що внутрішній голос каже нам, що ми праві, а ви помиляєтеся. Конфлікти антагоністичних колективістських віровчень і сект можуть бути дозволені не шляхом логічних міркувань; вони можуть бути дозволені тільки за допомогою зброї. Альтернативою
 8. 12. Індивід і ринок
  національної економіки є неминучим наслідком спроб втручання в місцеву ділове життя і, крім того, результатом войовничих тенденцій, так само як і чинником, що породжує ці тенденції. Але справа все-таки в тому, що ідею протекціонізму неможливо продати виборцям, якщо їх не переконати, що протекціонізм не тільки не завдає шкоди їх рівню життя, а й значно його підвищує.
 9. 6. Монопольні ціни
  національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання,
 10. 3. Обмеження функцій держави
  національному законодавстві, при переробці або скасування існуючих законів або при написанні нових законів стоїть питання не про справедливість, а про суспільну доцільності та суспільному добробуті. Абсолютного поняття справедливості, що не відноситься до певної системи соціальної організації, не існує. Чи не справедливість визначає прийняття рішення на користь певної
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний