Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

1.2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. КРУГООБІГУ ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ


Національна економіка в цілому - це не що інше, як сума зусиль окремих господарств; економічні відносини між окремими-ними господарствами, виникаючими всередині однієї держави. Те, що відноситься до окремих господарств, не обов'язково застосовне до на-рідному господарству в цілому.
В економічній науці безперервність виробництва в масштабах всього народного господарства розглядається в моделі кругообігу до-ходів і продуктів. Розрізняють модель простого відтворення (про-стого господарського кругообігу) і модель розширеного програвання ництва (розширеного кругообігу).
Для моделі простого кругообігу дійсні наступні попередні умови:
- існують тільки два сектори економіки (два господарюючих суб'єкти): приватні домашні господарства і підприємницький сек-тор. Держава не втручається в господарський процес. Отсутст-вуют всякі зв'язки з закордоном;
- домашні господарства беруть участь у процесі виробництва і по-лучают дохід (Yh), який повністю споживається (Yh=С), слідів-вательно, немає заощаджень;
- підприємці організують процес виробництва, в якому беруть участь фактори виробництва (праця, земля, капітал). Постійний капітал знаходиться в тривалому користуванні і не збільшується, отже, не робляться інвестиції.
У ринковій економіці форма зв'язків ринкова. Це означає, що все знаходяться в економічному обороті блага мають двояку фор-му буття: товарну (натурально-речову) і грошову.
Товарне звернення складається з послуг домашніх господарств, кото-які через ринки факторів виробництва надають в розпоряджаючись-ня фірм свою робочу силу, землю і капітал, і товарів, изготов-ляем фірмами та реалізуються через товарні ринки .
Грошовий обіг рухається в напрямку, протилежному товарному, і охоплює як дохід (зарплата, прибуток, відсоток на ка-живив), так і споживчі витрати домашніх господарств, які стають виручкою для підприємств (див. рис . 1.1).


Рис. 1.1. Модель простого кругообігу:
С - споживчі витрати; Yh=Yf - виплати доходу
У моделі простого кругообігу національна економіка знахо-диться в стані стаціонарного рівноваги. Не відбувається ні зростання, ні скорочення виробництва, так як передбачається, що основний капітал у процесі виробництва не зношується і тому немає необ-хідності в інвестиціях на його відшкодування.
Відтворення осуще ствляется тут в незмінних масштабах. Це так зване просте відтворення.
Для стабільної економіки дійсно рівняння Y=С, так як домашні господарства весь свій дохід витрачають на споживання.
Модель розширеного кругообігу відображає розвивається економіку, що більшою мірою відповідає дійсності (див. рис. 1.2).

Рис. 1.2. Модель розширеного кругообігу
Спочатку в кругообіг залучаються інвестиції, спрямовані на відшкодування основного капіталу (Ir), які компенсують знос основних засобів виробництва і утворюються за рахунок амортизаційних-них відрахувань. Потім - чисті інвестиції (In), що збільшують основній капітал. Це стає можливим, якщо, по-перше, підприємницька сектор виробляє продукт, за величиною більший, ніж він споживається домашніми господарствами. По-друге, якщо німи господарства споживають не весь свій дохід, а частина його бережи-ють. Інвестування, здійснюване за рахунок що зберігаються коштів, так-ет можливість здійснювати розширене відтворення - вироб-ництво в постійно зростаючих масштабах.
Для економіки, що розвивається дійсні наступні рівняння:
Рівняння формування доходу фірм Yf=C + I.
Рівняння використання доходу домашніми господарствами
Yh=C + S, де S - заощадження.
Звідси випливає, що система знаходиться в рівновазі, якщо Yf=Yh:
С + I=C + S? I=S.
До цих пір в основу наших міркувань була покладена націо-нальна економіка закритого типу без участі держави. Слідую-щим кроком до розширення кругообігу повинні стати:
- національна економіка за участю держави;
- національна економіка, відкрита для зовнішнього ринку.
Держава відіграє важливу роль в економічному розвитку про-вин. Воно виконує покладені на нього функції за рахунок коштів, що надходять в основному від домашніх господарств та фірм. Модель кру-гооборота закритої економіки з участю держави зображена на рис. 1.3.


Рис. 1.3. Модель закритої економіки з участю держави
Домашні господарства сплачують державі прямі податки (Тdirh), наприклад, прибутковий податок, на майно і т.д. Фірми платять дер-жави прямі (Тdirf) податки, наприклад, податок на корпорації, і кіс-ються (Тfind) - податок з обороту, акциз і т.
д.
Домашні господарства, зайняті в державному секторі, одержують відповідний дохід (Yhst). Крім того, держава виплачує домогосподарствам трансферти (Zh) у вигляді пенсій, стипендій, раз-особистих посібників.
Трансферні платежі - це передача доходів, що не вимагає будь-яких прямих відповідних послуг економічного характеру.
При розміщенні державних замовлень в приватному секторі для виробництва благ і проведення робіт держава здійснює дер-дарчі витрати (G), виступають як дохід підприємець-ського сектора. Крім того, держава може надавати бізнесу під-радити у вигляді субсидій, податкових пільг, премій, пільгових позик і т.д. (Zf). Держава також здійснює заощадження (Sst):
Sst=(Tdir + Tind) - (G + Уhst + Zh + Zf).
Доходи витрати
При перевищенні доходів над витратами держава має бюджет з позитивним сальдо (Sst> 0), в іншому випадку бюджет держави є дефіцитним (Sst <0).
Рівновага в закритій економіці за участю держави описується наступним макроекономічним тотожністю:
Y=С + I + G.
У разі відкритої економіки в моделі кругообігу з'являється сектор закордону, який пов'язаний з іншими секторами допомогою експорту (Ех) та імпорту (Im). Різниця між експортом та імпортом називається чистим експортом (Xh). Зв'язки домашніх господарств і дер-жави з закордоном складаються здебільшого з трансфертних платі-жей - переказів приватних і державних коштів в інші країни у вигляді пенсій, подарунків, безоплатної гуманітарної допомоги і т. д. Модель відкритої економіки представлена на рис. 1.4.


Рис. 1.4. Модель кругообігу відкритої економіки
Умова рівноваги відкритої економіки може бути представ-лено таким рівнянням:
Y=С + I + G + Хn.
Дане рівняння називають основним макроекономічним тожде-ством. Його ліва частина являє собою величину доходу в народ-ном господарстві (ВВП або ВНП) або сукупна пропозиція, права частина - сукупний попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ "
 1. Глосарій
  національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування національних підприємств (у своїй країні або за кордоном) Валові (загальні)
 2. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  національний продукт дорівнює національному доходу, по-третє, сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції; нарешті, сукупні витрати рівні сукупним доходам. Рис. 1.2. Повна схема кругообігу витрат і доходів При аналізі повної схеми кругообігу (рис. 1.2) ми будемо досліджувати тільки грошові потоки. Оскільки домогосподарства діють раціонально, то вони витрачають на споживання не Генезис економічної науки
 3. національної економіки від конкуренції з боку інших держав шляхом введення митних бар'єрів, обмежень проникнення в країну іноземних товарів і капіталів. Найбільш відомими представниками меркантилізму були Томас Мен (1571-1641), Антуан де Монкретьєн де Ваттевіль (бл. 1575-1621), Гаспар Скаруффі (1519-1584), Дедлі Норі (1641-1691), Девід Юм (1711-1776). Особливу
  1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
 4. національної економіки, що виступають в якості основних макроекономічних суб'єктів. Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них виконує в організації економічної діяльності. До числа даних суб'єктів відносяться: - сектор домашніх господарств, що включає всі родини країни і спрямовує свою діяльність на задоволення
  Висновки
 5. національної економіки - це постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки
  Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
 6. національній економіці; - роль грошей в суспільстві і пов'язана з ними інфляція; - рівень зайнятості в країні, що передбачає існування безробіття; - державне втручання в економіку. При макроекономічному аналізі з'являються нові учасники ринкового господарства: - іноземний сектор (закордон); - держава; - центральний банк з його грошовою політикою; - профспілки; -
  Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
 7. національній економіці 2. Модель обороту ресурсів у національній економіці 1. Потоки і запаси в національній економіці. Показники, що використовуються в макроекономічному аналізі, по-різному характеризують стан економічної системи: або вимірюють рухомий потік цінностей між секторами економіки, або оцінюють накопичене майно і характеризують його використання. Показники потоків
  Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
 8. національний продукт - ринкова вартість усіх кінцевих товарів, послуг, вироблених та використаних в країні за рік. Модифікацією валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни
  Кругообіг за участю держави і банків
 9. національне виробництво всіх товарів і послуг за рік. Разом з тим Y-це сума витрат усіх споживачів (населення, держави та інвесторів). Схема кругообігу за участю держави та урахуванням інвестиційної діяльності демонструє процес, в якому здійснюється розширення масштабів виробництва. У цьому випадку домашні господарства не витрачають на споживання весь дохід, а відкладають
  Сутність і структура Системи національних рахунків
 10. національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних показників, застосовувана для опису й аналізу макроекономічних процесів. Вона дає відомості про всіх стадіях економічного кругообігу - виробництві та обміні, первинному і вторинному розподілі (перерозподілі), споживанні і заощадженні (накопиченні). СНР ООН 1993 включає оцінку тіньової економіки, яка, як уже зазначалося,
  национальных счетов (СНС) - это система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов. Она дает сведения о всех стадиях экономического кругооборота - производстве и обмене, первичном и вторичном распределении (перераспределении), потреблении и сбережении (накоплении). СНС ООН 1993 г. включает оценку теневой экономики, которая, как уже отмечалось,
© 2014-2022  epi.cc.ua