Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 70. Концепція ноосфери В.І. Вернадського і формування глобальної економіки

Глобальні проблеми людства з точки зору зростання ентропії (розпаду) - результат накопичення негативного досвіду всього людства. Тому названі вище заходи з подолання екологічної, паливно-енергетичній, сировинної, продовольчої та інших форм глобальних криз є одночасно і антіентропійний засобами, які в разі їх здійснення виступатимуть сістемообразуюшімі і організуючими чинниками формування цілісної глобальної економіки, консолідації її енергії, створення загальнопланетарного синергічного ефекту . Вони сприятимуть мобілізації антиентропійних процесів, що існують в природі, суспільстві і мисленні. Більш глибокому усвідомленню цих явищ і процесів допомагає теорія ноосфери видатного вченого В.І. Вернадського.
Поняття «ноосфера» (від грец. «Ноос» - розум і «сфера» - куля) означає якісно новий стан біосфери Землі та навколишнього середовища, що формується під впливом розумової та фізичної діяльності людства, яка може бути порівняна з могутніми природними геологічними процесами. Дане поняття нерозривно пов'язане з поняттям «жива речовина», на думку В.І. Вернадського, - це сукупність всіх живих організмів біосфери (кількісно виражена в хімічному складі, масі та енергії), які переробляють і переміщують різні види речовини (тверде, рідке і газоподібне), акумулюють і перетворюють космічне випромінювання. Складовими елементами живої речовини він називав всю водну оболонку Землі, нижню частину атмосфери, де існують люди, птахи, комахи, звірі, а також літосферу (верхню частину твердої оболонки Землі, де живуть бактерії).
Діяльність людини - закономірний етап еволюції біосфери, умова її неминучою трансформації в ноосферу, вирішальний фактор якої - перетворююча роль науки та соціально організованої праці людини. Зокрема, в біосфері сонячна енергія трансформується в біохімічну, енергію живої речовини, яку використовує людина з метою задоволення матеріальних і духовних потреб. При цьому виникає вища, якісно нова форма руху матерії - соціальна, яка породжує нове джерело і форму енергії - ноосферную і біосоціальну енергію. Остання, через механізм суспільного виробництва, формує суспільну культуру та суспільної людини, в якому мають органічно поєднуватися приватні інтереси (інтереси особистості та членів її сім'ї) з колективними, громадськими та загальнопланетарними інтересами.
Найбільш повне концептуальне розуміння процесу формування ноосфери, на думку В.
І. Вернадського, Дає політична економія. Так як рушійна сила трансформаційних процесів - суспільне виробництво і, насамперед, розумова праця, основою політичної економії є трудова теорія вартості. Саме вона дає можливість виявити через суспільний поділ праці необхідність праці окремої людини для загального блага, залежність кожної людини-працівника від праці всіх інших людей (а значить, і від кожного іншої людини), визначити, таким чином, тісний взаємозв'язок людства. Але праця як найвища цінність повинен бути розумним. Під таким трудом В.І. Вернадський розумів вільний і добровільну працю.

У той же час для розуміння теорії ноосфери політична економія не може обмежуватися тільки трудовою теорією у марксистському розумінні, зокрема, положенням про те, що людина, людський чинник є тільки продуктом виробництва, праці (відому тезу основоположників марксизму про створення людини працею). Людина, крім того, виступає: а) продуктом природи, природною істотою, наділеним природними силами (органами почуттів, нервами) і т. д.; б) закономірним результатом розвитку Всесвіту, загальнопланетарним явищем, яке продукує і реалізує у праці свою думку. У результаті взаємодії цих трьох складових (людської природи, людської праці і людської думки) виникає синергічний ефект, нова могутня продуктивна сила (за В. І. Вернадського - нова геологічна сила), яка акумулює, синтезує енергію цих складових і формує ноосферу, її сутність .
Домінуючий елемент серед цих складових - свідомість, наукова думка, яка організовує в єдине ціле різні енергетичні потоки, синтезує біохімічну енергію (на біосферному рівні акумулювалася тільки енергія сонця шляхом фотосинтезу або поглинання одного органічної речовини, в тому числі істоти, іншим), виробляючи при цьому такі принципово нові види енергії, як ноосфера і биосоциальная енергія, які діалектично заперечують попередні. Подібне заперечення означає, що нові види енергії «запозичують» все цінне і позитивне з менш розвинених форм енергії.
Внаслідок цього в складі соціальної матерії (як якісно нового, вищого виду матерії) і соціальної енергії з'являється надзвичайно важливий елемент - соціальна культура. Сама культура при цьому (техніко-технологічна, виробнича, культура фізичної та розумової праці і т. д.) відгалужується в важливу політико-економічну категорію, за допомогою якої визначається ступінь гуманізації та екологізації економіки, а її розвиток здійснюється у відповідності зі специфічними для цієї сфери законами, найбільший простір для дії яких дає ноосфера.

В останній органічно поєднуються не тільки приватні, колективні, громадські та загальпланетарні економічні інтереси, а й ціннісні духовні орієнтири їх суб'єктів. Саме в ноосферу найвищого рівня досягає розвиток особистості, її сутнісних сил (фізичної та розумової енергії, організаторських, творчих здібностей, культури, моралі, психічних якостей і т.п). Новий вимір у цій сфері отримує і розвиток продуктивних сил, зокрема, продуктивної праці. Таким стає, насамперед, науковий, творчу працю, в процесі якого генеруються нові наукові ідеї, здійснюються творчі відкриття, розвивається творча активність людини і наукового колективу, мобілізуються і розширюються їх свідомість, культура, воля, енергія. Внаслідок цього послаблюється роль матеріального і посилюється роль духовного виробництва, все більш акумулюється розум людства, який генерує і синтезує біохімічну енергію. Ось чому звільнення людини від рутинних технологічних дій, розвиток його творчого наукового потенціалу, максимальний прояв розуму, свободу наукового пошуку В.І. Вернадський вважав головними принципами ноосфери.
Еволюційний процес створює при цьому наукову думку соціального людства як нову геологічну силу, яка отримує особливе геологічне значення, а біосфера трансформується науковою думкою соціального людства в ноосферу, причому темпи даного процесу все більш прискорюються. Важливо і те, підкреслював В.І. Вернадський, що поняття ноосфери, яке формується на основі біохімічних уявлень, знаходиться в повній гармонії з ідеєю планетарного планування.
Основні категорії та терміни
Глобальні проблеми людства. Запобігання світової війни. Гонка озброєнь. Роззброєння. Конверсія військового виробництва. Екологічна криза. Ліквідація відсталості країн. Соціально-економічні уклади в країнах, що розвиваються. Продовольча проблема. Сировинна проблема. Паливно-енергетічсская проблема. Демографічна проблемам. Проблема відходів. Проблема прісної води. Концепція ноосфери В.І. Вернадського.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 70. Концепція ноосфери В.І. Вернадського і формування глобальної економіки "
 1. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність основних глобальних проблем сучасності, позначити шляхи їх
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  концепції ноосфери В.І.
 3. Список рекомендованої літератури
  глобальної перебудови / / Проблеми теорії і практики управління. - 1990. - № 6. 47. Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництво СОФІТ, 1994. 48. Джонсон П. Зробити капіталізм моральним / / Америка. - 1991. - № 4. 49. Добринін В. Проблеми розвитку сільського господарства в працях Н.Д. Кондратьєва / / Міжнародний сільськогосподарський журнал. - 1992. - № 6. 50. Долан Е. Дж. Гроші,
 4. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  концепції, що хто-небудь повинен робити інвестиції в заводи і устаткування, кваліфікації, інфраструктуру, наукові дослідження та розробки, захист навколишнього середовища, - інвестиції, необхідні для національного зростання і підвищення рівня індивідуального життя. У капіталізмі просто немає соціального «боргу». Якщо індивіди вважатимуть за краще не зберігати і не інвестувати, то не буде ніякого зростання - що ж,
 5. Продуктивні сили і виробничі відносини
  ноосферу. Ноосфера-це нове явище на Землі, в ній людина вперше стає найбільшою геологічною силою, бо він своєю працею і думкою може докорінно перебудовувати своє життя, змінювати умови життєдіяльності в порівнянні з минулим. Міць людини на Землі, згідно цього вчення, пов'язана не з його матерією, а з його мозком, його розумом і його працею, спрямованим цим розумом.
 6. Концепція «нульового економічного зростання»
  концепцією неминучості глобальної катастрофи при збереженні існуючих тенденцій розвитку суспільства. Так, у доповіді Римського клубу '«Межі зростання», підготовленому дослідницькою групою Масса-- чусетского технологічного інституту США під керівництвом проф. Д. Медоуз, зазначалося, що у зв'язку із загостренням протиріч між [швидко зростаючим населенням Землі, бурхливим розвитком виробництва
 7. Висновки
  концепція незалежності, взаємозалежності і залежності. 4. Основні риси світового господарства: постійна і взаємний зв'язок і вигідність участі в ньому національних господарств; глобальний економічний організм, що розвивається за законами ринку; створення єдиного світового ринку; наявність розвиненої ринкової інфраструктури; специфіка структури (світовий ринок товарів і послуг, капіталу, робочої сили,
 8. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  концепція перехідної економіки склалася в останній чверті XX століття. Раніше вона з'явитися не могла. Досить згадати, що політична економія (економічна теорія, економіка як наука) з'явилася в період первісного капіталізму (ринкової індустріальної системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як
 9. Висновки
  концепція перехідного періоду, заснована на формаційному підході. На межі третього тисячоліття з'явилася безліч нових концепцій змісту перехідної економіки. 2. Перехідна економіка - це економіка, де найважливіше значення має не просте функціонування сформованих зв'язків і елементів, а «відмирання» старих і становлення нових зв'язків і елементів. Розрізняють локальну і глобальну,
 10. Президент "HIA Рональд Рейган одного разу пожартував, що якби в гру« Щасливий випадок »-рали економісти, її ведучий
  концепцій . 1 гозможно, економісти давно дійшли єдиної думки, але їх голос заглушають: пли шарлатанів або диваків від економіки ... ЛТЕ розглянемо кожну з цих причин. Відмінності в наукових судженнях лько століть тому астрономи обговорювали, що є центром Вселен-Земля або Сонце ? Спори екологів про «глобальне потепління» з каж-IZOM стають все гаряче. Наука - це
© 2014-2022  epi.cc.ua