Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Класична модель економічного зростання

Відповідно до класичними традиціями, як нам вже відомо, факторам виробництва ставляться частки вироблених ними продукту, сукупного доходу. З метою факторного аналізу забезпечення економічного зростання використовується апарат так званої виробничої функції:


За умови, що dF/da1, dF/da2, ..., dF / dan являють собою граничні продуктивності кожного із задіяних факторів виробництва. Як окремий випадок виробничої функції можна використовувати формулу Кобба-Дугласа:


де Y - національний продукт; L - праця; К - капітал; А - постійний коефіцієнт, що відображає вплив інших факторів (його ще називають коефіцієнтом пропорційності або масштабності);? і? - Змінні коефіцієнти еластичності відповідно по праці та капіталу. Причому? +?=1, або?=1 -?; Ert - фактор, що відображає вплив якісних змін у виробництві, в тому числі технічного прогресу.
Головні недоліки даної моделі полягають в роз'єднаності факторів виробництва, бо внесок кожного фактора у виробництво продукту оцінюється при незмінності всіх інших умов. Насправді зміна одного з факторів так чи інакше позначається на зміні інших. Зокрема, при збільшенні зайнятості (праці) і незмінності величини капіталу не може не відбутися зміна хоча б у його озброєності.
Виражена в показниках середньорічних темпів приросту, функція перетвориться і має наступний вигляд:
y=ak + bl + r,
де y, k, l - відповідно темпи зростання продукції, капіталу і праці; r - комплексний показник зростання сукупної економічної ефективності всіх факторів виробництва.
Подальші дослідження на основі даної моделі привели б до більш досконалої і динамічною моделі економічного зростання - моделі Солоу. У ній знайшли відображення вплив заощаджень, зростання населення та технічного прогресу на обсяг виробництва в динаміці. Перевагою даної моделі є те, що вона враховує взаємодію попиту і пропозиції в їхній вплив на накопичення капіталу. Функція Y=F (K, L), як нам відомо, виражає залежність обсягу виробництва від капіталу і праці. Для спрощення виду цієї функції всі її величини були співвіднесені з одним і тим же фактором - працею (числом зайнятих). У результаті функція набула наступного вигляду:
Y / L=F (K / L, 1),
Тепер вона визначає обсяг виробництва в розрахунку на одного працівника (Y / L) як функцію його капіталовооруженності (K / L), тобто капіталу, що припадає на одного працівника.
Позначивши показники продуктивності праці (Y / L) і капіталовооруженності (K / L) відповідно через y і k, одержимо рівняння y=f (k), де f (k)=F (k, 1). Це дозволяє спостерігати зміну граничного продукту на одного працівника в залежності від капіталоозброєності (рис.
28.1).

Рис. 28.1. Залежність обсягу випуску від фондоозброєністю


Як видно з рис. 28.1, тангенс кута нахилу графіка виробничої функції, що виражає величину граничної продуктивності капіталу, зменшується в міру підйому по кривій f (k) (точки M і N), що вказує на зниження граничної продуктивності капіталу в міру його зростання.
Звертаючись до попиту, необхідно розглянути функцію споживання виробленого продукту. Виходячи з схильності до споживання і заощадження можна сказати, що вироблений кожним працівником продукт розпадається на споживання в розрахунку на одного працівника і інвестиції, що припадають також на одного працівника: у=п + і. Звідси можна визначити функцію споживання: п=(1 - с) у. Так як з - норма заощаджень і, отже, (1 - с) - норма споживання, то щорічно одна частина доходу споживається (1 - с), а інша частина зберігається (с). В результаті, підставивши в рівняння у=п + і формулу функції споживання, отримаємо: у=(1 - с) у + і. Перетворимо дане рівняння таким чином: у=у - су + і; у - у + су=і чи і=су, де с - норма заощаджень. Останнє рівняння показує, що інвестиції пропорційні доходу. При рівності заощаджень та інвестицій норма заощаджень вказує на частку капіталовкладень у виробленому продукті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Класична модель економічного зростання "
 1. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  класичних теорій на основі використання концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
 2. 15. Неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  економічного зростання. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа («ліве» кейнсіанство). «Теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон. Теорія монополістичної конкуренції Ед. Чемберлина. Модель IS-LMДж. Хікса, її роль. Модель економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара. Інновації як фактор економічного зростання. Теорія економічного розвитку Й.
 3. Контрольні питання і завдання
  класичний економічний цикл? Опишіть кожну фазу циклу. Яка фаза є визначальною в економічному циклі? Який механізм переходу від однієї фази циклу до іншої? 7. Як можна пояснити причини циклічного розвитку? Які пояснення причин циклічності здаються Вам найбільш переконливими? Який зв'язок інвестицій з циклічністю? 8. Як розрізняються цикли за термінами? Поясніть довгострокові
 4. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 5. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген- на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 6. Теми рефератів
  модель феодальної економіки. Особливості феодального господарства Англії, Німеччини, Росії,
 7. Контрольні питання
  моделі економічного зростання ви знаєте і яка їх сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання економічного
 8. 22.3. Модель господарського механізму Японії
  моделі.
 9. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  класична модель макроекономічної рівноваги; - модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л. Вальраса; - схеми капіталістичного суспільного відтворення (модель К. Маркса); - модель короткострокового економічної рівноваги Дж. Кейнса ; - модель «витрати - випуск» В. В.
 10. 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
  класичній макроекономічній моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в довгостроковому періоді. 2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), є абсолютно гнучкими, і саме з їх допомогою економіка адаптується до будь-яких змін. 3. В економіці існує автоматична тенденція до повної зайнятості і максимально ефективному
 11. 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
  економічної думки в розглянутій
© 2014-2022  epi.cc.ua