Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення не залишається незмінною. Зміна чисельності населення за рахунок народжень і смертей називають природним рухом.
Основними показниками, що характеризують природний рух населення, є показники народжуваності, смертності, природного приросту, а також тісно пов'язані з ними показники шлюбів і розлучень.
Народжуваність, смертність і природний приріст населення враховуються в абсолютному вираженні у вигляді числа народжених, померлих за той чи інший відрізок часу, природного приросту населення (раз-кістка між числом народилися і числом померлих).
Однак абсолютні показники природного руху населення не можуть характеризувати рівень народжуваності, смертності, природного приросту, так як вони залежать від загальної чисельності населення. Тому дня характеристики природного руху населення зазначені показники наводяться в розрахунку на 1000 осіб, тобто виражаються у вигляді відносних величин в проміле (% ») -
Основними відносними показниками природного руху є: коефіцієнт народжуваності; коефіцієнт смертності; коефіцієнт природного приросту, коефіцієнт шлюбності; коефіцієнт розлучень. Всі ці коефіцієнти розраховуються на 1000 чоловік населення, тобто в проміле (° / 00).
Коефіцієнт народжуваності обчислюється шляхом ділення числа народжених за рік N на середньорічну чисельність населення S:


Коефіцієнт смертності розраховується аналогічно шляхом ділення числа померлих за рік Мна середньорічну чисельність населення S:


Коефіцієнт природного приросту можна розрахувати за формулою:


або як різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності:


У 1997 р. в Російській Федерації коефіцієнт народжуваності становив 8,6% 0, а коефіцієнт смертності-13, Комерсант ° / т, тобто коефіцієнт природного приросту був негативним (-5,2), що означає спад на до & ждую 1000 чоловік.
Коефіцієнт шлюбності визначається як відношення числа ув'язнених за рік шлюбів до середньорічної чисельності населення, а коефіцієнти-® нт розлучень - як відношення числа розірваних за рік шлюбів до середньорічної чисельності населення.
Для характеристики співвідношення між народжуваністю і смертністю в статистиці населення обчислюється показник життєвості (показник Покровського), що представляє собою відношення числа народжених до числа померлих (або ставлення коефіцієнтів народжуваності і смертності).
Всі ці показники звичайно розраховуються за рік, але можуть обчислюватися й за більш тривалі проміжки часу. У таких випадках дані в чисельнику і знаменнику наведених формул повинні ставитися до одного і того ж періоду, і в результаті зазначені показники виявляться приведеними до одному року.
Розглянуті вище показники, що розраховуються на 1000 чоловік усього населення, є загальними коефіцієнтами. Поряд із загальними коефіцієнтами, тобто розрахованими по відношенню до всього населення, для більш детальної характеристики відтворення населення визначаються приватні (спеціальні) коефіцієнти, які на відміну від загальних коефіцієнтів розраховуються на 1000 чоловік певної вікової, статевої, професійної чи іншої груп населення.
Так, при вивченні народжуваності широко застосовується спеціальний коефіцієнт народжуваності, іменований іноді показником фертильності, який розраховується як відношення числа народжених до середньої чисельності жінок у віці від 15 до 49 років.
Цей же показник можна визначити і за допомогою загального коефіцієнта народжуваності, якщо останній розділити на показник, що характеризує частку жінок розглянутого контингенту (15-49 років) в загальній чисельності населення.
Крім загального коефіцієнта народжуваності та показника фертілен-ності в статистиці населення розраховуються:
а) коефіцієнти народжуваності для окремих вікових груп жінок;
б) сумарний коефіцієнт народжуваності (визначається шляхом ділення суми вікових коефіцієнтів народжуваності, розрахованих за однорічним віковими групами, на 1000);
в) брутто-коефіцієнт відтворення населення, що показує середнє число дівчаток, народжених жінкою за все її життя (обчислюється шляхом множення сумарного коефіцієнта народжуваності на 0,49 - частку дівчаток серед народжених),
г) нетто-коефіцієнт відтворення населення, що показує середнє число дівчаток, народжених жінкою за все життя і дожили до того віку, в якому була жінка при народженні кожної з цих дівчаток. Для обчислення цього показника вікові коефіцієнти народжуваності множаться на число жінок у кожній віковій групі Lx і на 0,49. Отримана сума ділиться на початкове число новонароджених в таблиці смертності lо, прийняте зазвичай за 10 000 або 100 000. У табл. 3.4 наведені вікові коефіцієнти народжуваності, коефіцієнт фертильності і сумарний коефіцієнт народжуваності в Російській Федерації за кілька років.
Таблиця 3.4
Вікові коефіцієнти народжуваності *


Роки Кількість народжених у середньому за рік на 1000 жінок у віці, років Сумарний коефіцієнт народжуваності
моложе20 20-24 25 -29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991 54,9 146,6 83,0 41,6 16,5 3,7 0,2 49,9 1,732

Продовження табл. 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992 1,4 134,0 72,7 35,0 13,9 3,2 0,2 43,9 1,552
1993 47,9 120,4 65,0 29,6 11,4 2,6 0,2 38,4 1,385
1994 49,9 120,3 67,2 29,6 , 10,6 2,3 0,1 38,0 1,400
1995 45,6 113,5 67,2 29,7 10,7 2,2 0,1 36,0 1,344
1997 36,2 99,0 66,2 31,5 10,8 2,2 0,1 32,8 1,230

* Російський статистичний щорічник.
- М., 1998. С. Як видно з табл. 3.4, у всіх вікових групах жінок, крім першої (молодше 20 років), коефіцієнти народжуваності істотно знизилися, що призвело, природно, до зниження і сумарного коефіцієнта народжуваності. Наведемо приклад розрахунку сумарного коефіцієнта народжуваності для 1995 Оскільки вікові коефіцієнти наведені як середні для п'ятирічних інтервалів, то сума всіх коефіцієнтів множиться на 5, а потім вже ділиться на 1000, тобто для 1995 сумарний коефіцієнт народжуваності дорівнює:


Для 1997р.:


Цей показник характеризує середнє число дітей, народжених жінкою за своє життя. Так як серед народжених дітей питома вага дівчаток складає 0,49, то множачи сумарний коефіцієнт народжуваності на 0,49, отримуємо брутто-коефіцієнт відтворення населення. Для 1995 він склав приблизно 0,7, тобто кожна жінка за своє життя народила 0,7 дівчинки, що не забезпечує просте відтворення. Для 1997 цей показник дорівнює 0,6.
При вивченні смертності також розраховується цілий ряд приватних коефіцієнтів. Особливе значення має коефіцієнт дитячої смертності, що характеризує рівень смертності дітей до одного року. Цей показник повинен визначати, скільки з числа народжених дітей помирає у віці до 1 року (на 1000 осіб). Враховуючи, що в поточному році у віці до 1 року можуть померти і діти, народжені в минулому році, коефіцієнт дитячої смертності за рік розраховують як суму двох доданків за формулою:


де m11 - число померлих до року в поточному році з покоління народжених в цьому ж році;
m10 - число померлих до року в поточному році з покоління народжених у попередньому році;
N1 - число народжених в поточному році;
N0 - число народжених в попередньому році.
Якщо відомо тільки загальне число померлих до року без розподілу на народжених в попередньому і поточному роках, то можна використовувати для розрахунку наступну формулу:


де т - число померлих за рік дітей віком до 1 року.
Коефіцієнт дитячої смертності в Російській Федерації в 1995 р. склав 18,1% с, а в 1997 р. - 17,2% 0.
Крім коефіцієнта дитячої смертності в статистиці населення також розраховують приватні коефіцієнти смертності за окремими віковими групами.
Слід особливо відзначити значення приватних коефіцієнтів (вікових) прі.аналізе загальних коефіцієнтів смертності. Загальні коефіцієнти смертності залежать не тільки від вікових коефіцієнтів смертності, а й від вікової структури населення. Так, загальний коефіцієнт смертності буде вище у тій сукупності, де більшу питому вагу займають особи більш похилого віку та діти до одного року, тобто де більше питома вага вікових груп, що мають більш високі коефіцієнти смертності. Тому якщо виникає необхідність порівняти по двом районам, країнам або іншим совокупностям показники обший смертності без урахування вікової структури населення, то ці показники для обох сукупностей слід розраховувати за однією і тією ж віковій структурі населення. Такі коефіцієнти називаються стандартизованими коефіцієнтами смертності. Вони вільні від, впливу структурного фактора і тому придатні для порівняння по раз-, вим об'єктам (професіями, суспільним групам, міському і сільському населенню, по країнах і т. п.).
Вікові коефіцієнти смертності та пов'язані з ними показники дожіваемості при переході від одного віку до іншого відображаються в так званих таблицях смертності. Нижче наведено макет таблиці смертності з її основними показниками.
Макет таблиці смертності
«Підметом» в цій таблиці є однорічні вікові гр
Вік в роках Кількість доживають до віку до Число вмираючих при переході від віку х до віку х + 1 Вірогідність померти протягом майбутнього року життя Ймовірність дожити до віку

х + 1
Кількість живуть у віці

х років
Кількість майбутніх людино-років життя Середня тривалість життя
X lx dx qx Рх Lx Tx e0x
               

уппи населення від 0 (новонароджені) до 100 років (х). У «сказуемом» містяться такі показники:
1) число доживають до кожного даного віках років (/ х). Цей показник встановлюється у розрахунку на 10 000 осіб);
2) число вмираючих при переході від віку х до віку х +1 років (rfx);
3) ймовірність померти протягом майбутнього року життя, тобто при 'переході від віку х до віку х + \ (с /.). Цей показник визначається за формулою:


4) ймовірність дожити до наступного віку (рх). Цей показник характеризує, яка частка з осіб кожного віках років доживає до віку х + \ років, і розраховується за формулою:


Якщо врахувати, що в сумі ймовірність дожити і вмерти дорівнює одиниці
(рх + QХ=1), то ймовірність дожити до наступного віку можна визначити як рх=1 - qx;
5) число живуть у віці х років (Lx). Цей показник відображає середню величину з числа доживають до віку х років і до віку х +1 років. Для всіх віків, крім першого (0 років), він приблизно може бути розрахований за формулою:


6) число майбутніх людино-років життя (Г). Цей показник являє собою загальне число людино-років, які належить прожити сукупності осіб від віку х років до граничного віку w включно:


Він виконує роль проміжних допоміжних даних, необхідних для розрахунку середньої тривалості майбутнього життя населення;
7) середня тривалість майбутнього життя населення (їй).
Цей показник розраховується шляхом ділення суми майбутніх людино-років життя на чисельність досліджуваного покоління (lx).
Якщо число майбутніх людино-років життя для новонароджених Те розділити на їх чисельність (прийняту зазвичай за 10 000 або 100 00 ° 0 чоловік), то отримаємо показник, що відображає, скільки в середньому із загальної суми майбутніх людино-років життя доведеться на одного новонародженого, тобто показник середньої тривалості майбутнього життя (очікувана тривалість життя при народженні):


Аналогічно розраховується середня тривалість майбутнього життя для будь-якої вікової групи:


Середню тривалість майбутнього життя можна розрахувати наближено за такою формулою:


Показник середньої тривалості майбутнього життя залежить від рівня смертності населення, який у свою чергу залежить від соціальних умов життя населення.
У табл. 3.5 наведено динаміку показника очікуваної тривалості життя в Російській Федерації.
Таблиця 3.Ожідаемая тривалість життя при народженні в Російській Федерації * (число років)


Роки Все населення Чоловіки Жінки
1896-1897 (по 50 губерніях європейської частини Росії)

 30,5


 29,4


 31,7
 1926-1927

 (По європейській частині РРФСР)


 42,9


 40,2


 45,6
 1958-1959  67,9  63,0  71,5
 1990  69,2  63,8  74,3
 1991  69,0  63,5  74,3
 1992  67,9  62,0  73,8
 1993  65,1  58,9  71,9
 1994  64,0  57,6  71,2
 1995  64,6  58,3  71,7
 1997  66,9  61,0  73,0

  * Російський статистичний щорічник. - М., 1998. С. 156.
  Як видно з табл. 3.5, починаючи з кінця 80-х рр.. показник очікуваної тривалості життя в Росії має яскраво виражену тенденцію до зниження. Це характерно для всього населення, і особливо для чоловіків, у яких показник в 1995 р. склав всього 58 років.
  Показник очікуваної тривалості життя населення не слід плутати з середнім віком померлих в той чи інший період або із середнім віком живуть. Останні два показники можуть бути розраховані самостійно, перші - за даними про розподіл померлих (за рік) за віком, а другий - за даними про вікову структуру населення. Всі три показника мають різний зміст і використовуються для різних цілей.
  На основі даних таблиць смертності розраховується ще один показник, іменований коефіцієнтом дожиття, або коефіцієнтом пересування.
  На відміну від показника ймовірності дожити до наступного віку коефіцієнт дожиття розраховується шляхом зіставлення середньої чисельності L живуть у двох суміжних вікових групах, а не дожили l до цих вікових груп. Якщо позначити його через Px то


  Таблиці смертності складаються в цілому по країні і по окремих районах як для всього населення, так і окремо для міського і сільського населення, для чоловіків і жінок. Вони мають велике практичне значення, оскільки допомагають глибоко і всебічно аналізувати зміну чисельності населення за рахунок природного приросту, а також використовуються при перспективних розрахунках загальної чисельності та вікового складу населення і в страховій справі при визначенні ставок платежів для осіб різного віку.
  Велике значення має вивчення смертності з причин. Зазвичай виділяють наступні основні класи (групи) причин смертності: від інфекційних і паразитичних хвороб, злоякісних утворень, хвороб крові та кровотворних органів, психічних розладів, хвороб нервової системи та органів чуття, хвороб системи кровообігу (з них гіпертонічної хвороби, гострого інфаркту міокарда), хвороб органів дихання, травлення, шкіри та ін Особливо виділяється смертність від нещасних випадків, отруєнь і травм. У статистиці також враховується число вбивств і самогубств, смертність від причин, пов'язаних з вживанням алкоголю (отруєння алкоголем, алкогольний психоз, цироз печінки та ін.)
  Показники смертності із зазначених причин (абсолютні і відносні - на 100 000 осіб) розраховуються для всього населення і у працездатному віці, для чоловіків і жінок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ"
 1. Пізнавальна функція.
    вивчення і пояснення процесів, що протікають в сучасних економічних системах. У цьому плані дуже важливим положенням виступає визнання об'єктивної реальності і необхідності її вивчення. При цьому об'єктивна реальність виступає елементом зовнішнього середовища по відношенню до економічних суб'єктів. Теорія інноваційної економіки виходить з необхідності всебічного вивчення об'єктивної реальності
 2. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
    вивчення реального життя підтверджує існування цього процесу, і циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів
 3. Коефіцієнти відтворення населення
    природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта смертності (народжуваності) полягає в тому, що число померлих (або народжених) за рік ділиться на середню чисельність населення (країни або інший досліджуваної території) за той же рік, після чого частка від ділення множиться
 4. Інтелектуальний тренінг і практикум
    природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в
 5. Як вимірюється чисельність населення?
    природний рух населення підраховується у відносному вираженні. Цей показник підраховується за допомогою загальних коефіцієнтів: - коефіцієнта народжуваності (відносини народжених живими протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення); - коефіцієнта смертності (відносини числа померлих протягом року до середньорічної чисельності населення); - коефіцієнта
 6. Як приклад можна привести міст, рух по котогхшг не відрізняється особливою інтенсивністю.
    вивченню процесу прийняття монополією рішення 5 обсязі виробництва продукції та встановленні ціни. Аналіз, який ми проведемо в цьому розділі, - відправна точка у вивченні питання про бажаність юнополіі і політиці уряду на монопольних ринках. Монополія і конкуренція Корінне відмінність між конкурентної фірмою і монополією полягає; здатності монополії визначати ціну
 7. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
    природних монополій виконують такі основні функції: формують і ведуть реєстр суб'єктів природних монополій, щодо яких здійснюється державне регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання
 8. 9.1. Транснаціональні корпорації: звіриний оскал прогресу
    вивченості цього феномена транснаціональних корпорацій можна порівняти хіба що зі ступенем вивченості феноменів глобалізації та інформаційної революції. Ці ужиткові терміни масово застосовуються не тільки в політиці та науці, а й у повсякденному житті, але більшість використовують їх навіть не намагається зрозуміти, які ж конкретно процеси і явища вони описують і що випливає хоча б з
 9. § 4. ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
    природного руху, але і в результаті механічного руху або територіальних переміщень окремих осіб, тобто за рахунок міграції населення. Переміщення населення всередині країни називається внутрішньою міграцією, а переміщення населення з однієї країни в іншу - зовнішньої. Внутрішня і зовнішня міграція може бути викликана різними причинами, наприклад пошуками роботи. Після розпаду СРСР
 10. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ
    вивчення статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, але
 11. ВСТУП
    вивчення їх досвіду, здійснення ефективного науково-обгрунтованого реформування економіки Росії практично неможливо. Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями реформування зарубіжної і російській економіці в історичному аспекті. Курс історії економіки є обов'язковою дисципліною для студентів усіх спеціальностей. Він передбачає послідовне
 12. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
    природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 13. 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
    природного руху населення зі знаком мінус (тобто відбувається природне скорочення населення - депопуляція). Тенденції такого роду виразно проявляються в сучасній Росії. Чисельність постійного населення Російської Федерації за даними останнього перепису (2002) склала 145, 2 млн осіб, що на 1, 8 млн осіб перевищила поточну оцінку чисельності населення. За даними на 1 грудня
 14. Стаття 3. Визначення основних понять
    природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, що не можуть бути замінені у споживанні
 15. Стаття 16. Підстави для накладення штрафу на суб'єкти природних монополій за порушення цього Закону
    природних монополій несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі порушення: завищення цін (тарифів), встановлених органом регулювання природної монополії, - у розмірі до 15 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; невиконання рішення (розпорядження), виданого органом регулювання природної монополії - у розмірі до 10 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; уявлення
 16. 1.2. Три аксіоми технічного аналізу
    вивчення графіка цін - обов'язкова умова для прогнозування. Нехай цей підхід не здасться читачеві упередженим. Адже важко не погодитися з тим, що ціна чуйно реагує на зміну всіх зовнішніх умов. А аксіома говорить всього лише про те, що на будь-яка зміна ціни є відповідну зміну зовнішніх умов. Наприклад, в фундаментальному аналізі стверджується, що якщо попит перевищує
© 2014-2022  epi.cc.ua