Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Індивідуальні та риночниекрівие попиту


Індивідуальні споживачі і домашні госпо-дарства є тими одиницями, які приймається-ють рішення про витрати і, таким чином, визначаються-ють обсяг попиту на будь-який товар чи вид послуг. Ноіменно ринкова, а не індивідуальна, кріваяспроса (поряд з кривою пропозиції) определяетцену і, отже, обсяги купівлі-продажі.Ітак, ми починаємо наш аналіз попиту з характери-стіки співвідношення, існуючого між ринкової ної кривої попиту і кривими попиту індивідуума-мов .
Ринкова шкала попиту, яку мм почали розглядати в гол. 3, пов'язана з шкалами попиту всехіндівідуальних покупців простим чином.
1 На деяких ринках основними покупцями виступають фірми. Іпотребітелі, і підприємства купують, наприклад, скріпки для паперів, нопредпріятія купують їх у більшій кількості. Точно так само на неко-торих ринках основними продавцями є споживачі, переваг громадської на ринках послуг праці. У цій главі розглядається толькоповеденіе споживачів в якості покупців. Поведінка ж підпри-ємств в якості покупців і поведінку споживачів в якості про-давцами обговорюються в частині 4, яка присвячена ринкам використовуючи-екпортувати фірмами ресурсів.
97

Про 10
Кількість
Споживач 1
0 10 20
Кількість
Споживач 2

РІС.
6-1. Індивідуальні криві попиту та ринкова кріваяспроса. Ринкова крива спросапредставляет собою суму по гори-зонталі індивідуальних крівихспроса. Наприклад, якщо ціна рав-вується 5 дол, то обсяг попиту по-споживача 1 становить 11 одиниць, а обсяг попиту споживача 2 -13 одиниць. Сукупний об'емспроса при ціні 5 дол, таким об-разом, дорівнює 24 одиницям, чтоі показано на ринковій крівойспроса
Про Ринкова шкала попиту, що дає сукупність-ний обсяг попиту при кожному значенні ціни при сталості всіх інших вліяющіхна попит факторів, виходить шляхом складеться-ня обсягів попиту всіх покупців прікаждом значенні ціни. Іншими словами, ринкова шкала попиту являє собою сум-му індивідуальних шкал попиту покупців.
Аналогічно ринкова крива попиту представляетсобой суму кривих попиту всіх індивідів на рин-ке. На рис. 6-1 показано процес побудови ринкової ної кривої попиту, що полягає в сложенііоб'емов попиту всіх індивідуумів на ринку прікаждом значенні ціни (в даному випадку толькодвух). Цей процес відомий як складання крівихспроса по горизонталі. Ринкова крива спросаімеет злам в точці Л, так як саме в цій точ-ке при ціні в 9 дол споживач 2 виходить на ри-
нок При більш високих цінах обсяг попиту потре-ча 2 дорівнює нулю і весь ринковий попит фор-мируется споживачем 1.

Про Ринкова крива попиту виходить пу-тем підсумовування індивідуальних крівихспроса всіх покупців по горизонталі.
У гол 3 ми стверджували, що ринкові криві спро-са мають нахил вниз. На це твердження частоссилаются як на закон попиту: збільшення цениобусловлівает зменшення обсягу попиту. Але може-мо ми довести, що цей закон має виконуватися на всіх ринках? З рис 6-1 стає яс-но, що якщо всі індивідуальні криві попиту на-клон вниз, то і ринкова крива попиту будетвесті себе так само Щоб зрозуміти, чи можемо ми до-казать те, що індивідуальні криві попиту на-клон вниз, давайте побудуємо модель, описую-щую поведінка індивідуальних споживачів.
9 *
98 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
ТАБЛИЦЯ 6-1. Альтернативні, допустимі споживчі пари для Фреда
Гамбургери Концерт и Кількість Витрати (Qr) 0 Аолл. х Q,.) Кількість
(Q,) Витрати (2 дол х QK) Об1цая сума витрат,
дол 0
4
S
12 0
4
S
12 6420 1284 0 12121212
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Індивідуальні та риночниекрівие попиту"
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 2. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 4. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 5. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
 6. 8. Рухливість інвестора
  Обмежена адаптованість капітальних благ не пов'язує їх власника повністю. Інвестор вільний як завгодно змінювати напрями вкладення своїх коштів. Якщо він здатний передбачити майбутнє стан ринку точніше, ніж інші люди, то він зможе вдало вибрати тільки ті інвестиції, ціна яких виросте, і уникнути інвестицій, ціна яких впаде. Підприємницька прибуток і збиток
 7. 9. Гроші і капітал; заощадження та інвестиції
  Капітал підраховується в грошах і в рамках цього обліку представляє собою певну суму грошей. Оскільки капітальні блага також обмінюються і ці акти обміну здійснюються в тих же самих умовах, що і обмін всіх інших товарів, то і тут виникає гостра необхідність в опосередкованому обміні і використанні грошей. У ринковій економіці жоден учасник не може відмовитися від вигод,
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 10. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  Згідно широко поширеній думці, існує можливість навіть за відсутності державного втручання в економіку відхилити дію ринкової економіки від траєкторії, по якій вона б розвивалася, якби прямувала виключно мотивом отримання прибутку. Захисники соціальних реформ, які повинні проводитися відповідно до принципів християнства або вимог істинної
© 2014-2022  epi.cc.ua