Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Індикативне планування

Йдеться насамперед про ув'язку інтересів населення з інтересами держави, що уособлював собою все суспільство. Її забезпечує державне регулювання, що припускає систему взаємодії держави з усією сукупністю господарюючих суб'єктів з метою координації зусиль, спрямованих на вирішення загальнонаціональних завдань соціально-економічного розвитку. Такою системою в умовах ринкової економіки є індикативне планування народного господарства. Індикативний план розвитку національної економіки визначає і містить обгрунтування цілей, завдань, напрямів і методів реалізації державної соціально-економічної політики. Саме індикативний план виступає тією сполучною вертикаллю, яка забезпечує координацію діяльності федеральних органів влади, органів влади суб'єктів федерації, підприємств, організацій, установ щодо здійснення заходів в рамках соціально-економічної політики.
Індикативні плани, очевидно, повинні розроблятися на терміни, відповідні або періодам зміни представницьких органів влади, з якими пов'язана і діяльність органів виконавчої влади, або на п'ятирічні періоди. Зміна влади в останньому випадку може викликати необхідність коригування тих чи інших розділів індикативного плану і тим самим поступово переорієнтувати господарські суб'єкти на нові установки соціально-економічної політики.

Комплексність індикативного планування визначається тим, що складовими частинами відповідного плану є концепція соціально-економічного розвитку країни, прогнозування, цільові
програми, планування розвитку державного сектора, система показників, визначальних параметри макроекономічної динаміки та умови їх зміни, система соціально-економічних угод між усіма власниками факторів виробництва, включаючи органи влади.
Концепція соціально-економічного розвитку включає опис вихідної соціально-економічної бази та оцінки підсумків попереднього етапу розвитку, визначення найважливіших проблем, відповідно до яких формуються основоположні цілі та пріоритети соціально-економічної політики держави.
Прогнози соціально-економічного розвитку країни розробляються на основі аналізу стану і перспектив розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу країни, сформованої структури ресурсного забезпечення народного господарства, можливості інвестиційної діяльності, різних факторів соціально-економічного становища країни. Основою для розробки прогнозів має бути система геополітичних, воєнно-стратегічних, політологічних, соціальних, демографічних, науково-технічних, галузевих, регіональних, зовнішньоекономічних прогнозів, що передбачає їх багатоваріантність.

Федеральні цільові програми дозволяють виділити пріоритетні напрямки соціально-економічної політики держави. У відповідності з характером цільових установок вони являють собою ув'язаний за ресурсами, виконавцями і термінами здійснення комплекс науково-дослідних, виробничих, організаційно-економічних, соціально-економічних та інших заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей. При цьому обсяг видатків по кожній затвердженої федеральній цільовій програмі на відповідний рік має передбачатися в федеральному бюджеті
окремим рядком, а зміст робіт та обсяги фінансування таких програм повинні уточнюватися і коректуватися щорічно при розгляді індикативного плану і федерального бюджету .
У зв'язку з цим необхідні координація і жорсткий державний контроль у галузі реалізації державних замовлень на поставку товарів і надання послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " індикативне планування "
 1. Тема 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни
  Економічні підсумки другої світової війни. План Маршалла та його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи. Економічна програма Л.Ерхарда в ФРН. Німецьке "Економічне диво" і висунення ФРН на провідні позиції в Європі наприкінці 50-х років - 60-і роки. Розвиток економіки Франції після другої світової війни. Післявоєнна націоналізація. Основні напрями економічної
 2. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  а) План Маршалла, б) економічна програма Л. Ерхарда, в) економічна політика голлізму; г) "зворотний курс" Дж.Доджа - К. Шоупа. План передбачав грошову реформу, реформу цін і свободу підприємництва. Програма передбачала реформування суспільного устрою, державного устрою, розпуск холдингів, земельну та бюджетну реформи, структурну перебудову економіки,
 3. 2.8.5. Принципи планування
  Надійність планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх
 4. Б. Система планування
  1. Наскільки ефективна діяльність регіональної адміністрації в області планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 5. Роль держави
  . Особливість економічної моделі Японії полягає в єдності державного апарату і великого капіталу у вирішенні загальних проблем. До цих пір відзначається висока координація дій промислових, торгових, банківських компаній і уряду. Державне підприємництво в другій половині XX в. займало скромне місце. У його сферу входять 13 банків, ряд інфраструктурних об'єктів.
 6. 4. Планування та використання площ
  . Планування робочого простору і раціональне розміщення робочих місць на цьому просторі необхідні тому, що в ході спільної роботи всі члени групи повинні знаходитися в постійному контакті. Змінюється і схема руху деталей, що переміщуються більшою мірою по колу, а не вздовж, як на традиційному складальному конвеєрі, Раціональне планування робочих місць та організації
 7. Роль держави
  . Різнорідність соціальної структури господарства викликала підвищення ролі держави. Бразильське держава, вирішуючи проблеми індустріалізації, намагалося подолати протиріччя між потребами розвитку продуктивних сил і його обмеженнями, що накладаються виробничими відносинами, недостатнім накопиченням приватного капіталу. Воно було системоутворюючим фактором соціально-економічного
 8. Функція управління - планування
  Друга функція управління - планування - спирається на інформаційно-аналітичну функцію і також властива будь-якому суб'єкту управління. Планування обгрунтовує і визначає напрямки діяльності системи управління економічним суб'єктом на всіх рівнях ієрархії. Крім того, дана функція визначає цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування відносяться кілька
 9. ГЛАВА 6. Бюджетне планування
  ГЛАВА 6. Бюджетне
 10. Висновки
  1. Бізнес-планування є найважливішим інструментом раціонального господарювання в ринковій економіці та необхідною умовою залучення зовнішніх інвесторів. 2. У Росії розширюється набір професійних послуг з планування ц управлінню, до яких відносяться насамперед консалтинг і перевірка фінансового стану підприємства (аудит). Ці послуги надаються незалежними фірмами, а також
 11. Тема 19 Податкове планування на макрорівні
  Тема 19 Податкове планування на
 12. ГЛАВА 19. Витрати бюджету: планування і фінансування
  ГЛАВА 19. Витрати бюджету: планування і
 13. 72. Загальнодержавне планування
  Планування народного господарства є не тільки різноманітної практичної діяльністю, а й виниклої під її впливом великою областю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями. У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною
 14. Тема 20 Податкове планування на рівні господарюючого суб'єкта
  Тема 20 Податкове планування на рівні господарюючого
 15. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  Бізнес-план являє собою детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що описує сучасний стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. Бізнес-планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій,
 16. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  Розрізняють стратегічне, тактичне та оперативне планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно
 17. Інституціоналістів
  Гелбрейт Джон Кеннет (нар. 1908 р.) - один з найбільш відомих представників нетрадиційної гілки в економічній науці. Досить критично ставиться до конструювання формальних моделей, постійно прагне усвідомити суть змін , що відбуваються в економіці та суспільстві. На його думку, в сучасній економіці не-обходимо розрізняти ринкову і планувальну системи. У сучасній «техноструктуре»
 18. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  Планування - це функція управління, що включає наступний комплекс робіт: аналіз ситуацій та факторів зовнішнього середовища; прогнозування, оцінка та оптимізація альтернативних варіантів досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного маркетингу; розробка плану; реалізація плану. Бізнес-план - документ, визначальний тактичні дії медичного підприємства, як правило, на
© 2014-2022  epi.cc.ua