Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.2.I. Передумови, фактори і рушійні сили світової економіки

Еволюція світового господарства в другій половині ХХ в. характеризується динамічним розвитком економіки цілого ряду країн, насамперед промислово розвинених. Відмітна особливість світового господарства на рубежі ХХ-ХХІ ст. така, що домінують принципи ринкової економіки, об'єктивні закономірності МРТ, інтернаціоналізація виробництва і капіталу.
На ці процеси сильний вплив надавали такі глобальні чинники, як протистояння двох соціально-економічних систем, революційне розгортання науково-технічного прогресу, незворотність структурних і циклічних криз.
Якщо ж конкретніше, то у формуванні та становленні багатоступінчастої складної системи світової економіки велику роль відіграють передумови, чинники та рушійні сили цієї економіки.
Під передумовами зазвичай маються на увазі пасивно існуючі, але невикористовувані ресурси. У неоднаковості прояви цих передумов полягає і неоднаковість розвитку світової економіки.
Існує 3 типи таких ресурсів:
а) природно-кліматичні - кількісні запаси і якісний склад природних ресурсів, гірничо-геологічні та інші умови їхнього видобутку і використання, кліматичні та екологічні умови для населення;
б) демографічні - число, структура, проблеми природного приросту населення, забезпеченість трудовими ресурсами, стан соціальної інфраструктури;
в) економічні - розмір накопиченого національного багатства за всю історію розвитку держави.
Все це різноманіття передумов вносить свій внесок у нерівномірність розвитку світової економіки.
Питання про фактори економічного розвитку - найважливіше питання економічної теорії. Сучасні уявлення сягають корінням у погляди фізіократів, які вважали, що вартість і багатство створюються працею, капіталом і землею. Ці уявлення формувалися в теорії міжнародної торгівлі (на початку ХХ ст.), Авторами якої були шведські економісти Елі Хекшер і Берта Олін, коротко отримала назву - теорія Хекшера-Оліна. Великий внесок у її розвиток зробив американський вчений Василь Леонтьєв, який розкрив роль різних факторів у розвитку економіки країни. Названі теорії дали можливість говорити про фактороемкости національного продукту, т.
тобто визначити питому вагу кожного фактора у створенні валового продукту.
Росію можна віднести до типового нагоди теорії Хекшера-Оліна: достаток природних ресурсів, наявність великих виробничих потужностей (реальний капітал), ряд передових технологій пояснюють великий експорт сировини, простий металургійної та хімічної продукції, військової техніки та т. д. Однак, у той же час, дана теорія не дає відповіді на питання, чому з сучасної Росії з її величезними сільськогосподарськими ресурсами мало експортується готової сільськогосподарської продукції, а навпаки вона імпортується у великих обсягах, чому при наявності порівняно дешевої та кваліфікованої робочої сили країна мало експортує, але багато імпортує продукції цивільного і точного машинобудування? Ймовірно, дуже важливо тут те, наскільки ефективно реалізуються ці фактори в тій чи іншій країні.
Фактори економічного розвитку - це елементи економіки, використовувані активно. На відміну від передумов (вони в основному потенційні) фактори використовуються в даний час. До них відносяться:
- з природно-кліматичних факторів найбільш активно використовується земля;
- з демографічних - робоча сила;
- з економічних - засоби виробництва (машини, верстати, обладнання, виробнича інфраструктура;
- науково-технічний прогрес (НТП), що забезпечує вдосконалення засобів виробництва і робочої сили, або ж в цілому всі попередні фактори - підвищення їх ефективності та продуктивності.
Саме неповторне поєднання чинників в потрібному місці і в потрібний час забезпечує прорив країни, регіону або галузі, роблячи їх лідерами економічного зростання. З іншого боку, вичерпання потенціалу колись ефективних факторів та ігнорування країною або галуззю інших факторів призводить до занепаду економіки. Внаслідок цього раніше процвітаючі країни, регіони, галузі стають депресивними.
У міру економічного розвитку змінюється роль факторів, зокрема: у розвинених країнах світу НТП стає головним фактором, тоді як спочатку таким чинником була земля.
Важливим чинником економічного розвитку є соціально-економічний лад в країні (відсталий соціально-економічний лад веде до повільного розвитку, наростання протиріч і навіть до громадянської війни) .

Як фактор можна розглядати і політичний лад - тут мається на увазі демократичний, авторитарний, тоталітарний. У демократичній країні глава держави обирається народом; при авторитарному, тоталітарному ладі при владі перебуває диктатор, який взяв цю владу в свої руки шляхом захоплення, насильства і т. д. Історія свідчить, що демократія створює найбільш сприятливі умови для економічного розвитку.
До числа основних факторів післявоєнного періоду, що сприяли прискоренню процесу формування світового господарства, можна віднести:
- поглиблення науково-технічної революції, інтернаціональний характер досягнень в галузі науки, техніки і технології, а також усвідомлення того факту, що ізольоване розвиток обходиться набагато дорожче і вимагає значно більшого часу для вирішення виникаючих техніко -технологічних проблем;
- формування однорідного типу продуктивних сил під впливом прискорення темпів реалізації світових досягнень НТР, що полегшує і одночасно посилює взаємозв'язку і взаємозалежності національних господарств;
- розвиток тенденції до уніфікованості структури споживання і попиту під впливом як факторів, зазначених вище, так і розширення процесу інформатизації;
- виникнення та загострення так званих глобальних проблем (захист навколишнього середовища, сировинна та продовольча проблеми, демографічні проблеми та ін.), вирішення яких можливе лише об'єднаними зусиллями всіх країн у рамках світового господарства.
Рушійні сили економічного розвитку - це суб'єкти (фактори), які відіграють вирішальну роль в економічному розвитку.
1. Підприємництво - діяльність конкретних осіб у формі управління фірмами, компаніями, акціонерними товариствами.
2. Держава - воно активно бере участь в економічному житті країни, має свої підприємства, установи, проводить певну державну зовнішню і внутрішню політику, сприяє розвитку своєї країни і свого народу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "I.2.I. Передумови, фактори і рушійні сили світової економіки"
 1. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні населення,
 2. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  сили економічного зростання країн Заходу. Національні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. у розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 3. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. у розвинених і постсоціалістичних стра-нах. Сучасне соціально-економічне становище
 4. Глава 27 Внутрішні ринки країн, що розвиваються
  передумови для економічного зростання, ця обставина додало розвитку периферійних країн однобокий характер. У західних країнах процес утворення і розвитку внутрішніх ринків йшов на основі розширеного
 5. 11 . ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ К. МАРКСА
  передумовах революції і принципах побудови майбутнього
 6. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  чинником економічного, соціального та демографічного розвитку багатьох країн стає міжнародна міграція робочої сили і
 7. Імпульсні або Рушійні Хвилі - рух з великим трендом
  рушійні хвилі завжди рухаються з великою трендом, складаються з п'яти хвиль , і позначаються цифрами 1-2-3-4-5. Імпульс: (IM) Імпульс - це п'ятихвильовий патерн, позначений 1-2-3-4-5, що йде в напрямку більшого тренда. Імпульс Діагональ - також відома, як Діагональний Трикутник: Лідируючий (LD) і Кінцевий (ED) Діагональ - це рушійний 5-хвильової патерн, помічаємо цифрами
 8. Економічна система суспільства
  фактори, матеріальні відносини, зайнятість, планомірність, менеджмент, планування, мікромаркет і постринок, фінанси, ціноутворення, прибуток, доходи, оцінка
 9. Г Л А В А 17 МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  факторів виробництва - капіталу , робочої сили, науково-технічних досягнень. Оскільки умовою створення готових товарів є використання виробничих ресурсів, то міжнародний рух факторів виробництва може заміщати рух готових товарів. Наприклад, якщо в країні є надлишок робочої сили, то така країна може або виробляти трудомісткий товар і продавати його на
 10. Глава 18 Внутрішні ринки промислово розвинених країн
  рушійні сили господарських процесів у кожній окремо взятій країні і певною мірою - в підсистемі в
 11. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
© 2014-2022  epi.cc.ua