Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Державні закупівлі та урядові витрати


Уряд здійснює витрати на оборону, освіту, стороительство доріг, лікарні і дру-Гії громадські потреби. У Сполучених Штатахправітельства штатів, а також органи місцевого само-врядування зазвичай витрачають на закупівлю товарів іоплату послуг навіть більше, ніж саме Федеральноеправітельство. У табл. 28-1 представлено розподіл-ня державних витрат. Зауважимо, що втабліце проводяться два розмежування: перше-між витратами Федерального уряду, уряди штатів та органів місцевого само-врядування, а друге - між загальною сумою державних витрат і тією її частиною, яка йде
ТАБЛИЦЯ 28-1. Витрати уряду США ідержавні закупівлі товарів і послуг в 1986 р. (у% від ВНП)
Уряду Штатів
всіх рівнів Федеральне і місцеве
24,58,7
13,311,8
Всього витрат 37,8
На закупівлі
товарів і послуг 20,5
Джерело: Economic Beport of the President, 1987, Tables B-2, B-78, andB-79.
Тільки на закупівлю товарів та оплату послуг (тобто ис-виключаючи соціальні виплати).
Про Державні закупівлі - це спросправітельства на товари і послуги. Він відпо-ствует пункту G в розглянутої нами систе-ме національних рахунків. Соціальні виплив-ти (трансферти) - це платежі, коториеосуществляются без відповідного перед-уявлення їх одержувачам-яких товаріві послуг.
Незважаючи на те що в 1986 р. загальна сума расходовФедерального уряду склала 24,5% ВНП, на частку закупівель товарів і оплати послуг приходь-лось менше 9% ВНП. Ця різниця виникає з-затого, що для Федерального уряду покупкатоваров і послуг займає меншу частину в общейвелічіне його витрат. А близько 2/3 федеральних рас-ходів складають соціальні виплати населенню, субсидії штатам та органам місцевого само-нія2, а також виплати відсотків. Соціальні ви-плати Федерального уряду включають виплив-ти з соціального забезпечення та допомоги по без безробіттю. Відсотки як компонент витрат Феде-рального уряду також представляють собойсвоего роду виплати власникам государственноговнутреннего боргу У 1986 р. загальна сума відсоток-
2 огляду на те що Федеральний уряд здійснює також некото-які платежі урядам штатів і органам місцевого само-врядування, загальна сума урядових витрат в табл. 28-1 дає несколь-ко оманливу картину щодо їх реальної величини. Так, в дей-ствительности, субсидії Федерального уряду правітельствамштатов, наприклад на освіту, представлені в таблиці двічі. Пер-вий раз - як витрати Федерального уряду, другий - як зат-рати уряду даного штату, коли воно витрачає кошти етойсубсідіі.
Них виплат за державним боргом составілаоколо 3% ВНП. Соціальні виплати, або трансфер-ти, здійснювані урядами штатів і орга-нами місцевого самоврядування, представляють собойвелічіну набагато меншу, ніж аналогічна статьяфедеральних витрат, - всього лише близько 2% ВНП.Большая частина закупівель товарів і послуг, здійснювала-вляемих Федеральним урядом, призначаючи -егся для потреб оборони, витрати на яку складають близько 7% ВНП. Закупівлі товарів і послуг урядами штатів, а також органами місцевого само-врядування, навпаки, йдуть в основному на освіту, будівництво доріг, утримання поліції ібольніц. У цілому ж державний сектор заку-Пает близько 20% випущеної в країні продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державні закупівлі та урядові витрати "
 1. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  Під державними, або урядовими, витратами розуміються витрати на утримання інституту держави, а також державні закупівлі товарів і послуг. Державні закупівлі товарів і послуг можуть бути самих різних видів: від будівництва за рахунок бюджету шкіл, медичних установ, доріг, об'єктів культури до закупівлі сільськогосподарської продукції, військової техніки, зразків
 2. Висновки
  1. Державні або урядові витрати об'єктивно необхідні для розвитку сучасного суспільства. Вони являють собою витрати на утримання інституту держави, а також державні закупівлі товарів і послуг. Перевищення розумних меж державних витрат веде до фінансової нестабільності макроекономіки, надмірного бюджетного дефіциту. 2. Державний бюджет -
 3. Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат
  Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат над грошовими надходженнями. Бюджетний профіцит - перевищення грошових надходжень уряду над його витратами. в цілому. Більшість аналітиків очікує, що ця тенденція збережеться протягом ряду років у майбутньому. Друга за величиною стаття витрат - національна оборона. Вона включає в себе заробітну плату військових і
 4. Але оскільки збільшуються заробітки робітників і прибуток власників фірм, реакція суб'єктів економіки на зростання
  Але оскільки збільшуються заробітки робітників і прибуток власників фірм , реакція суб'єктів економіки на зростання доходів за-лягає у зростанні витрат на споживчі товари. Державні закупівлі продукції компанії McDonell-Douglas ведуть до підвищення попиту дру-гих фірм. Оскільки кожен долар, витрачений американським правитель-ством, може підвищити сукупний попит на товари
 5. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання
 6. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  Бюджетно-податкова (фіскальна) політика - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і на-логів, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП (ВВП). Величина валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної заня-тости продукції (товарів і послуг). Якщо валові витрати
 7. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Фінанси та їх роль. Дуже важливим і ефективним важелем впливу на макроекономіку є фінанси, якими володіє держава. Фінанси (лат. finan-cia - готівка, дохід) - сукупність всіх грошових коштів, якими володіють домашні господарства, підприємства і держава. Давайте розглянемо структуру фінансової системи і взаємозв'язки між її основними частинами. На рівні
 8. 4. Державний бюджет і уровеньдоходов
  Державним бюджетом визначається, какіетовари та послуги уряд набуватиме втеченіе майбутнього року, які соціальні ви-плати воно буде виробляти і яким чином ононамерено фінансувати більшу частину своїх рас-ходів при різному рівні податкових надхо-джень. Зазвичай, проте, податки не покривають пів-ністю всю суму соціальних виплат і закупівель то-варів і послуг. Якщо
 9. Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт
  З гл. 25 ми пам'ятаємо, що основна умова, при ко-тором сукупний попит буде дорівнює випуску про-дукції, може мати і дещо іншу формули-ровку: при, рівноважному рівні випуску продукціісбереженія будуть рівні інвестиціям. Схожа точ-ка зору може бути виражена в термінах витоків ін'єкцій грошових коштів, які мають ме-сто в кругообігу товарів і доходів. Так, збережемо-ня представляють
 10. Завдання
  1. (А) Поясніть різницю між правительственнымирасходами та державними закупівлями товарів іпослуг. (Ь) Опишіть пайовий розподіл державних закупівель та соціальних виплат між Федеральним урядом, урядами штатів имісні органами самоврядування. 2. Припустимо, рівноважний рівень випуску продук-ції склав 1000, споживання дорівнює 800, а інвести-ції - 80. (А)
© 2014-2022  epi.cc.ua