Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

29. Державне регулювання попиту і пропозиція на працю

У ринкових умовах основні потреби людини, сім'ї можуть задовольнятися за допомогою праці, отримання заробітної плати або доходу в грошовій формі, з іншого боку, механізмом попиту і пропозицій праці як конкурентної форми реалізації певних потреб та інтересів. З боку роботодавців формується попит на робочу силу. Попит на робочу силу відбиває потребу економіки в певній кількості працівників на кожен момент часу.
Пропозиція робочої сили - це потреба різних груп працездатного населення в отриманні роботи за наймом і на цій основі джерела засобів існування.
До найбільш поширених мір державного регулювання попиту на працю відносяться: програми громадських робіт; субсидування зайнятості; фінансово-кредитна вплив на ринок праці.
Основна мета громадських робіт - це використання незайнятого населення для реалізації соціально значущих проектів; при цьому одночасно враховуються інтереси суспільства і безробітних. Навіть при досить високому рівні безробіття існую вакантні робочі місця у сферах, де низькооплачувана і непрістіжний праця необхідна державі. Зазвичай це робота в соціальній сфері або важкий некваліфіковану працю.

Субсидування зайнятості включає в себе заходи, пов'язані із заохоченням самозайнятості та наданням субсидій підприємцям, які наймають на роботу певні категорії громадян. Заохочення самозайнятості зазвичай включає виплату субсидій, а також юридичну та організаційну допомогу влади, що полегшує колишнім безробітним перехід до організації власної справи.
Фінансово-кредитна політика держави виявляється в наданні інвестиційних податкових пільг в області капітальних вкладень, які, в сою чергу, сприяють створенню нових робочих місць і збільшують зайнятість населення.
Основним механізмом державного регулювання пропозиції праці є оподаткування. Вплив податку на доходи фізичних осіб на пропозицію праці залежить від рівня і виду (пропорційний, прогресивний) прибуткового податку. Пропорційний податок скорочує ставку заробітної плати і викликає ефект заміщення. Стимулюючий - збільшення годин дозвілля.
На пропозицію праці також впливає різні соціальні виплати, загальною метою яких, є підтримання рівня доходу.
Важливим способом державного регулювання пропозиції праці є використання нестандартних форм організації зайнятості.
Воно відкриває можливість обмеження пропозиції робочої сили на відкритому ринку праці, дозволяє обмежувати масштабне вивільнення зайнятих і попереджати сплеск безробіття.
У сучасних умовах держава впливає на формування структури пропозиції праці шляхом реалізації програм професійної орієнтації і професійної підготовки, особливо молоді. Такі програми професійного навчання безробітних охоплюють наступні напрямки:
1) усунення недоліку майстерності;
2) трудова адаптація для безробітних протягом тривалого періоду часу;
3) повернення на роботу, то є спеціальні програми для жінок, бажаючих повернутися до роботи після перерви, пов'язаної з народженням і вихованням дитини;
4) навчання громадян із соціально вразливих груп населення.
Особливе значення в системі державного регулювання ринку праці відіграють види і форми матеріальної підтримки безробітних. Виплачуючи допомогу з безробіття, держава регулює масштаби пропозиції робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Державне регулювання попиту і пропозиція на працю "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  регулювання ринку праці. Сучасні державні і регіональні пріоритети у сфері
 2. Глава 17. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо
 3. Тема 26. РИНОК ПРАЦІ
  регулювання. Держава здавна регулює трудові відносини в економіці. Найважливішою категорією ринку праці є заробітна плата - сума грошей, яку отримує працівник за працю. Однак заробітна плата - це не тільки форма доходу для продавця, але і ціна праці - для покупця, сплачена ним за право використання протягом певного часу. 2. Попит на ринку праці. Ринковий
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок?
 5. 8.5 спотворення, що вносяться податки, і ЕЛАСТИЧНІСТЬ На графіках (а) і (б) крива попиту і розмір
  попиту і розмір податку постійні, змінюється еластичність пропозиції за ціною . Відзначте, що чим більш еластична крива пропозиції, тим більше безповоротна втрата від введення податку. На графіках (в) і (г) крива пропозиції і розмір податку не змінюються; варіюється еластичність попиту за ціною. Відзначте, що чим більш еластична крива попиту, тим більше безповоротна втрата від введення
 6. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання доходів населення / Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. М.: ІЕ РАН, 1997. Нурієв Р. Ринок праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1. Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7. Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во МГУ,
 7. У чому полягає державне регулювання національного господарства?
  Державний регулятор. Він у багатьох відносинах відрізняється від колишнього регулятора і протилежний йому. Найважливішими рисами відрізняються основні принципи державного управління макроекономікою. Це такі принципи: 1. Централізація регулювання макроекономіки - супідрядність її учасників «по вертикалі» (з єдиного центру). 2. Певне втручання держави у діяльність
 8. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 9. Аналіз теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних
  держав-них облігацій на відкритому ринку. Коли ФРС набуває державні об-Лігація, долари, якими вона платить за них, зазвичай помещаютсяв банки і уве-лічівает банківські
 10. 5. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги
  державного регулювання ринкової економіки. Основи цієї теорії були сформульовані Дж. М. Кейнсом у роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936г.), в якій він піддав критиці теорію економістів - класиків. На думку Кейнса, державному регулюванню підлягають такі показники, як національний доход, сукупний попит, сукупна пропозиція, рівень зайнятості,
 11. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  державні регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання вимог цього Закону; вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні
 12. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 13. Завдання
  попит фірми на фактори та її рішення про те, скільки виробляти, ідентичні? 2. Визначте поняття граничної прибутковості праці іпредельной цінності праці. Поясніть, чому обееті функції рано чи пізно починають спадати. 3 . Припустимо, що фірма повинна платити в качественалога суму, що становить 5% фонду заробітноїплати. (Уявіть собі, наприклад, підприемців | ля, який зобов'язаний
 14. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 15. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 16. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  державного втручання в перехідну економіку. 3 . Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку і його межі: податки, до-тації, фіксовані ціни.
© 2014-2022  epi.cc.ua