Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Глобалізація: яка її економічна сутність?


Насамперед, важливо помітити, що інтернаціоналізація, яку ми досі розглядали, і глобалізація - споріднені поняття. Вони висловлюють процеси об'єднання дій суб'єктів світової економіки задля досягнення спільних цілей.
Дані поняття розрізняються в першу чергу тим, що відображають неоднакові масштаби господарського об'єднання. Інтернаціоналізація - це початковий етап встановлення і розвитку взаємозалежності між декількома суб'єктами світового господарства. Глобалізація (від лат. Globus - куля) означає утворення і розвиток єдиної мережі економічних відносин, яка охоплює все світове господарське простір.
Глобалізація являє собою всеохоплюючу економічну систему планетарного масштабу, яка виникає не відразу, а протягом тривалого періоду часу. Зараз вона може включати елементи світової економіки, які набувають загальносвітовий характер і стосуються
всього людства в цілому. Тому в даний час може йти мова про перші кроки, про тенденції (напрямках) розвитку світового господарства по шляху до глобалізації.
Вже зараз можна виділити основні напрямки, які ведуть до становлення системи глобальних економічних відносин (табл. 29.6).

Таблиця 29.6
Становлення глобальних економічних відносинДана таблиця потребує порівняно коротких роз'ясненнях.
1. Глобалізація, яка відбувається у світовій економічній системі, безпосередньо пов'язана з переходом відносин власності на більш високий щабель розвитку.
У першу чергу, найбільші корпорації провідних країн світу перестають з національних на транснаціональні (від лат. Trans - крізь, через). Вони розвиваються, так би мовити, «без кордонів» між державами. Ці ТНК здійснюють основну частину своїх операцій за межами країни, де вони зареєстровані, найчастіше в декількох країнах (через мережу відділень, філій, підприємств). Свої економічні позиції в світі вони посилюють допомогою створення міжнародних об'єднань ТНК.
Далі, досвід таких міжнародних інтеграційних об'єднань, як Європейський Союз, показує, що регіональна інтеграція створює наднаціональні органи, які в певній мірі регулюють відносини власності держав - членів ЄС (виділяють грошові допомоги для модернізації заводів, впливають на бюджетні витрати та ін
).
2. Міжнародна кооперація праці макросістем на базі міжнародного поділу праці. Така кооперація розглядалася в цьому розділі при з'ясуванні інтернаціоналізації виробництва в умовах НТР та інтеграції національних господарств.
3. Планова організація об'єдналися мезосістем і взаємодія макроекономіки за єдиними правовим нормам висвітлювалася в главі 17 (про мезоекономіку) і главі 27 (про змішану систему управління національним господарством).
4. Міжнародні економічні організації. Розширення і посилення взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єктів світового господарства супроводжується участю все більшого числа держав світу у вирішенні глобальних проблем. Ускладнення цих проблем робить необхідним їх своєчасне і швидке рішення за допомогою постійно діючих міжнародних економічних організацій. Ці організації поділяються на міжурядові (міждержавні) та неурядові (об'єднання виробників, компанії і фірми, наукові товариства та інші організації).
Особливо важливу регулюючу роль відіграють міждержавні універсальні організації, діяльність яких цікавить всі держави світу. Це насамперед система Організації Об'єднаних Націй, а також спеціалізовані установи ООН, які є самостійними міжнародними економічними організаціями:
- Міжнародний валфтний фонд (МВФ);
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);
- Світова організація торгівлі (СОТ);
- Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД);
- Міжнародна організація праці (МОП) та ін
Про характер діяльності цих спеціалізованих установ ООН можна судити по наступних прикладів.
Міжнародний валютний фонд сприяє розвитку міжнародної торгівлі і валютно-фінансового співробітництва. МВФ виробляє правила регулювання валютних курсів, контролює їх, сприяє оборотності валют, розробляє реформи щодо оздоровлення світової валютної системи, надає членам МВФ кредити.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку в основному зайнятий наданням довгострокових кредитів за відносно низькими ставками (10% річних) державним і приватним підприємствам за наявності гарантій їх урядів.
Членами МБРР можуть бути тільки країни, що вступили в МВФ.
Всесвітня торгова організація сприяє розвитку та лібералізації міжнародних торговельних відносин шляхом ліквідації митних обмежень, усунення всіх форм дискримінації (обмеження прав) в міжнародній торгівлі, розвитку міжнародної торгівлі на основі справедливої конкуренції, підвищення реальних доходів і попиту, більш ефективного використання сировини, зростання виробництва і торговельного обміну.
Міжнародна організація праці займається питаннями поліпшення умов праці та соціального забезпечення населення різних країн, виробленням рекомендацій по трудовому законодавству. У діяльності МОП
беруть участь представники держав - членів цієї організації, професійних спілок та організацій підприємців цих держав.
Завдяки регулюючому впливу міжнародних економічних організацій у великій кількості країн широко застосовуються єдині для них стандарти (нормативно-технічні документи) на технологію, забруднення навколишнього середовища, діяльність фінансових інститутів, бухгалтерську звітність, національну статистику та ін Через міжнародні організації впроваджуються однакові критерії макроекономічної політики, відбувається уніфікація (встановлюється однаковість) вимог до податкової політики, політики в галузі зайнятості працездатного населення та інших областях економічної діяльності. У зв'язку з цим швидко розвивається міжнародне економічне право.
У другій половині XX - початку XXI в. у світовій економіці спостерігаються як позитивні тенденції, що викликають сприятливі для людей наслідки, так і негативні, що погіршують умови життя людства в цілому. Наявність двох протилежних тенденцій свідчить про те, що в процесі глобалізації виявляються і загострюються серйозні соціально-економічні протиріччя. У чому вони полягають і як можуть бути дозволені?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глобалізація: яка її економічна сутність? "
 1. Запитання для самоперевірки
  глобалізацією) господарської життя і міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела
 2. Запитання для повторення
  глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 3. Питання до заліку
  глобалізацією? 5. Що послужило основою формування світового ринку і світового господарства? 6. У чому якісні відмінності світового господарства від світового ринку 7. Яка роль транснаціональних корпорацій у формуванні світового господарства? 8. Як розвивався процес інтеграції у світовій економіці? 9. Назвіть основні форми вивозу і функціонування капіталу за кордоном. 10. Перерахуйте
 4. У чому полягає роль держави у забезпеченні зайнятості працівників?
  Глобалізації економіки створити у вузах сприятливі умови для навчання мігрантів, організувати в усіх країнах також сприятливі умови для життя іноземних фахівців. Тоді буде досягнута мета підготовки та роботи фахівців «без кордонів», щоб випускники вузів могли бути мобільними при виборі роботи і місця, де вони хочуть жити. 4. Для випускників вузів має бути створена система
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття , пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з поправкою в
 6. 2. Економічна наука і ціннісні судження
  які б вони не були. Застосовувати концепцію раціонального та ірраціонального до обраним кінцевим цілям безглуздо. Ми можемо назвати ірраціональною кінцеву даність, тобто ті речі, які наш розум не здатний ні проаналізувати, ні звести до інших звичайно даними речам. У такому випадку будь-яка мета, поставлена перед собою будь-якою людиною, є ірраціональною. Не більше і не менше раціонально
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  які необхідні умови успішної співпраці з консультантами. На думку фахівців INTERFINANCE, головне завдання консультантів - надавати допомогу клієнтам у вирішенні їх управлінських проблем. Вирішити це завдання вони можуть кількома шляхами: - Знайти проблему і запропонувати шляхи вирішення. У ситуації, коли клієнт усвідомлює, що у нього є проблема, але не може визначити, в чому
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  якими будуть вартості валют в майбутньому, де треба і де не треба робити довгострокові інвестиції, хто повинен експортувати будь-які товари. Мексиканський фінансова криза в кінці 1994 р. і в початку 1995 р. чудово ілюструє проблеми фінансової нестійкості. У будь-який момент у світовій фінансовій системі може виявитися слабка ланка - а якщо його немає, його можуть уявити. Наприкінці 1994 і в
 9. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  яка б не була фінансова вартість освіти сьогодні, в майбутньому воно стане менш цінним майном. Освіта - це дуже своєрідна інвестиція, що складається з неоднорідних шматків, причому декілька більше або трохи менше освіти - часто майже не відбивається на його окупності. Якщо інвестор не закінчив повну університетську програму, то зайвий рік навчання в коледжі дуже мало
 10. Запитання для самоперевірки
  економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом: а) ефект
© 2014-2022  epi.cc.ua