Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

1.6. Економічні умови, що впливають на ефективність торгової діяльності

У сучасних умовах економічний розвиток торгівлі залежить, насамперед, від загальної економічної ситуації в країні - зростання промислового та сільськогосподарського виробництва, грошових доходів населення і виконання намічених програм соціально- економічного розвитку суспільства, а також визначається інерційністю у формуванні темпів, пропорцій функціонування суб'єктів господарювання торгівлі та її інфраструктури. Відбивається також тимчасове запізнювання результатів прийнятих рішень і їх диференціація в залежності від зрілості економічної системи та відповідно адекватність цього рішень і сприйнятливість торгівлі до нововведень, економічним перетворенням, інновацій.
При цьому якщо економіка країни з матеріальних, соціально-історичним, психологічним параметрами об'єктивно «дозріла» для нововведень, то інерційність не є перешкодою в перетворенні її складових, включаючи і торгівлю.
У торгівлі, найбільш пристосованою до ринкової економіки, в останні роки відбулася істотна структурна перебудова. Проведена демонополізація галузі, ліквідовані торги і трести, багато підприємств і групи підприємств і організацій отримали самостійність, близько 200 тисяч підприємців займаються торговельною і посередницькою діяльністю, що сприяє створенню конкурентного середовища на споживчому ринку. У міру подальшого реформування, поглиблення ринкових перетворень роль торгівлі та громадського харчування буде зростати.
У вартості реалізованих торгівлею товарів народного споживання знаходять втілення кінцеві результати діяльності багатьох галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, фінансово-кредитної та банківської систем і т.д. Тільки після того як створений продукт пройде сферу обігу і надійде в споживання, він отримує суспільне визнання, що забезпечує відшкодування матеріальних, трудових і фінансових витрат на його виробництво і доведення до кінцевого споживача.
Уповільнення реалізації товарів населенню веде до подовження процесу відтворення і, в кінцевому рахунку, знижує його ефективність. Уповільнення оборотності і зростання товарних запасів в торгівлі понад оптимальних розмірів не тільки заморожує вкладені в товар кошти, а й викликає додаткові видатки на забезпечення схоронності товарів. Ці кошти відволікаються з громадського обороту і не можуть бути використані для подальшого розширення виробництва. Отже, торгівля забезпечує безперервність і ефективність розширеного відтворення і його ритмічність.
У торгівлі зосереджені значні матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Нераціональні витрати, пов'язані з реалізацією виробленого суспільного продукту, безпосередньо позначаються на ефективності всього суспільного виробництва, оскільки вони покриваються за рахунок чистого доходу і є вирахуванням з нього. Чим більше коштів витрачає суспільство на доведення товарів до споживачів, тим менша частина чистого доходу буде спрямована на розвиток виробництва товарів і продукції сільського господарства. На інтенсивний розвиток торгівлі, підвищення її ефективності впливає безліч чинників і умов, які можна згрупувати за різними ознаками: соціальні, економічні, демографічні, природно-кліматичні, політичні, організаційні.
Однак найбільш істотний вплив на стан торгівлі надають: фактори зовнішнього середовища і внутрішньогалузеві чинники. До найбільш узагальнюючим чинників зовнішнього впливу на торгівлю відносяться: рівень і структура ВВП, рівень цін на товари, динаміка виробництва товарів народного споживання і сільськогосподарського виробництва, зміна грошових доходів, витрат і заощаджень, зміна чисельності та складу населення та ін До факторів внутрішньогалузевого характеру слід віднести: раціональне використання ресурсів і ефективну організацію руху товару, розвиток торговельної мережі та рівень забезпеченості населення торговими площами, продуктивність праці працівників торгівлі, рівень проведеної приватизації в галузі, впровадження нових технологій, якісний склад працівників торгівлі, частка продажу товарів вітчизняного виробництва та ін
Найважливішою умовою розвитку торгівлі та підвищення її ефективності є зростання ВВП і його використання на кінцеве споживання, так як він відображає сукупність всіх витрат споживачів на придбання кінцевих товарів, послуг, валових накопичень і чистий експорт (табл.1.2) .
Таблиця 1.2. Обсяг ВВП і структура його використання на кінцеве споживання, 1995-2007 рр..
Показники 1995 2000 2007
Обсяг ВВП, у млрд. біл. руб. 121,4 9,1 * 79,2
Використання ВВП (в ринкових цінах), у% 100 100 100
в тому числі      
1. витрати на кінцеве споживання 79,6 77,7 72,3
1.1 . домашні господарства 56,0 55,8 52,1
1.2. державні установи 20,5 19,8 18,9
1.3.некоммерческіе організації 3,1 2,1 1,3
2. валове нагромадження 24,8 25,6 33,9
3. чистий експорт -4,4 -3,5 -6,2
* З урахуванням деномінації (зменшенням в 1000 разів)

У структурі ВВП основну частину складають витрати на кінцеве споживання. При цьому на витрати домашніх господарств припадає більше половини використаного ВВП, а частка витрат на держустанови скорочується з 29,% у ВВП в 1995 р. до 18,9% - в 2007 р. Обсяг ВВП розвивається динамічно і в 2007 році в порівнянні з 1995 р. в порівнянних цінах збільшився в 2,3 рази, при цьому близько половини його формувалося за рахунок оплати праці працівників галузей економіки.
За даними статистики за 1995-2007 рр.. реально розташовувані грошові доходи населення зросли в 4,4 рази і склали в 2007 році близько 2800 доларів США на одного жителя Білорусі. У грошових витратах населення близько 80% припадає на купівлю товарів і оплату послуг. Разом з тим спостерігається і зростання вкладів населення в банках. На 01.01.2008 року їх сума досягла майже 30% річного товарообігу.
Важливим зовнішнім чинником, що впливає на розвиток торгівлі на макрорівні, є виробництво вітчизняних товарів, а непряме відношення населення до вітчизняним товарам виробникам проявляється в досить високій частці «неорганізованої торгівлі» через ринки і дрібнороздрібну мережу, що реалізуються в основному імпортні товари. За 1995-2005 рр.. частка ринків в загальному обсязі товарообігу підвищилася з 18,6% до 33,1%.
Основними тенденціями розвитку внутрішньої торгівлі в сучасних умовах є:
1. Постійне зростання роздрібного товарообігу, забезпечений зростанням грошових доходів населення і обсягом виробництва вітчизняних товарів і сільгосппродуктів. При цьому в останні роки спостерігається зростання частки організованої торгівлі і скорочення неорганізованої у складі роздрібного товарообігу.
Відбувається також зростання товарообігу приватних організацій і індивідуальних підприємців, а скорочується частка державної торгівлі скорочується. Якщо у роздрібній торгівлі процес приватизації державної власності підходить до завершення (товарообіг приватних підприємств і індивідуальних підприємців складає більше 86%), то в громадському харчуванні частка товарообігу державної торгівлі становить ще близько 30%. У свою чергу частка товарообігу громадського харчування в загальному обсязі товарообігу скорочується. Зростає показник роздрібного товарообігу на душу населення, що свідчить про випереджаюче зростання товарообороту порівняно із зміною чисельності населення (табл. 1.3).
2. Змінюється структура товарообігу. Підвищується частка непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообігу. Разом з тим, на продукти харчування та алкогольні напої населення все ще витрачає близько 47,8% від своїх споживчих витрат, а на купівлю непродовольчих товарів витрачається тільки близько 35,3% грошових витрат і 16,9% - на оплату послуг.
Таблиця 1.3. Основні показники розвитку торгівлі Республіки Білорусь
Показники розвитку торгівлі Роки 2007 до 2005 р., у%
2005 2006 2007
Обсяг роздрібного товарообігу, всього, млрд. руб. 25230 31062 38168 151,3
Частка роздрібного товарообігу торговельних організацій, у% до всього товарообігу 63,2 65,7 66,9 -
Товарообіг приватних підприємств і індивідуальних підприємців, у% до всього товарообігу 84,2 84,6 85,0 -
Частка обороту громадського харчування в усьому товарообороті, у% 5,1 5,1 5,0 -
Роздрібний товарообіг на душу населення, млн. руб. 2,6 3,2 3,9 152,4
Частка непродовольчих товарів в усьому товарообороті, у% 46,3 48,2 48 , 9 -
Частка продовольчих товарів в усьому товарообороті, у% 53,7 51,8 51,1 -
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року, у%) 108,0 106 , 8 112,1 -
Кількість організацій (об'єктів) роздрібної торгівлі (магазинів) тис. од. 34,2 35,4 36,1 105,6
Торгова площа магазинів тис.кв.м. 2856 2964 3070 197,5
Частка приватних об'єктів роздрібної торгівлі, у% до всіх 82,0 82,9 83,5 -
Кількість підприємств громадського харчування, тис.од. 10,5 10,8 11,1 105,7
Кількість місць в об'єктах громадського харчування, тис.од. 689,9 696,2 707,3 102,5
Частка приватних об'єктів громадського харчування,% 59,6 60,3 60,6 -
Середньооблікова чисельність працівників роздрібної торгівлі та громадського харчування, тис.чол. 445,2 466,4 473,0 106,2
Середньооблікова чисельність працівників громадського харчування, тис.чол. 65,9 68,4 70,2 106,5
Середня чисельність працівників оптової торгівлі, тис.чол 123.3 121.9 128.8 104,5
Номінально нарахована середньомісячна заробітна плата працівників торгівлі та громадського харчування, тис.руб. 349,4 447,2 582,6 166,7
Виручка від реалізації товарів підприємств роздрібної торгівлі, тріл.руб. 11,7 15,3 19,5 166,7
Собівартість реалізованої продукції (витрати підприємств торгівлі та громадського харчування), тріл.руб. 1,9 2,5 3,1 163,2
Рентабельність реалізованої продукції організаціями торгівлі та громадського харчування, у% 7,9 10,0 14,1 -
Республіка Білорусь в ціфрах.-Мн.: 2008, с.283-284.


3. У структурі продажу продовольчих товарів спостерігається тенденція зростання частки продажу більш цінних в живильному відношенні продуктів харчування, таких як овочі та баштанні, фрукти, м'ясо, яйця при одночасному уповільненні темпів продажу хлібопродуктів, цукру, картоплі. За результатами бюджетного обстеження сімей, споживання м'ясопродуктів зросла з 61 кг на душу населення в 2005 р. до 69 кг - в 2007 р., яєць відповідно - з 256 до 275 шт., Овочів і баштанних - з 127 до 141 кг. (Табл .1.4).
Таблиця 1.4. Порівняння структури споживання основних продуктів харчування в 1990-2007 рр.. населенням Білорусі (на душу населення в рік, кг.) *


Найменування продукту
Споживання
норма 1990 2000 2007 2007 р. в% до 1990 р. 2007 р. в% до норми
М'ясо та м'ясопродукти 82 75 59 66 88 80
Молоко та молокопродукти 403 425 295 275 65 68
Яйця (шт.) 301 323 224 276 85 92
Риба та рибопродукти 18,2 19,4 9,5 17,4 90 95
Масло рослинне 11,7 8,6 8,7 14,1 164 121
Цукор 33,1 48,7 34,9 36 74 108
Хліб і хлібопродукти (у перерахунку на борошно) 105 126 110 95 75 90
Картопля 170 169 174 187 111 110
Овочі, баштанні 129 78 93 134  172  104
 Фрукти і ягоди  83  38  32  47  123  57
 * Республіки Білорусь в цифрах. - Мн.: 2008. - С.48


  4. Відбуваються зміни і в структурі товарообігу по непродовольчих товарах. Більш високими темпами, ніж продаж товарів легкої промисловості, зростає продаж товарів культурно-побутового і господарського призначення. При цьому більш високі темпи продажу спостерігаються по складнотехнічних товарам, автомобілям, будівельним матеріалам (табл.
 1.5).
  Табліца1.5. Порівняння забезпеченості домашніх господарств Росії та Білорусі споживчими складнотехнічними товарами, 2008 рік (у розрахунку на 100 сімей, шт.) 


 Найменування товарів
 Забезпеченість товарами
 2000  2007  Відхилення Білорусі від Росії (+, -)
 Росія *  Білорусь **  Росія *  Білорусь **  2000р.  2007р.
 Телевізори  124  119  138  135  -5  -3
 Відеомагнітофони, відеокамери  32  20  83  43  -12  -25
 Музичні центри  12 7  34  21  -5  -13
 Холодильники  113  106  117  118  -7 1
 Пральні машини  98  71  97  79  -27  -18
 Е / пилососи  82  56  84  66  -26  -18
 Швейні та в'язальні машини  73  51  60  48  -22  -12
 Комп'ютери 6 2  26  18  -4  -8
 Автомобілі  27  24  33  28  -3  -5
 * Росія в цифрах. - М.: 2008. - С.126 ** Республіки Білорусь в цифрах. - Мн.: 2008. - С.80


  Проте рівень забезпеченості населення товарами культурно-побутового призначення та господарського вжитку в Білорусі все ще відстає від забезпеченості в Росії з якою ми будуємо Союзну державу. Виняток становлять холодильники. Почасти це пов'язано з більш низьким рівнем грошових доходів жителів Білорусі, а також перемиканням попиту на дорогі складнотехнічних імпортні товари, ціна на які все ще вище вітчизняних.
  Для впливу торговельних організацій на обсяг і асортимент вироблених вітчизняних товарів у Програмі розвитку внутрішньої торгівлі Республіки Білорусь на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Ради Міністрів № 941 від 27 липня 2006 р., передбачається: 1) формування спільно з товаровиробниками виробничих програм відповідно до потребами внутрішнього ринку; 2) підвищення дієвості та результативності договірних відносин торговельних організацій і товаровиробників і взаємної економічної відповідальності за їх дотримання; 3) посилення контролю за якістю реалізованих товарів і недопущенням продажу товарів не відповідають технічним нормам і стандартам; 4) застосування активних форм торгівлі.
  5. Зростає кількість торгових організацій та їх торгова площа. Норматив державного соціального стандарту з обслуговування населення в області торгівлі забезпечується в цілому по республіці, і по всіх областях та м. Мінську. Забезпеченість торговими площами в розрахунку на 1000 жителів склав в 2007 р. 317 кв. метрів, що вище затвердженого нормативу. Однак цей показник значно поступається середньоєвропейському (650 кв.м), США (1200 кв.м), м. Москви (520 кв.м). Для подальшого розвитку торгівлі передбачається укрупнення торгових об'єктів. Кількість магазинів з торговою площею від 650 кв.м збільшилася з 171 в 2000 р. до 210 в 2005 р., а до 2010 р. їх кількість становитиме 231 одиницю. У 2010 р. кількість магазинів з торговою площею понад 1000 кв.м складе 116 одиниць.
  6. Здійснюється фінансове оздоровлення організацій торгівлі, зростає рівень її рентабельності, знижується частка збиткових магазинів. Разом з тим все ще показник платоспроможності торговельних організацій, забезпеченість власними оборотними засобами, залишаються низькими. За оцінками економістів, тільки в м. Мінську рентабельність реалізованої продукції в роздрібній торгівлі в 2007 р. склала 20,7%, а в Мінській області - тільки 5,4, в Могильовській області - 7,6%.
  7. Збільшуються інвестиції в основний капітал торгівлі. Якщо в 2000 році частка інвестицій становила 2,6% від загального обсягу інвестицій по всіх галузях економіки, то в 2007 р. підвищилася до 5,5%.
  8. Спостерігається тенденція зростання чисельності працівників торгівлі. Їх частка в кількості зайнятих в економіці Білорусі в 2000 р. становила 11,0%, в 2005 - 13,3%, в 2007р. - 13,6%. Проте рівень доходів торгових працівників все ще істотно поступається іншим галузям економіки. У 2007 році середня номінально нарахована заробітна плата працівників торгівлі та громадського харчування склала 83% від середньої заробітної плати по народному господарству в цілому.
  9. Глобалізація та інтернаціоналізація економіки. Залучення інвестицій у галузь сприяє подальшому впровадженню сучасних технологій в торгівлі і громадському харчуванні. З введенням в дію низки гіпермаркетів створюються умови для подальшого розвитку в Білорусі мережевої роздрібної торгівлі. Вже нині в країні використовується досвід мережевої торгівлі у м. Мінську. Прикладом можуть служити такі торгові структури як «Рублевський», «Скарбничка», «Аксіс», «Сусіди», в м.Вітебськ - «Веста», «Вітебські продукти», «Ніка», в м. Брест - «Продтовари». Подальший розвиток отримує мережа підприємств швидкого обслуговування і придорожнього сервісу. Розширюється сфера застосування біржової, електронної торгівлі та торгівлі з використанням конкурсних (тендерних) торгів. Потребує більш пильної уваги розвиток інших сегментів інфраструктури і нових методів продажу: оптової торгівлі, виставково-ярмаркової діяльності, системи безготівкових розрахунків, застосування в торгівлі сучасних інформаційних технологій і т.д.
  10. Однією з тенденцій сучасного етапу розвитку торгівлі є збільшення в товарообігу частки імпортних товарів. Проте слід враховувати, що по продовольчих товаром світова практика обмежує частку імпорту на рівні 25-30% у зв'язку з порушенням продовольчої безпеки.
  Для подальшого підвищення ефективності та розвитку внутрішньої торгівлі має бути здійснено:
  - Посилення впливу торговельних організацій на виробників товарів з оновлення асортименту і підвищенню якості товарів;
  - Підвищення ефективності роботи всіх ланок торгівлі на шляху просування товару від промисловості до покупця з метою прискорення оборотності капіталу;
  - Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює сферу торгівлі та її інфраструктуру, методів і форм регулювання в галузі;
  - Забезпечення конкурентного середовища на споживчому ринку країни, в тому числі за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу;
  - Залучення інвестицій і нових технологій для підвищення якості обслуговування населення;
  - Розробка заходів щодо фінансово-економічного оздоровлення торгівлі, зростанню заробітної плати і доходів у галузі;
  - Розвиток сільської торгівлі, відповідно до прийнятої Програми відродження та розвитку села.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.6. Економічні умови, що впливають на ефективність торгової діяльності"
 1. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
    впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 2.  Тема 14. Соціально-економічна ефективність торгової діяльності
    економічна ефективність торгової
 3. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
    ефективність використання матеріально-технічної бази організації торгівлі, - організація та технології руху товарів, - форми і методи продажу
 4. Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка торгової організації, 2008

 5. Стаття 2. Сфера застосування Закону
    впливають на конкуренцію на товарних ринках в Російській Федерації, в яких беруть участь російські та іноземні юридичні
 6. ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
    впливають на динаміку цін. У даній темі ми повною мірою розглянемо класичну форму ринкових відносин і закон їх вдосконалення. Нам стануть зрозумілі внутрішні сили ринку, здатні як посилити, так і паралізувати його творчу
 7. 3. Питання про торгового прибутку
    торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
 8. 2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
    що впливають на вартість нерухомості. 1. Попит - кількість даного товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців. Найбільший потенційний попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла - комфортність проживання. Для інвестора,
 9. Фактори економічного зростання
    економічного зростання сьогодні є організаційний фактор, від якого багато в чому залежить можливість і продуктивність їх використання. З урахуванням зазначеного, можна скорегувати фактори, що впливають на економічне зростання: 1. кількість і якість трудових ресурсів; 2. ефективність основного капіталу; 3. кількість і якість природних ресурсів; 4. ефективність технологій;
 10. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
    економічний потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави. Він визначається наявністю природних ресурсів, створеним виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники: - обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу населення; -
 11. 6. Культурні фактори
    впливають на споживання випускається в регіоні продукції або послуги, що надаються, а також зворотний вплив і вплив. 2. Передбачувані зміни в культурному середовищі в регіоні, країні та світі в коротко-, середньо-і довгостроковій перспективі. 3. Основні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків змін у культурній
 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    впливають на господарський розвиток країни. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РОЛІ І МІСЦЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У господарському розвитку - СУКУПНІСТЬ економіко-статистичних показників, що характеризують динаміку і структуру МЕВ країни і роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ та взаємодії національних
 13. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
    економічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Фактори, що впливають на хід економічного розвитку руських земель. Форми організації господарства та їх еволюція. Основні види діяльності східних слов'ян. Особливості переходу до класового
 14. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
    економічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької-ської системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Факто-ри, що впливають на хід економічного розвитку руських земель. Форми організації господарства та їх еволюція. Основні види діяльності східних слов'ян. Особливості переходу до класового
 15. 5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
    умовах багато в чому залежить від ефективності взаємодії сторін, що беруть участь в системі господарських зв'язків. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що кожна з сторін (виробник, посередник, роздрібний організація) має свої цілі і прагне забезпечити їх виконання. Іноді ці цілі різноспрямованим і суперечливі, що ускладнює механізм досягнення ефективності товаропостачання. У цих
 16. Проблема реалізації товарів. Маркетингова орієнтація
    умовах індустріального розвитку відбуваються зворотні процеси - відокремлення торговельного та позичкового капіталу від промислового. При зростанні масштабів виробництва, виникненні труднощів з реалізацією товарів, досить очевидною ефективності розподілу праці між учасниками виробник "усувається" від реалізації товарів, поступаючись цю функцію торговцю. Разом з тим з переорієнтацією на
 17. Ваша торговельна кімната
    торгова кімната. Це місце - найважливіше в будинку або офісі. Вам понад-бится час, щоб грамотно спроектувати торгове пространст-во. З глави 7 ви дізналися про необхідність природного світла і контрольованою кімнатній температурі. Треба враховувати також і відволікаючий увагу постійний шум. Ваше торгове місце має бути ретельно продумано, перш ніж ви почнете поку-пать
 18. 44.7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ
    економічна політика Росії на початку III тисячоліття буде спрямована на забезпечення: - найкращих умов доступу російських товарів, послуг і робочої сили на світові ринки; - ефективного захисту внутрішнього ринку товарів, послуг і робочої сили; - доступу до міжнародних ресурсів, що мають стратегічне значення для економічного розвитку (таким, як капітали і технології, товари та послуги,
 19. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    умовах вільного ринку (досконалої конкуренції)? 8. Як досягається рівновага товарів і послуг в умовах панування монополій (недосконалої конкуренції)? 9. Що таке еластичність і коефіцієнт
© 2014-2022  epi.cc.ua