Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 7. Доходи і прибуток фірми

Ефективність розміщення фірмою своїх ресурсів відбивається не тільки на витратах
виробництва. Мінімізація витрат створює умови для появи і зростання прибутку
фірми. При цьому, оскільки витрати відображають витрати фірми в процесі
виробництва, прибуток є головним результатом цього процесу. Тому основний мотив діяльності фірми - прагнення до максимальної
прибутку.
Прибуток виступає критерієм ефективного розміщення ресурсів, ключовим
показником діяльності фірми. Чому? Адже на практиці далеко не кожна фірма
ставить безумовної метою своєї діяльності отримання прибутку. Багато фірм
прагнуть або до досягнення особистого добробуту її власників і працівників,
або до розширення обсягу продажів заради забезпечення стійкості на ринку, або до
завоюванню нових ринків і т. д. Однак які б цілі не ставила перед собою
фірма, саме прибуток є засобом їх успішного досягнення. Тому
економічна теорія розглядає прибуток як спільного для всіх фірм
критерію ефективності.
Поняття прибутку. Прибуток зазвичай трактується як різниця між доходами і
витратами. Відповідно видам витрат фірми дохід підрозділяють на загальний,
середній і граничний.
Загальний дохід - це грошова сума, що надходить від продажу певного
кількості товарів (випуску). Він дорівнює ціні товару, помноженої на кількість
товару.
Середній дохід - це загальний дохід, поділений на кількість одиниць продукції, тобто
ціна одиниці товару.
Граничний дохід - це прирощення доходу за рахунок нескінченно малого збільшення
виробленої та проданої продукції (збільшення продажів на одну одиницю товару).
Проте перевищення доходів над витратами - це так звана бухгалтерська
прибуток, так як вона відображає різницю між виручкою фірми від реалізації
продукції та грошовими (реально оплаченими) витратами фірми на її Виробництво.
Але для фірми важлива економічна прибуток - перевищення доходу фірми над усіма
здійсненими з її боку і можливими, але упущеними витратами.
Розглянемо приклад. Припустимо, на відкриття магазину витрачено в якості
авансованого капіталу 20 млн. руб. Виручка від діяльності магазина склала
40 млн. руб. за рік. Здавалося б, прибуток повинна бути дорівнює 20 млн. руб. Але це
не так. Власник магазину, зайнявшись своїм бізнесом, позбувся певної суми
заробітку за наймом, доходів від грошових коштів, які він міг би вкласти в
покупку акцій, що приносять дивіденди. Якщо припустити, що такого роду суми в
цілому Досягають 12 млн. руб., То виявиться, що вся сума витрат на від-
ритіе магазина складе для її власника вже не 20 млн., а 32 млн. руб.
Відповідно і прибуток виявиться рівною не 20 млн. (40-20), а лише 8 млн. руб.
(40-32).
Така очищена від усіх видів витрат (включаючи витрати, що виникають в процесі
економічного вибору) прибуток отримала в економічній теорії назву
економічної прибутку. Вона являє собою різницю між виручкою від
реалізації продукції і альтернативними витратами.
Економічна прибуток завжди менше бухгалтерської на величину так званої
нормального прибутку. Але в будь-якому випадку прибуток постає як різницевий дохід, т.
тобто дохід, отриманий понад загальних (валових) витрат підприємства. Саме
економічна прибуток грає роль важливого стимулу ефективного використання
фірмою ресурсів.
В умовах ринкової економіки на формування прибутку фірми крім витрат
виробництва впливає і попит на продукцію, що випускається. При цьому характер попиту
визначає особливості отримання доходу в умовах конкуренції.
При аналізі доходу, одержуваного фірмою, особливо виділяється показник граничного
доходу, або додаткового доходу, від продажу однієї одиниці продукції.
Показник граничного доходу характеризує окупність кожної додаткової
одиниці продукції, що випускається і тому в поєднанні з показником граничних
витрат служить вартісним орієнтиром доцільності розширення масштабів
фірми.
Валовий дохід фірми відшкодовує витрати і одночасно є основним
джерелом фінансування виробничо-комерційної діяльності. З валового
доходу формується амортизаційний фонд, утворюються кошти для придбання
сировини, матеріалів, виплати заробітної плати. У доході укладена і прибуток,
яка стає джерелом фінансування різних напрямків діяльності
фірми.
Отримання прибутку перетворюється на основну мету діяльності фірми, а
максимізація прибутку стає найважливішим спонукальним мотивом
вдосконалення технології виробництва, оптимізації обсягу випуску продукції,
мінімізації витрат.
Максимальна прибуток. Для характеристики мети максимізації прибутку і способів її
досягнення в економічній теорії використовують поняття економічна функція
виробництва. Якщо прибуток є метою виробництва, то взаємозв'язок між нею
і факторами виробництва (а отже, технологією, обсягом випуску
продукції, витратами) можна записати такою формулою:
Р=F (K, L), де Р - прибуток;
К - основний капітал;
L - праця.
Ця формула має схожість з виробничою функцією і в той "же час
суттєво відрізняється від неї. Виробнича функція Q=F (К, L) висловлює
пряму залежність обсягу випуску продукції від маси застосованого основного
капіталу і праці. Економічна функція виробництва показує опосередковану
залежність прибутку від капіталу і праці, так як отримання цієї форми доходу
пов'язано не тільки з обсягом випуску продукції, але і з витратами фірми. Фірма
збільшує масу прибутку, якщо вона нарощує валовий дохід і скорочує валі * -?
§ 7. Доходи і прибуток фірми___вие витрати. Тому величина прибутку знаходиться в прямій залежності від обсягу
реалізованої продукції та ринкових цін і в зворотній залежності - від середніх
валових витрат. Фірма повинна вийти на такий обсяг випуску продукції, при
якому складалися б мінімальні середні валові витрати і в зв'язку з цим
утворилася б максимальна прибуток.
Таким чином, максимальна прибуток досягається при взаємодії внутрішніх
(динаміка витрат виробництва) і зовнішніх (динаміка доходу фірми після
реалізації продукції) факторів діяльності фірми. Основна вимога
максимізації прибутку - прибутковість (окупність) кожної одиниці випуску.
Фірма прагне максимізувати різницю між загальним доходом і загальними
витратами. Виробництво кожної додаткової одиниці продукції збільшує
загальні витрати на величину граничних витрат, але одночасно підвищує і загальний
дохід на величину граничного доходу. Поки граничний дохід більше граничних
витрат, загальний прибуток підвищується, критерій максимізації прибутку ще не
досягнутий, і фірма може збільшувати обсяг виробництва. Як тільки граничні
витрати перевищують граничний дохід, зростання загального прибутку сповільнюється, і
збільшення випуску стає збитковим.
Отже, величина прибутку досягає свого максимуму при такому випуску
продукції, при якому граничний дохід * дорівнює граничним витратам. Тому
фірма розширює виробництво до тих пір, поки граничний дохід і граничні
витрати не зрівняються.
Ефективність діяльності фірми. Маса отриманого прибутку ще не виражає
ефективності діяльності фірми. Її ефективність вимірюється загальною нормою
рентабельності, яка представляє собою відношення отриманого прибутку до
вкладеному капіталу і виражається формулою:
Р
р '=- ^ - х 100%,
де р '- норма прибутку (рентабельності);
Р - прибуток;
К - весь авансований капітал.
Загальна норма рентабельності характеризує здатність капіталу до самозростання,
збільшенню. Формування норми рентабельності повторює рух прибутку, обсягу
випуску продукції, витрат. Максимальна норма рентабельності прямо залежить від
прибутковості кожного кругообігу капіталу та інтенсивності загального обороту
капіталу. Тому постійний рух капіталу забезпечує можливість зростання
прибутку і підвищення рентабельності функціонування фірми. А це пов'язано з
капіталовкладеннями у виробництво.
Організація інвестицій. Під інвестиціями розуміються кошти,
вкладаються фірмою в основний капітал. Рух капіталу починається з
інвестицій. У подальшому вони повторюються, забезпечуючи відшкодування вибуває
основного капіталу, його збільшення і технічне вдосконалення
(модернізацію).
Оптимізація інвестиційної "діяльності фірми включає два економічних
процесу: відшкодування інвестиційних витрат і їх окупність. Відшкодування
інвестиційних витрат пов'язано з амортизацією. Вони будуть відшкодовані в той момент,
коли фірма сформує амортизаційний фонд, рівний інвестиційним витратам.
Час відшкодування інвестицій залежить від норми амортизації і від методу
формування амортизаційних відрахувань (лінійного, прискореного і
дегресивної).
Окупність інвестицій характеризується їх здатністю до самозростання,
приносити не просто доходи, але і прибуток. Окупність інвестицій настає в той
момент, коли величина інвестицій буде дорівнює отриманого прибутку. Отже,
час окупності інвестицій знаходиться в зворотній залежності від норми
рентабельності.
Час відшкодування інвестицій і час їх окупності виявляються однаковими лише
в тому випадку, якщо рівними виявляться норма амортизації та норма рентабельності
инвестицион ^ | них витрат. Проблема ефективності інвестицій пов'язана з ви *; бором
оптимального інвестиційного рішення. Самою ефек | іншої інвестиційної
програмою буде та, яка забезпечить протягом певного часу саму
високу окупність ін | вестиционного витрат. Але реалізувати цю програму фірма
смо | жет лише за умови мінімізації витрат і максимізації прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Доходи і прибуток фірми "
 1. Прибуток фірми
  Коли говорять про прибуток фірми (підприємства), мають на увазі прибуток в широкому значенні. Це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. Так, економісти ретельно аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює,
 2. Поняття витрат і прибутку
  Для підприємства (фірми) важливо визначити не тільки свої доходи, але і свої витрати з виробництва продукції (насамперед витрати на придбання ресурсів на ринках). Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і
 3. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну. Іншими словами, ціна не зави-сит від обсягу продукції, який фірма збирається виробити. Ціна і дохід MC2 P=MRi=MR2 MCi 0 Qi QMAX Q2 Кількість глава 14. Фірми на конкурентних ринках 301 Для знаходження максимизирующего прибуток обсягу випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми
 4. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  Процес виробництва. Виробнича функція. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат.
 5. Навпаки, з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  Навпаки, з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в попередньому випадку, складай" $ 15 тис., тільки тепер вони складаються з процентних виплат банку (явніі * витрати в $ 10 тис.) і упущеного процентного доходу (неявні витрати ш $ 5000). Економічна прибуток і бухгалтерський прибуток Тепер повернемося до мети фірми - прибутку. Оскільки
 6. 1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І ГРАНИЧНИЙ ДОХІД КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, У Галлії.
    1 ВАЛОВИЙ, СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, в Галлії. ЦЕНД В $ ВАЛОВИЙ ДОХІД, в $ СЕРЕДНІЙ ДОХІД в $ ГРАНИЧНИЙ ДОХІД, в $ (Q] (P) [TR-PxQ] (AR-TR / Q] [MR - DTR / DQ) 1 6 6 6 6 2 6 12 6 6 3 6 18 6 6 4 6 24 6 6 5 6 30 6 6 6 6 36 6 6 7 6 42 6 6 8 6 48 6 6 'лава 14. Фірми на конкурентних ринках 299 Максимізація прибутку і крива
 7. Тема 19. Виручку і прибуток
    1. Результуючий показник діяльності фірми. У результаті продажу виробленої продукції на ринку підприємець отримує виручку. Виручка - це грошове надходження від реалізації продукції на ринку. Виручка, представлена як результат всієї діяльності фірми за певний період часу, є валовий прибуток фірми. Виручка, розрахована на одиницю проданої продукції, тобто середній
 8. Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає
    Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає максимізують »щий прибуток обсяг випуску. На конкурентних ринкгл рішення про обсяг пропозиції можна проаналізувавши без знання кривої попиту, для монопольних ж ринку »це не так. Таким чином, ми ніколи не говоримо про кри-вої пропозиції монополії. Монопольний прибуток
 9. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
    14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток монополіста. Припустимо, що обсяг випуску фірми низький, скажімо, дорівнює Q1. При такій обсязі виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми
 10. 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ
    Прибуток? це результат усієї господарської діяльності фірм. Слід розрізняти економічну і нормальний прибуток. Економічна, або чиста, прибуток? дохід фірми, який визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами виробництва. Економічна прибуток? Загальна виручка? Загальні витрати. Вона може бути або позитивною, або негативною (збитки). Наявність прибутків і
 11. Якщо ціна вище середніх сукупні! витрат, прибуток позитивна, що спонукає нові фірми до
    Якщо ціна вище середніх сукупні! витрат, прибуток позитивна, що спонукає нові фірми до вступу Ki ринок. Якщо ціна нижче середніх сукупних витрат, прибуток негативна, шануй змушує деякі фірми залишати ринок. Процес входу і виходу заверши? ється лише тоді, коли ціна і середні сукупні витрати зрівнюються. Аналіз приводить нас до несподіваного висновку. Раніше в цій главі
 12. Монополія і еластичність попиту
    Як вже зазначалося, граничний дохід в умовах досконалої конкуренції дорівнює ціні одиниці товару і попит на продукцію фірми абсолютно еластичний. При існуванні монопольної влади граничний дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є похилій, що дозволяє фірмі, що володіє монопольною владою, отримувати додатковий прибуток. Еластичність попиту на продукцію (навіть у
 13. 4. Використання та розподіл ресурсів фірмою
    Як було показано вище, фірми в умовах ринку широко застосовують метод порівняння граничних доходу і витрат при прийнятті рішень про обсяг продажів і ціною продукції. Той же метод використовується і при визначенні кількості необхідних для виробництва продукції ресурсів, що забезпечує фірмі мінімальні сумарні витрати і відповідно максимальний прибуток. Саме про це мова піде нижче. Чим
 14. Що таке витрати? Почнемо розгляд витрат на прикладі пекарні Елен Хангрі.
    Що таке витрати? Почнемо розгляд витрат на прикладі пекарні Елен Хангрі. Елен, власниця фірми, закуповує борошно, цукор, ароматизатори та інші інгредієнти, з яких «зроблені» булочки. Крім того, вона набуває тістомішалки і плити, наймає робітників. Випечені булочки Елен пропонує споживачам. Вивчаючи проблеми, з якими стикається Елен, ми отримаємо результати, застосовні до
 15. Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
    Як визначається ціна й обсяг виробництва фірми в умовах монополістичної конкуренції? У короткостроковому періоді фірми вибиратимуть ціну й обсяг випуску, максимізує прибуток або мінімізують збитки, виходячи з уже відомого нам принципу рівності граничного доходу та граничних витрат. На рис. 12.6 зображені криві ціни (попиту), граничного доходу, граничних і середніх змінних
 16. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
    Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС. Так що критерій припинення виробництва записується так: Піти з ринку, якщо P <АТС. Тобто фірма вирішує покінкть ринок, якщо ціна продукції менше середніх сукупних витрат виробництва. Подібний аналіз застосовний і до підприємця, що розглядає питання про створення нової фірми. Фірма вступить в галузь, якщо її діяльність
 17. Ефект виробничого важеля
    Виробничий (операційний) важіль показує, який вплив зміна виручки фірми надає на її прибуток. Чим вище ефект виробничого важеля OL (англ. operating leverage), тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми: {foto71}, де? Pr - зміна прибутку у відсотках;? R - зміна виручки у відсотках. Наприклад, якщо ефект
 18. ГЛАВА 20. ФІРМА І ПРИБУТОК
    Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 19. За вирахуванням суми, необ- ходимой для покриття витрат, інший дохід залишається в розпорядженні Елен. Ми визначаємо прибуток
    За вирахуванням суми, необ-ходимой для покриття витрат, інший дохід залишається в розпорядженні Елен. Ми визначаємо прибуток фірми як різниця її валового доходу та сукупних витрат. Таким чином, Прибуток=Валовий дохід - Сукупні витрати. Мета Елен - отримання максимально можливого прибутку. Для того щоб уявити собі процес максимізації прибутку, ми повинні всебічно
© 2014-2022  epi.cc.ua