Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Бюджетне обмеження


Розглянемо економічну проблему, що стоїть пе-ред Фредом, молодим споживачем з доходом в 12долл. на тиждень. Він може розподілити свій доходмежду гамбургерами і концертами, і те, і другоедоставляет йому задоволення. Кожен гамбургерстоіт 1 дол, а квиток на концерт - 2 долл.2 Вирішуючи, скільки гамбургерів з'їсти і скільки відвідати кон-Цертій, Фред повинен брати до уваги той факт, що він може витратити на тиждень тільки 12 долл.Доход Фреда і ціни товарів і послуг, в приобрете-ванні яких він зацікавлений, формують егобюджетное обмеження.
<З> Бюджетне обмеження обумовлює ви-бор тих комбінацій благ, які потреби-тель може дозволити собі купити на свій до-хід.
У табл. 6-1 і на рис 6-2 показані деякі віз-можна комбінації благ, які Фред може ку-пити на наявний у нього дохід. Кожна строкатабліци показує доступну комбінацію двухблаг, яку економісти називають споживач-ської парою (у загальному випадку - потребітельскімнабором. - Прим. Пер.). Якщо Фред витрачає весьсвой дохід на гамбургери, то він з'їсть їх 12 шт. занеделю, але не відвідає жодного концерту Ця си-туація показана в останньому рядку таблиці і від-мечена точкою А на рис 6-2.

Навпаки, якщо він витрачає весь свій дохід наконцерти, то він відвідає шість концертів, але нес'ест ні одного гамбургера. Ця ситуація показанав першому рядку таблиці і відзначена точкою D нарис. 6-2. Всі проміжні комбінації, удовлет-
2 Ми припускаємо протягом всієї цієї глави, що кожен потреби-тель приймає ціни всіх товарів і послуг як дані і не завісящіеот його вибору. (У термінології гл. 5: кожен споживач сталківаетсяс абсолютно еластичними кривими пропозиції на всіх ринках.) По-кільки більшість ринків увазі наявність багатьох споживачам-лий, це припущення є розумним.
Глава (до Споживче поведінка і ринковий попит 99
(D
Воря бюджетному обмеженню Фреда, могутбить виражені таким чином:
Витрати на витрати на дохід
+=
гамбургери концерти (12 дол)
Бюджетне обмеження ABCD на рис 6-2 покази-кість всі комбінації благ, які Фред може ку-пити на свій дохід.
Таблиця 6-1 і рис 6-2 вказують на компроміс, на який повинен піти Фред при виборі междугамбургерамі і концертами. Чим більше Гамбург-рів йому потрібно, тим менше концертів він мо-же відвідати.
Взагалі компроміси вознікаютвследствіе обмеженості ресурсів; тут ограниче-ня виникають внаслідок обмеженості доходаФреда. Оскільки має місце компроміс, тоФред стикається з проблемою вибору.
У гол. 1 альтернативна вартість будь-якого това-ра була визначена як то кількість інших това-рів, яким треба пожертвувати, щоб получітьданний товар. Тут альтернативна вартість од- ного додаткового концерту дорівнює двом гам-бургерам Величину альтернативної вартості мож-але побачити у значенні кутового коефіцієнта пря-мій бюджетних обмежень на рис. 6-2, де необ-

РІС 6-2. Бюджетне обмеження споживача. При доході 12 дол і вартості гамбургерів і концертів в 1 і 2 дол з-відповідально бюджетне обмеження (пряма ABCD) показуючи-ет комбінації благ, які споживач може дозволити себекупіть
ходимо відмовитися від двох гамбургерів, щоб посе-тить ще один концерт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бюджетне обмеження"
 1. ДЕРЖАВА
  бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава , як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні
 2. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 3. Криві байдужості
  бюджетні обмеження Безліч кривих байдужості називаються картою кривих байдужості (рис. 5.6). На графіку, чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Криві байдужості є безперервною функцією, а не набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не
 4. Бюджетні обмеження
  бюджетне обмеження (лінія цін, пряма витрат - budget constraint). Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів, які можуть бути придбані при фіксованій величині грошового доходу. Наприклад, якщо продукт А коштує 1,5 тис. руб., а продукт В коштує 1 тис. руб., то споживач міг би придбати всі комбінації продуктів А і В, показані в табл. 5.2, при грошовому
 5. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу та ефект заміщення
  бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за межі нашого бюджету і тому поки
 6. Висновки
  бюджетних обмежень. 6. Крива байдужості показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Безліч кривих байдужості називається картою кривих байдужості. Побудова кривих байдужості грунтується на ряді припущень (аксіом): раціональності споживача, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. 7. На
 7. Запитання для самоперевірки
  бюджетних обмежень споживача: а) В. Парето; в) Р. Аллена, б) Є. Слуцького; г) К. Маркса? 6. Криві байдужості не володіють такими властивостями: а) крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою менш переважні для споживача набори товарів, б) криві байдужості мають негативний нахил; в) криві байдужості
 8. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  бюджетними можливостями підприємця. Графічно ізокости можуть бути зображені наступним чином При бюджеті підприємця 20 ден. од. будуються відповідні лінії бюджетних обмежень. Накладення графіків ізокванти на ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі виробничих витрат Американські економісти Дуглас і Солоу в 20-х роках XX в. виявили, що
 9. Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  бюджетне обмеження. Систему споживчих переваг можна представити у вигляді графіків. Вперше це зробив англійський економіст Ф. Еджуорт в 1881 р., побудувавши криві байдужості. Крива байдужості - геометричне місце точок, що показує сукупність наборів товарів, які мають рівний корисністю для споживача. Кожна точка на кривій байдужості - це особлива комбінація двох таких
 10. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  бюджетні лінії; E, E1, E2 - точки оптимуму. 2. Криві Енгеля. Залежність між доходом і споживанням вперше досліджував німецький статистик Х. Енгель, тому її графічне відображення названо криві Енгеля (рис. 13.2). {Foto29} {foto30} В економіці діє закон Енгеля: при збільшенні доходів споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари
© 2014-2022  epi.cc.ua