Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Акціонерне товариство

Акціонерне товариство як організаційно-правова форма підприємництва в
світовій практиці є переважаючою. Виникнувши як окреме явище ще в
кінці XVII в., Акціонерна форма набула широкого поширення в розвиненій
ринковій економіці.
Поняття акціонерного товариства. Акціонерне товариство - форма підприємства,
кошти якого утворюються шляхом об'єднання вкладів через випуск і продаж
акцій. Члени (акціонери) акціонерного товариства несуть відповідальність,
обмежену їх вкладами.
Основні риси акціонерного товариства:
статус юридичної особи;
відповідальність за зобов'язаннями всім майном;
відокремлення майна акціонерного товариства від майна окремих акціонерів;
наявність статутного капіталу, розділеного на певне число акцій.
Управління акціонерним товариством має двох-і триланкову структуру.
Дволанковий структура включає загальні збори акціонерів і правління
(виконавча дирекція). При триланкової структурою до них додається
наглядова рада.
На загальних зборах акціонерів реалізується право членів акціонерного товариства
управляти підприємством. Кількість голо-
сов акціонера на загальних зборах визначається кількістю належних йому
акцій.
Збори акціонерів вирішує такі питання, як визначення генеральної лінії
розвитку суспільства; зміна Статуту; створення філій і дочірніх підприємств;
твердження результатів діяльності товариства, обрання правління. Правомочність
загальних зборів у різних країнах різна: наприклад, у Німеччині рішення може
бути прийнято, якщо на зборах присутній навіть 1 акціонер, у Франції для
прийняття рішення необхідна присутність на зборах акціонерів, що володіють 25%
акцій з правом голосу. Але найбільш важливі рішення приймаються 3/4 голосів
беруть участь у зборах. Збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на
рік.
Правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.
Наглядова рада є органом, контролюючим діяльність правління.
Засновниками акціонерного товариства можуть бути як юридичні, так і фізичні
особи. Вони укладають договір про права та обов'язки засновників. Для реєстрації
суспільства розробляється Статут. Після реєстрації акціонерне товариство
набуває права юридичної особи і може почати випуск своїх акцій.
Акції, їх види. Акціонерне товариство має статутний капітал, який
представляє собою певну суму грошей, що складається із внесків акціонерів за
членство в акціонерному товаристві. Розмір статутного капіталу визначається
засновниками АТ. Акціонерне товариство несе відповідальність не тільки за
статутний капітал, але й за всі майно. Майно акціонерного товариства може
бути більше або менше статутного капіталу.
Статутний капітал утворюється двома шляхами: через публічну підписку на акції та
через розподіл акцій серед засновників. У першому випадку утворюється відкрите
акціонерне товариство, в другому - закрите. В даний час найбільше
поширення набули закриті акціонерні товариства.
Статутний капітал може збільшуватися (за рахунок додаткового випуску акцій або
збільшення номінальної вартості акцій) і зменшуватися (за рахунок зниження
номінальної вартості акцій та викупу частини акцій).
Акція - це цінний папір, що засвідчує участь в акціонерному товаристві та
дозволяє отримувати частку в його прибутку. Дохід на акцію називається дивідендом.
Ціна, за якою продаються і купуються акції, називається курсом акцій. Так як
власник грошей може або купити акції, або вкласти їх в банк, він завжди
зіставляє дивіденд з рівнем банківського відсотка. Тому курс акцій залежить
від величини дивіденду і рівня банківського відсотка.
Наприклад, якщо 500-доларова акція приносить дивіденд у 37,5 дол при
банківському відсотку 5%, то курс даної акції
37,5 складе: - x 100=750 дол
Курс акцій залежить також від попиту і пропозиції акцій. У зв'язку з цим
різняться номінальна і дійсна вартість (курс) акцій. У деяких
країнах акціонерним законодавством визначається мінімальна номінальна
вартість акції.
З курсом акцій пов'язана і засновницький прибуток, яку отримують засновники
акціонерного товариства. Засновницький прибуток є різниця між курсовою
вартістю акцій і величиною капіталу, дійсно вкладеного в акціонерне
підприємство.
Акції можуть бути різних видів. Основні з них - іменні акції та акції на
пред'явника, прості та привілейовані акції.
Іменна акція закріплюється за певною особою допомогою занесення в книгу
акціонерного товариства відповідних записів. Як правило, іменні акції
випускаються для працівників підприємства.
Акція на пред'явника належить її фактичному власнику і не закріплюється за
конкретною особою. Передача акції на пред'явника означає автоматичну зміну
її власника. Нею може володіти і особа, яка не працює на даному підприємстві
(фірмі).
По порядку визначення розмірів і виплати дивідендів акції поділяються на
прості та привілейовані.
Прості акції дозволяють їх власникам отримувати дивіденд залежно від
результатів діяльності акціонерного товариства і голосувати на загальних зборах
акціонерів.

Привілейовані акції відрізняються від простих тим, що дивіденд по них
представляє заздалегідь фіксовану суму, а свою назву "привілейовані"
вони отримали тому, що в разі ліквідації акціонерного товариства виплата
певних сум у першу чергу робиться по цих акціях. Однак власники
цих акцій не мають права голосу на загальних зборах акціонерів.
Кількість акцій, що дозволяє керувати (контролювати) акціонерним товариством,
називається контрольним пакетом акцій. Теоретично контрольний пакет становить
50% випущених акцій плюс одна акція. На практиці досить мати 5 - 10% (а
іноді й менше) кількості акцій, щоб керувати справами акціонерного товариства,
бо акціонерний капітал може розосереджуватися серед безлічі дрібних
власників акцій, які не мають права голосу на загальних зборах акціонерів.
При повній оплаті акцій акціонеру безкоштовно видається сертифікат на всі
належні йому акцій. Сертифікат акції являє собою цінний папір,
яка засвідчує владе-
ня зазначеного в ньому особи певним числом акцій товариства. Передача
сертифіката однієї особи іншій означає вчинення угоди і перехід права
власності на акції (при обов'язковій реєстрації операції).
Акціонерне товариство може випускати ще один вид цінних паперів - облігації. Їх
випуск є одним з джерел кредитування акціонерного товариства.
Облігація - це цінний папір, що дає її власнику право на отримання
фіксованого відсотка (в цьому вони схожі на привілейовані акції). В
Останнім часом у світовій практиці набули поширення так звані
конвертовані облігації, які можуть бути обмінені на акції.
Облігації можуть бути іменними та на пред'явника. Емісія облігацій передбачена
законодавством у відсотковому співвідношенні до статутного капіталу акціонерного
суспільства.
Переваги акціонерного товариства. Головною перевагою акціонерного товариства
як форми організації підприємництва є можливість мобілізації
грошових ресурсів через випуск акцій. Це особливо важливо в умовах науково-
технічного прогресу, коли великі господарські одиниці з високою
капіталоємністю і тривалим терміном окупності вкладень потребують
додаткових грошових коштах.
Мобілізація грошових коштів при випуску акцій дає великі можливості. Це
пов'язано з тим, що залучення грошових коштів через випуск акцій практично
не має поворотного характеру: куплена акція не дає її власнику права на
повернення внесеного паю; акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати акції навіть в
випадку неблагополучного результату діяльності підприємства; дивіденд на продану
акцію не є гарантованим видом доходу на вкладені кошти, а залежить
виключно від величини прибутку підприємства (за винятком привілейованих
акцій).
Позитивним моментом для акціонерного товариства є обмеження ризику
вкладника величиною внеску до статутного фонду: акціонери не ризикують своїм особистим
майном і грошовими засобами за зобов'язаннями товариства.
Особливість акціонерної форми господарювання полягає в тому, що рух цінних
паперів породжує нові форми доходів і нові механізми їх вилучення. Наприклад,
дивіденд, що залежить від динаміки прибутку, може використовуватися для пом'якшення
фінансових труднощів фірми. Курсова прибуток від продажу нових акцій може
використовуватися для розширення резервного фонду акціонерного товариства.
Організаційна оформленість акціонерного товариства дозволяє розподіляти
функції контролю між її органами, що означає зростання професіоналізму в
прийнятті рішень і дає додаткові вигоди акціонерному товариству. Тому
акцио-
нерном суспільство є оптимальною формою для великих підприємств з
довгостроковими цілями підприємництва.
Акціонерне товариство і демократизація відносин власності. Акціонерні
відносини вносять зміни в механізм реалізації власності. Численні
утримувачі цінних паперів в акціонерному товаристві, залишаючись економічно
відокремленими власниками (в будь-який момент вони можуть продати свої акції і
вийти з товариства), в той же час виступають носіями колективного
економічного інтересу. Купуючи акції, кожен покупець стає
співвласником підприємства, а його дивіденд виступає результатом спільних зусиль
всіх акціонерів. Отже, акціонерна форма виступає фактором
демократизації відносин власності. Виникає можливість утворення
колективної власності через спільне управління і спільне
розподіл доходів.
Але функції власника в цьому випадку повинен виконувати представницький орган -
загальні збори всіх акціонерів. Виконавчі органи (правління, наглядова
рада) підкоряються волі загальних зборів акціонерів. При такому положенні
власність на акції - це не тільки право на дивіденди, участь у загальних
зборах і продаж своїх акцій. Через органи акціонерного товариства власник
акцій може забезпечити собі участь у здійсненні всіх дійсних
правомочностей власника з питань виробництва продукції за рахунок
акціонованих коштів, розподілу отриманих доходів, обміну продукцією
підприємства та цінними паперами, продуктивного споживання отриманих
доходів.

Таким чином, акціонерне товариство має можливість демократизації
відносин власності - появою колективної власності, пов'язаної з
зміцненням загального (колективного) економічного інтересу акціонерів.
Однак можливість демократизації власності не завжди реалізується. В
реальної дійсності засновники акціонерного товариства прагнуть перетворити
частина власників акцій із співвласників підприємства лише в утримувачів титулу
власності. Рядові власники акцій відсторонюються від вирішення питань
виробництва і розподілу. Їм залишається задовольнятися тільки отриманням
дивідендів, а єдиною сферою їх повноважень залишається продаж своїх або
додаткова покупка акцій підприємства.
У результаті складається групова власність окремих акціонерів,
реалізується груповий економічний інтерес. Істотну еволюцію в цьому випадку
зазнають структура повноважень органів акціонерного підприємства і
колективний Механізм здійснення акціонерних прав. Зростає роль
виконавчої влади, представленої групою найбільших акціонерів, на шкоду
  законодавчого загальним зборам як представницькому органу всіх акціонерів.
  Отже, відбувається пристосування органів управління акціонерного товариства до інтересів
  певної групи акціонерів. ;
  Але незважаючи на це, демократизація власності на акціонерних підприємствах в
  розвинених країнах, особливо в США, нахо>-дит реальне втілення у створенні так
  званих робочих акціонерних товариств. У 70-80-х роках в США робочим активно
  про?-даються акції; приймаються плани їх участі у власності компаній. Мета
  цих планів - знайти спеціальний фінансовий меха-} низм покупки робітниками
  акціонерного капіталу компаній. Банк дає позику на реалізацію цих планів.
  Кошти надходять власникам компаній, які в обмін на це виділяють особливий
  фонд акціонерного капіталу для робітників, що не підлягає оподаткуванню. Фонд
  погашає заборгованість банку. На початок 90-х років в 1,5 тис. компаній робочим
  належало більше половини акціонерного капіталу. Серед підприємств, які
  активно продавали акції робочим, є і великі - "Локхід" (17% акціонерного
  капіталу), "Крайслер" і ін Продаж акцій робочим здійснюється також під
  Франції, Німеччини, Аргентині, Чилі.
  Вперше про робочої власності заявив французький економіст П. Прудон, який
  вважав, що розвиток суспільства може забезпечити тільки індивідуальне володіння
  засобами виробництв. Тому велику власність слід передати робочим,
  створивши робочу власність.
  Сучасні американські вчені Келсо і Адлер виступили з оновленим варіантом
  робочої власності. Вони вважають, що головний порок розвиненого
  капіталістичного суспільства - не приватне власність, а високий ступінь її
  концентрації. Щоб справедливо розподілити приватну власність, потрібно
  продавати акції робітникам! В умовах НТП, коли частина функцій виконують машини,
  вільний від важкої фізичної праці робітник буде багатим, якщо заімеет
  частина акцій підприємства у власність. Келсо виступив не тільки як теоретик,
  а й як практик. Будучи адвокатом, він заснував фірму, яка займалася
  інвестиційною діяльністю. Він допоміг працівникам цієї фірми викупити її.
  З'явилася робоча власність.
  Продаж акцій робочим перетворює їх на співвласників підприємства, що працюють на
  себе. Підвищуються продуктивність праці, прибутковість і конкурентність фірми.
  У фірмах, де робочим належить більше 50% акціонерного капіталу, прибуток в 2-4
  рази вище. Але головне в цих фірмах-демократизація соб-стве ^ нности через
  залучення робітників до управління підприємством, через контроль робітників над
  виробництвом.
  Однак поява так званої робочої власності супроводжується складнощами
  і проблемами. Участь робітників в управлінні фірмою вимагає від них більш високою
  підготовки і глибоких знань, а це не приходить автоматично разом з покупкою
  акцій. Тому у відносинах між робітниками і менеджерами виникають труднощі, від
  чого страждає управління фірмою. Одночасно створюється можливість концентрації власності в руках невеликого
  числа осіб з робітників, так як капітал набувається відповідно до рівня
  заробітної плати та стажем. Зосередження капіталу в руках невеликої кількості
  робочих погіршує можливості фінансового маневру, загрожує банкрутством. Тому
  доводиться вдаватися до зовнішніх позик, а це негативно впливає на збереження
  власності в руках робітників. І проте розпорошення власності дає
  можливість уникнути централізації влади, а це розглядається як ознака
  Справжньої демократії і політичних свобод в країні. Американські вчені
  вважають, що процес створення робочої власності буде прогресувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Акціонерне товариство"
 1. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
    акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 2. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
    акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 3. Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
    акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. 2. Акціонерне товариство, акції якого розподіляються
 4. Установчі акції
    акціонерного товариства та дають їм певні переваги: додаткову кількість голосів на зборах акціонерів, першочергове право на придбання акцій додаткового випуску, участь у вирішенні найважливіших питань акціонерного товариства нарівні з власниками великих пакетів акцій, обрання в керівні органи. Однак треба зауважити, що подібного роду привілеї, обумовлені при створенні
 5. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
    товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2. Товариство є
 6. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
    акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, можуть продаватися працівникам таких товариств. Порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам визначається федеральним законом. 2. Кількість акцій створеного в процесі приватизації відкритого акціонерного товариства, які можуть бути продані його працівникам, категорія (тип) таких
 7. Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
    акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. 5. Законом або статутом товариства можуть бути встановлені обмеження числа, сумарною номінальною вартістю акцій або максимальної кількості голосів, що належать одному
 8. Основні терміни і поняття
    акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат, концерн,
 9. Товариства
    акціонерними товариствами, що являють собою об'єднання фізичних та юридичних осіб для спільної господарської діяльності. Майнову відповідальність кожен учасник такого товариства несе в межах належних йому акцій, які він може відчужувати без згоди інших акціонерів. Юридичні особи-акціонери зберігають самостійність і права юридичної особи. Переваги
 10. Стаття 16. Способи приватизації державного та муніципального майна
    акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні; продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами; продаж акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств їх працівникам, викуп орендованого державного або муніципального майна; перетворення державних і
 11. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
    акціонерним товариством є загальні збори його акціонерів. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать: 1) зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3) утворення виконавчих
 12. 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ
    акціонерним товариством. Дане товариство не має права відкрито купувати або продавати випущені їм акції, а також пропонувати їх яким-небудь іншим чином необмеженому колу осіб. Число учасників закритого акціонерного товариства не може перевищувати числа, яке визначено законом про акціонерні товариства (не більше 50). Акціонерне товариство - це основна організаційна форма великих
 13. ГЛАВА Акціонерний капітал
    акціонерний капітал 21, Усього зобов'язань та акціонерний капітал 43,269 Величина акціонерного капіталу дорівнює різниці активів і зобов'язань компанії. Акціонерний капітал, інакше званий власним капіталом, або балансовою вартістю компанії, - це гроші, спочатку вкладені в бізнес його власниками / акціонерами. У бухобліку акціонерний капітал підрозділяється на акції
 14. 14 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ
    акціонерне товариство, в якому акціонери можуть безперешкодно продавати належні їм акції без згоди інших акціонерів, називається відкритим акціонерним товариством. Таке суспільство може проводити відкриту підписку на акції, які вони випускають, проводити їх продаж на умовах, визначених законом та іншими правовими актами. Акціонерне товариство - це найпоширеніша
 15.  § 1. Цінні папери, випущені акціонерними товариствами
    акціонерними
 16. Прості акції
    акціонерного товариства на перспективу. У зв'язку з тим, що власники звичайних акцій несуть найбільший ризик, пов'язаний з діяльністю акціонерного товариства, їм надано право обирати членів правління компанії і вирішувати інші питання, пов'язані з її
 17. Корпоративна власність
    акціонерного товариства відкритого типу. На противагу партнерської власності, якщо остання функціонує у вигляді закритих акціонерних товариств, акції товариств відкритого типу вільно продаються і купуються на ринках. У зв'язку з цим через окремі періоди часу можуть відбуватися зміни власників акцій - фіктивного капіталу, тоді як суспільство буде продовжувати своє існування до
 18. 1. Питання на кмітливість
    суспільства якого виду беруть участь у мезосістемах і
 19. Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства
    акціонерного товариства, товариства з обмеженою або з додатковою
 20. Глава 9. Підприємництво і акціонерна власність
    акціонерної
© 2014-2022  epi.cc.ua