Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.6.1. Види втрат і фактори ризику


Центральне місце в оцінці підприємницького ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні підприємницької діяльності. Нагадуємо ще раз, що мається на увазі не витрата ресурсів, об'єктивно обумовлений характером і масштабом підприємницьких дій, а випадкові, непередбачені, але потенційно можливі втрати, що виникають внаслідок відхилення реального ходу підприємництва від задуманого сценарію.
Щоб оцінити ймовірність тих чи інших втрат, спрогнозувати можливий збиток, обумовлений розвитком подій по нерозрахункової варіанту, слід насамперед знати всі види втрат, пов'язаних з підприємництвом, і вміти обчислити їх або виміряти як ймовірні прогнозні величини . При цьому природно бажання оцінити кожний з видів втрат у кількісному вимірі і вміти звести їх воєдино, що, на жаль, далеко не завжди вдається зробити.
Підприємницький ризик
Говорячи про обчислення ймовірних втрат в процесі їх прогнозування, треба мати на увазі одну важливу обставину. Випадкове розвиток подій, що робить вплив на хід і результати підприємництва, здатне приводити не тільки до втрат у вигляді підвищених витрат ресурсів і зниження кінцевого результату. Одне і те ж випадкова подія може викликати збільшення витрат одного виду ресурсів і зниження витрат іншого виду, тобто поряд з підвищеними втратами одних ресурсів може спостерігатися економія інших.
Інакше кажучи, при визначенні сумарних можливих втрат слід віднімати з розрахункових втрат супроводжуючий їх виграш.
Втрати, які можуть мати місце у підприємницькій діяльності та оцінюються величиною і ймовірністю їх появи, доцільно розділяти на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, спеціальні види втрат.
Матеріальні види втрат проявляються у непередбачених підприємницьким проектом додаткових витратах або прямих втратах матеріальних об'єктів у вигляді будівель, споруд, обладнання, майна, продукції, товарів, матеріалів, сировини, енергії. Для цього втрати у фізичному вимірі переводяться у вартісний вимір шляхом множення на ціну одиниці відповідного матеріального ресурсу.
Для досить значної кількості матеріальних ресурсів у вигляді об'єктів, продукції, товарів, вартість яких заздалегідь відома, оцінювання втрат можна здійснювати відразу ж у грошовому вираженні.
Трудові втрати представляють втрати робочого часу, викликані випадковими, непередбаченими обставинами. У безпосередньому вимірі трудові втрати виражаються в людино-годинах, людино-днях або просто годинах робочого часу. Переклад трудових втрат у вартісне, грошове вираження здійснюється шляхом множення трудочасов на вартість (ціну) однієї години.
Фінансові втрати мають місце при наявності прямого грошового збитку, пов'язаного з перевитратою грошей, непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою грошових коштів і цінних паперів. Одночасно фінансові втрати проявляються при недоотриманні або неотриманні грошей з тих джерел, звідки вони повинні були бути отримані, при неповерненні боргів, несплаті покупцем поставленої йому продукції, зменшенні виторгу внаслідок зниження цін на реалізовану продукцію, товари, послуги. Особливі види грошового збитку виникають у зв'язку з інфляцією, зміною валютного курсу рубля, додатковим до узаконеного вилученням засобів підприємств у державний і місцевий бюджети.
Поряд з остаточними, безповоротними, можуть мати місце тимчасові фінансові втрати, обумовлені заморожуванням рахунків, несвоєчасною видачею коштів, відстрочкою виплати боргів.
Втрати часу мають місце, коли процес підприємницької діяльності йде повільніше, ніж було намічено, з запізненням. Пряма оцінка таких втрат здійснюється в годинах, днях, тижнях, місяцях затягування в отриманні наміченого результату. Щоб перевести оцінку втрат часу у вартісний вимір, необхідно встановити, до яких втрат доходу, прибутку від підприємництва здатні приводити випадкові втрати часу.
Спеціальні види втрат проявляються у разі нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших подій, що мають несприятливі соціальні та морально-психологічні наслідки. Найчастіше спеціальні види втрат вкрай важко визначити в кількісному і тим більше у вартісному вираженні.
При проведенні комплексного аналізу ймовірних втрат на предмет оцінки ризику важливо оглянути все можливе поле збитку, щоб не залишити без уваги джерела ризику. Але не менш важливо виявити, які джерела є превалює.
Аналізуючи перераховані вище види втрат, необхідно розділяти ймовірні втрати на визначальні і побічні виходячи з самої загальної оцінки їх величини. У задачах визначення підприємницького ризику побічні, другорядні, дрібні втрати можуть бути виключені при кількісній оцінці рівня ризику. Якщо в числі розглянутих втрат виділяється один вид, який або за величиною, або за ймовірності виникнення свідомо придушує інші, то при кількісній оцінці рівня ризику в розрахунок можна приймати тільки цей вид втрат. Припустимо, що в результаті попереднього аналізу вдалося відфільтрувати найбільш вагомі за величиною і ймовірності виникнення види втрат. Далі надолужити вичленувати випадкові складові втрат і відокремити їх від систематично складових.
В принципі, кажучи про втрати, що призводять до ризику, треба враховувати тільки випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому не враховані в підприємницькому проекті. Якщо втрати можна заздалегідь передбачати, то вони повинні розглядатися не як втрати, а як неминучі витрати і включатися в розрахункову калькуляцію. Так, передбачуване рух цін, податків, їх зміна в ході здійснення підприємницької діяльності підприємець зобов'язаний врахувати в основному проекті, бізнес-плані.
Тільки в силу недосконалості використовуваних методів розрахунку підприємницької діяльності або недостатньо глибокого опрацювання підприємцем вихідного бізнес-плану, систематичні помилки можуть розглядатися як втрати в тому сенсі, що вони здатні змінити очікуваний результат у гіршу сторону. Тому, перш ніж оцінювати ризик, обумовлений дією суто випадкових факторів, украй бажано відокремити систематичну складову втрат від випадкових.
До випадкових втрат слід віднести втрати, викликані впливом непередбачених політичних факторів. Такі втрати обумовлюють політичний ризик. Вони з'являються у формі несподіваного, залежного від політичних міркувань і подій зміни умов економічної, господарської діяльності, що створюють несприятливий для підприємця фон і тим самим здатних привести до підвищених витрат ресурсів і втрати прибутку.
Типові джерела такого ризику - збільшення податкових ставок, введення примусових відрахувань, зміна договірних умов, трансформація форм і відносин власності, відчуження майна і грошових коштів з політичних мотивів.
Перейдемо тепер до розгляду більш тривіальних ситуацій загрози втрат і ризику стосовно до медичного підприємництву.
Для медичного підприємництва характерні наступні втрати:
1. Зниження намічених обсягів виробництва і реалізації послуг внаслідок зменшення продуктивності праці, простою обладнання або недовикористання виробничих потужностей, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищення відсотка супутніх захворювань, повторного звернення. Ймовірні втрати (Д) у вартісному вираженні визначаються наступним виразом:
Д=О / Ц,
де О - ймовірне сумарне зменшення наданої роботи (послуги);
Ц - ціна, за якою реалізується одиниця медичної допомоги.
2. Зниження цін, за якими намічається надавати медичні послуги, у зв'язку з недостатньою кількістю, несприятливим зміною ринкової кон'юнктури, падінням попиту, цінової реформою призводить до ймовірних втрат, що визначається за формулою: 1.
Д=Ц / О,
де Ц - ймовірне зменшення ціни одиниці послуги,
О - загальний обсяг передбачуваної медичної допомоги.
3. Підвищені матеріальні витрати, зумовлені перевитратою медикаментів, витратних матеріалів, сировини, палива, енергії, ведуть до втрат, обумовленим залежністю:
Д=Ml / Ц1 + М2 / Ц2 + ..,,
де М - ймовірний перевитрата матеріального ресурсу;
Ц - ціна одиниці ресурсу.
4. Інші підвищені витрати можуть з'явитися через високі транспортних витрат, торгових витрат, накладних та інших побічних витрат.
5. Перевитрата наміченої величини фонду оплати праці веде до втрат або внаслідок перевищення наміченої чисельності, або внаслідок виплати більш високого, ніж планувалося, рівня заробітної плати окремим працівникам.
6. Сплата підвищених відрахувань та податків може мати місце, якщо в процесі здійснення підприємницького проекту ставки відрахувань податків зміняться в несприятливу для підприємця сторону.
Не слід забувати і про можливість втрат у вигляді штрафів, відкликання ліцензії, природного убутку, а також втрат, зумовлених стихійними лихами, епідеміями, хоча врахувати такі втрати розрахунковим шляхом не представляється можливим.
Всі фактори, так чи інакше впливають на зростання ступеня ризику підприємства, можна умовно розділити на об'єктивні і суб'єктивні.
До об'єктивних факторів відносяться фактори, які не залежать від самого підприємства: це інфляція, конкуренція, політичні, економічні та екологічні кризи, скасування режиму найбільшого сприяння і т.д.
До суб'єктивних факторів відносяться фактори, безпосередньо залежні від даного підприємства: це виробничий потенціал, технічне оснащення, організація праці та рівень його продуктивності, стан техніки безпеки, вибір типу договору із замовником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6.1. Види втрат і фактори ризику "
 1. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  втрат. Ризики класифікуються: - за джерелом виникнення - господарський, особистісний, при-родний; - з причини виникнення - невизначеність майбутнього, непред-сказуемость поведінки партнерів, брак інформації. Кожен підприємець встановлює для себе припустимий уро-вень втрат, які і вимірюють ступінь ризику. Допустимий - втрата прибутку, критичний - втрата витрат (тобто
 2. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні. У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів, вкладених потенційним інвестором. Тому замість терміна «фактор ризику» можна користуватися терміном «ризик», а замість терміну «соціально-політична» або «зовнішньоекономічна ситуація» говорити про соціально-політичних чи зовні - і внутрішньоекономічних ризиках.
 3. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні. У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів, вкладених потенційним інвестором. Тому замість терміну «фактоp ризику» може вживатися просто «ризик», а замість соціально-політичної ситуації (внутрішньоекономічної, зовнішньоекономічної) у країні та перспективи її розвитку можна говорити про соціально-політичних
 4. Поняття інвестиційного клімату
  факторів ризику), які можна об'єднати в такі групи: 1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і
 5. 2. Страхові ринки
  види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад дружня гра впокер, ми не можемо знати напевно, які загальні витрати людей наазартние гри. З іншого боку, деякі види азартних ігор тіпадружеского покеру та футбольного тоталізатора серед друзів пенятсяскорее в силу соціальних причин, а не тому, що роблять життя болееріскованной. його власна
 6. Запобігання ризику
  види витрат: вона повинна бугая-Сива, поліс, стежити за платежами, перевіряти самфакт угону і т. д. Якщо граничні витрати «Аяк -са »по одному полісу складають, скажімо, 100 дол, вона не погодиться страхувати Діка менше, ніж за400 дол Якщо Дік нейтральний до ризику, він не захочетстолько платити, не стане він і купувати страховку. Тепер припустимо, що Дік, як і більшість із нас,
 7. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 8. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  ризику --- - T --- --- T --- | N | Підстава |% до нарахованої | | класу | | оплати праці |
 9. 5. Економічна невизначеність і ризики
  види його або ризик в різних сферах. Яким видом бізнесу зайнятися, що і в якому розмірі виробляти, куди вкласти вільні гроші? При вирішенні цих та інших подібних питань доводиться враховувати безліч суперечливих факторів, перебирати незліченні варіанти. А ступінь ймовірності оптимального вибору, як правило, невелика. Ризик в умовах невизначеності неминучий, він передбачає і
 10. Види факторних доходів
    види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу) ; від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарській
 11. Стаття 63. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників, що є по відношенню один до одного залежними або основними і дочірніми, встановлюється у відсотках від власних коштів кредитної організації
    ризику враховуються вся сума кредитів кредитної організації даному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також гарантії і поручительства, надані кредитною організацією позичальникові або групі пов'язаних
 12. Ідеальна модель
    втратою ресурсів або неповерненням кредиту. Витрати засновництва обмежені за обсягів по-му забезпеченням цього ризику, а за часом? засновницьким періодом виробництва товару. У нашій ідеальної моделі можна допустити (але це не обов'язково), що частина функцій засновника може взяти на себе незалежний менеджер, рівною мірою представляє інтереси всіх власників факторів виробництва. Можна і
 13. Відмовляючись СКОРОТИТИ ВТРАТИ
    втрати. Коли бід-аск спред дуже широкий і акція йде проти вас, ви негайно повинні зупинити втрати, тобто вийти з акції. Як ви розумієте, якщо ви не станете продавати, то втрати просто вас розорять. Чим ширше бід-аск спред, тим важче продати, тому що в підсвідомості ви пам'ятаєте, скільки грошей при цьому комусь даруєте. Але іншого вибору у вас немає, це неминучий недолік торгівлі
 14. Облік ризиків
    втрат від інвестиційної діяльності за кордоном; 3) страхування від політичного ризику через приватні страхові компанії, а також через державні і напівдержавні організації та служби. У США це Експортно-імпортний банк (EXIM Bank) і особливо Корпорація закордонних приватних інвестицій (OPIC). Під егідою Світового банку діє Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій,
 15. 11.3.3. Зниження ризиків
    втрат від інвестиційної діяльності за кордоном; 3) страхування від політичного ризику через приватні страхові компанії, а також через державні і напівдержавні організації та служби. До таких організацій належить, зокрема, Експортно-імпортний банк США. Під егідою Світового банку діє Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, учасником якого є і
 16. БЕЗПЕЧНА ФРАКЦІЯ
    втрата по рахунку становить 7.500 доларів, то замість того щоб ділити 1.500 доларів на 19%, я поділю 7.500 на ті ж самі 19%. Це призводить до схеми "1 контракт на кожні 39.473 від суми рахунку". Відповідно до цього правила я б торгував тільки двома контрактами, маючи при цьому сумою в 100.000 доларів. Крім того, мені не доведеться скорочувати число контрактів до одного, поки розмір рахунку
 17. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
    фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 18. Стаття 61. З метою забезпечення стійкості кредитних організацій Банк Росії може встановлювати їм обов'язкові нормативи
    ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників; 4) максимальний розмір великих кредитних ризиків; 5) максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника); 6) нормативи ліквідності кредитної організації; 7) нормативи достатності капіталу; 8) максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів)
 19. Контрольні питання
    види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
© 2014-2021  epi.cc.ua