Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

36.1. ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ? ВИЗНАЧЕННЯ, ВИМІР, ЗНАЧЕННЯ

Економічне зростання? збільшення валового національного продукту (ВНП) за певний період часу.
ВНП (випуск матеріальних благ і послуг в країні) може бути збільшений навіть у короткостроковому періоді, якщо вдасться задіяти ресурси, що простоюють. В економіці слід розрізняти потенційний і реальний випуск, або ВНП.
Потенційний ВНП припускає використання всіх наявних ресурсів, а реальний? використання частини наявних ресурсів. У цьому сенсі реальний, або дійсний, випуск завжди нижче потенційного, або нижче кривої виробничих можливостей, наприклад, в точці А (див. розділ 2). Таким чином, феномен економічного зростання полягає в тому, що з часом збільшується рівень ВНП, відповідний стану повної зайнятості.
Економічне зростання може бути виміряний трьома способами:
1) збільшенням реального ВНП за певний період часу, наприклад, за рік;
2) збільшенням реального ВНП на душу населення;
3) річними темпами зростання ВНП у відсотках.
Наприклад, якщо реальний ВНП складав 200 млрд. руб. в минулому році і 210 млрд. руб. в поточному році, то можна розрахувати темпи його зростання, віднімаючи з величини реального ВНП поточного року величину ВНП минулого року і співвідносячи різницю з величиною реального ВНП за минулий рік. У даному прикладі темп зростання складе (210 млрд.
- 200 млрд.) / 200 млрд. руб. ? 100%? 5%.
Темпи зростання ніколи не бувають стійкими. Неминучі їх коливання навколо загального підвищуючого тренду. Розуміючи це, фірми зазвичай змінюють рівень своїх запасів. Однак це не вирішує проблем інвестицій, які можуть сильно впасти, якщо помітні коливання темпів зростання зроблять майбутні перспективи занадто невизначеними.
Яке значення збільшення темпів економічного зростання? Значення збільшення темпів економічного зростання велике. Економічне зростання? ключовий фактор підвищення рівня добробуту. Саме він дозволяє збільшувати споживання благ, скорочувати робочий тиждень і т. д. І хоча рік від року подібні поліпшення відбуваються майже непомітно, невеликі відмінності в темпах щорічного приросту призводять до помітної різниці в швидкості росту. Економісти стверджують, що коли економіка зростає на 2,5% на рік, то реальний ВНП буде подвоюватися кожні 28 років, коли ж темпи зростання підвищаться до 3% на рік, то подвоєння ВНП буде відбуватися раз на 24 роки.
Чи справді настільки істотна різниця між п'ятьма і трьома відсотками економічного зростання? Так, істотна, і дуже! Для індустріально розвинених країн з їх реальним ВНП різниця між темпами зростання в 3 і 5% виражається величезною сумою. Для населення дуже бідної країни навіть піввідсоткового зниження в темпах економічного зростання може означати голодну смерть.

Економічне зростання сам по собі звичайно розглядається як мета суспільного розвитку.
Економічне зростання важливіше, ніж стабільність. Чому? Відповідь очевидна: збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя. Економічне зростання:
1) тягне за собою зростання матеріального достатку і відповідає принципам мінімізації витрат і максимізації прибутку;
2) полегшує вирішення проблеми обмеженості ресурсів;
3) дозволяє суспільству більш повно реалізувати поставлені економічні цілі та здійснювати нові широкомасштабні програми;
4) сприяє вирішенню соціально-економічних проблем як всередині країни, так і на міжнародному рівні.
Крім того, економічне зростання полегшує уряду вирішення низки завдань економічної політики. Зростають доходи від оподаткування за поточними ставками, так що держава може розвивати свої послуги (те ж охорона здоров'я), не підвищуючи податки. Важливо й те, що перерозподіл національного доходу на користь менш забезпечених верств населення стає можливим при одночасному підвищенні добробуту тих, чиї доходи вище.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 36.1. ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ? ВИЗНАЧЕННЯ, ВИМІР, ЗНАЧЕННЯ "
 1. Правильне вимірювання інфляції - хновная завдання економічної статисти-ки, оскільки її показники лежать в осно-ве
  що ІСЦ переви-щує реальний річний зростання вартості-тгребітельской кошика приблизно на "1% . Іншими словами, якщо інфля-ція, розрахована за ІСЦ, становить, к-рнмеру, 3%, то реальне зростання стоїмо-; -,; типового набору товарів і послуг со-. - ^ BiIT тільки 2%. На перший погляд: ; знкца здається незначною, одна-- з часом ошібканакаплівается призводить до серйозних
 2. 2. Економічне зростання, його джерела та вимір
  зростання, його джерела та
 3. Контрольні питання
  таке конкуренція? Які її основні види? 3. Чим відрізняється монополія від монопсонии? 4. Що таке економічний ризик і економічна невизначеність? 5. У чому полягають основні недосконалості ринку ? 6. Що таке економічні блага? 7. Що таке інвестиції і заощадження? 8. Що таке попит і пропозиція на ринку праці? 9. Що таке безробіття? 10. Що таке фінансовий ринок
 4. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  що вимірювання економічного розвитку в цілому являє собою важке завдання, тому найчастіше аналізують його складову - економічне зростання. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. Провідними показниками кількісної динаміки економічного зростання є: | річні темпи зростання (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи зростання ВВП на душу
 5. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і рівні концентрації купівельної спроможності
 6. ГЛАВА 36. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  таке економічне зростання? 2. Як вимірюється економічне зростання? 3. Яке значення економічного зростання? 4. Назвіть і розкрийте зміст факторів економічного зростання. Який з факторів ви вважаєте найбільш важливим? 5. Які фактори, що стримують економічне зростання? 6. Яку роль відіграє держава у забезпеченні прискореного економічного зростання? 7. У якому співвідношенні перебувають економічний
 7. 4. Економічний розрахунок і ринок
  що він не пов'язаний з чим-небудь, що можна охарактеризувати як вимір. Процес вимірювання полягає у встановленні чисельної залежності об'єкта відносно іншого об'єкта, а саме одиниці виміру. Кінцевим джерелом виміру є джерело просторових вимірів. За допомогою одиниці, визначеної щодо протяжності, вимірюються енергія і потенціал, сила речі викликати
 8. ~-к. наприклад, за останні 12 років бла-"~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1
  економічного зростання і продуктивності праці знижуючи-лись приблизно на три чверті відсотка. Комісія рекомендувала президенту і Конгресу прийняти конкретне рішення з приводу завищення ІСЦ. На думку вчених, подальше використання цього показника, неадекватно відображає зростання цін, можливе лише за наявності со-відповідності постанови вищих законодавчих органів
 9. ВІДСТЕЖЕННЯ NASDAQ-КОМПОЗИТ
  щоб ви постійно спостерігали за композитного індексу NASDAQ (або NASDAQ Comp). Подібно до того, яке значення Індекс Доу-Джонса має для акцій NYSE, NASDAQ-композит має значення для вимірювання імпульсу ринку NASDAQ Акції великих технологічних компаній, таких як Microsoft, Intel, Dell, Sun Microsystems і Cisco - рухаються відповідно до динаміки цього індексу. Він надзвичайно волатильним і
 10. 3. Безробіття, її вимірювання і регулювання
  вимір і
 11. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  економічного розвитку і їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття.
 12. § 3. Заробітна плата в номінальному і реальному вимірі
  вимірі
 13. По-друге, він не враховує збільшення купівельної спроможності грошей, пов'язане з по-явищем на ринку
  що таке реальна і номінальна ставка відсотка і як вони пов'язані між собою. 'Лава 23. Вимірювання вартості життя 509 а. Чи підвищується рівень життя середнього пенсіонера, що здобуває типовий набір то-варів і послуг? Наведіть свої пояснення. б. Літнім людям потрібно більше медицин-ських послуг, ніж молодим. Зростання цін намеді-цинские послуги випереджає середній рівень
 14. Контрольні питання
  таке бюджетно-податкова (фіскальна) політика? 2. Які види фіскальної політики ви знаєте? 3. Як діє податковий мультиплікатор? 4. Що таке автоматичний (вбудований) стабілізатор? 5. Що таке державний бюджет? 6. Які елементи входять до бюджетної системи держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи.
 15. Економічне зростання та його вимірювання
  економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічне зростання є складова економічного розвитку. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. На макроекономічному рівні провідними показниками кількісної динаміки економічного зростання є: -
 16. Контрольні питання
  таке макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього
 17. Запитання для закріплення матеріалу
  таке міжнародний валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке котирування і
 18. Вимірювання монопольної влади
  що великі підприємства є фундаментом економіки і запорукою її стабільності, вони знаходяться під пильною увагою антимонопольного законодавства. Антимонопольне регулювання має два напрямки: 1. Структурний, пов'язане з регулюванням структури галузі, з метою запобігання домінування суб'єкта на ринку. 2. Функціональний напрям, пов'язане з сприянням конкуренції
© 2014-2022  epi.cc.ua