Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

2.1.3.Структура і пропорції суспільного виробництва

Для здійснення громадського виробництва необхідно підтримку раціональної відтворювальної структури. Всі суспільне виробництво являє собою єдність виробництва предметів споживання і виробництва засобів виробництва. Починаючи з робіт Маркса ці дві самостійні великі сфери діяльності отримали назву підрозділів суспільного виробництва:
I підрозділ - виробництво засобів виробництва;
II підрозділ - виробництво предметів споживання. Певне співвідношення цих підрозділів отримало назву пропорції суспільного виробництва, або народногосподарські пропорції.
Залежно від змісту економічних процесів, зв'язки між якими відображаються в пропорціях, розрізняють такі види пропорцій:
загальноекономічні;
міжгалузеві;
внутрішньогалузеві;
внутрішньовиробничі;
територіальні.
Загальноекономічні пропорції - це співвідношення між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання; співвідношення між виробництвом і накопиченням; співвідношення між сферою матеріального виробництва і сферою нематеріального виробництва.
Одне із значень слова «економіка» - це сукупність галузей і видів матеріального виробництва та невиробничої сфери, в яких створюються блага та послуги, необхідні для задоволення людських потреб, для існування і розвитку суспільства.

Сфера матеріального виробництва - сфера діяльності людини по створенню продуктів, що мають матеріальну форму, здійсненню матеріальних робіт та надання матеріальних послуг. Матеріальне виробництво характеризується активним, перетворює впливом людини на природу. Людина змінює продукти природи, перетворюючи їх у корисні форми продуктів, придатні для задоволення своїх потреб. Забезпечуючи задоволення потреб у матеріальних благах, матеріальне виробництво складає основу життя будь-якого суспільства, проте не вичерпує її цілком.
Поряд з виробництвом матеріальних благ існує сфера нематеріального виробництва, в рамках якого люди впливають не на природу, а на інших людей, на їх духовне перетворення, розвиток їх здібностей. Це сфера створення культурно-духовних благ, здійснення пов'язаних з цим робіт і надання нематеріальних послуг.
Кожна сфера включає групи галузей, які виділилися з суспільного виробництва як єдиного процесу в ході суспільного розподілу праці. На основі суспільного поділу праці формується галузева структура економіки. Галузева структура являє собою співвідношення різних галузей і підгалузей в системі національного господарства. Вона складна й динамічна, змінюється під впливом науково-технічного прогресу, циклічного розвитку економіки і ряду інших чинників.

Галузь являє собою частину економіки, область виробничо-економічної діяльності суб'єктів, які мають єдністю виконуваних функцій, видів і призначення продукції, що випускається, застосовуваних технологічних процесів.
Сфера матеріального виробництва включає в себе більшість галузей, що складають основу життєдіяльності суспільства (промисловість, сільське господарство, будівництво, послуги ремонту і т.д.). Ці галузі в свою чергу діляться на складові.
Сфера нематеріального виробництва включає в себе такі галузі, як освіта, культура, туризм, діяльність у фінансових інститутах і т.д.
Поняття «галузь народного господарства» може мати три значення:
- «чиста галузь» - сукупність всіх виробництв одного виду продукту - монопродукта (нафта, газ, вугілля) ;
- господарська галузь - підприємства, на яких виробництво галузевого продукту становить більшу, превалирующую частина їх випуску;
- адміністративна галузь - сукупність підприємств, що знаходяться у віданні одного міністерства (або іншого адміністративного органу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1.3.Структура і пропорції суспільного виробництва "
 1. 13.4. Структура національної економіки. Народногосподарські пропорції
  структурується за відтворюваного і галузевому ознаками. Відтворювальна структура припускає розподіл суспільного продукту за принципом їх функціонального призначення. Галузева структура - це поділ господарської системи за основними видами діяльності. Структура суспільного виробництва припускає наявність народногосподарських пропорцій. Розглянемо їх. Загальноекономічні
 2. 13. СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ
  структури впливають такі фактори: - що склалася ринкова кон'юнктура; - ємність і рівень монополізації ринків; - ступінь участі країни в міжнародному поділі праці; - рівень розвитку продуктивних сил, масштаби і темпи науково-технічного прогресу; - якість природних ресурсів і стан екології. Кількісні співвідношення між макроекономічними показниками,
 3. 3. Розширене відтворення
  пропорції суспільного виробництва при розширеному
 4. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 5. Б. дарообмена. Рівність
  пропорцій виникає пізніше і на основі трудових відносин. Виникає уявлення про рівність. Воно може розглядатися з точки зору фізичних розмірів благ? їх довжини, ваги і т.п. Потім основою пропорції міни рівними людьми («горизонтальний дарообмен») стають витрати праці. У такому випадку мова йде не просто про рівність, пропорціях, а про рівних пропорціях обміну з точки зору витрат
 6. 1.2.7. Пропорційна РИНКУ
  структурних зрушень в ній, що лежить в основі планомірного розвитку ринку. Всякий аналіз пропорцій має практичне і політичне значення, але зрозумілий тільки професіоналам. При необхідності цю проблему слід розглянути більш конкретно в якості самостійної
 7. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. У той же час сам процес поділу праці й усуспільнення виробництва відчуває на собі
 8. 37. Структурна трансформація економіки. Роль нововведень в модернізації економіки.
  Структурі національної економіки, які виводять країну на принципово вищий щабель суспільного розвитку і знаменують її послідовний перехід на більш високий рівень економічного та суспільного розвитку. СТ має чіткий галузевий характер і полягає в радикальній зміні пропорцій економіки. Вона пов'язана з глибокими перетвореннями в продуктивних силах, зумовленими
 9. 3. Поняття національної економіки, її цілі і структура. Система макроекономічних пропорцій.
  Суспільного відтворення країни, взаємопов'язаних галузей, видів виробництв і територіальних комплексів. Економіка країни включає в себе виробничу (матеріальне і нематеріальне виробництво) і невиробничу сфери. Матеріальне виробництво, як відомо, передбачає перетворює вплив людини на природу, в результаті чого створюються предмети споживання і засоби
 10. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  структуру світового господарства. Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки, регіони, комплекси, підприємства та об'єднання.
 11. Основні поняття
  пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - факторний перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна фактора виробництва - Мобільні фактори
 12. 11.1. Цикли економічної кон'юнктури: причини, характерні риси
  пропорції в національній економіці, настає її кризовий
 13. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  структура є способом упорядкування різних одиниць в економіці і формування між ними органічної взаємодії. Існують два види структури національної економіки: 1) економічні структури визначають функціонування економічних одиниць національної економіки. Вивчення характеру взаємозв'язків між ними становить інтерес, так як вони визначають сутність національної
 14. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг. В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми і держава. 2. Критерії класифікації. Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками: - за функціональним призначенням; - галузевому набору; - воспроизводственному підходу;
 15. Рівновага в моделі добровільного обміну
  пропорції OS: SP. Разом з тим правило одноголосного прийняття рішень не вільно від істотних недоліків. По-перше, у індивідів може існувати стимул до приховування їх реальних оцінок граничної корисності суспільних благ, у результаті чого модель добровільного обміну виявляється не в змозі забезпечити оптимальний розподіл податкового тягаря. По-друге, модель Ліндаль виходить
© 2014-2022  epi.cc.ua