Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

19.6. НЕРІВНІСТЬ РОЗПОДІЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. КРИВА ЛОРЕНЦА. КОЕФІЦІЄНТ ДЖИНІ

Диференціація заробітної плати? одна з причин існування нерівності доходів. У зв'язку з цим в суспільстві існують різні групи населення за доходами? з високим, середнім і низьким. Питання: чи слід прагнути до того, щоб дохід розподілявся відповідно до принципу рівності? Відповідь: з даного питання існують різні позиції. Одні економісти вважають, що рівність доходів є основною передумовою виживання капіталізму. Інші дотримуються вкрай протилежної точки зору? «Прагнення до рівності» призведе до загибелі капіталістичної системи. Зрештою для ілюстрації розподілу доходу в економіці стали використовувати криву Лоренца. Крива Лоренца показує ступінь нерівності доходів. Він вивів таку закономірність: у розподілі доходів немає ні абсолютної рівності, ні абсолютного нерівності.
На основі даних табл. 19.1 побудуємо графік «кривий Лоренца» (рис. 19.3), де на осі абсцис нанесемо відсоток населення? від найбідніших верств до верствам з вищою доходом, а на осі ординат? відсоток отримуваного ними доходу.
Таблиця 19.Распределеніе доходу між 20%-ми групами населення

Розподіл доходу між 20%-ми групами населення


Накреслити діаграму на основі наведених даних, ми побачимо, що: 1) діагональна пряма (бісектриса) відображає криву абсолютної рівності; 2) крива фактичного розподілу доходів знаходиться між двома кривими, що представляють випадок абсолютної рівності й абсолютного нерівності; 3) заштрихованная площа показує ступінь нерівності доходів; 4) чорні лінії, що йдуть під прямим кутом з вершиною в точці f, характеризують випадок абсолютного нерівності.
Це коли все, за винятком однієї людини (скажімо, 99 з 100 чоловік), не мають доходу, а ця одна людина отримує весь дохід. Звідси будь-яке фактичний розподіл доходу займає проміжне положення між цими крайніми випадками. Крива Лоренца являє собою проміжну криву, причому заштрихованная площа вказує на відхилення від абсолютної рівності і, отже, показує ступінь нерівності в розподілі доходу. Чим більше ця область, тим більше ступінь нерівності доходів.

Рис. 19.3. Крива Лоренца


Крива Лоренца показує ступінь нерівності доходів: заштрихованная область. Зауважимо, що державна податкова система і трансфертні програми істотно зменшують ступінь нерівності в розподілі доходів. Це видно з рис. 19.4.

Рис. 19.4. Вплив державних податків і трансфертних платежів на нерівність доходівЗ рис. 19.4 видно, що особистий дохід після відрахування податків і з урахуванням трансфертних платежів розподіляється більш рівномірно. Трансферні платежі сприяють зменшенню нерівності і складають велику частину доходу населення з найнижчими доходами.
У Росії грошові доходи розподіляються по 20%-м групам населення. Якби доходи розподілялися абсолютно рівномірно, то нижча 20%-я група населення отримувала б рівно 20% всього доходу і вища 20%-я група отримувала б також лише 20% доходу. Але в Росії має місце нерівність у розподілі грошових доходів між різними групами населення.

Є й інші способи вимірювання ступеня нерівності в розподілі доходу: через коефіцієнт фондів і коефіцієнт Джіні.
Коефіцієнт фондів (коефіцієнт диференціації доходів) характеризує ступінь соціального розшарування і визначається як співвідношення між грошовими доходами 10% населення з найвищими доходами і 10% населення з найнижчими доходами. Так, в Росії коефіцієнт фондів в 1998 р. склав 13,4 (рази), тобто низькі доходи 10% населення в 13,4 рази були менше, ніж високі доходи 10% населення. У 1994 р. коефіцієнт фондів дорівнював 15.
Коефіцієнт Джіні (індекс концентрації доходів) характеризує ступінь відхилення фактичного розподілу грошових доходів населення від лінії їх рівномірного розподілу. Величина коефіцієнта може варіювати від 0 до 1, при цьому чим вище значення показника, тим більш нерівномірно розподілені доходи в суспільстві. Так, в Росії коефіцієнт Джинні в 1998 р. склав 0,379, а в 1994 р.? 0,409, тобто нерівність у розподілі доходу в 1998 р. дещо зменшилася. Найімовірніше, це пов'язано з ослабленням процесів приватизації та збільшенням соціальних виплат населенню з низькими доходами.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 19.6. Нерівність розподілі НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. КРИВА ЛОРЕНЦА. Коефіцієнт Джині "
 1. Основні терміни і поняття
  розподіл доходів, персональний розподіл доходів, крива Лоренца, коефіцієнт Джинні, доцільний коефіцієнт, прожитковий мінімум, споживча
 2. 20.3. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства
  нерівності одержуваних доходів, що загострює протиріччя, пов'язані з економічним механізмом освіти бідності і багатства. Причини цього протиріччя слід шукати, з одного боку, в базисної сфері - в механізмі відтворення самої економічної системи, з іншого - в надстроечной області - державному втручанні та створенні відповідних соціальних, правових та інших
 3. Ключові терміни
  нерівність Абсолютна і відносна риса
 4. Диференціація доходів
  нерівності скорочуються. Для кількісної оцінки диференціації доходів застосовуються різні показники. Ступінь нерівності доходів відображає крива Лоренца (рис. 28.1), при побудові якої по осі абсцис відкладали частки сімей (у% від загального їх числа) з відповідним відсотком доходу, а по осі ординат - частки доходів розглянутих сімей (у% від сукупного доходу) . Рис. 28.1. Крива
 5. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 6. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 7. Терміни і поняття
  нерівності
 8. Міждержавні рівні доходів
  нерівність в доходах показується у вигляді коефіцієнта Джині, або коефіцієнта концентрації Джині. Він може бути підрахований шляхом ділення площі межу діагональної лінією і кривою Лоренца на площу половини квадрата, в якій лежить дана крива. Коефіцієнт Джині являє собою сукупний, агрегований показник і може змінюватися від 0 до 1. Показник, що дорівнює нулю, означає повне
 9. Контрольні питання
  нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень
 10. Терміни і поняття
  доходів Сукупні доходи Номінальні доходи Грошові доходи населення Наявні доходи Реальні доходи Реальні наявні доходи Номінальна і реальна заробітна плата Соціальні трансферти Соціальна політика Політика доходів Індекс споживчих цін Індексація доходів «Діряве відро» А. Окуня Прожитковий мінімум (соціальний і фізіологічний) Крива
 11. Розподіл доходів в соціально орієнтованій економіці: яка роль держави?
  Нерівність у розподілі національного доходу. На одній стороні суперечності - зайняті, мають економічні блага, а на іншій стороні - незайняті, які не мають цих благ. Щоб усунути таку нерівність і забезпечити необхідну соціальну справедливість у суспільстві, держава проводить вторинне розподіл нової вартості. У цих цілях воно застосовує особливий механізм - податкову систему,
 12. 8.3. Пофакторние розподіл доходів і соціальна справедливість
  нерівність у власності на речові фактори виробництва - все це веде до фактичного нерівності в доходах. Крім того, як уже зазначалося, досконала конкуренція - це якась ідеальна модель, насправді вона в тій чи іншій мірі поєднується з монополією. У цих умовах ціни ресурсів вже не відображають точного вкладу ресурсу у виробництво. У зв'язку з цим функціональне
 13. 44. Диференціація доходів населення
  нерівність відповідає поняттю соціальної справедливості в рамках даного суспільного ладу і є умовою прогресу, у другому випадку нерівність складається в результаті перерозподілу доходів у сім'ях, яке певною мірою є «несправедливим», оскільки в певної частини не має відношення до праці і трудовим заслугам людей. В умовах централізованої економіки і
 14. Тема 33. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І НЕРІВНІСТЬ
  нерівність у суспільстві через дію кумулятивного (наростаючого) ефекту (рис. 33.1). {Foto76} Рис. 33.1. Крива Лоренца OABCD - лінія гіпотетичного абсолютної рівності в розподілі доходу; OA1B1C1D - крива Лоренца. На осях графіка по процентних групам відкладаються дохід і чисельність населення. Якщо замкнути систему - 100% доходу і 100% населення, то вийде квадрат, в
© 2014-2022  epi.cc.ua