Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

17.1. Поняття макроекономічних моделей


Макроекономічні моделі являють собою формалізовані описи різних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. Будь-яка модель є спрощеним, абстрактним відображенням реальності, так як все різноманіття конкретних деталей не може бути одночасно прийнято до уваги при проведенні дослідження. Тому жодна макроекономічна модель не абсолютна і не вичерпна. Однак за допомогою таких узагальнених моделей визначається комплекс альтернативних способів управління динамікою рівня зайнятості, випуску, інфляції, інвестицій, споживання та інших внутрішніх (ендогенних) економічних змінних, ймовірнісні значення яких встановлюються в результаті рішення моделі. В якості зовнішніх (екзогенних) змінних, величина яких визначається поза моделлю, зазвичай виступають інструменти фіскальної політики уряду та монетарної політики Центрального банку - зміни у величинах державних витрат, податків і грошової маси.
Забезпечувана за допомогою моделей багатоваріантність способів вирішення економічних проблем дозволяє домогтися необхідної альтернативності і гнучкості макроекономічної політики.
Поряд з класифікацією економічних змінних як ендогенних і екзогенних, важлива й інша угруповання, пов'язане зі способом виміру їх у часі.
Змінні запасу можуть бути виміряні тільки в певний момент часу і характеризують стан об'єкта дослідження на певну дату - початок або кінець року і т.п. Прикладами можуть служити державний борг, загальна кількість безробітних, обсяг капіталу в економіці і т.д.
Змінні потоку вимірюються в одиницю часу (на місяць, квартал, рік і т.д.) і характеризують власне "плин" економічних процесів у часі: розмір споживчих витрат за рік, обсяг інвестицій за рік, число втратили роботу за квартал і т.
д.
Потоки викликають зміни в запасах. Наприклад, накопичення бюджетних дефіцитів за ряд років призводить до збільшення державного боргу.
В основі макроекономічного аналізу лежить модель кругових потоків, що відображає взаємодію агрегованих суб'єктів національної економіки. У простій формі (рис. 17.1) ця модель включає в себе два ринкових суб'єкта: фірми і домашні господарства.
У цій найпростішої моделі витрати одних економічних суб'єктів розглядалися як доходи інших. Фірми, здійснюючи виробництво товарів і послуг, споживали фактори виробництва, що є власністю домашніх господарств. А домашні господарства на отримані від надання у використання факторів виробництва набували вироблену фірмами продукцію. Якщо домашні господарства вирішують витрачати менше, то фірми змушені скорочувати випуск продукції, що, в свою чергу, призводить до зниження доходів. У цій моделі не враховується вплив держави на економіку (передбачається чистий ринок), а також взаємодія національної економіки з іншими країнами.

Рис. 17.1. Модель закритої економіки без участі держави


Модель кругових потоків відкритої економіки за участю держави дещо складніше. У ній не дотримується вказане вище рівність доходів і витрат, так як враховується можливість «витоків» (вилучень) у вигляді податків, заощаджень, імпорту. «Витоку» - це будь-яке використання доходу не на покупку виробленої всередині країни продукції.
Одночасно ця модель розглядає можливість вливання додаткових коштів в потік «доходи-витрати» у вигляді інвестицій, державних закупівель, експорту («ін'єкцій»). «Ін'єкції» - це будь-яке доповнення до споживчих витрат домашніх господарств витрат інших суб'єктів економіки на продукцію, вироблену в аналізованої країні.

У моделі відкритої економіки (рис. 17.2) передбачається наявність в економіці чотирьох агрегованих суб'єктів:
1) домашні господарства, що розглядаються в їх сукупності;
2) сектор бізнесу, тобто вся сукупність підприємницьких фірм;
3) держава (уряд),
4) сектор закордон.
Держава відіграє важливу роль в економічному розвитку сучасного суспільства. Воно може впливати на кругообіг благ у суспільстві за допомогою замовлень підприємницькому сектору на виготовлення товарів і послуг; сам може виступати в якості виробника благ; може впливати на процеси розподілу і перерозподілу доходів за допомогою системи податків, субсидій та трансфертів і т.д. Детальніше роль держави в економіці буде розглянута у наступних розділах пропонованого посібника.

Рис. 17.2. Модель відкритої економіки


Відкритість економіки передбачає включення країни у світову торгівлю і міжнародні кредитні відносини, що також впливає на потоки доходів і витрат.
Аналіз моделі кругових потоків дозволяє зробити висновок: потоки грошей та економічних благ здійснюються безперешкодно і безперервно за умови рівності сукупних витрат всіх секторів економіки сукупним обсягом виробництва. Сукупні витрати дають поштовх до зростання зайнятості факторів виробництва, збільшенню випуску продукції і доходів; з отриманих доходів, у свою чергу фінансуються витрати економічних агентів і т.д. В цілому витрати одних економічних суб'єктів є джерелами доходів інших, але у випадку, якщо доходи не стануть витратами, можливий розрив одного з ланок ланцюга: знижується сукупний попит, а слідом за ним падають обсяги зайнятості і випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Поняття макроекономічних моделей "
 1. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 2. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної одно-іссія економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання
 3. Контрольні питання
  макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків? 9. Які основні макроекономічні фактори (фактори виробництва) та їх
 4. Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  макроекономічна модель - це модель «сукупного попиту - сукупної пропозиції» («AD - AS»). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і,
 5. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  макроекономічне) рівновага - це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи в цілому. В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної рівноваги економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (логічно і графічно) опис різних економічних явищ і процесів з метою виявлення
 6. 11.Макроекономіческое рівновагу між реальним обсягом виробництва і рівнем цін (аналіз моделі AD - AS).
  Поняття сукупного попиту та сукупної пропозиції з урахуванням факторів, їх визначальних. Сукупний попит показує реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Характер кривої сукупного попиту (AD) визначається трьома факторами:-ефектом процентної ставки;-ефектом багатства, або реальних
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  поняття , вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
 8. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
  макроекономічні
 9. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 10. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження . Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 11. Терміни і поняття
  макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
 12. 1. Поняття Системи національних рахунків
  макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. В СРСР була
 13. Контрольні питання
  макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5 . Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив?
 14. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р ., Шмалензи Р. - автори популярного в США курсу "Економіка" (російський переклад. - М., 1993). Однією з базових проблем макроекономіки є проблема
 15. ЛІНІЯ 45 ° (Фабрика вікон та дверей)
  макроекономічної моделі зростання чистого національного продукту така графічна залежність свідчить про рівність вартості ЧНП і сукупних витрат, тобто доходів і
 16. Глава 12. Економічне зростання
  макроекономічного регулювання є економічне зростання. Його роль в економічній системі суперечлива. З одного боку, еко-номический зростання є фактором поступального економічного розвитку, з іншого - фактором нестабільності, оскільки за певних умов обумовлює перегрів економіки, її кризову динаміку. У посткризовий період економічний зростання є фактором
© 2014-2022  epi.cc.ua