Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

14.5. Вичерпність продукту


Як було показано в цій главі, ціни факторів виробництва залежать від їх граничної продуктивності та принесеної ними граничної виручки, яка в умовах досконалої конкуренції на ринку благ тотожна ціною виробленого блага і відповідно VMP=MRP. Це передбачає виконання тотожності:
P> X (QX) QX=wL + rK +. (14.37)
Інакше кажучи, загальна виручка повинна дорівнювати сумі витрат на оплату двох (у двухфакторной моделі) факторів виробництва. Розділивши (14.37) на PX (QX) QX, отримаємо:
1=wL / PX (QX) QX + rK / PX (QX) QX, (14.37 *)
тобто сума часток факторів у загальній виручці дорівнює одиниці. А це означає, що виплати власникам факторів виробництва цілком і без залишку вичерпують виручку, або цінність виробленого продукту. Питання, яке нам належить розглянути в цьому розділі, полягає в тому, чи забезпечує проходження теорії граничної продуктивності встановлення факторних цін на рівні, необхідному для виконання тотожності (14.37). Відповідь буде, безумовно, ствердною, якщо фізичний випуск (продукт) буде цілком і без залишку вичерпаний виплатами факторам виробництва їх граничних фізичних продуктів, тобто якщо:
QX=MPLL + MPKK (14.38)
оскільки, помноживши обидві частини (14.38) на Рх, ми отримаємо:
PXQX=VMPLL + VMPKK. (14.39)
А з (14.39) випливає, що, якщо послуги факторів виробництва оплачуються за цінності їх граничних продуктів, виплати факторам вичерпують цінність продукту.
Один із доказів вичерпності продукту виплатами граничних фізичних продуктів факторів засноване на використанні теореми Ейлера. Згідно з теоремою Ейлера, якщо функція Y=f (x1, ..., xn) однорідна ступеня t, то:
(? Y /? X1) X1 + - + (? Y /? Xn) Xn=tf (X1, -, Xn).
Отже, у разі двухфакторной виробничої Функції QX=f (K, L), однорідної першого ступеня, тобто передбачає постійну віддачу від масштабу (див.
розділ 7.2.1), виплати факторам їх граничних продуктів повністю і без залишку вичерпують загальний продукт. З іншого боку, якщо показник ступеня однорідності більше одиниці (зростаюча віддача від масштабу), сума граничних продуктів факторів виявиться вище всього фізичного продукту, а якщо ступінь однорідності менше одиниці (спадна віддача від масштабу), сума граничних продуктів факторів виявиться недостатньою, щоб повністю вичерпати вироблений фізичний продукт. Таким чином, використання теореми Ейлера дозволяє стверджувати, що (14.37), (14.37 *) виконуються лише для виробничої функції однорідної першого ступеня, тобто відбиває постійну віддачу від масштабу.
Інше доказ вичерпності загального продукту засноване на теоремі Кларка-Вікстіда-Вал'раса, згідно з якою однорідність виробничої функції не є необхідною умовою для виконання постулатів теорії граничної продуктивності. Ми наведемо лише її графічну інтерпретацію, що ведеться до Чепману. [1]

Розглянемо економіку, що складається з п ідентичних підприємств, на кожному з яких зайнято однакове число працівників L * / i>, кожен з них оплачується граничним фізичним продуктом МРL (рис. 14.20). У цьому випадку реальна заробітна плата працівника становить ОА=L * E, а загальна сума виплат дорівнює площі OAEL *. Загальний фізичний продукт такого підприємства вимірюється площею OMEL *, а рента визначається залишком загального продукту - площею АМЕ. Завдання полягає в тому, щоб довести, що АМЕ представляє також і граничний продукт постійного фактора.
В економіці, що складається з п підприємств, загальний продукт може бути представлений як п площ OMEL *. Припустимо далі, що при появі (n + 1)-го підприємства загальна кількість працівників залишиться незмінним. У цьому випадку різниця в загальному продукті п + 1 і п підприємств можна інтерпретувати як граничний продукт постійного фактора.
Зауважимо, що при появі (n + 1)-го підприємства та збереженні колишнім загального розміру зайнятості кожне з п раніше діяли підприємств має пропорційно скоротити кількість своїх працівників, щоб (n + 1)-е підприємство могло функціонувати.

Оскільки загальне число працівників nL *, кожне підприємство буде тепер використовувати меншу кількість працівників, скажімо L ', так що (п + 1) L'=nL *. При меншій кількості працівників випуск кожного підприємства складе OMCL '(n + 1) OMCL'=п - OMCL '+ OMCL ', (14.40)
тоді як випуск п підприємств був:
п - OMEL *=п - OMCL' + п - L'CEL *. (14.41)
Різниця між лівою частиною (14.40) і правою частиною (14.41) можна тоді інтерпретувати як граничний продукт постійного фактора:
п - OMCL '+ OMCL' - п - OMCL '- п - L'CEL * -=OMCL' - п - L'CEL *=ВМС + OBCL '- п - L'CEL *
Розглянемо останній член попереднього рівності:
п - L'CEL *=п - L'CDL * - п - CDE.
Оскільки п - L'L *=OL 'через рівномірного розподілу Працівників, п-L'CDL *=n-OBCL' - загальний дохід праці на підприємстві при зайнятості L 'працівників на кожному з них. Отже, граничний продукт (n + 1)-го підприємства складе:
ВМС + OBCL '- OBCL' + п - СОЕ=ВМС + п - CDE.
Останній член правої частини цієї рівності, п - CDE, наближається до нуля при нескінченному збільшенні п, тобто при зменшенні розмірів кожного підприємства. Таким чином, при нескінченно малому збільшенні постійного фактора його граничний продукт складе площа ВМС. Але це також і рента підприємства, обчислена як залишок, коли на кожному підприємстві зайнято L 'працівників. Отже, граничний продукт постійного фактора тотожний ренті, визначеної як залишок після оплати змінного фактора.
ПРИМІТКА
[1] Chapman S. The Remuneration of Employers / / Econ. Journ. 1906. Vol. 1в. P. 523-528.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.5. Вичерпність продукту "
 1. Терміни і поняття
  продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 2. Основні терміни та поняття
  продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна
 3. Терміни і поняття
  продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий національний продукт (ВНП) Потокові величини Запаси (активи) Показники економічної кон'юнктури Номінальний ВНП Реальний ВНП Дефлятор ВНП Національний дохід Індекс цін Ласпейраса Індекс цін Пааше Індекс Фішера Валовий випуск Чистий національний
 4. Ключові терміни
  продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 5. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  Продукту робітника. Коли число робітників зростає з 1 до 2, випуск булочок зростає з 50 до 90, отже, предель-ний продукт другого робітника становить 40 булочок; якщо наймається ще один працівник, випуск булочок зростає з 90 до 120, таким чином, граничний продукт третього робочого дорівнює 30 булочкам. Зауважте, що зі зростанням числа робочих граничний продукт убуває. Пре-
 6. Сукупний продукт
  продукти праці у виробництві глобусів Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці чисельність (випуск), (випуск), (випуск) , зайнятих у глобусів в глобусів на 1 глобусів на 1 тиждень тиждень зайнятого зайнятого 123456789 10Затрати праці (у працівниках на тиждень) РІС. 8-1. Сукупний продукт праці у виробництві гло-бусів. Крива сукупного
 7. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого ресурсу граничний продукт убуває . 282 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок («збільшення») при наймі очеред-ного робітника («крок»). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа робочих граничний продукт
 8. Граничний продукт
  продуктом цього чинника. У розглянутому прикладі граничним продуктом праці МРL (англ. marginal product) буде приріст обсягу виробництва за рахунок залучення одного додаткового робочого. На рис. 10.2 показано зміна обсягу випуску продукції із зростанням чисельності робітників L (англ. labour). Як видно з графіків, приріст виробництва спочатку йде швидко, потім поступово сповільнюється,
 9. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  продукти харчування, які займають значну питому вагу в складі матеріальних запасів установи. Продукти харчування забезпечують підтримку життєдіяльності людей, яким надаються медичні послуги, а також є складовою частиною процесу лікування, оскільки дотримання режиму харчування, забезпечення норм харчування і натурального набору продуктів харчування є умовами,
 10. 2.7. МЕНЕДЖМЕНТ
  продуктами праці (наприклад, відокремлені ремісники, які продають один одному продукти своєї праці), спільне господарювання (наприклад, в
 11. Система національних рахунків
  продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД).
 12. Поняття капіталу
  продуктів різного роду, досить точний для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями »протягом усього періоду виробництва та продажу продукту його праці. Капітал - це фактор виробництва, відповідальний за все, що« поточний праця повинна отримувати за рахунок минулого праці та продукту минулої праці ». Таким чином, в системі понять
 13. Тема 15. закон спадної граничної ПРОДУКТИВНОСТІ
  продукт - виробництво продукту за допомогою ряду факторів, один з яких є змінним, а інші - постійними; - середній продукт - результат ділення загального продукту на величину змінного фактора; - граничний продукт - приріст загального продукту за рахунок збільшення змінного фактора. Якщо змінний фактор буде прирощується безперервно нескінченно малими величинами, то його
 14. Поняття капіталу
  продуктів різного роду, достатній для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями »протягом усього періоду виробництва та продажу продукту його труда2. Капітал - це фактор виробництва, відповідальний за все, що «поточний праця повинна отримувати за рахунок минулого праці та продукту минулої праці» ', Таким чином, в системі понять класичної
 15. Ключові терміни
  продукт (ВНП) Реальний валовий національний продукт 38 Поточні та постійні доллариДефлятор BH П Відносні і реальні цениПроцентние ізмененіяТемп пріростаТемп інфляцііВременной рядПространственная виборкаДіаграмма
 16. Кількість пріоб-РЕТА конкурентної максимизирующей прибуток фірмою фактора визначається точкою, в якій
  продукту фак-тора дорівнює його ціні. Ціна кожного фактора виробництва змінюється до тих пір, поки не встановиться рівновага попиту та пропозиції на цей фактор. Так як попит на фактор виробництва відображає вартість граничного продукту фактора, в стані ринкової ного рівноваги ціна кожного фактора дорівнює його граничному вкладу у виробництво товарів і послуг. Спільне
 17. Ключові терміни
  продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 18. 3. Методи підрахунку валового внутрішнього продукту
  продукту робиться спроба виміряти обсяг річного (квартального, місячного) випуску товарів і послуг в економіці. Ця загальна, зведена величина валового продукту нас цікавлять, по-перше, з точки зору того, з чого вона складається, і, по-друге, на що вона витрачається. Отже , ВВП може бути визначений одним з трьох методів, шляхом підсумовування: - доданої вартості за всіма
© 2014-2022  epi.cc.ua