Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

14.1 Недосконала конкуренція та її форми


Ринки недосконалої конкуренції - це такі ринки, на яких не діє хоча б один з ознак досконалої конкуренції. У реальній економіці практично будь-який ринок є ринком недосконалої конкуренції, де виробники мають хоча б мінімальну можливість впливати на ціну шляхом регулювання обсягу випуску продукції. Графічно ця можливість відбивається спадної кривої попиту на товар окремої фірми (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Крива попиту фірми на ринку недосконалої конкуренції


Чим більшою часткою галузевого пропозиції розпорядженні фірма-виробник, тим більш чутливий ринок до зміни обсягу випуску цією фірмою, тим сильніше її вплив на ринкову ціну.
Монопольна (ринкова) влада виробника - це обумовлена особливостями ринкової організації його здатність чинити вплив на ринкову ціну блага допомогою регулювання обсягу його пропозиції.
У ролі монополії не обов'язково виступає велика фірма, головне - питома вага фірми (фірм) у виробництві та збуті конкретного виду продукції. Чим більш значною часткою галузевого пропозиції володіє фірма, тим більш чутливий ринок до зміни її обсягу випуску, і тим сильніше вплив цієї фірми на ціну. Іншими словами, більш важливий відносний, а не абсолютний розмір фірми, хоча ці показники, як правило, взаємопов'язані.
Іншим джерелом ринкової влади може служити еластичність ринкового попиту. Чим менш еластичним є попит на продукцію фірми, тим вона більш вільна у виборі ціни, так як може не побоюватися негативної реакції споживачів на підвищення ціни. Низької еластичності попиту на товар конкретної фірми сприяє відсутність у її продукції товарів - замінників (у споживачів просто немає вибору, і вони змушені купувати товари конкретного виробника).
Наявність монопольної влади, проте, не означає, що виробник може довільно встановлювати ціну на свою продукцію. Змінити ціну на свій товар фірма може, лише відповідним чином змінивши пропозицію. Зміна загальної виручки в цьому випадку буде залежати від зміни ціни P і кількості Q.
? TR=P (? Q) + Q (? P). (14.1)
Розділивши обидві частини рівняння на? Q, отримаємо:
MR=P + Q (? P) /? Q. (14.2)
Якщо і чисельник, і знаменник виразу Q (? P) /? Q помножити на Р, ми отримаємо Р / ЕdР, тоді:
MR=P + Р / ЕdР=Р (1 + 1 / ЕdР). (14.3)
При оцінці граничної виручки фірми не можна забувати, що ЕdР тут є еластичністю кривої попиту фірми, а не ринкової кривої попиту. Аналіз отриманої функції граничної виручки дозволяє зробити висновок, що для спадної кривої попиту гранична виручка менше ціни товару, так як еластичність попиту за ціною для нормальних товарів - величина негативна.
Для оцінки ступеня монополізації ринку може використовуватися декілька показників.
Найбільш відомими і вживаними є індекс Херфіндаля - Хіршмана та індекс Лернера.
Індекс Лернера (IL) - показник монопольної влади.
Якщо для конкурентної фірми ціна дорівнює граничним витратам, то фірми, які мають монопольної владою, мають можливість продавати товари за цінами, що перевищують граничні витрати. Отже, монопольна влада може бути виміряна через перевищення ціни, що забезпечує максимізацію прибутку, над граничними витратами виробництва. Індекс Лернера визначається як відношення різниці ціни (Р) і граничних витрат (МС) до ціни товару.
IL=(Р - МС) / Р. (14.4)
Цей індекс завжди має значення в межах від 0 до 1. Для фірми, що діє в умовах досконалої конкуренції він дорівнює 0. Чим ближче значення індексу до 1, тим більше ступінь монопольної влади.
Використовуючи умова максимізації прибутку MR=MC, а також формулу граничної виручки 6.3 (MR=Р (1 + 1 / ЕdР)), отримаємо таку формулу індексу Лернера:
IL=- 1 / ЕdР. (14.5)
Ринкова влада фірми знаходиться, таким чином, у зворотній залежності від еластичності попиту на її продукцію.
Індекс Херфіндаля - Хіршмана (IHH) - це показник розподілу «ринкової влади» між усіма учасниками ринку. Він розраховується як сума квадратів ринкових часток всіх продавців на ринку:

Індекс Херфіндаля - Хіршмана

(14.6)
де Si2 - питома вага i - тієї фірми, що діє на аналізованому ринку.
Якщо в галузі діє 1000 однакових фірм, то Si кожної фірм буде 0,1%, а IHH=1000 х 0,1 х 0,1=10. Якщо кількість фірм зменшиться до 100, IHH стане рівним 100 (100 х 1 х 1). Якщо ж у галузі залишиться лише одна фірма, що випускає 100% продукції, IHH буде дорівнює 10 000 (1002). На прикладі цих нескладних розрахунків неважко переконатися, що чим більше значення IHH, тим вище ступінь концентрації виробництва в галузі і ступінь її монополізації.
У США, де переважає чисто кількісний підхід до оцінки ступеня монополізації галузі, саме IHH є основним показником, який визначає політику держави по відношенню до того чи іншого ринку. Якщо IHH менше 1000, то ринок вважається неконцентрірованним, тут вирішуються злиття фірм. Якщо IHH варіюється в межах від 1000 до 1800, ринок визнається помірно концентрованим. Причому вже в разі, коли індекс Херфіндаля - Хіршмана досягає 1400, Департамент юстиції США може перевірити доцільність злиття компаній. Якщо ж IHH перевищує 1800, галузь вважається високомонополізованої і питання про можливість подальших злиттів передається на розгляд Комісії з монополій і злиттів, що є незалежним адміністративним судом. У деяких випадках можливе навіть прийняття рішення про дроблення фірми на складові, щоб забезпечити підвищення ступеня конкурентності галузі.
Залежно від ступеня монопольної влади, якою володіють господарюючі суб'єкти в своїй галузі, виділяються такі ринкові структури: досконала конкуренція (див.
тему 5); чиста монополія; монополістична конкуренція і олігополія.
Вважається, що галузь працює в умовах монополістичної конкуренції, якщо вона складається з великого числа фірм, що виробляють подібну, але не однакову продукцію. Фірми отримують певну монопольну владу за рахунок диференціації товару, таким чином, весь галузевий ринок ділиться на безліч сегментів, що випускають продукти, що мають свої відмінні риси, в результаті чого вони є різними товарами. Диференціація товару може грунтуватися на зовнішніх його відмінностях, розбіжностях в якості, наявності або відсутності окремих споживчих властивостей, а також і на обслуговуванні покупців.
Монополістична конкуренція широко поширена у виробництві предметів споживання, легкої промисловості, сфері послуг і т.п. В умовах диференціації товарів важливе значення набувають нецінові фактори: фірмова марка, реклама, умови продажу, можливість покупки в розстрочку, наявність або відсутність гарантійного ремонту і багато інших.
Монополістична конкуренція не споруджує високих бар'єрів для вступу в галузь. Ефект масштабу не має істотного значення, і для початку справи не потрібен великий капітал. Наявність безлічі фірм не дає можливості жодній з них робити істотний вплив на ціну.
Олігополія - це така ринкова структура, при якій в галузі існує декілька виробників-продавців, і частка кожного з них в загальних продажах на ринку настільки велика, що зміна в кількості пропонованої продукції кожного з них веде до зміни ціни.
Продукт на ринку олігополії може бути як однорідним, так і диференційованим. Але в будь-якому випадку кожна фірма знає, що багато рішень конкурентів залежать від її власної поведінки, і повинна рахуватися з цією обставиною.
Вхід на ринок олігополії істотно утруднений, причому одним з основних бар'єрів стає розмір початкового капіталу.
Фірма вважається чистою монополією, якщо вона є єдиним постачальником однорідного товару. У результаті межі фірми розширюються до масштабів галузі. Крива попиту на продукцію фірми-монополіста є ринковою кривою попиту на цей товар. Вхід на ринок для інших фірм заблоковано. Характер вхідних бар'єрів може бути різним: високий рівень капіталомісткості, внаслідок чого велика фірма економить на масштабах виробництва; тарифні знижки; патенти і ліцензії; заходи державної політики і т.д. У результаті дії цих бар'єрів витрати, пов'язані з проникненням на ринок, стають настільки високими, що під загрозу ставиться окупність інвестиційних капіталів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1 Недосконала конкуренція та її форми "
 1. 5.1. Ринок недосконалої конкуренції: поняття, еко-номічного форми
  недосконалою, тобто обмеженої, конкуренції. Тому важливо зрозуміти суть і механізми монополії, її ринкової влади, щоб оцінити ступінь, рівень обмеження нею конкурентного
 2. Передумови недосконалої конкуренції
  недосконала конкуренція. Вона пов'язана з виникненням великих господарських суб'єктів (об'єднань), які поступово стали підпорядковувати собі все більшу частину галузевих ринків. Все це супроводжувалося процесом концентрації виробництва (зосередженням великої кількості робочої сили та обсягів виробництва на великих підприємствах). У цих умовах скорочується кількість товаровиробників і
 3. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції пропонується обмеженим числом фірм, які, займаючи панівне становище на ринку, можуть впливати на умови реалізації продукції і насамперед на ціни. Недосконалу конкуренцію
 4. Тема 11. ПОВЕДІНКА продавців і покупців НА РИНКУ
  недосконалої конкуренції, при якій ці умови не дотримуються. 2. Досконала і недосконала конкуренція. Досконала конкуренція - це ідеальне уявлення про умови купівлі-продажу товарів на ринку. Вона припускає, що: - ніхто окремо не може вплинути на ринкові ціни, так як кількість продавців і покупців на ринку дуже велика і, як наслідок, частка кожного в угодах
 5. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ І ЇЇ ВИДИ
  недосконалої конкуренції і антимонопольне
 6. 8.3. Втрати від недосконалої конкуренції. Антимонопольне законодавство
  недосконалої конкуренції, навпаки, передбачає відхилення від стану рівноваги. Отже, суспільство несе певні втрати у зв'язку з монополізацією. В даний час основними формами монополістичної конкуренції є: - науково-технічне суперництво; - промислово-виробниче суперництво; - торгове суперництво. Таблиця 8.1 Ринкові структури та форми
 7. Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
  недосконалої конкуренції: поняття, економічні фор-ми 5.2. Механізм панування і межа економічної ефективності монополій 5.3. Антимонопольне законодавство. Синтез монополії і конкурен-ції Буквально слово "монополія" означає "єдиний продавець". Але чи є деякий продавець єдиним продавцем, залежить від того, наскільки вузько або широко ми визначаємо продукт. При
 8. Тема 5 Конкуренція і монополія
  конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 9. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  недосконалої конкуренції 1. Максимізація прибутку при досконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції підприємець не може вплинути на ринкові ціни, тому кожна додаткова вироблена і продана одиниця продукції приносить йому граничний дохід MR=P1 (рис. 20.1). {Foto53} Рис. 20.1. Рівність ціни і граничного доходу в умовах досконалої конкуренції P -
 10. Ринкові структури недосконалої конкуренції
  недосконалою
 11. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ
  недосконалою
 12. 2. Граничний, середній і валовий дохід
  недосконалої конкуренції, слід звернути увагу на загальний момент, притаманний будь недосконалою ринковій структурі. Абсолютна еластичність попиту на ринку чистої конкуренції є дуже спрощувала проблему ціни, середнього і граничного доходу, так як всі вони знаходили своє втілення в кривій попиту підприємства, яка розглядається як задана галузевим або ринковим попитом. Чи не горизонтальний
 13. Контрольні питання і завдання
  недосконалої конкуренції? Охарактеризуйте ринок недосконалої конкуренції. Чим недосконала конкуренція відрізняється від досконалої? 7. Які існують моделі ринку недосконалої конкуренції? Охарактеризуйте чисто монополістичний ринок. У чому полягають переваги великих підприємств, монополізують ринок? Які можуть бути бар'єри для вступу в галузь? 8. Які існують типи
 14. Ключові терміни
  конкуренція Монополія Монопольна влада (або влада над ринком) Диференціація продукції Монополістична конкуренція Олігополія Граничний дохід Монопольний прибуток Ценопроізводітелі на відміну від ценополучателем Природна монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 15. 61. Як змінюються форми ринкової конкуренції відповідно до теорії «недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон?
    недосконалої конкуренції - один з напрямків аналізу в самому механізмі ринку. Передумовою змін, що відбуваються служать концентрація виробництва, утворення великих корпорацій, посилення їх економічної влади. Література Агапова И.И. Історія економічних вчень. - М.: Вім, 1997. - Лекція XI. Робінсон Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. - М.: Економіка, 1986.
 16. Основні поняття
    конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 17. 23.2. ЧИСТА, АБО ДОСКОНАЛА, КОНКУРЕНЦІЯ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ
    недосконалу). Чистий, або досконала, конкуренція характеризується такими рисами: 1. Дуже велике число незалежно чинних продавців. Прикладом служать ринки сільськогосподарських товарів, фондова біржа і ринок іноземних валют. 2. Стандартизована, або однорідна, продукція. Відсутня підстава для нецінової конкуренції, тобто конкуренції на базі розходжень в якості продукції,
 18. Яка кількість ресурсу слід використовувати?
    недосконалої конкуренції - тільки 5 од. (Графік граничної прибутковості ресурсу MRP2). Рис. 12.12. Оптимальна кількість використовуваного ресурсу для конкурентної фірми і для фірми - недосконалого конкурента на ринку готової продукції: MPR1 і MRP2 - граничні прибутковості ресурсу для фірми в умовах відповідно досконалої та недосконалої конкуренції на ринку готової продукції; МСрес -
 19. Питання для самоперевірки
    недосконалою конкуренцією? 8. Чому існує таке поняття, як монополістична конкуренція, адже монополія протилежна конкуренції? 9. Чи правильно стверджувати, що ринок не може усунути наслідки зовнішніх ефектів? 10. Чим пояснюються недосконалості
© 2014-2022  epi.cc.ua