Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання


Фінансовий план є заключним розділом плану господарської діяльності, в розробці якого задіяні всі служби організації торгівлі. У ньому пов'язуються всі основні кількісні та якісні показники роботи організації.
Залежно від терміну, на який розроблений фінансовий план, розрізняють:
1. Довгострокові фінансові плани;
2. Короткострокові фінансові плани, включаючи оперативні.
Тимчасової критерій у сучасних умовах недоцільно прив'язувати до процесу планування, бо специфіка роботи та умови і вид фінансового забезпечення дозволяють відносити до короткострокових - фінансові плани строком від одного року до трьох років.
Мета фінансового плану полягає в тому, щоб сформулювати і представити детальну систему надходження доходів, що відображають очікувані фінансові результати діяльності організації.
Фінансовий план складається у формі балансу доходів і витрат і містить три розділи:
1. доходи і надходження грошових коштів.
2. витрати і відрахування.
3. взаємовідносини з бюджетом.
У торговельних організаціях фінансовий план складається за скороченою схемою, без розділу "Взаємовідносини з бюджетом", а показники, що характеризують ці взаємини відбиваються в другому розділі фінансового плану.
Вихідні передумови для складання фінансового плану.
- Прогнозовані показники економічного розвитку організації (товарообіг, випуск продукції, доходи і витрати від реалізації).
- Обрана організацією політика фінансування.
- Цільові фінансові нормативи, встановлені організацією, норми запасів оборотних коштів, норми відрахувань і т.д.
- Діючі нормативні та законодавчі акти у сфері податкової, грошово-кредитної політики.
- Плани інвестицій у необоротні активи, джерела їх фінансування;
- матеріали аналізу фінансового стану організації на початок планованого періоду.
Орієнтовна схема фінансового плану
(балансу доходів і витрат організації торгівлі)
I. Доходи і надходження грошових коштів
1. Прибуток від всієї господарської діяльності
2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів
3. Приріст стійких пасивів
4. Тимчасово вільні кошти спеціальних фондів, що направляються на планові витрати
5. Джерела фінансування, капітальних вкладень у тому числі:
- чистий прибуток
- довгострокові кредити
- дотації з централізованих інвестиційних та інноваційних фондів
6. Інші доходи (мобілізація внутрішніх ресурсів)
Разом доходів і грошових надходжень
II. Витрати і відрахування
1. Податок на прибуток.
2. Податок на нерухомість.
3. Податок на доходи від заходів, які обкладаються податком на доходи
4. Відрахування амортизації в інвестиційний фонд вищестоящої організації
5. Приріст власних оборотних коштів за рахунок приросту стійких пасивів і тимчасово вільних коштів спеціальних фондів.
6. Обсяг інвестицій
7. Відшкодування тимчасово вільних коштів фондів, використаних у попередньому році
8. Інші витрати і відрахування, що покриваються за рахунок доходів.
9. Використання прибутку, що залишається в розпорядженні організації:
- на дивіденди
- благодійні цілі
Разом видатків і відрахувань
Перевищення доходів над видатками (+) або
перевищення витрат над доходами (-)
Складанню фінансового плану передує ряд економічних розрахунків.
До них відносять:
- розрахунок фінансових результатів діяльності на планований період (тобто розрахунок прибутку)
- розрахунок розподілу прибутку за конкретними напрямами
- розрахунок потреби у власних оборотних коштах і визначення джерел їх покриття
- складання кошторису витрачання фондів накопичення і споживання (для організацій державної форми власності та з часткою держави у власності організацій)
- розрахунок приросту стійких пасивів
- розрахунок джерел фінансування капітальних вкладень та інвестицій
- розрахунок платежів в бюджет
Ці розрахунки служать обгрунтуванням окремих показників фінансового плану та додаються до фінансового плану.
У сучасній практиці вітчизняного бізнес-планування фінансовий план є ключовим розділом, що містить обгрунтування оптимального варіанта організації торгово-виробничої діяльності, що дозволяє отримати найкращий фінансовий результат.
Призначення фінансового планування полягає у визначенні на майбутній період величини джерел надходжень доходів, сум витрат та відрахувань, збалансування, а також активний вплив на вироблення реальної стратегії бізнесу на основі глибокого аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на його розвиток і скорочення тривалості обороту капіталу.
Згідно Галузевою рекомендаціям з розробки бізнес - планів розвитку комерційних організацій на рік (Наказ Міністерства торгівлі Республіки Білорусь 14 грудня 2006р. № 158) фінансовий план включає розрахунки і обгрунтування:
баланс доходів і витрат,
розрахунок прибутку за період,
чистого прибутку і напрямів її використання,
розрахунок потоку грошових коштів.
Однак слід зазначити, що пропонована в даному нормативному документі структура балансу доходів і витрат організації торгівлі безпосередньо не відображає розмір фінансових ресурсів та напрямки їх руху, і включає показники формування кінцевого фінансового результату. Тому при розробці бізнес-плану при складанні розділу "Фінансовий план" торговим організаціям слід коригувати зміст балансу доходів і витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання "
 1. 13.4 Складання фінансового плану
  13.4 Складання фінансового
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів
 3. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 4. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
  Складовою частиною плану економічного і соціального розвитку торгової організації є план з праці та заробітної плати. У ньому передбачається потреба в кадрах для виконання прогнозних обсягів товарообігу, випуску продукції, робіт і послуг, витрати на заробітну плату, розрахункові завдання з продуктивності праці, відповідно план містить такі показники: середньооблікова
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  Підготовка бізнес-плану вимагає великої аналітичної роботи і високої кваліфікації її учасників. Необхідні знання в області не лише економіки, а й законодавства, психології, культурології з тим, щоб зуміти представити інформацію відповідно до прийнятих у світовій практиці стандартами. У табл. 19.1 наводиться схема участі консультантів у розробці бізнес-плану. Таблиця 19.1.
 6. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  Аналіз ФХД класифікується за такими ознаками. По об'єктах розрізняють такі види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського
 7. Складання бізнес-плану на основі інформаційно-комп'ютерних програм
  Вирішення всіх перерахованих вище завдань в короткі терміни і на високому якісному рівні неможливо без спеціалізованого програмного забезпечення. З початку 90-х рр.. в Росії актив-до розвивається виробництво комп'ютерних програмних продуктів, які покликані вирішувати завдання складання бізнес-планів та оцінки ефективності інвестицій. Це як самостійні спеціалізовані програми, так і
 8. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Одним з важливих розділів сучасної СНР є міжгалузевий баланс виробництва і використання товарів і послуг (МОБ). МОБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва і утворення доходів, операцій з капіталом; відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки, дозволяє проводити системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки,
 9. 4.14 . Планування як функція управління медичним підприємством
  Планування - це функція управління, що включає наступний комплекс робіт: аналіз ситуацій та факторів зовнішнього середовища; прогнозування, оцінка та оптимізація альтернативних варіантів досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного маркетингу; розробка плану; реалізація плану. Бізнес-план - документ, що визначає тактичні дії медичного підприємства, як правило, на
 10. ГЛАВА 31. Фінансовий та податковий контроль складання і виконання бюджету
  ГЛАВА 31. Фінансовий та податковий контроль складання та виконання
 11. Контрольні питання
  1. У функції якого федерального органу входить складання проекту федерального бюджету? 2. Охарактеризуйте основні етапи формування федерального бюджету. 3. Що являє собою зведений фінансовий баланс Російської Федерації? 4. Проаналізуйте основні характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей
 12. 32.4. Автоматизація складання і виконання бюджету на регіональному рівні
  Проблема автоматизованого управління інформацією у фінансовій системі регіону - одна з найбільш актуальних. Фінансова ситуація в країні вимагає більш чіткого контролю за виконанням доходної та видаткової частин бюджету, оперативного та достовірного аналізу виконання бюджету регіону. Автоматизована система складання та виконання бюджету (АССІБ) - програмний комплекс, що дозволяє
 13. Складання бюджету
  . Робота зі складання проекту бюджету починається за 12-18 місяців до початку нового бюджетного року (у Франції - за 14, в США - за 18 місяців). Розробкою проекту бюджету займаються міністерства фінансів (казначейства), а в США - адміністративно-бюджетне управління (при президенті), на яке також покладено контроль за виконанням бюджету. Складання проекту бюджету починається з підготовки
© 2014-2022  epi.cc.ua