Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

1.1.3. Метод економічної теорії


Методи економічної теорії - це форми і способи наукового пізнання економічної дійсності.
Діалектичний метод - дослідження економічних явищ і процесів у розвитку і взаємозв'язку.
Наукова абстракція - «відволікання», очищення досліджуваних економічних об'єктів, явищ від випадкового, тимчасового з метою виявлення постійних, типових рис явища, з'ясування його сутності.
На основі даного методу формулюються категорії, будуються економічні моделі.
Категорії - основні поняття, що відображають суть досліджуваного об'єкта (товар, попит, ціна, прибуток та ін.)
Економічний закон - стійкі, істотні, повторювані взаємозв'язку між економічними явищами.
В економічній теорії дуже широко використовується функціональний аналіз, що лежить в основі побудови економічних моделей. З його допомогою вивчається взаємозв'язок між двома змінними величинами: аргументом (незалежною змінною величиною) і функцією (залежною змінною).

Наприклад, закон попиту як функціональна залежність між ціною (аргумент) і обсягом попиту (функція): чим вища ціна, тим менше обсяг попиту.
Моделювання - метод конструювання образу якогось явища, процесу, описаного за певними правилами і на певному мовою (моделі).
Економічна модель - це спрощений опис деяких цікавлять нас сторін чи властивостей економічної системи, процесу. Моделі з мови опису існують вербальні (словесно-описові), математичні, графічні.
Індукція - (наведення) рух думки від одиничного до загального., Від окремих фактів до узагальнень, висновків, на основі яких формуються принципи, закони.
Дедукція - (виведення) рух думки від загального до приватного, одиничного, від теорії (гіпотези) до фактів. Даний метод називають гіпотетичним.
Позитивний аналіз - досліджує взаємозв'язки економічних явищ такими, які вони є.
Він констатує зв'язок між явищами вже підтверджену фактами.
Нормативний аналіз - вивчає економічні явища, взаємозв'язку з оцінної і рекомендаційної метою, тобто те, як має бути.
Тут слід звернути увагу на те, що обидві форми аналізу тісно переплітаються: нормативний аналіз завжди спирається на позитивний, а позитивний, при виборі предмета дослідження, виходить з нормативного.
Економічна теорія вивчає економіку, як окремих економічних одиниць, так і всього суспільства, тому слід розрізняти два рівня економічного аналізу: мікро і макро.
Мікроекономіка досліджує відокремлені економічні одиниці, принципи їх ефективної поведінки.
Макроекономіка досліджує економіку як цілісну систему, формує цілі економічної політики і визначає необхідні для її реалізації інструменти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1.3. Метод економічної теорії "
 1. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  У даній лекції розглядається широке коло проблем, пов'язаних із з'ясуванням предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 2. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відношенні. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії
 3. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 4. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 5. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
  § 4. Метод економічної теорії та його структурні
 6. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  В економічній теорії застосовують різноманітні методи. 1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відбивають у
 7. 3. Теорії економічного зростання
  Сучасні теорії економічного зростання сформувалися на основі двох джерел: неокласичної теорії, що йде своїм корінням до теоретичних поглядів Ж.Б. Сея і що отримала закінчене вираження в роботах американського економіста Дж.Б. Кларка (1847-1938), і кейнсіанської теорії макроекономічного
 8. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
  Термін метод має два якісно різних сенсу: метод як загальний принциповий підхід до об'єкта дослідження і метод як конкретний прийом, інструмент дослідження. Як загальний принциповий підхід: К. Маркс: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює під ім'ям ідеї в
 9. Якість управління
  Якість управління багато в чому залежить від мистецтва керівника (суб'єкта управління). Якщо суб'єкт управління своєчасно і кваліфіковано застосовує організаційно-розпорядчі методи, то можна вести мову про мистецтво керівника. При цьому необхідно враховувати такий фактор: якщо визнати залежність ефективності використання організаційно-розпорядчих методів від мистецтва
 10. 6.8. Інші способи застосування ковзних середніх
  За допомогою ковзних можна визначити довжину періоду циклу руху ринку, про що буде розказано в розділі про Теорії Циклів. Важливо, що при цьому використовують центровані ковзаючі середні, тобто зміщені назад на половину порядку. Зі легкими середніми можна працювати по-різному, наприклад, створюючи на їх основі осцилятори. Один з таких методів, конвергенція-дивергенція (MACD), користується
 11. Висновки
  1. Міжнародна торгівля складається з імпорту та експорту, так як експорт однієї країни є імпортом для іншої. У цьому полягає відмінна риса міжнародної торгівлі. 2. Для пояснення закономірностей світової торгівлі А. Сміт використовував теорію абсолютних переваг, в основі яких лежить можливість країни виробляти завдяки її природним особливостям чи виробничому
 12. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 13. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 14. введення
  У вступі розглянуто предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 15. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008
  У даному навчальному посібнику дається уявлення про предмет і методи економічної теорії, провідних школах і напрямах сучасної економічної теорії, розкриваються основні елементи економічної організації суспільства, аналізуються механізми ринку досконалої та недосконалої конкуренції, теорія фірми та організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал
© 2014-2022  epi.cc.ua