Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

11.2. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств

Суб'єкти аналізу. Розподіл функцій АХД. Інші форми проведення внутрішнього і зовнішнього аналізу.
Організаційні форми аналізу господарської діяльності підприємства визначаються складом апарату та технічним рівнем управління.
На великих промислових підприємствах діяльністю всіх економічних служб керує головний економіст, який є заступником директора з економічних питань. Він організовує всю економічну роботу на підприємстві, в тому числі і з аналізу господарської діяльності. У безпосередньому його підпорядкуванні знаходяться лабораторія економіки та організації виробництва, планово-економічний відділ, відділи праці та заробітної плати, бухгалтерського обліку, фінансовий і т.д. У окремий структурний підрозділ може бути виділений відділ або група економічного аналізу. На середніх і дрібних підприємствах очолює аналітичну роботу начальник планового відділу або головний бухгалтер. Для координації аналітичної роботи можуть створюватися також техніко-економічні ради, до складу яких входять керівники всіх відділів і служб підприємства.
Економічний аналіз входить в обов'язки не тільки працівників економічних служб, а й технічних відділів (головного механіка, енергетика, технолога, нової техніки тощо). Ним займаються також цехові служби, керівники бригад, ділянок і т.д. Тільки спільними зусиллями спільної роботи економістів, техніків, технологів, керівників різних виробничих служб, що володіють різносторонніми знаннями по досліджуваному питанню, можна комплексно досліджувати поставлену проблему і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення.
Орієнтовна схема розподілу функцій аналізу господарської діяльності може бути представлена наступним чином.
Виробничий відділ аналізує виконання плану випуску продукції за обсягом та асортиментом, ритмічність роботи, підвищення якості продукції, впровадження нової техніки і технологій, комплексної механізації та автоматизації виробництва, роботу обладнання, витрачання матеріальних ресурсів, тривалість технологічного циклу , комплектність випуску продукції, загальний технічний і організаційний рівень виробництва.

Відділ головного механіка та енергетика вивчає стан експлуатації машин і устаткування, виконання планів-графіків ремонту і модернізації устаткування, якість і собівартість ремонтів, повноту використання обладнання та виробничих потужностей, раціональність споживання енергоресурсів.
Відділ технічного контролю аналізує якість сировини та готової продукції, брак і втрати від браку, рекламації покупців, заходи щодо скорочення шлюбу, підвищенню якості продукції, дотримання технологічної дисципліни і т.д.
Відділ постачання контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, номенклатурою, термінів, якості, стан і збереження складських запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-заготівельні витрати та ін .
Відділ збуту вивчає виконання договірних зобов'язань і планів поставок продукції споживачам за обсягом, якості, термінів, номенклатурі, стан складських запасів і збереження готової продукції.
Відділ праці та заробітної плати аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо підвищення його рівня, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами по категоріям і професій, рівень продуктивності праці, використання фонду робочого часу і фонду зарплати.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності (бухгалтерія) аналізує виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції, виконання плану прибутку та його використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства і т.п.
Планово-економічний відділ або відділ економічного аналізу здійснює складання плану аналітичної роботи та контроль за його виконанням, методичне забезпечення аналізу, організує та узагальнює результати аналізу господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів, розробляє заходи за підсумками аналізу .
Така спільна робота з проведення АХД дозволяє забезпечити його комплексність і, головне, більш кваліфіковано, глибше вивчити господарську діяльність, її результати, повніше виявити невикористані резерви.

Періодично аналіз економіки підприємства проводиться вищестоящими органами управління. Фахівці цих органів можуть вивчати окремі питання або проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства. За результатами цього аналізу органи управління можуть в деякій мірі змінювати економічні умови діяльності підприємства.
Позавідомчий АХД виконується статистичними, фінансовими органами, податковими інспекціями, аудиторськими фірмами, банками, інвесторами, науково-дослідними інститутами і т.д. Статистичні органи, наприклад, узагальнюють і аналізують статистичну звітність та результати представляють у відповідні міністерства і відомства для практичного використання. Податкові інспекції аналізують виконання підприємствами планів по прибутку, по відрахуванню податків до державного бюджету, ведуть контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів. Банки та інші інвестори вивчають фінансовий стан підприємства, його платоспроможність, кредитоспроможність, ефективність використання кредитів та ін
Підприємства можуть користуватися також послугами фахівців аудиторських і консультаційних фірм.
Використання всіх форм внутрішньогосподарського, відомчого, позавідомчого і громадського контролю та аналізу створює можливості для всебічного вивчення господарської діяльності підприємства і найбільш повного пошуку резервів підвищення ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств "
 1. 2. Організаційні форми підприємств
  організаційні
 2. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  організаційно-правових формах підприємництва в
 3. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 4. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 5. Висновки
  організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як господарюючий суб'єкт, що має права юридичної особи (наявність відокремленого майна, самостійна майнова відповідальність, самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені). 2. Кожне підприємство можна охарактеризувати за формами власності, роду підприємницької діяльності, галузевої
 6. 11.1. Основні правила організації аналізу
  організаційні етапи. 1. Виділення суб'єктів і об'єктів АХД, вибір організаційних форм їх дослідження та розподіл обов'язків між окремими дослідниками. 2. Планування аналітичної роботи. 3. Інформаційне та методичне забезпечення АГД. 4. Аналітична обробка даних про хід і результати господарювання. 5. Оформлення результатів аналізу. 6. Контроль за впровадженням в
 7. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії класси-фікації
 8. Організаційно-управлінські відносини
  організаційними відносинами, що виникають власне на основі самого виробництва, існують організаційні відносини, породжувані функціонуванням правових і політичних відносин, насамперед відносин адміністративного та господарського права, що безпосередньо примикають до сфери суспільного виробництва. З ними пов'язані процеси управління та регулювання економіки в цілому, окремих
 9. Організаційно-управлінська структура виробництва
  організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання і які знаходяться на стику базису і надбудови, називаються організаційно-управлінськими відносинами. Ці відносини або сприяють розвитку, або деформують організаційно-економічну структуру виробництва. Причому остання є і реальним матеріальним носієм
 10. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 11. Контрольні питання і завдання
  організаційно-правових форм підприємств? 8. Яка організаційна форма була б, з Вашої точки зору, найбільш раціональної для: - страхової компанії; - бензоколонки; - юридичної консультації; - промислового комплексу з видобутку та переробки нафти? 9. Порівняйте різні організаційно-правові форми підприємств і опишіть переваги і недоліки тієї чи іншої форми. Яка
 12. 2.5.4. Прийом деталізації
  виконавця, визначати право співробітників на матеріальне заохочення. Виділення центрів відповідальності є одним з ключових елементів організації системи управлінського обліку на підприємстві. Факторний аналіз фінансових явищ (аналіз по складовим частинам) базується на теоретичних уявленнях про причинно-наслідкових зв'язках в економіці. Всі зазначені аспекти деталізації будуть
© 2014-2021  epi.cc.ua