Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

11.1. Податки, їх функції, принципи оподаткування


Для виконання своїх функцій держава потребує грошових коштів. Сукупність грошових ресурсів (грошових фондів), що мобілізуються для утримання держави, називається державними фінансами (від лат. Фінанси - готівка, дохід). Основним джерелом державних фінансів є податки.
Податок (Т) - це частина грошових доходів фізичних та юридичних осіб, відчужувана і присваиваемая державою. Примусове, обов'язкове вилучення коштів на користь держави передбачає неодмінна законодавче оформлення податкових зобов'язань. Принцип законодавчого оформлення податків міститься в конституції багатьох країн.
Податки багатофункціональні. По-перше, вони виконують фіскальну (від лат. Фіскаліс - казенний) функцію, формуючи доходи держави, необхідні для фінансування його витрат. У розвинених країнах податки мобілізують від 35 до 45% ВНП, (в Японії і США - 27%). Частка податків у ВВП Росії в 1997 р. становила близько 20%.
По-друге, податки виконують регулюючу функцію. Податки впливають на будь-які економічні і соціальні процеси, що відбуваються в країні. Податки в цій своїй якості можуть грати як заохочувальну, стимулюючу роль, так і обмежувальну, стримуючу. Наприклад, податкові пільги, надані знову створюваним підприємствам, стимулюють їх розвиток, розширення. Навпаки, підвищення митних зборів на ввезення товарів з-за кордону буде стримувати імпорт. Досвід багатьох розвинених країн свідчить про те, що податкова система - найбільш активний важіль державного регулювання соціально-економічного розвитку, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності, структурних змін у виробництві, прискореного розвитку пріоритетних галузей.
По-третє, через податки відбувається перерозподіл доходів і ресурсів суспільства. Змінюючи доходи економічних суб'єктів, податки відображаються на попиті і пропозиції, на ринковому рівновазі і цінах, що опосередковано впливає на обсяги виробництва і зайнятість, а отже, і на розподіл ресурсів.
Нарешті, податки виконують контрольну функцію. Обов'язковість податкових платежів відповідно до величини одержуваних доходів, необхідність декларування доходів створюють для держави можливість перевірки законності, ефективності діяльності суб'єктів оподаткування.
Принципи оподаткування. Призначення і роль податків в економіці визначають основні принципи оподаткування, які були сформульовані ще А. Смітом, і залишилися актуальними і сьогодні:
- справедливість і рівність оподаткування;
- ефективність оподаткування;
- простота і доступність для обчислення.
Перший принцип - рівність в оподаткуванні - проблема, обговорювана протягом століть. Що розуміти під рівністю? На підставі яких показників судити про рівність?
Теорія оподаткування виходить з того, що принцип рівності передбачає перш за все дотримання горизонтальної та вертикальної справедливості. Перша припускає, що знаходяться в рівному становищі (наприклад, отримують однаковий дохід) повинні платити однаковий податок. Вертикальна справедливість припускає, що знаходяться в нерівному положенні (одержують різні доходи) повинні платити різні податки.
Що стосується показника, на основі якого має дотримуватися принцип рівності, то тут можливі два варіанти: перший - платоспроможність фізичної або юридичної особи (дохід або багатство) і другий - розмір вигод, одержуваних від держави.
Принцип рівності на основі платоспроможності (або принцип «сплати по можливості») реалізується шляхом встановлення залежності між величиною доходу (багатства) і податковими вилученнями: ті, хто отримує більші доходи, повинні платити більші податки, а ті, хто отримує менші доходи, повинні платити менше. При цьому можливі два основні методи стягнення податків:
- у джерела доходу - вилучення частини доходу в момент його отримання (виплати заробітної плати, отримання відсотка за вкладами і т.п.);
- в момент витрачання доходу (обкладення податком покупок товарів і послуг).
Реалізація принципу рівності на основі одержуваних від держави вигод (одержуваних переваг) означає, що той, хто більше отримує від держави, платить податки (класичний приклад - дорожній податок, який сплачують автомобілісти за користування дорогами).

Між двома підходами до бази оподаткування існує суперечність: якщо за основу стягнутих податків брати платоспроможність, то очевидно, що багаті повинні платити більше, ніж бідні. А якщо виходити з величини вигод, одержуваних від держави, то безробітний, живе на допомогу з безробіття, або пенсіонер повинні платити більше, ніж мультимільйонер. Природно, на практиці за основу оподаткування береться платоспроможність.
Другий принцип оподаткування - ефективність - стосується втрат, які породжують податки. Податки можуть чинити негативний вплив на стимули до праці і зайнятість, економічне зростання та інвестування, призводити до порушення ринкової рівноваги і неоптимальному розподілу ресурсів. Податки «забивають клин» між цінами товарів і витратами виробництва, між оцінками товарів покупцями і продавцями, що створює спотворення в розподілі ресурсів і породжує втрати суспільства в цілому.
Можливі негативні наслідки справляння податків роблять необхідним при побудові податкової системи враховувати ті негативні результати, які можуть виникати при оподаткуванні і прагнути до їх мінімізації.
Третій принцип оподаткування - простота і доступність, для обчислення - означає, що податкова система не повинна бути занадто заплутаною, а зміст контролюючих органів - занадто дорогим.
Точне дотримання теоретичних принципів оподаткування на практиці неможливо, тому сучасні податкові системи - це завжди певний компроміс. Конкретна податкова політика будується відповідно до соціально-економічної сутністю держави, станом економіки, поглядами правлячої партії і т.п. Практично принципи оподаткування реалізуються шляхом формування відповідних правил справляння податків, які знаходять відображення в податковій системі країни.
Податкова система - це сукупність податків, встановлюваних державною владою, а також методи і принципи побудови податків. Принципи побудови податкової системи:
- загальність - охоплення податками всіх економічних суб'єктів, які отримують доходи;
- стабільність - стійкість видів податків і податкових ставок у часі;
- равнонапряженность - справляння відповідного податку за однаковими для всіх платників податків ставками;
- обов'язковість - примусовість податку; неминучість його виплати;
- самостійність суб'єкта в обчисленні та сплаті податку;
- соціальна справедливість - встановлення податкових ставок і податкових пільг, які ставлять всіх приблизно в рівні умови.
Податкова система будь-якої країни включає різні види податків. Залежно від об'єкта оподаткування, взаємовідносин платника податку і держави розрізняють:
- прямі податки - стягуються безпосередньо з доходів або майна господарських суб'єктів і не можуть бути легко перекладені тими, хто за законом сплачує податок державі, на інших суб'єктів (прибутковий податок, податок на прибуток, податок на нерухомість тощо);
- непрямі податки - встановлюються у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифів на послуги. Вони стягуються фактично з споживача, хоча платником податку державі виступає торговельне або виробниче підприємство (податок на додану вартість; акцизи - податки, що включаються у ціну товарів масового споживання: сіль, тютюн, спиртні напої; митні мита; податок з продажів та ін.)
Залежно від органу, який стягує податки і ними розпоряджається, розрізняють загальнодержавні та місцеві податки. До загальнодержавних, як правило, відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, мита та ін До місцевих - земельний податок, майнові податок і ін
За цілями використання податки поділяються на загальні та спеціальні. Загальні призначені для фінансування витрат державних або місцевих бюджетів без закріплення за яким-небудь певним видом витрат. Спеціальні податки мають цільове призначення.
Кожен податок містить характеристику наступних основних елементів: суб'єкт, об'єкт оподаткування, ставки податку, джерело податку, податкові пільги, порядок вилучення, податкові санкції.
Суб'єкт податку (або платник податку) - фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок.

Об'єкт податку - це те, що підлягає оподаткуванню. Об'єктом податку можуть бути: поточні доходи, витрати, види діяльності, власність та ін У законі про податок вказується, в яких одиницях вимірюється об'єкт податку (грошові одиниці - у податку на заробітну плату, прибуток; гектар, акр - у земельному податку; людина - в подушном податок).
Джерело податку - дохід, з якого сплачується податок (заробітна плата, дивіденди, прибуток тощо).
Податкова ставка (t) - величина податку на одиницю оподаткування. Ставка може бути тверда (встановлюється в абсолютній сумі на одиницю оподаткування) або часткова (встановлюється у% до об'єкта обкладення). Розрізняють середню і граничну податкову ставку. Перша характеризує частку податку в доході, друга - приріст податку по відношенню до приросту доходу.
Податкові ставки є найважливішим елементом податку, які реалізують на практиці функції податків і принципи оподаткування. Існують різні методи побудови податкової ставки (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Прогресивний, пропорційний і регресивний
Залежно від того, як змінюється податкова ставка, розрізняють:
- пропорційне оподаткування, при якому використовується одна і та ж ставка безвідносно у величині доходу, що підлягає оподаткуванню. У цьому випадку частка податку в доході залишається постійною, незалежною від величини доходу (рис. 11.1, лінія б). Приріст податку Т3 Т4 дорівнює приросту доходу Y1 Y2;
- прогресивне оподаткування - оподаткування, при якому ставка оподаткування зростає в міру збільшення доходу, відповідно частка податку в доході у міру зростання доходу зростає (рис. 11.1, лінія а). Приріст податку Т1 Т2 більше приросту доходу Y1 Y2;
- регресивний оподаткування - оподаткування, при якому ставка податку зменшується. Податки можуть бути регресивними навіть і при незмінній ставці оподаткування. У будь-якому випадку при регресивному оподаткування частка податку в доході у міру зростання доходу падає (рис. 11.1, лінія в). Приріст податку Т5 Т6, менше приросту доходу Y1 Y2;
Залежність між одержуваними державою податковими надходженнями (Q) і ставками податків (t) описується кривою Лаффера (рис. 11.2).

Відповідно до цієї кривої максимальні надходження податків до державного бюджету забезпечує певна (оптимальна) ставка відповідного податку (topt). Перевищення цього рівня (до t1) веде до втрати стимулів до праці, капіталовкладенням, гальмує НТП, уповільнює економічне зростання, що, в кінцевому рахунку, зменшує доходи та надходження до бюджету (Q1 Важливим елементом податкової політики, методом державного регулювання економіки, забезпечення соціального захисту деяких видів діяльності та певних груп населення є податкові пільги - повне або часткове звільнення від сплати податків. Податкові пільги можуть бути надані шляхом: встановлення неоподатковуваного мінімуму, виключення з оподатковуваного доходу деяких витрат або певних видів доходів платника податку, зменшення податкової ставки, надання податкового кредиту, повернення раніше виплачених податків, повного звільнення, від сплати податків та ін
Нарешті, податкове законодавство передбачає різного роду санкції (від штрафів різних розмірів до кримінальної відповідальності) за порушення у сфері оподаткування: ухилення від сплати податків, прострочення податкових платежів, включення в податкову декларацію неправдивих відомостей і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Податки, їх функції, принципи оподаткування "
 1. 6. Свобода
  податків обмеженням волі. Якби принципи ринкової економіки були визнані всіма людьми в усьому світі, то не існувало б жодних причин вести війни та окремі держави могли б жити в мирі та злагоді [Див с. 642.]. Але в наш час вільному державі постійно загрожують агресивні плани тоталітарних деспотій. Якщо воно хоче зберегти свою свободу, то має бути готове відстоювати
 2. 1. Нейтральний податок
  оподаткування, тобто вони повинні зібрати доходи шляхом примусу підданих до відмови від частини їх багатства і доходів. Нейтральний режим оподаткування мислиться як не відхиляється функціонування ринку від траєкторії, за якою він би рухався в відсутність оподаткування. Однак автори великої літератури з проблем оподаткування, так само як і автори політики держав, навряд чи
 3. 2. Тотальний податок
  податку є повною протилежністю поняття нейтрального податку. Тотальний податок повністю вилучає конфіскує всі доходи і майно. Потім держава з сформованих таким чином громадських фондів дозволяє кожному сплатити витрати на підтримку свого існування. Або, що призводить до того ж результату, держава, встановлюючи податки, залишає кожному суму, яку воно
 4. 1. Плоди интервенционизма
    оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі інших заходів, які, як вважається, вигідні працівнику і обтяжують роботодавця. Будь-яке питання
 5. Коментарі
    налогічная процеси в інших країнах. [11] фізіократія перша школа в економічній науці (Ф. Кене, Р. Тюрго, П. Дюпон де Немур, Д'Аламбер та ін.) На відміну від проповідників меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
    оподаткування - Бізнес-плани - Створення інтернет-сайтів - Підвищення кредитної привабливості Як показує практика, часто кредит не надається не через те, що клієнти некредитоспроможності або щось приховують, а через нездатність клієнта правильно зрозуміти що від нього вимагає банк . Суть послуги кредитного консалтингу полягає в незалежній об'єктивній оцінці
 7. Податкова система та її принципи
    податків ». Податок - це примусове вилучення державою у домогосподарств і фірм певної суми грошей не в обмін на товари і послуги (без жодного зустрічного задоволення). Податки з'являються з виникненням держави, оскільки являють собою основне джерело доходів держави. Держава повинна мати кошти для виконання своїх функцій, основними з яких є: 1)
 8. Висновки
    податки. Податок - це примусово вилучаються державою або місцевою владою кошти з фізичних та юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Податки виконують три основні функції: фіскальну, економічну (розподільну) і соціальну. Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані (тверді), прогресивні, пропорційні і
 9. Роздержавлення і приватизація
    податки. Високі податки спільно з інфляцією позбавляють малі фірми можливості розширювати, а то й просто підтримувати своє виробництво. Однією зі специфічних проблем малого бізнесу в Росії є його правова незахищеність. Виражається вона в неможливості для дрібних фірм пробитися через бюрократичні перепони, а часом і в прямих актах агресії та насильства по відношенню до дрібному підприємцю.
 10. Тіньова економіка
    податковим або іншим аналогічним міркувань. Підприємства виробляють продукцію, надають послуги, але документально не оформляють свою діяльність, тим самим уникаючи сплати податків. «Чорний» ринок включає явно злочинні різновиди бізнесу начебто торгівлі наркотиками або сутенерства. Обидва ринки стикаються і переплітаються. Дуже часто нелегальний бізнес потрапляє під рекет і контроль
© 2014-2021  epi.cc.ua