Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 10.1. Склад оборотних коштів

У виробництві предмети праці, до яких відносяться сировина, матеріали, паливо, тара і т. п., виступають у вигляді оборотних фондів. На відміну від основних фондів оборотні беруть участь тільки в одному обороті, протягом якого вони повністю споживаються і переносять свою вартість на готову продукцію, складаючи частину її вартості.
Крім оборотних фондів, існують фонди обігу. До них відноситься сукупність всіх коштів, що функціонують у сфері обігу. Суму оборотних фондів і фондів обігу складають оборотні кошти (рис. 10.1).

Рис.10.1. Склад оборотних коштів


Синонім оборотних коштів у вітчизняному обліку - це оборотний капітал як частина мобільних активів організації, які є грошовими коштами або можуть бути звернені до них протягом року або одного виробничого циклу.
Таким чином, оборотні кошти (оборотний капітал) це частина капіталу організації, вкладена в його поточні активи. Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва. Їх характерною особливістю є висока швидкість обороту, чим вони відрізняються від основних фондів.
Речові елементи оборотних засобів (предмети праці) споживаються в кожному даному виробничому циклі. Вони повністю втрачають свою натуральну форму, тому цілком включаються у вартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Склад оборотних коштів показаний на рис. 10.1.
Виробничі запаси це предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес: будівельні матеріали, вироби і конструкції, основні і допоміжні матеріали, паливо, пальне (енергія, як правило, в запасах не буває), покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, тара, упаковка, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети.
Незавершене виробництво незакінчена будівельна продукція, що підлягає подальшому виконанню. Зі складу незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати власного виробництва, тобто предмети праці, повністю закінчені обробкою в одному цеху (переділі) і підлягають передачі в інший.
Витрати майбутніх періодів це витрати, які вироблені в даному періоді, але будуть погашені в майбутніх періодах (наприклад, розкривні роботи на кар'єрах, витрати на розробку документації для виготовлення будівельних конструкцій.

Готова продукція - це продукція, призначена до реалізації, що знаходиться на складі підприємства (невідвантажений). У підрядних будівельних організаціях при розрахунках за виконані роботи з місячними результатами до невідвантаженому готової продукції відносять оформлення актів на виконані роботи, але не відправлені для оплати замовнику , а що знаходяться з тих чи інших у підрядника.
Товари відвантажені і знаходяться в дорозі - це кошти за документами за виконані роботи з моменту передачі їх під рядної організацією для оплати в банк до моменту отримання цією організацією коштів на свій розрахунковий рахунок.
Грошові кошти - це кошти в касі та на рахунках в банках, короткострокові фінансові вкладення.
Кошти в розрахунках це кошти розрахунку із споживачами, в Зокрема дебіторська заборгованість за продукцію і товари, відвантажені за отриманими векселями та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 10.1. Склад оборотних коштів"
 1. 3. Оборотний капітал
  До оборотного капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 2. Аналіз оборотного капіталу
  Під матеріаломісткістю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 3. 9.5 Нормування оборотних коштів
  Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 4. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  Виконання послуг ведеться в межах можливостей певних матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному
 5. Питання 44 . Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 6. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  Матеріально-речова основа оборотних фондів - це предмети праці, що знаходяться у виробничому процесі на різних стадіях обробки відповідно до технології виготовлення продукту. Це - сировина, основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо, тара і тарні матеріали тощо Вони розміщені у виробничих запасах або в незавершеному виробництві. Їх грошова оцінка, як
 7. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється по
 8. 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
  Більшість статей витрат і відрахувань знаходять відображення в попередньо складених планах розподілу прибутку і кошторисах витрачання прибутку, залишається в розпорядженні організації. Одним з важливих розрахунків при розробці фінансового плану є розрахунок потреби (нормативу) у власних оборотних коштах, на підставі якого визначається сума поповнення власних оборотних
 9. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  Якщо порівнювати за величиною оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на
 10. 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
  Основу планування потреби в оборотних коштах складає нормування, тобто встановлення норм запасів за видами оборотних коштів і розрахунок на цій основі з урахуванням прогнозованого обсягу товарообігу загальної потреби в оборотних коштах або нормативу оборотних коштів на планований період. Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є: - кожна
 11. Сутність і форми капіталу
  Капітал - це певна сума благ у вигляді матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу в подальшому виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він
 12. 8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів
  В економічній науці і практиці оборотний капітал оцінюють за показниками стану на конкретну дату, а також за показниками використання за певний період. Стан оборотних коштів (щодо джерел і спрямування коштів) характеризується ступенем і рівнем використання. Під ефективним використанням оборотних коштів розуміється прискорення його оборотності, підвищення
 13. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати
 14. Глава 8. Оборотні кошти організацій торгівлі
  Глава 8. Оборотні кошти організацій
 15. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  Між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування . Джерелами фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позикові кошти; іноді вони формуються за рахунок короткострокових активів банку або за рахунок тимчасового залучення власних оборотних коштів. Поточні
 16. 61. майновомуположенню ПІДПРИЄМСТВА
  Вартість майна підприємства - це необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку по розділу III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів
 17. 9.1 Економічна сутність, склад і структура обо-ротних коштів
  Складовою частиною капіталу підприємства є оборотний капітал. Оборотний капітал - це ресурси, використання яких здійснюється протягом одного відтворювального циклу або короткого періоду часу. До складу оборотного капіталу входять: оборотні кошти і короткострокові фінансові вкладення. У свою чергу, до складу короткострокових фінансових вкладень включаються: облігації та інші
 18. Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів
  Матеріальні оборотні кошти як елемент національного багатства відповідно до міжнародних стандартів охоплюють: 1) усі товари і послуги, створені в поточному або попередніх періодах і збережені виробниками для використання у власному виробництві, іншого використання або подальшого продажу; 2) товари, придбані господарськими одиницями з метою їх перепродажу без
© 2014-2022  epi.cc.ua