Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 1 Предмет, методи та функції курсу світової економіки


Відповідь
У рамках курсу світової економіки вивчаються явища і процеси, пов'язані із взаємодією тих аспектів діяльності національних економік, які так чи інакше пов'язані з міжнародним ринком, а також функціонування наднаціональних економічних структур. Крім цього, в рамках предмета світової економіки почасти розглядаються проблеми еволюції та перспективи розвитку світової господарської системи.
Розподіл економічної науки на мікроекономічному і макроекономічну складові, що склалося в середині минулого століття, відводить предмету «світова економіка» особливе місце в розділі «макроекономіка». Ця «особливість» полягає в тому, що в даному предметі вивчаються найбільш великі господарські об'єкти. У цілому ж світова економіка фактично є складовою частиною економічної теорії як фундаментальної науки про господарство.
Проблеми, що вивчаються в рамках світової економіки, є також об'єктом для вивчення інших наукових дисциплін - економічної географії, демографії, екології, політології, регіоналістики і глобалістики та ін
Внутрішнє членування предмета світової економіки не є загальноприйнятим і усталеним; проте можна виділити в структурі науки такі розділи, як «міжнародні економічні відносини», «глобальні економічні проблеми», «природно ресурсний потенціал світової економіки», «галузева структура світової економіки».
Є декілька термінів синонімів, якими також можна позначати світову економіку, наприклад: «всесвітня економіка», «міжнародна економіка», «всесвітнє господарство», «світовий ринок», «глобальна економіка».
У рамках вивчення світової економіки використовуються загальнонаукові методи досліджень, такі як: індукція і дедукція, економіко математичне моделювання. Найважливішу роль відіграє збір і обробка статистичної інформації, що є основою для міжкраїнових порівнянь. Використання експериментального методу в рамках світової економіки, як, втім, і взагалі в макроекономіці, є скрутним, оскільки в даному випадку досить складно створити умови, необхідні для чистоти експерименту.
До числа основних функцій світової економіки відносяться: пізнавальна, прогностична, прагматична (практична), а також пов'язана з останньою нормативна функція, що виражається в тому, що вчений, озброєний знанням світових економічних процесів, в стані пропонувати способи вирішення тих чи інших проблем, що виникають в процесі функціонування світогосподарської системи.

У рамках «радянської політичної економії» в якості основної функції розглядалася також ідеологічна функція, що полягала, на думку марксистів, у виявленні переваг соціалістичної економіки в порівнянні з капіталістичної і в їх пропаганді. Подібну точку зору в цілому поділяли й американські вчені, нав'язувати багатьом державам цінності американського способу життя і, відповідно, моделі власної економічної системи.
В якості особливої функції багато вчених виділяють також етичну функцію, що виражається у виявленні особливих принципів і норм поведінки як макро, так і мікросуб'ектов в рамках їх взаємодії на світовому ринку.
Питання 2 Етапи розвитку світового господарства
Відповідь
Першим етапом розвитку світової економіки можна вважати час розквіту Римської імперії. Рим включав в якості провінцій західну і південно східну частини Європи, Малу Азію, узбережжя Північної Африки, Сирію, Палестину. Між метрополією і провінціями існували тісні економічні зв'язки. Середземне море було пересічено численними торговими шляхами, що сприяли подальшому зміцненню міжнародного поділу праці, втягуванню в економічні відносини нових країн і регіонів. Торговельні зв'язки з Китаєм та Індією підтримувалися по Великому шовковому шляху. Дана транспортна артерія служила насамперед для переміщення товарів (шовку, ювелірних виробів, воску, барвників, пахощів, прянощів, дзеркал, екзотичних звірів), здійснення дипломатичних зв'язків, військових походів, міграцій населення.
Розпад Римської держави не зупинив розвитку економічних зв'язків між Сходом і Заходом. Міжнародна економіка розвивається завдяки впливу Візантії та торговельної діяльності Генуезької та Венеціанської республік: «Венеція активно розвиває торговельні відносини з Італією і Німеччиною, ввозивши туди зі Сходу шовку, прянощі, бавовна, цукор, парфуми і коштовності». [1]
Надалі Європа виявилася відрізаною захопили Малу Азію турками від Сходу, торгові шляхи з Індією і Китаєм виявилися перекритими. Подальшому розвитку світового господарства в цей період служили хрестові походи, які крім військових цілей переслідували і економічні: до Європи в трюмах кораблів знову потекли «цукор, льон, бавовна, дамаська зброю, золоті та срібні вироби, килими, хутра соболя, куниці і горностая» .
[2]
Великими географічними відкриттями називають найбільші географічні відкриття, зроблені європейськими мандрівниками в середині XV - середині XVI ст. Безпосередньою причиною активізації мандрівників в цей період стало те, що в результаті поразки у хрестових походах і падіння Візантійської імперії Європа знову опинилася відрізаною від Сходу. Тому головною метою був пошук морського шляху до Індії.
Найважливішими економічними наслідками великих географічних відкриттів можна вважати наступні:
- торгівля набуває глобального характеру, починає формуватися повноцінна планетарна економічна система;
- формується матеріальна база для міжнародного поділу праці;
- переміщення головних торговельних шляхів з Середземного моря в Атлантичний і почасти Індійський океани;
- відкриття і початок культивування в Європі нових сільгоспкультур: кукурудзи, картоплі, томатів, тютюну;
- колоніальні захоплення в Америці, створення опорних військово торгових баз в Африці, Південній і Східній Азії.
Новий етап у розвитку світового господарства почався в середині XIX в. завдяки розвитку залізничного транспорту і морських пароплавних перевезень. Поява на початку наступного століття авіаційного транспорту сприяло поглибленню світових економічних зв'язків. Найважливішу роль у зближенні економік різних країн і континентів зіграло розвиток інформаційної системи: поява телеграфної (в 1866 р. був прокладений кабель по дну Атлантичного океану і почала працювати телеграфна лінія між Америкою і Європою), телефонного та радіозв'язку.
Нарешті, сучасний етап розвитку світового господарства, що почався в 80 і рр.. минулого століття, пов'язаний з формуванням глобальної економіки на основі створення всесвітньої комп'ютерної мережі та трансконтинентальної фінансової системи.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 1 Предмет, методи та функції курсу світової економіки "
 1. Тема 1. Введення в історію економіки
  предмета. Міжнародний конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії економіки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки господарства.
 2. Тема 1. Введення в історію економіки
  предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі економічних наук. Проблеми періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва.
 3. Тема 1 Введення в історію економіки
  метод і завдання курсу історії економіки. Функції історії економіки. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин і їх роль у розвитку цивілізації. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація. Джерела та історіографія економічної історії. Періодизація історії економіки. Місце історії економіки в системі економічних
 4. Запитання для самоперевірки
  предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук і економічної політики? 5. Знання економіки є передумовою або гарантією вашого добробуту? 6. Що ви розумієте під методами
 5. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 6. Запитання до теми
  функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове господарство? 8. Як впливають
 7. 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
  курсу; його практичне значення. Основні етапи розвитку економічної теорії. Чим обумовлюється наявність різних шкіл і концепцій? Наступність поглядів і теорій. Зв'язок сучасних концепцій з попередніми поглядами і розробками. Розвиток вітчизняної економічної
 8. введення
  предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 9. Контрольні питання і завдання
  предмета-економіки?
 10. Запитання для повторення
  курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 11. Предмет і метод економіки
  функції і місце серед інших наук. Економічна теорія і економічна політика. Зв'язок економіки з іншими науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 12. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація податків. 29. Державний бюджет. Функції та структура. 30. Бюджетний дефіцит. Державний борг. 31. Монетарна (грошово-кредитна) політика держави. Цілі та інструменти. 32. Кейнсіанський і монетаристський підхід до грошово-кредитній політиці. 33. Взаємодія монетарної і фіскальної політики. 34. Доходи
 13. Карасьов. Економіка, 2011
  курсу економіки промислового виробництва та її місце в циклі економічних
 14. Запитання для самоперевірки
  предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук і економічної політики? 5. Знання економіки є передумовою або гарантією вашого добробуту? 6. Що ви розумієте під методами
© 2014-2022  epi.cc.ua