Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

9.5. Торговий, розрахунковий і платіжний балан-си


Міжнародні розрахунки, що здійснюються між країнами в рамках торгівлі товарами і послугами, руху капіталу, робочої сили, вимагають складання декількох видів балансів. Основні з них - торговий, розрахунковий і платіжний баланси.
Торговий баланс - це співвідношення вартості експорту та імпорту країни.
Розрахунковий баланс - це співвідношення між усіма борговими вимогами, які має країна по відношенню до інших держав, і борговими зобов'язаннями, які стра-на повинна виконати по відношенню до інших країн. Фактично це співвідношення між мож-можна надходженням валюти і необхідними її виплатами за певний період.
Платіжний баланс - найбільш важливий з усіх трьох видів балансів. Платіжний баланс - це виражене в національній валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою платежів, отриманих з-за кордону, і сумою платежів, переведених за кордон, за той чи інший період часу (рік, квартал, місяць).
Платіжний баланс включає в себе ряд блоків.
I. Баланс поточних операцій, що складається, в палю чергу, з:
1) торгового балансу;
2) балансу послуг;
3) балансу доходів;
4) балансу некомерційних платежів.
II. Баланс руху капіталу.
III. Балансуюча стаття, яка представляє собою офіційні резерви, або резервні активи. До резервним активів можуть відноситися золото, валютні активи та ін
Розглянемо докладніше складові балансу поточних операцій.
Торговий баланс - фундамент платіжного балансу. Він будується на основі даних та-митній статистики, що враховує обсяги реально перетинають кордон товарів.
Баланс послуг включає платежі й надходження від купівлі-продажу всіх видів послуг, як виробничих, так і особистого характеру.
Баланс доходів представлений споживчими перекладами зарплат, спадків, стипен-дій, пенсій; відсотками і дивідендами по капіталовкладеннях; платежами за ліцензії, технічну допомогу, використання винаходів; гонорарами та ін

Баланс некомерційних платежів (або односторонні трансферти) - це платежі, зроблені однією країною на адресу іншої країни без отримання у відповідь товарів або послуг (наприклад, іноземна гуманітарна допомога).
Баланс руху капіталів і кредитів - це співвідношення ввезення та вивезення приватних і державних капіталів, отримання та надання міжнародних кредитів, тобто співвідно-шення продажу та купівлі активів.
Укрупнену структуру платіжного балансу можна представити таким чином.
I. Рахунок поточних операцій:
1. Торговий баланс:
1) експорт товарів;
2) імпорт товарів;
3) сальдо торгового балансу.
2. Баланс послуг:
1) експорт послуг;
2) імпорт послуг;
3) сальдо балансу товарів і послуг.
3. Доходи:
1) оплата праці;
2) доходи від інвестицій.
4. Поточні трансферти:
1) сальдо балансу по поточних операціях.
II. Баланс руху капіталу:
1) приплив капіталу;
2) відтік капіталу;
3) сальдо балансу руху капіталу.
III. Сальдо балансу по поточних операціях і по руху капіталу:
1) офіційні золотовалютні резерви;
2) сальдо платіжного балансу.
Рівновага платіжного балансу залежить насамперед від стану сальдо балансу по поточних операціях. Коли говорять про дефіцит платіжного балансу, мають на увазі перш за все незбалансованість по поточних операціях: платежі за поточними операціями перевищують по-ходження. Навпаки, платіжний баланс зводиться з позитивним сальдо, коли поточний баланс показує перевищення надходжень над платежами. Балансування платіжного балансу відбувається за рахунок статті «Баланс руху капіталу». Країни, які мають тривалий перевищення надходжень над платежами, тобто мають активний платіжний баланс, використовують його позитивне сальдо для вивозу капіталу в різних формах.
Постійне негативне сальдо балансу по поточних операціях загрожує знеціненням національної валюти і спонукає залучати іноземний капітал. При цьому для економіки важливо, в якій формі відбуватиметься приплив іноземного капіталу. Приплив капіталу у формі прямих інвестицій можна розцінювати позитивно, оскільки вони «оживлять» економіку, сприятимуть економічному зростанню. Якщо ж приплив капіталу буде відбуватися у формі позик, то це негативно позначиться на економіці і сприятиме збільшенню боргового тягаря країни.
Якщо в цілому, з урахуванням руху капіталів і кредитів, платіжний баланс залишається пасивним (з негативним сальдо), то пасивне сальдо перекриває раніше накопичений іно-дивною валютою, а при її вичерпанні - міжнародними кредитами у вигляді кредитних позик між центральними банками різних країн, які надають один одному іноземну ва-люту. Якщо ж міжнародні джерела «не працюють», то виникає криза платіжного балан-са, що вимагає радикальних дій.
Держава регулює платіжний баланс трьома основними методами.
1. Прямий контроль над імпортом товарів і послуг та над вивозом капіталу (на-приклад, посилення митної політики). Однак подібні заходи малоефективні.
2. Дефляція. Спрямована на боротьбу з інфляцією і забезпечує стиснення грошової мас-си в економіці. Здійснюється за рахунок жорсткої грошово-кредитної політики та стримуючої фіскальної політики.
3. Регулювання валютного курсу. Зниження валютного курсу стимулює експорт і зменшує імпорт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.5. Торговий, розрахунковий і платіжний балан-си "
 1. Питання 45 Платіжний баланс
  торговий баланс: | експорт товарів; | імпорт товарів, 2) баланс нефакторних послуг. Б. Баланс від факторних послуг (доходи від інвестицій і заробітна плата). B. Поточні трансферти. - Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами: А. Рахунок операцій з капіталом. Б. Фінансовий рахунок: 1) прямі інвестиції; 2) портфельні інвестиції; 3) інші інвестиції; 4) резервні активи
 2. Ключові терміни
  торгівлі Імпорт Експорт Країни, що розвиваються Нові індустріальні країни Баланс по поточних операціях Активне (позитивне) сальдо і дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 3. платіжних систем національними? Чи можливий перехід в Росії до подібної локально-замкнутої платіжній системі?
  Платіжної системи. Поки подібна перспектива не виглядає
 4. Запитання для закріплення матеріалу
  платіжний баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції
 5. 1.13.4. Облік зобов'язань
  платіжної відомості. У розрахунково-платіжної відомості записуються табельні номери, прізвища та ініціали працівників, суми нарахованої заробітної плати та допомог, виданого авансу, утриманих податків та інших сум. Розрахунки з працівниками при виході у відпустку або звільнення виробляються в записці-розрахунку про надання відпустки (звільнення). Номер і дата записки повинні відповідати номеру
 6. 12.2. Платіжний баланс
  платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт послуг (-). ? Баланс трансфертних платежів: - доходи громадян країни від зарубіжних інвестицій (+); - доходи іноземців від інвестицій в економіку країни (-); -
 7. Висновки
  торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє виявити ряд стійких тенденцій в його динаміці, зумовлених процесом лібералізації зовнішніх економічних зв'язків і макроекономічною політикою уряду в період ринкових реформ: - велике позитивне сальдо
 8. 7. Порівняння фіксованих і гібкіхкурсов
  торгових парт-нерів. Зростання індексу в 1981-1984 рр.. означає, що імпортстановілся відносно дешевше, а наш експорт доро-жал. Іншими словами, наші товари ставали менееконкурентоспособнимі порівняно із зарубіжними. Зміна конкурентоспроможності відображає в пер-шу чергу вплив, який чиниться на динаміку валют-ного курсу переміщеннями капіталу в результаті здійснен-ня
 9. Чисті закордонні активи
  платіжного балан-са і чистими закордонними активами: Позитивне приріст чистих сальдо поточного=закордонних (2) платіжного балансу активів Аналогічним чином: дефіцит поточного платіжно-го балансу дорівнює величині зменшення чистих за-граничних активів. Отже, якщо ми покупці-ем за кордоном більше товарів і послуг, ніж прода-ем за межі країни, то поточний баланс
 10. Стаття 5. Банківські операції та інші угоди кредитної організації
  розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій
© 2014-2022  epi.cc.ua