Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

22. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Під економічним зростанням розуміються довготривалі зміни реального обсягу національного виробництва, пов'язані з розвитком продуктивних сил в довгостроковому тимчасовому інтервалі.
Якщо всі фактори виробництва використовуються повністю і з найбільшою ефективністю (економіка знаходиться на кордоні своїх виробничих можливостей), то реальний обсяг виробництва досягає свого максимального значення. Це так званий «потенційний обсяг виробництва».
Якщо виробничі ресурси використовуються недостатньо ефективно або не в повному обсязі, то фактичне значення реального обсягу виробництва буде менше потенційного.
Сутність економічного зростання полягає у вирішенні та відтворенні на новому рівні основного протиріччя економіки: між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю суспільних потреб.
Дозволяє це протиріччя може двома основними способами:
- по-перше, за рахунок збільшення виробничих можливостей;
- по-друге , за рахунок найбільш ефективного використання наявних виробничих можливостей і розвитку суспільних потреб.
Однак на цьому процес не завершується: на кожному новому етапі розвитку при розширенні виробничих можливостей не всі суспільні потреби задовольняються.
Існує два основних підходи до трактування форм прояву економічного зростання. Найбільш поширеним виступає розуміння економічного зростання як підсумкової характеристики розвитку національної економіки за певний період, вимірюваної або темпами зростання реального обсягу ВНП, або темпами збільшення цих показників у розрахунку на душу населення. В даний час превалює другий підхід.
Під економічним зростанням мається на увазі такий розвиток національної економіки, при якому темпи збільшення реального національного доходу перевищують темпи зростання населення.
Розглядаючи економічне зростання з точки зору інтересів усього суспільства, можна виділити його основні цілі: підвищення матеріального добробуту населення і підтримання національної безпеки.
Під ефективністю економічного зростання розуміється поліпшення всіх складових багатогранного поняття «ефективність виробництва».
До них відносяться поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, освоєння виробництва нових товарів, освоєння нових технологій, збільшення віддачі від використання виробничих ресурсів і т. п.
Поняття «якість економічного зростання» в економічній теорії зв'язується з посиленням соціальної спрямованості економічного розвитку країни. Основними складовими якості економічного зростання є:
- поліпшення матеріального добробуту населення;
- збільшення вільного часу;
- підвищення рівня розвитку галузей соціальної інфраструктури;
- зростання інвестицій в людський капітал;
- забезпечення безпеки умов праці та життя людей;
- соціальна захищеність безробітних і непрацездатних;
- підтримка повної зайнятості. Багато економістів вважають, що найбільш кращі невисокі (2-4% на рік), але стійкі темпи економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ "
 1. Контрольні питання
  сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте?
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний характер категорії «маркетинг»? 8.
 3. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 4. Терміни і поняття
  економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 5. Контрольні питання
  сутність? 6. У чому полягають переваги і недоліки економічного зростання? 7. Який механізм державного регулювання економічного
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність підприємництва? 5. Якими рисами повинен володіти сучасний підприємець? 6. Чому акціонерна власність є найбільш адекватною формою існування великих, середніх і навіть частини дрібних підприємств? 7. Які причини швидкого поширення акцій у розвинених країнах світу і які основні види акцій? 8. Дайте характеристику основних позитивних і негативних
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність банківського кредиту. 9. Які основні виду банківського
 8. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і податкові методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація
 9. Контрольні питання
  сутність податків з населення? 2. Наведіть характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати виробництва і які основні
 11. Висновки
  основного протиріччя економіки: протиріччя між обмеженістю ресурсів і безмежністю зростання суспільних потреб. 4. Цілі економічного зростання: підвищення матеріального добробуту населення і підтримання національної безпеки. 5. Найважливішими характеристиками економічного зростання є їх ефективність (поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх
 12. Запитання для самоперевірки
  сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси і завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.
© 2014-2022  epi.cc.ua