Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Сутність міжнародного поділу працю

Основу об'єднання національних господарств у єдине світове господарство складає міжнародний поділ праці (МРТ), т.е . спеціалізація окремих країн на виробництві окремих видів продукції, якої країни обмінюються між собою.
МРТ - об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами і знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торговельного та іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від рівня їх економічного розвитку та характеру суспільного ладу. Саме МПП є найважливішою матеріальною передумовою налагодження плідної економічної взаємодії держав у масштабах всієї планети.
МРТ - основа світового господарства, що дозволяє йому прогресувати у своєму розвитку, створювати передумови для більш повного прояву загальних (універсальних) економічних законів. Сутність МРТ виявляється в динамічній єдності двох процесів виробництва - його розчленовування й об'єднання.
Єдиний виробничий процес не може не расчленяться на відносно самостійні, відокремлені один від одного фази. Разом з тим таке розчленовування - це одночасно й об'єднання відокремлених виробництв і територіально-виробничих комплексів, встановлення взаємодії між країнами, які беруть участь у системі МРТ. Відокремлення (і спеціалізація) різних видів трудової діяльності, їх взаємодоповнення та взаємодія - основний зміст поділу праці. Інакше кажучи, поділ праці є одночасно спосіб з'єднання праці.
Необхідність підвищення продуктивності праці, що обумовлює економічний і соціальний прогрес, - рушійна сила в поглибленні поділу праці, в тому числі й міжнародного. МРТ здійснюється з метою підвищення ефективності виробництва, служить засобом раціоналізації суспільних продуктивних сил.
MPT можна визначити як важливу ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що спирається на економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних співвідношеннях.
МРТ грає все зростаючу роль у здійсненні процесів розширеного відтворення в країнах світу, забезпечує взаємозв'язок цих процесів, формує відповідні міжнародні пропорції в галузевому і територіально-країновому аспектах. Як і розподіл праці взагалі, МРТ не існує без обміну, який займає особливе місце в інтернаціоналізації суспільного виробництва.
Основним спонукальним мотивом МРТ для всіх країн світу незалежно від їх соціальних і економічних відмінностей є їх прагнення до отримання економічних вигод. Реалізація одержуваного учасниками МРТ ефекту в цьому випадку відбувається в результаті дії закону вартості, який проявляється у відмінностях між національною і інтернаціональною вартістю товару.
Закон вартості - рушійна сила МРТ в умовах товарного виробництва.
Оскільки в будь-яких соціально-економічних умовах вартість утворюється з витрат засобів виробництва, оплати праці і додаткової вартості, то всі товари, що надходять на ринок, незалежно від їх походження беруть участь у формуванні інтернаціональної вартості, т.е . світових цін. Товари обмінюються в пропорціях, відповідних законам світового ринку, в тому числі і закону вартості.
Реалізація переваг МПП у ході міжнародного обміну товарами і послугами забезпечує будь-якій країні при сприятливих умовах одержання різниці між інтернаціональною і національною вартістю експортованих товарів і послуг, а також економію внутрішніх витрат шляхом відмови від національного виробництва товарів і послуг за рахунок більш дешевого імпорту.
До числа загальнолюдських спонукальних мотивів до участі в МРТ, використанню його можливостей відноситься необхідність вирішення глобальних проблем, що стоять перед людством, спільними зусиллями всіх країн світу. Діапазон таких проблем дуже великий: від охорони навколишнього середовища та вирішення продовольчої проблеми в планетарному масштабі до освоєння космосу.
Під впливом МРТ торговельні зв'язки між країнами ускладнюються, усе більш переростаючи в комплексну систему світогосподарських зв'язків, у якій торгівля в традиційному її розумінні хоча і продовжує займати провідне місце, але поступово втрачає своє значення. Зовнішньоекономічна сфера світового господарства володіє складною структурою. Вона включає міжнародну торгівлю, міжнародну спеціалізацію і кооперацію виробництва, науково-технічне співробітництво, спільне будівництво підприємств і їх подальшу експлуатацію на міжнародних умовах, міжнародні господарські організації, різного роду послуги і багато іншого.
Всесвітніми продуктивні сили стають в результаті міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, що виявляються в планетарному масштабі. Під впливом спеціалізації і кооперації народжується «додаткова» сила, яка є як би дармовий і діє одночасно з матеріально-речовими і особистісними факторами суспільного виробництва. Результати діяльності кожної ланки утворюється системи активно використовуються постійно зростаючим числом учасників кооперації, що приводить в кінцевому рахунку до посилення цілісності цієї системи. Остання у все більшій мірі набуває потенціал, перевищує суму потенціалів складових її частин.
При всій складності і суперечливості сучасний світ в економічному відношенні є певна доцільна система, що об'єднується міжнародно-усуспільненим виробництвом при досягненні відносно високого рівня розвитку. МРТ - це той «інтегратор», що утворив з окремих елементів всесвітню економічну систему - світове господарство.
Будучи функцією розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, МРТ створило об'єктивні умови для зростаючого взаємозв'язку і взаємозалежності відтворювальних процесів усіх країн, розширило межі інтернаціоналізації до загальносвітових.
При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МРТ взаємовигідність економічного спілкування між різними країнами, що є рушійною силою цієї системи. Спільність економічних відносин, що додає їм всесвітній характер і всесвітній масштаб, складається в збігу об'єктивних потреб у взаємному економічному спілкуванні і глибинних економічних інтересів усіх країн. Збіг ні в якій мірі не означає їхньої однорідності, так само як і єдиної політико-економічної природи відносин, з яких виявляються ці інтереси.
МРТ - це вища ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами.
Суспільний поділ праці не може існувати поза певній території і країни, тобто не може не виступати як територіальний поділ праці. Прийнято виділяти два види територіального поділу праці:
| міжрегіональне - поділ праці між регіонами однієї і тієї ж країни;
| міжнародне - поділ праці між окремими країнами.
Поряд з територіальними видами поділу праці виділяють три функціональних виду громадського поділу праці:
| спільне - розподіл праці між великими сферами матеріального і нематеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок та ін.);
| приватне - поділ праці всередині великих сфер за галузями і підгалузями (наприклад, таким, як важка і легка промисловість, тваринництво і рослинництво, морський, повітряний і сухопутний транспорт , а також усередині них: добувна промисловість, металургія, машинобудування в рамках важкий ой промисловості; верстатобудування і транспортне машинобудування в рамках машинобудування; автомобіле-, літако-, суднобудування в рамках транспортного машинобудування та ін.);
| одиничне - поділ праці всередині підприємства (при цьому підприємство трактується широко, як повний цикл створення кінцевого продукту).
У табл. 1 представлені фактори, від ступеня забезпеченості якими залежить специфіка участі країни в МРТ.
Всі перераховані фактори в тій чи іншій мірі визначають величину національних витрат виробництва, так як визначають вартість основних факторів виробництва:
| праці (рівень заробітної плати);
| капіталу (ставка середнього відсотка);
| землі і природних ресурсів в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність міжнародного поділу працю "
 1. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  сутність. Це твердження ні в якій мірі не суперечить діалектичному принципом взаємозв'язку сутності і форми. Діалектика взаємозв'язків поділу, спеціалізації та кооперації праці постає в їх взаємообумовленості. У межах коопераційного процесу поділ праці постає як форма кооперації праці. Саме в цьому зв'язку К. Маркс зазначав, що «поділ праці вже саме по собі є особливий
 2. Міжнародний поділ працю
  міжнародного поділу праці (що відбуваються насамперед під впливом НТР). Сам термін «міжнародний поділ праці», з одного боку, традиційно висловлює процес стихійного розподілу виробничих обов'язків між націями, спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого боку, виробничі обов'язки планомірно розподіляються всередині та між фірмами.
 3. Праця як проста кооперація
  поділу праці. При виконанні робіт враховувалися, зрозуміло, стать і вік, але всі дорослі чоловіки, як і жінки, могли виконувати одні й ті ж завдання. Однак поступово виникло і посилився поділ виробничих функцій. Так, при проведенні загородного полювання виділяються організатори, загоничі, ті, хто обробляв видобуток, переносив її на місце
 4. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міжнародну міграцію робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 5. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 6. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 7. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  сутності світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 8. Передумови міжнародної спеціалізації
  міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми
 10. Тест
  міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення масштабів концентрації виробництва до світового рівня попиту, а значить
 11. Запитання для самоперевірки
  сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Чи існують можливості і перспективи входження
 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  міжнародному поділі праці. ОБ'ЄКТИ МЕВ - товари, послуги та матеріально-грошові та трудові ресурси, які є предметом міжнародного обміну. СУБ'ЄКТИ МЕВ - економічно відособлені боку, здійснюють міжнародний обмін. МЕХАНІЗМ МЕВ - система економічних інструментів, організаційних заходів та інститутів, що забезпечують здійснення
 13. 28.2. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці
  міжнародному поділі
 14. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні
 15. Рівні розвитку МРТ
    міжнародному поділі праці. На неї впливають також природно-географічні фактори, відмінності в масштабах виробництва національних господарств, досягнутих рівнях і наявних можливостях внутрішньокраїнні поділу праці. Так, відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені можливості поділу праці в рамках національних господарств стимулювало малі країни та їх компанії до більш
 16. Терміни і поняття
    поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 17. Питання для повторення
    сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 18. Поняття поділу праці та спеціалізації
    міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і повузлова, тобто виготовлення не готової до кінця продукту, а його елементів. У ході поділу праці працівники, підприємства та їх підрозділи, галузі, регіони, країни орієнтуються на виробництво обмеженого кола продуктів. Базована на поділі праці орієнтація виробників на виготовлення окремих
 19. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
    сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 20. 1. Сутність світового господарства. Інтеграція та інтернаціоналізація
    міжнародним розподілом праці, торгово-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками. Світове господарство - це не просто сума окремих національних господарств (своєрідних «клаптиків»), що мають контракт один з одним, а якісно нове утворення, яке функціонує на основі взаємодії окремих національних господарств у різних формах ринкової діяльності на макро-
© 2014-2022  epi.cc.ua