Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

6.3. Співвідношення протекціонізму і фрітре-лідерство і новий економічний порядок


Класичний протекціонізм і неопротекціонізму у формі нетарифних методів віз-дії на процеси міжнародної торгівлі є дорогими методами збереження само-достатності національної економіки. У 1980-і рр.., За оцінками Світового банку, вартість протекціоністських заходів для американського споживача оцінювалася: по автомобілях - 1 млрд. дол, по одязі-від 8,5 до 12 млрд. дол; для країн Європейського співтовариства (по одягу) - від 1,4 до 6,6 млрд. дол на рік. Це не завадило, однак, США і в 1990-і рр.. брати участь у торговельних війнах і встановлювати протекціоністські обмеження, наприклад на імпорт сталі з Росії.
До початку 1990-х рр.. тільки 20% світового обміну товарами і послугами відповідали вимогам-ваніям ГАТТ, тобто відбувалися за правилами вільної торгівлі. 1/4 всього обсягу торгівлі здійснювалася в умовах дії протекціоністських механізмів, 1/4 припадала на частку транс-національних корпорацій, 1/4 становила частку компенсаційної торгівлі.
Часткове співвідношення протекціонізму і вільної торгівлі в обсязі світової торгів-лі показує їх відносно рівне співвідношення, однак протистояння прихильників не пре-скорочується.
Вільна торгівля - політика невтручання держави в міжнародну торгів-лю (free trade - фрітредерство). У цьому випадку остання здійснюється і розвивається відпо-відно з міжнародним розподілом праці і сучасним варіантом теорії порівняльних переваг. Вважається, що така політика веде до найбільш ефективного розподілу ресурсів у світовому масштабі і до максимізації світового доходу. Незважаючи на те, що теорія вільної торгівлі досить переконлива і привертає багатьма достоїнствами, політика невтручання держави в міжнародну торгівлю практикується дуже обережно.
Оскільки фрітредерство є протилежністю ортодоксального протекції нізма, то всі його позитивні аспекти виступають як критики протекціонізму. Позитивні впливу вільної торгівлі полягають у тому, що вона:
- стимулює процеси конкуренції як серед вітчизняних виробників, так і на світовому ринку в цілому;
- дозволяє здійснювати міжнародну торгівлю відповідно до закону порівняльних конкурентних переваг;
- створює можливість для використання міжнародної спеціалізації, яка є-ється основою зростання прибутків і виробників, і споживачів;
- сприяє розширенню меж ринку: створює основи для масового виробництва і отримання позитивного ефекту від нього.
Прихильники фритредерства вважають, що аргументи на користь протекціонізму є дискусійними, оскільки тих цілей, які він ставить перед собою, можна досягти з меншими витратами.
Попередником свободи торгівлі в XX в. став «новий економічний порядок», який був запропонований у формі міжнародних торгово-економічних відносин США як провідної держави світу, що вийшла з Другої світової війни ще більш багатою і процвітаючою, ніж раніше. «Новий економічний порядок» був в той період основою реалізації інтересів США і їх ТНК у взаєминах з менш розвиненими країнами.
Сучасний французький економіст М. Пебро дає класичне визначення свобо-ди торгівлі: «Це найбільш сприятливий правило гри для лідируючої економіки». Країни, у яких спостерігається серйозний розрив у рівнях технологічних укладів, не зможуть стати повноцінними, рівноправними партнерами. Свобода торгівлі буде проявлятися для країн з більш низьким техніко-технологічним укладом як закон товарообміну (закон вартості), відповідно до якого розвинена країна завжди отримує незрівнянно більш значущу вигоду від обміну, ніж бідна. «Сліпе застосування принципу свободи торгівлі призвело б до підпорядкування слабкого сильним, до виникнення об'єктивної ситуації економічного колоніалізму, нестерпною для країн», - робить висновок М. Пебро.
Розвинені країни Заходу, що мають міцні позиції на світових ринках, заінтересова-ни в тому, щоб зовнішньоторговельна політика Росії проводилася в дусі фритредерства, оскільки це створює для них безумовні однобічні переваги. Визнаючи певні пози-тивні сторони свободи торгівлі, слід зауважити, що така політика має бути прагматич-ної, а протекціонізм - стимулюючим національного підприємця.
Прикладом може слу-жити шлях розвитку, який пройшли розвинені країни.
У період після промислового перевороту, коли Англія була технічним лиде-ром, «фабрикою світу», США і Німеччина розвивалися під тиском англійської промислово-сти і були постачальниками сировини (США - бавовни, Німеччина - хліба), а також покупцями англійських промислових товарів. Щоб позбутися від економічної залежності, ці країни стали на шлях протекціонізму, чим створили умови для зміцнення національної промисловості. За короткий період відбулися обмеження і навіть розрив традиційних економічних зв'язків. Однак, зміцнивши національну промисловість і підпорядкувавши своєму впливу внутрішній ринок, американський і німецький капітал виходять на міжнародний ринок і користуються вигодами міжнародного розвитку праці як лідируючих партнерів.
Існування прямо протилежних підходів до політики зовнішньої торгівлі та рівнозначимість теоретичне обгрунтування свідчать про їх рівноцінності і безперспективності абсолютизації кожного з них. Очевидно, що суворе застосування країнами, що розвиваються принципів свободи торгівлі поставило б під сумнів можливості протікання процесів індустріалізації в цих країнах.
Найбільш розвинені країни стоять на позиціях прагматизму в кожному конкретному випадку. Визнаючи цінність свободи торгівлі і будучи автором теорії абсолютних переваг, А. Сміт, проте, вважав, що необхідно уникати надмірної насиченості національного ринку іноземними товарами, яка загострила б проблему зайнятості. Дж. Мілль, що обгрунтував теорію міжнародної вартості, рекомендував забезпечити певний рівень захисту країнам, що розвиваються і що зароджується галузям промисловості. Такі позиції підтримуються багатьма країнами, що розвиваються і на порозі XXI в.
На противагу СОТ, яка ставить завдання подальшої лібералізації торгівлі, країни, що розвиваються вважають цю задачу передчасної, вважаючи за необхідне зосередитися на аналізі виконання діючих угод. Для них це найбільш актуально, оскільки країни, що розвиваються все частіше заявляють про наявність труднощів, з якими їм доводиться стикатися при реалізації укладених угод. Вони незадоволені формальним підходом промислово розвинених країн до виконання досягнутих домовленостей про розширення доступу іноземних товарів на свої ринки.
Держави, що розвиваються заявляють, що при експорті в західні країни своєї про-дукції - сільськогосподарської, риболовецької, легкої та електронної промисловості - вони про-продовжували стикатися там з серйозними труднощами. Йдеться про субсидії національним про-изводителей сільськогосподарської продукції, тарифних і нетарифних бар'єрах, а також про ан-тідемпінгових заходи. Країни, що розвиваються не задовольняє концепція антидемпінгових заходів, яку реалізує у своїй політиці СОТ.
Лідер світової економіки, США активно демонструють прихильність либераль-ним підходам і свободу торгівлі, що, однак, зовсім не заважає їм активніше сприяти розвитку національної американської промисловості, зміцнювати науково-технічний потенціал і досягнуте лідерство.
Кожній країні в будь-якої конкретної ситуації необхідно знайти рівновагу, баланс ме-жду наївною свободою торгівлі і сліпим протекціонізмом, оптимальне дотримання націо-нальних короткострокових, тактичних і довгострокових, стратегічних національних інтересів. Вирішення цієї суперечності в довгостроковій перспективі розглядається як тенденція чи лібералізації міжнародної торгівлі, пошук економічного компромісу, який заклав би основи для подальшого розвитку процесів обліку та дотримання взаємних національних інте-ресів.
Посилення взаємозалежності всіх складових частин міжнародних економічних відносин ставить проблему координації економічної політики і формування нового між-народного економічного порядку.
Міжнародний економічний порядок, заснований на лібералізмі міжнародної торгівлі, оформляється як тенденція подальших взаємин між державами з се-Редіна XX в. У зв'язку з цим набувають більшого значення міжнародні економічні ор-ганізації та угоди, що сприяють пошуку розв'язання протиріч і досягнення ком-проміссних рішень між державами з економічних питань.
Такі організації та угоди мають або широке коло діяльності, або спеціалізуються з конкретних питань.
Одним з основних угод, спеціальне призначення якого - прискорення проте-кания міжнародного ринкового процесу і розвиток міжнародної торгівлі, є ГАТТ - Генеральна угода про тарифи і торгівлю. Вона була підписана в Женеві в 1947 р. 23 країнами і набула чинності в 1948 р. У цьому документі встановлювалися принципи недискримінації та лібералізації умов міжнародної торгівлі. Всім договірним сторонам надавався режим найбільшого сприяння в торгівлі. Розумний, обережний протекціонізм допускався тільки у вигляді митних тарифів, імпортні квоти заборонялися.
До 1996 р. в ГАТТ складалося приблизно 130 країн. З січня 1996 р. ГАТТ замінила Все-мирна організація торгівлі (СОТ). Освіта СОТ відображає специфіку сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі. Сфера регулювання СОТ поширюється вже і на між-народний обмін послугами й інтелектуальною власністю, контроль і захист інвестицій. Оскільки Всесвітня торгова організація є наступницею ГАТТ, членство в СОТ означає автоматичне прийняття державою-учасником у повному обсязі всього пакета вже укладено-них домовленостей в рамках ГАТТ.
Особливе значення в сучасних умовах відіграє сформувався в другій полови-ні XX в. транснаціональний капітал, що належить ТНК (транснаціональним корпораціям), який диктує свої правила гри у міжнародних економічних відносинах. До початку XXI в. складається ситуація, коли національні держави не володіють достатньою потужністю для великомасштабних фінансових інтервенцій, протидіючих спекулятивному транснаціональному капіталу. Якщо раніше держава могла за допомогою фінансового контролю та законодавчих актів регулювати національний ринок валюти і товарів, здійснюючи зовнішньоекономічну політику в національних інтересах, то в умовах лібералізації фінансових ринків та пом'якшення валютного контролю транснаціональний капітал нічим не обмежений у своїх діях. Він отримав можливість у будь-який час обрушити фінансові ринки будь-якої держави, яку б зовнішньоторговельну політику воно ні проводило.
Критично проаналізувавши класичну теорію порівняльних переваг у та-ких умовах, французький економіст, лауреат Нобелівської премії 1998 Моріс Аллі дійшов висновку, що свобода торгівлі в світових масштабах може мати тільки негативний наслідок. Прихильники класичного аналізу виходять з незмінності порівняльних витрат, тим часом як вони з часом змінюються, особливо у сфері промислового виробництва. Крім того, в ході аналізу порівнюються, як правило, дві гіпотетичні ситуації: одна - в умовах повної автаркії, інша - в умовах вільної торгівлі, - і ігнорується наявність перехідного періоду, який пов'язаний з певними труднощами і витратами при переході від однієї ситуації до іншої . Закон порівняльних витрат спирається на відмінності в рівнях продуктивності факторів виробництва, які в реальному житті можуть компенсуватися за допомогою політики зміни обмінних курсів валют.
Отже, повна лібералізація торгівлі, яка є метою діяльності СОТ, є-ється нереалістичною і небажаною, вважає Моріс Аллі. Просування цим шляхом він вважає самовбивчим і пропонує рішуче відмовитися від принципів, що лежать в основі сучасного міжнародного обміну. «Сьогодні світ знаходиться в історично важливому поворотному пункті, коли кінцевою метою суспільного життя слід визнати не розвиток торгового обміну як такого, а досягнення щастя людей. Збочення соціалізму викликали крах суспільства в країнах Східної Європи, будемо ж пильні, щоб збочення лібералізму не спричинили краху західних суспільств », - закликає Моріс Аллі.
Будь-які крайнощі однаково небезпечні для громадян будь-якої країни і групи країн. Сліпий і жорсткий протекціонізм так само абсурдний, як і небезпека опинитися беззбройним перед лицем догматичної і необмеженої свободи торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Співвідношення протекціонізму і фрітре-лідерство і новий економічний порядок "
 1. Ключові терміни
  протекціонізм Реструктуризація боргу Криза
 2. Новий протекціонізм
  протекціонізму у формі квот, введення нетарифних бар'єрів, вимог про добровільних обмеженні експорту, колишніх предме-том нашого обговорення в гол. 37. Обмеження, нала-Гаєм на торгівлю продукцією текстильної ішвейной промисловості, повертають нас до 60-мгодам. Стрімко виникають все нові сфериограніченій, наприклад у торгівлі товарами з ко-жи, автомобілями, сталлю. Переважна
 3. Новий світовий порядок
  співвідношенні сил у світі. Американські правлячі кола вважали, що поділ на дві соціальні системи додало глобальних проблем невиправдану гостроту і зробило міжнародні домовленості недостатньо надійними. Ставка була зроблена на відродження домінуючої ролі США в світовій економіці. На початку 1991 р. під час військових операцій провідних західних країн проти Іраку президент США висунув
 4. Контрольні питання
    порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
 5. Новий міжнародний економічний порядок
    економічної політики з метою визначення спільної лінії щодо зміцнення країн, що розвиваються у світовій економічній системі - ідея колективної опори на власні сили. Продовженням цієї тенденції було висунення на початку 70-х років комплексних програм зміни характеру світогосподарських зв'язків і створення нової структури міжнародних економічних відносин. Новий міжнародний
 6. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
    порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 7. Міф 3. Головною причиною дефіциту США в торгівлі з Японією є японський протекціонізм.
    протекціонізм - причина американського торгового дефіциту. Другий: протекціоністські бар'єри в Японії дуже високі. Третій: сьогодні Японія покладається на протекціонізм набагато більше, ніж США. По-перше, величезний торговий дефіцит США не можна пояснити тільки японським протекціонізмом. Якби Японія зараз прибрала всі тарифні і нетарифні бар'єри, це знизило б дефіцит США у торгівлі з нею
 8. № 179. Грошова реформа в СРСР 1947 г і її вплив на становище трудящих
    співвідношенні 10 руб. старими за 1 руб. нових. Обмін мав бути закінчений протягом 2 тижнів. Ціни, і заробітна плата у людей залишилася колишньою в цілях зменшення грошей на руках у населення. Вклади до 3000 руб. переоцінці не піддавалися. Суми від 3 тис. руб. до 10тис.р. у співвідношенні 3/2 більш 10тис.р. зменшилися в 2 рази. Були піддані консолідації облігацій внутрішньої позики: їх
 9. № 83. «Велика депресія» в США і «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта
    . Сукупність заходів, спрямованих на державне регулювання американської економіки, запропонованих Рузвельтом і його прихильниками, отримала назву «Новий курс»: 1. банківська реформа. 2. закон 1933 р про регулювання с / г виробництва. 3. створення спеціальної федеральної організації (НИРА), насадження кодексів честі конкуренції. 4. програма допомоги нужденним. 5. організація
 10. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
    порядок визначення їх ціни, а також порядок і терміни оплати таких акцій встановлюються програмою
 11. Поєднання лібералізації і протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
    протекціонізмом, хоча в цьому поєднанні переважає
 12. Стаття 17. Загальні умови встановлення податків і зборів
    порядок обчислення податку, порядок та строки сплати податку. 2. У необхідних випадках при встановленні податку в нормативному правовому акті можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання
 13. Контрольні питання
    економічну сутність податків з населення? 2. Наведіть характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб.
 14. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
    протекціонізм. Наприклад, багато країн у кілька разів знизили рівень митного оподаткування. В останні десятиліття відбувається процес лібералізації міжнародного руху капіталу, що охопив розвинені країни. У них лібералізований як ввезення, так і вивіз капіталу. Лібералізовано і валютно-розрахункові відносини, а валютний контроль зберігається з метою отримання статистичних даних про рух
 15.  7.3. Світова економічна порядок
    економічний
 16. № 108. Соціальна структура і цивільний порядок Київської Русі
    порядок, який будувався за Ярослава був закріплений в «Руській правді» (збірнику законів Київської Русі). У ньому говорилося про поділ суспільства на 3 основні категорії: 1) княжі чоловіки; 2) смерди; 3) челядь або холопи. З дружинників і нащадків родоплемінної знаті формувався привілейований клас бояр. Смерди - залежні селяни. Князь виділяв їм землю, забезпечував захист. За цей смерди
 17.  Глава 8 ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ
    Глава 8 ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ
© 2014-2022  epi.cc.ua