Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

2.2. Зміст і завдання аналізу господарської діяльності

Опції аналізу. Зміст АХД як науки, спрямованої на вирішення певних завдань.
Зміст аналізу господарської діяльності як наукової дисципліни випливає насамперед з тих функцій, які він виконує в системі інших прикладних економічних наук.
Однією з таких функцій є вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наприклад, закон випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно з рівнем його оплати повинен виконуватися не тільки в масштабах всієї національної економіки, а й на кожному підприємстві і його підрозділах. У цій своїй функції АХД є засобом вивчення дії економічних законів у конкретних умовах виробництва.
Важливою функцією АХД є наукове обгрунтування поточних і перспективних планів. Без глибокого економічного аналізу результатів діяльності підприємства за минулі роки (5-10 років) і без обгрунтованих прогнозів на перспективу, без вивчення закономірностей розвитку економіки підприємства, без виявлення мали місце недоліків і помилок не можна розробити науково обгрунтований план, вибрати оптимальний варіант управлінського рішення-
До функцій аналізу відноситься також контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економним використанням ресурсів.
Разом з тим ряд економістів принижують або зовсім заперечують цю функцію аналізу, приписуючи її виключно бухгалтерського обліку і контролю. Безумовно, бухгалтерський облік виконує дуже суттєві контрольні функції в момент реєстрації, узагальнення та систематизації інформації про господарські операції і процеси. Однак це не виключає контроль і при проведенні аналізу господарської діяльності. Аналіз проводиться не тільки з метою констатації фактів і оцінки досягнутих результатів, а й з метою виявлення недоліків, помилок та оперативного впливу на процес виробництва. Саме тому необхідно підвищувати оперативність і дієвість аналізу.
Центральна функція аналізу, яку він виконує на підприємстві, - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики.
Наступна функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. Це має велике значення.
Об'єктивна оцінка діяльності підприємства заохочує зростання виробництва, підвищення його ефективності, і навпаки.
І нарешті, розробка заходів щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності - також одна з функцій АХД.
Таким чином, аналіз господарської діяльності як наука являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою заходів щодо їх використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Зміст і завдання аналізу господарської діяльності "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 3. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський
 4. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 5. 11.3. Планування аналітичної роботи
  зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства; тематичні плани. Комплексний план зазвичай
 6. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 7. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни і втілюють величину, число, обсяг, ступінь інтенсивності розвитку окремих сторін господарської діяльності, темпи протікання процесів, просторово часові властивості явищ. Другі
 8. 1. Поняття «підприємство»
  зміст і переслідувати або чисто економічні, або інші установки. Тому підприємництво може носити або благодійний, або комерційний характер. У першому випадку, якщо і керуються поняттями ефективності роботи, то скоріше в соціально-психологічному та морально-етичному сенсі, тоді як у другому випадку під ефективністю розуміється оцінка економічної результативності
 9. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  завдання аналізу: вивчення діяльності підприємства за допомогою комплексу взаємопов'язаних техніко економічних показників, що характеризують роботу організації як в цілому, так і її підрозділів; підвищення ефективності виробництва і забезпечення виконання планів при мінімальних витратах; виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Зміст аналізу:
 10. ПЕРЕДМОВА
  утримання галузей невиробничої сфери. У цьому зв'язку істотне значення має комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету. Аналітична функція управління покликана забезпечувати оперативний, поточний і стратегічний аналіз інформації про реальний економічний стан суб'єкта господарювання, резервах економії бюджетних ресурсів, цільове використання виділених
 11. Поняття і завдання економічної теорії
  завдання: 1. Які блага виробляти і в яких кількостях? 2. Як виробляти блага, тобто з яких ресурсів і з допомогою якої технології будуть їх виробляти? 3. Для кого виробляти
 12. ПЕРЕДМОВА
  змісту книги просимо висилати на адресу видавництва: 220050, Мінськ, а / я
 13. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  змістом розрізняють комплексний і тематичний, або локальний, аналіз. Комплексний аналіз передбачає вивчення всіх питань діяльності підприємства і його підрозділів в їх взаємозв'язку. Тематичний (локальний) аналіз обмежується вивченням однієї теми, окремого питання. За ступенем охоплення аналізованого об'єкта фінансово господарський аналіз поділяється на суцільний і вибірковий.
 14. 11.6. Документальне оформлення результатів аналізу
  зміст на відміну від пояснювальної записки може бути більш конкретним, акцентованим на відображенні недоліків або досягнень, виявлених резервів, способів їх освоєння. Тут може бути опущена загальна характеристика підприємства та умов його діяльності. Окремо слід зупинитися на бестекстовой формі оформлення результатів аналізу. Вона складається з постійного макета типових
© 2014-2022  epi.cc.ua