Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Виробнича функція. Изокванта. Изокоста


У реальному житті в межах використовуваної технології підприємець прагне знайти найкраще поєднання факторів виробництва (праця, земля, капітал), з тим щоб досягти найбільшого виходу продукції. Відношення між будь-яким набором факторів виробництва та максимально можливим обсягом продукції, виробленої з цього набору факторів, характеризує виробничу функцію.
144
Глава 6. Проізводсгао і фірма. Витрати, виручка і прибуток
Виробнича функція - технологічна залежність між витратами ресурсів і випуском продукції.
Вона завжди будується для певної технологічної структури. Виробнича функція може використовуватися для визначення мінімальної кількості витрат, необхідного для виробництва будь-якого даного обсягу товарів.
Якщо весь набір факторів виробництва та ресурсів представити як витрати праці, матеріалів і капіталу, виробнича функція може бути описана таким чином:
Q=F (L, К, М),
де Q ~ максимальний обсяг продукції, вироблений при даній технології і даному співвідношенні праці - L; капіталу - К; матеріалів - М.
Виробнича функція характеризує залежність фізичного обсягу виробництва від використання факторів виробництва не тільки по відношенню до окремої фірми, а й пропорцію між цими величинами в масштабах суспільства.
Модифікацією виробничої функції є изокванта.
Ізокванта - крива, геометричне місце точок, відповідних всім варіантам виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.
Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2).
При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости.
Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на фактори виробництва обмежені бюджетними можливостями підприємця.
Графічно ізокости можуть бути зображені наступним чином (рис.
6.3).
При бюджеті підприємця 20 ден. од. будуються відповідні лінії бюджетних обмежень.
Накладення графіків ізокванти на ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі виробничих витрат (точка Б на рис. 6.4).
Американські економісти Дуглас і Солоу в 20-х роках XX в. виявили, що збільшення витрат праці на 1% забезпечує 3/4 приросту ви-
1. Виробництво. Закон спадної граничної продуктивності
145
Q,, Q2, Q3 - різні ізокванти
F, - витрачена праця
FK - використовуваний капітал
FK - капітал FT-труд
бОден.ед
40ден.ед 20ден. од
Рис. 6.2. Карта ізоквант
234 FT
Рис. 6.3. Графік ізокост
пущеної продукції, а збільшення витрат капіталу на 1% дає можливість отримати 1/4 випущеної продукції.
Ці індекси (3/4 і 1/4) були названі агрегатними, а залежність між випуском продукції та факторами виробництва увійшла в життя під назвою агрегатної функції виробництва Дугласа і Солоу, яка дозволяє стверджувати, що « вкладення в «людський капітал», праця дають більший ефект у збільшенні виробництва, ніж зростання засобів виробництва (капіталу) ».
234 FT
Рис. 6.4. Поєднання графіків ізокости та ізокванти
J-3558
ц
146
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
Тому економічна наука надалі запропонувала нові шляхи підвищення віддачі насамперед такого фактора виробництва, як праця. З'явилися теорії людських відносин, соціального партнерства і т.д., метою яких стало обгрунтування умов, які забезпечують найбільшу зацікавленість працівника в результатах виробництва. Сказане не означає, що виробництво має зростати лише за рахунок кращого використання праці. В даний час праця є найбільш важливим фактором виробництва, бо він забезпечує найбільше збільшення випуску продукції, але не єдиним.

Хоча виробничі функції різні для різних видів виробництва, всі вони володіють загальними властивостями.
1. Існує межа для збільшення обсягу виробництва, яке може бути досягнуто збільшенням витрат одного ресурсу за інших рівних умов. Це передбачає, що на фірмі при даній кількості верстатів і виробничих приміщень існує межа збільшення виробництва за допомогою залучення більшої кількості робітників. Всякий приріст від зростання чисельності зайнятих буде наближатися до нуля.
2. Існує певна взаємна заменяемость факторів виробництва. У цьому випадку взаємозамінність факторів виробництва відбувається без скорочення обсягу виробництва. Наприклад, ефективний працю працівників, якщо вони забезпечені продуктивним інструментом. При відсутності такого інструменту обсяг може скоротитися або збільшитися за рахунок зростання чисельності зайнятих. У цьому випадку відбувається заміна одного ресурсу іншим.
Проте є межа для заміни праці великою кількістю капіталу без скорочення випуску продукції. Також є межа використання ручної праці без застосування обладнання. Наприклад, на фірмі можна скоротити застосування машин і збільшити кількість ручної праці. Однак при меншій кількості машин і більшій кількості робітників для заміщення кожної години роботи машин потрібно більшу кількість робочих годин.
Специфіка аналізу діяльності підприємства залежить від періоду часу, протягом якого реалізується виробнича функція. Розрізняють короткостроковий період (протягом якого виробничі фактори залишаються фіксованими) і довгостроковий період (відрізок часу, достатній для внесення змін в усі фактори виробництва).
1. Виробництво. Закон спадної граничної продуктивності
147
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виробнича функція. Ізокванта. Изокоста"
 1. Висновки
  виробничої функції є изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих факторів характеризується позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає
 2. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  виробничої діяльності) може бути: а) постійної, якщо результат виробництва зростає в тій же пропорції, що і ресурси, б) спадною, якщо результат виробництва зростає в меншій пропорції, в) зростаючою, якщо результат виробництва зростає в більшій пропорції (рис. 16.5). {Foto41} Рис. 16.5. Віддача від масштабу
 3. Висновки
  виробничої функції є изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих факторів характеризується позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає
 4. Взаємозамінність факторів виробництва
  виробничу функцію . Виробнича функція - технологічна залежність між витратами ресурсів і випуском продукції. Вона завжди будується для певної технологічної структури. Виробнича функція може використовуватися для визначення мінімальної кількості витрат, необхідного для виробництва будь-якого даного обсягу товарів. Якщо весь набір факторів виробництва та
 5. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на фактори виробництва обмежені бюджетними можливостями підприємця.
 6. Терміни і поняття
  функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества);
 7. Додаток Ізокванти і вибір фірмою технології виробництва
  виробничих способів той, кото-рий мінімізує витрати, або, іншими слова-ми, економічно найбільш ефективний метод В цьому додатку ми введемо понятіеізокванти, яка описує технологічні можли-ності, якими володіє фірма, а також покажемпроцесс вибору фірмою технології проізводства.Рісунок 15П-1 ілюструє чотири возможнихспособа виробництва при даному обсязі
 8. 7.1. Обсяг виробництва: сукупний , середній і граничний продукт
  виробничою функцією. Виробнича функція характеризує максимальний обсяг випуску, якого можна досягти при будь-якому заданому наборі ресурсів: Q=f (R1, R2, R3, ... Rn), де Q - обсяг випуску (виробництва) продукції; R - кількість використовуваних ресурсів різного виду. Виробнича функція - це технологічна функція, вона встановлює залежність між кількістю
 9. Висновки
  виробничої (технологічної) функцією. Ізокванта - крива, що показує всі можливі поєднання ресурсів, які можуть бути використані при виробництві заданого обсягу продукції. Для того щоб з безлічі можливих варіантів виробництва вибрати економічно ефективний варіант, необхідна вартісна оцінка витрат ресурсів. 2. Обсяг виробництва у вартісному вираженні вимірюється
 10. Основні терміни і поняття
  функція, изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чиста економічна прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
© 2014-2022  epi.cc.ua