Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

Підходи до визначення поняття «світове господарство

Слід мати на увазі, що сучасна наукова і навчальна (спеціальна) література не містить єдиного тлумачення понять світової економіки, світового господарства.
Тому при їх розгляді цілком природним є прагнення дослідників і практиків виділити найбільш важливі їх аспекти.
Так, можна виділити кілька підходів до визначення цих понять, існуючих у вітчизняній і зарубіжній літературі. Мабуть, найбільш поширеним є розуміння світового господарства як сукупності національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці, різноманітних економічних зв'язків.
За іншою версією, світова економіка трактується як система міжнародних економічних взаємин, як універсальний зв'язок між національними господарствами.
Така точка зору підтримується рядом зарубіжних дослідників, які вважають, що світова економічна система включає як торгівлю, фінансові відносини, так і нерівний розподіл капіталів і робочої сили. Але в даному випадку з поля зору випадає виробництво, багато в чому визначальний міжнародні економічні взаємозв'язки.
Більш збалансована трактування світового господарства дає тлумачення його як економічної системи, що самовідтворюється на рівні продуктивних сил, виробничих відносин і певних аспектів надбудовних відносин у тій мірі, в якій вхідні в нього національні господарства мають визначену сумісність на кожному з трьох названих рівнів (концепція Ю.
В. Шишкова). У цьому підході знайшли відображення основні складові частини господарства, включаючи матеріальну базу, реалізацію різних форм власності та порядок функціонування відтворювальних процесів.
Таким чином, практично всіма дослідниками визнається, що світове господарство являє собою певну систему, основою виникнення та існування якої виступає її цілісність. У свою чергу, останнє передбачає взаємодію всіх складових частин системи, причому на досить стійкому рівні. Тільки в подібній ситуації забезпечується постійна діяльність, життєздатність системи, її саморегуляція і розвиток. Така єдність світового господарства, циркуляція відтвореного продукту забезпечується національними та світовими ринками.
Світова економіка відноситься до числа складних систем, які характеризуються множинністю складових їх елементів, ієрархічністю, структурністю. В основі цієї системи - міжнародне й обмежене рамками окремих держав національне виробництво матеріальних і духовних благ, їх розподіл, обмін і споживання. Причому кожна з фаз світового відтворювального процесу впливає на функціонування всієї світової господарської системи, яка має і властиві їй як цілому визначені напрямки свого розвитку.

Природно, світова економіка як система має певну мету. Її функціонування спрямоване на задоволення людських потреб (попиту). Проте всередині цієї системи співіснують різні підсистеми, в рамках яких дана мета модифікується в силу різних соціально-економічних умов.
Світова економіка як система не може успішно еволюціонувати без певного порядку, що базується на нормах міжнародного публічного і приватного права, що регулюють відносини у господарській сфері між державами, економічними об'єднаннями, юридичними і фізичними особами. Дієвість встановлених норм забезпечується як самими державами, так і колективними формами контролю за дотриманням міжнародного права, яким займаються різного роду міжнародні організації. Існуючі (сформовані) правила уточнюються і переглядаються відповідно до потреб розвитку світових продуктивних сил, окремих підсистем і елементів світового господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підходи до визначення поняття «світове господарство"
 1. Запитання до теми
  поняття «механізм світового господарства»? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави
 2. Поняття світової економіки
  визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які взаємодіють із зовнішнім світом. Однак відмінність між двома визначеннями стає все менш помітним, так як в будь-якій країні залишається все менше галузей і підгалузей, які не взаємодіють з
 3. Визначення світового господарства
  підходів. 1. Найбільш поширене розуміння світового господарства як сукупності національних господарств, взаємозалежних системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних відносин. У цьому визначенні основними складовими частинами виступають національно відособлені країни поза залежністю від того, йде їхнє виробництво на внутрішній чи зовнішній ринок. При такому підході
 4. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 5. 1.1. Поняття світового господарства
  господарства
 6. Терміни і поняття
  господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання
 7. Запитання до теми
  поняття «світовий ринок» і «світове господарство »? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте основні концепції, що пояснюють розвиток світового
 8. 7.1. Поняття та інструменти механізму світового господарства
  господарства
 9. Запитання для повторення
  визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес
 10. Запитання до теми
  підходи до визначення взаємодії зростання населення та економічного розвитку. 4. Розкрийте основні напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного розвитку. 5. Проаналізуйте загальноосвітній рівень населення в основних підсистемах світового господарства. 6. Які основні риси попиту на робочу силу в розвинених країнах? 7.
 11. 1.2. Суб'єкти світового господарства
  певними міжнародними правами і обов'язками. У число таких основних господарюючих суб'єктів входять національні держави, ТНК, регіональні інтеграційні господарські об'єднання, міжнародні економічні
 12. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  підході під глобалізацією, міровізаціі, національних господарств розуміється створення і розвиток міжнародних, світових продуктивних сил, факторів виробництва, коли засоби виробництва використовуються на міжнародному просторі. Міровізація проявляється у створенні окремими компаніями господарських об'єктів в інших державах і розвитку наднаціональних форм виробничих зв'язків між
 13. Глава 1 Світове господарство - цілісна система
  певну цілісність,
 14. 4. Оцінка капіталу
  підходу до оцінки підприємства: дохідний, ринковий і витратний. Прибутковий підхід грунтується на оцінці майбутніх доходів від оцінюваного підприємства. Відповідно з ринковим підходом вартість оцінюваного підприємства визначається методом аналізу продажів аналогічних або порівнянних об'єктів, тобто методом порівняння. Витратний підхід передбачає, що вартість оцінюваного підприємства може бути
 15. Терміни і поняття
  підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 16. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи входять теорії імперіалізму і неоімперіалізму, модернізації та неоеволюціонізма, теорії залежності, стадій росту, теорії
 17. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  підхід до грошово-кредитній політиці. 33. Взаємодія монетарної і фіскальної політики. 34. Доходи населення та їх види. 35. Державна політика доходів. 36. Рівень і якість життя населення. Прожитковий мінімум і його визначення. 37. Соціальна політика держави. 38. Взаємозв'язок світової економіки і світового господарства. 39. Етапи розвитку світової економіки. 40. Процеси
 18. Запитання до теми
  господарства, і якщо так, то які вони? 2. Розкрийте основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4. Які
© 2014-2022  epi.cc.ua